DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINALSCIENTIFICPAPERS Šumarski list br. 7 8, CXX (1996). 299-306
UDK 630*187.001(497.13)


FITOCENOLOSKE ZNAČAJKE SUMA SLADUNA I CERA (AS. QUERCETUM
FRAINETTO-CERRIS RUDSKI 1949) U SLAVONIJI (HRVATSKA)*


PLANTSOCIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ITALIAN AND BITTER OAK (ASS. QUERCETUM
FRAINETTO-CERRIS RUDSKI 1949) FORESTS IN SLAVONIA (CROAT1A)


Ivo TRINAJSTIĆ**, Josip FRANJIĆ**, Jasna SAMARDŽIĆ** & Ivica SAMARDŽIĆ***


SAŽETAK: U radu je po prvi puta izvršena detaljna jitocenološko-sintaksonomska
analiza flornoga sastava šume sladuna i cera (Quercetum frainettocerris)
u Hrvatskoj. Ustanovljeno je da se navedena šumska zajednica na padinama
Krndije nalazi na zapadnoj granici svoga areala, a prema flornomu
sastavu predstavlja njenu mezojilniju varijantu (Quercetum frainetto-cerris
subas. carpinetosum betuli) sa znatnim učešćem mezojilnih šumskih elemenata
(Quercus robur, Carpinus betulus, Acer campestre, Prunus avium, Moehringia
trinervia, Ficaria verna). Da lije sladun (Quercus frainetto) u istraživanom
području autokton ili antropogeno proširen, zasad je otvoreno pitanje.


UVOD - INTRODUCTION


Obilazeći šumske sastojine gora koje okružuju Po(
usp. Fukare k et al. 1974), nije izvršena sintaksožešku
kotlinu, mladi inženjer šumarstva Ivica Sa-nomsko-fitocenološka analiza flornoga sastava sastojimardžić
naišao je na južnim padinama Krndije i na na sladuna u Požeškoj kotlini.
sastojine hrasta sladuna - Quercus frainetto TEN. Iako Zbog toga smo tijekom 1995. godine obišli sve pozje
sladun na navedenom području poznat već skoro dva nate sastojine sladuna na padinama požeških gora s
stoljeća (usp. Fukarek 1963), iako je preliminarno namjerom da se što detaljnije upozna njihov florni sasproučen
i florni sastav nekih od područnih sastojina tav.


NOMENKLATURA I RASPROSTRANJENOST SLADUNA (QUERCUS FRAINETTO TEN.)


NOMENCLATURE AND DISTRIBUTION OF THE ITALIAN OAK (QUERCUS FRAINETTO TEN.)


Kao i kod nekih drugih hrastova koji su opisivani u še, što se danas zna da on ima razmjerno velik balkanranom
postlinejskom razdoblju, i kod hrasta sladuna sko-apeninski areal i daje dosta polimorfan. Poznato je
postoji velika taksonomska i nomenklaturna zbrka. daje sladun bio po prvi puta opisan 1813. godine pod
Zbog polaganoga protoka informacija i nepostojanja imenom Quercus frainetto od napuljskoga botaničara
nomenklaturnih pravila tijekom prve polovine 19. stoTenore-
a. Kasnije je Tenore (1831) vrsteno ime
ljeća, botaničari su svaku njima nepoznatu vrstu odmah "frainetto" prepravio u "farnetto", pa se dugo godina
imenovali novim imenom, pa se tako tijekom razmjerdržalo
daje on time htio ispraviti tiskarsku grešku, što
no dugoga razdoblja od Linnea do danas, za mnoge je bilo uobičajeno u ono vrijeme.
vrste nagomilalo mnoštvo imena, od kojih je samo je


Međutim, prema istraživanjima Schwarza(1936)
dno ispravno (validno), dok su sva ostala invalidna. Ta


Tenore je u razne botaničke institucije razaslao
kva sudbina nije mogla mimoići ni hrast sladun, tim vi


herbarski materijal i vlastitom rukom napisao Quercus


* Istraživanja je potpomogla Uprava šuma Požega
** Prof. dr. sci. IVO TRINAJSTIĆ, Dr. sci. JOSIP FRANJIĆ, Dipl. ing. JASNASAMARDŽIĆ, Šumarski fakultet,
Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25. HR-10000 Zagreb, Hrvatska - Croatia
*** Dipl. ing. IVICA SAMARDŽIĆ. Uprava šuma Požega, M Tmine 2, HR-34300 Požega, Hrvatska - Croatia
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 6     <-- 6 -->        PDF

