DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Hernadez , A.: Opis gvala triju vrsta svračaka:
velikog {Lanius excubitor, L.), rusog (L. collurio, L.) i
običnog (L. senator, L.).


Zoologija i ekologija životinja. Beskralješnjaci


Cabezuelo, P. i Fernandez de Cordoba,
J .: Učinak nekih pesticida, primijenjenih protiv gusjenica
na crniki, na ostale člankonošce,


Notario, A.; Castresana, L. i Lopez
Arce, Luisa Mari a: Prilog proučavanju šumske
faune u državnoj šumi Lugar Nuevo (Jaen),


Notario, A.; Castresana, L.; Montero,


F. iGonzalez Rios, D .: Prilog poznavanju odraslog
oblika Pharyngomyia picta Meigen (Diptera,
Castridae),
Acta Facultati


Visoka šumarska i drvarska škola u Zvolenu (Vysokd
škola lesnicka a drevdrska vo Zvolene) sastojala se
do 1992. godine od dva fakulteta: Šumarskog i Drvarskog
(Lesnicka a drevdrska fakulteta). Te je godine naziv
Škole promijenjen u Tehničko sveučilište (Technickd
univerzita), a u njegovom sastavu uz postojeće
fakultete osnovan je još jedan: Ekološki fakultet (Fakulta
ekologia), ili, kako se u novije vrijeme zove, Fakulta
ekologie a environ-mentalistiky. Novoosnovani
fakultet izdaje svoj zbornik, Acta Facultatis Ecologiae
Zvolen. U posljednjem broju tog zbornika (II - 1995)
možemo naći ove radove:


Stojko, S.: Sozološka kategorizacija, vrednovanje
i zaštita rijetkih biljnih zajednica,


Baloghova, A.-Geffert, A.: Ekološki aspekti
prerade reakcijskog bukovog drva u industriji
celuloze i papira,


Benčat´ , T.: Genofond i rajonizacija uzgoja
bagrema u Slovačkoj,


Beseda, I. -Zarski, T.P. -Debskv, B. Đurišova,
B. -Sokol, J.-Val´ka, J. Primjena
analize glavnih komponenata kod bioindikacije
deficita selena u odnosu na šumski ekosustav,


Bitušik, P.: Komparativna studija odabranih
umjetnih jezera u rudarskoj oblasti Banska Stiavnica
(Srednja Slovačka) na temelju nakupina svlakova
kukuljica hironomida (Diptera, Chironomidae),


Blaho, J.: Kemijski sastav i fitometrijski parametri
iglica planinskog bora (Pinus mugo Turra) u
Niskim Tatrama (Srednja Slovačka),


Gaper, J.: Osjetljivost izolata gljiva Laetiporus
sulphureus i Trametes unicoloma tri fungicida in vitro,


Hidalgo, J.; Ballesta, M.; Ruano, F. i
Tinaut , A.,: Distribucija hitri (Cicindelidae) u jednom
području dina. Punta antinas — El Sabinar
(Almeria, Španjolska). (Coleoptera, Cicindelidae),


Perez Fortea, V.;Hernandez Alonso,
R. i Martin Bernal, E.: Brachonyx pineti
Ramond ex DC, u Teruelu,


Gomez, R.;Pardo, J.E. iTomas, T.: Katalog
Orthopteroidea, klasificiranih na razini vrste, deponiranih
u Odjelu za znanost i tehnologiju poljoprivrede
i šumarstva E.T.S.I.A., Albacete, Španjolska.


I. Mikloš
Ecologiae Zvolen


J a n č o v a, G.: Tijek sukcesije i uspostava šumske
zajednice na požarištu u prirodnom rezervatu Kvsel´,
uključenom u nacionalni park Slovensky raj,


Jančura, P.: Ekološki i okolišni aspekti cestovnih
konstrukcija s obzirom na željezničke tehničke
znamenitosti,


Jelo kova, E.— Šindler, J .: Mogućnost zamjene
klasičnih materijala za zaštitu drva od gljiva
razarača prirodnim i ekološki prihvatljivim sredstvima,


Kačik, F.-Solar, R.: Primjena kromatografskih
metoda u kontroli životnog okoliša,


Kočik, K. -Kulich, J.: Mogućnosti eliminacije
fltotoksičnog utjecaja kompleksa arsena i
sumpora na poljoprivrednim usjevima pomoću metaboličke
blokade,


Kontriš, J. -Kontrišova, O. - Gregor,
J.: Rezultati fitocenoloških istraživanja na području
Kremnicke vrchy,


Kulich, J.-Samešova, D.-Kočik, K.-
Rutkovsky P.-Ducsay, L.: Pri log problematici
upotrebe mulja,


Midriak, R.: Opasnost od klizanja tla i erozije u
istočnom dijelu rezervata biosfere Istočni Karpati,


Slavikova , D.: Načela pejsažno-ekološkog
vrednovanja funkcionalnih prostora u zaštićenom području
rezervata biosfere Poljana,


Vozaar, M. -Šindler, J.: Sniženje sadržaja
kroma u čvrstim česticama primjenom kemijskih sastojaka
drva u proizvodnji ferokroma,


Zdycha, P.: Povijesni aspekt odnosa čovjeka
prema životnom okolišu u Slovačkoj,
D u d i c h, A .: O problemima zoocenologije.


I. Mikloš