I. Trinajstić: FITOCENOLOŠKE ZNAČAJKE ŠUMASLADUNAI CERA Šumarski list br. 7 8. CXX (1996), 299-306
jrainetto, pa se na temelju toga zaključuje daje ime Q.
frainetto ispravno. Takva nomenklaturna razmatranja
ne bi imala neko veće značenje i bilo bi potpuno svejedno
da li "frainetto" ili "farnetto", jer seje radilo o istom
autoru (Tenore-u), kad sladun u međuvremenu
ne bi bio opisivan pod drugim imenima. Apsolutno kronološki
drugo ime po redu za sladun je Q. conferta Kit.
iz 1814. godine, pa Fukare k (1963) zaključuje kako
upravo to ime ima prednost, jer je ime Q. frainetto iz
1813. godine pogrešno (invalidno), a prema "principu
prioriteta" validno je kronološki prvo poslije njega.
Takva Fukarekov a razmatranja i nastojanja da ime
Q. conferta KIT. proglasi validnim proizlazi i iz činjenice
da je K i t a i b e 1 vrstu Q. conferla opisao upravo
iz Slavonije. O tome Fukare k piše sljedeće: "Interesantno
je i to daje sladun kao posebna vrsta hrastova
na Balkanskom poluotoku prvi put otkriven na padinama
slavonskih planina Krndije i Papuka." Fukara k
1963:109-110). IHIRC o tome piše: "U Požeškoj kotlini
oko Kutjeva, Gradišta, Kule i Poreča pronašao gaje
1808. godine botaničar Kita ibel i u prvom opisu dao
mu naučno ime Quercus conferta." Hire 1904: 151152;
usp. HIRC 1900). Kao imena pod kojima se još
sladun navodi možemo spomenuti npr. Q hungarica


Hubeny iz 1830, Q. rumelica Griseb. iz 1852 i Q.
slavonica Borba s iz 1886, a to su sve sinonimi (usp.
Schwarz 1936).


S obzirom na rasprostranjenost u Europi Q. frainetto
je tipična balkansko-apeninska vrsta, iako se Slavonija,
kakotopišeFukarek (1963) ne nalazi na Balkanu.
Na balkanskom poluotoku rasprostranjen je u njegovu
središnjem i istočnom dijelu, a prelazi i na zapadne
dijelove Male Azije. Na Apeninskom poluotoku
obuhvaća njegov središnji i južni dio. Nalazišta u Slavoniji
izolirana su od glavnine areala, slično kao i nalazišta
u pojedinim dijelovima Dalmacije (npr. Ravni Kotari,
Kninsko polje). Kako su tu bila pojedina stabla, bilo
manje sastojine nalazejedino uz srpska sela, može se
pretpostaviti da su ga Srbi bježeći pred Turcima na zapad
prenijeli iz središta areala u Šumadiji. Naime, poznato
je daje žir sladuna, od svih europskih hrastova najukusniji,
a hrastov je žir općenito bio važan za prehranu
stanovništva u nerodnim godinama. Njega su mljeli i od
dobivenog brašna pravili kruh. Zasigurno je sladun bio
sađen i u kultne svrhe (badnjak!).


Opću rasprostranjenost sladuna proučavao je detaljno
Fukare k (1964) pa prema njemu i donosimo
areal sladuna (si. 1).


Slika 1. Areal sladuna - Quercus frainetto Ten. (prema Fukareku et al. 1974)
Fig. 1. Distribution of italian oak - Quercus frainetto Ten. (aceording to Fukarek et al. 1974)
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 7     <-- 7 -->        PDF

I. Trinajstić: FITOCENOLOŠKE ZNAČAJKE ŠUMASLADUNAI CERA Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 299-306
FITOCENOLOŠKE ZNAČAJKE SLADUNA (QUERCUS FRAINETTO)


PLANTSOCIOLOGICAL CHARACTERISTICS


Kao što je poznato (usp. I. H o r v a t 1946, 1950) prva
sustavna fitocenološka istraživanja sladunovih šuma
započeo je u šumadiji botaničar Igor Rudski, još
prije Drugog svjetskog rata (1938-1940) na poticaj poznatoga
hrvatskog botaničara-fitocenologa Ive Hor vata.
Kako je Rudski 1944. godine umro, rezultate
njegovih istraživanja objavio je poslije Drugog svjetskog
rata njegov suradnik Pavle Černjavski pod
naslovom "Tipovi lišćarskih šuma jugoistočnog dela
Šumadije" (Rudski 1949). Rudski (1949) je šume
hrasta sladuna {Quercus frainetto = "Q. conferta") na
poticaj I. Horvat a opisao kao jednu asocijaciju pod
imenom ´´ Quercetum confertae-cerris serbicum" i u
njenom sklopu razlikuje dvije subasocijacije (subas.
tvpicum i subas. Carpinus betulus), te jedan oblik degradacijskoga
stadija kojemu, također, daje status subasocijacije
bez nekoga posebnog imena.


Od tada, do naših dana sakupilo se mnogo podataka


o flornomu sastavu, gradi i strukturi as. Quercetum
frainetto-cerris (B. Jovanović 1956; Fukarek et
al. 1974; San da et al. 1992) praktički iz čitavoga balkanskoga
dijela areala sladuna.
Rezultate svih fitocenoloških istraživanja sladunovih
šuma ujedinio je I. Hor vat upreglednoj sintetskoj
fitocenološkoj tablici (usp. I. Horvat, Glavač, &
Ellenberg 1974: 235-236, tab. 46) iz koje je vidljivo
da sladunove šume na velikom prostoru središnjega
Balkana izgrađuju jednu razmjerno homogenu šumsku
asocijaciju, bez obzira kako njene sastojine u raznim
područjima bile fitocenološko-sintaksonomski interpretirane.
Tu asocijaciju u skladu s važećim sintaksonomskim
kodeksom (Barkma n et al. 1986) treba označiti
imenom "Quercetum frainetto-cerris Rudski


OF THE ITALIAN OAK (QUERCUSFRAINETTO)


1949", jer je njen florni sastav u obliku analitičke tablice
po prvi puta objavljen u spomenutom radu Rud skog
a iz 1949. godine.


U posljednje vrijeme spomenuta se zajednica navodi
i pod imenom Quercetum frainetto-cerris (Rudski
ap. Horvat 46) Oberdorfer 48 (usp. Th. Mii 11 er
1992), ali Oberdorfer 1948. godine nije imao na
raspolaganju fitocenološke snimke Rudskogajers u
one objavljene 1949. godine. Kako se to može razabrati
iz pregleda literature kod I. Horva t et al. (1974), podaci
Oberdorfera iz 1948. godine odnose se na
jedan rukopis ("Mscr.") pod naslovom "Die regionalen
Waldgesellschaften Thessaliens, Sudmakedoniens und
Thrakiens", pa netom citirana kombinacija kod TH.
Muller a (1992: 122) nije validna.


U sklopu asocijacije Quercetum frainetto-cerris, osim
subasocijacija koje je već bio zapazio i Rudski,
moći će se razlikovati zasigurno i još poneke, naročito
u istočnim i južnim dijelovima njena areala, ali to nije
predmet ovoga rada.


Prve podatke o flornomu sastavu as. Quercetum
frainetto-cerris u Hrvatskoj objavljuju Fukare k et al.
(1974) s tri fitocenološke snimke iz područja Hajderovac
na južnim padinama Krndije, ali bez detaljnije
sintaksonomske analize flornoga sastava. Na temelju
naših vlastitih terenskih istraživanja tijekom 1995. godine
izrađeno je devet fitocenoloških snimaka, koje su
ujedinjene u tablicu 1. Snimke potječu iz šire okolice
Kutjeva, i to iz Gospodarskih jedinica "Južna Krndija


1" (odjeli: 104c-Hajderovac, 122c-Čukur, 133 i 134Dragaljevac,
136a i 136b-Gradište) i "Južna Krndija 2"
(odjel 4a).


ANALIZA FLORNOGA SASTAVA - ANALYSIS OF THE FLORAL COMPOSITION


U flornomu sastavu analiziranih sastojina as. Quercetum
frainetto-cerris zabilježeno je ukupno 117 vrsta,
od toga u preko 50% snimaka 33 vrste (28.21%), a u samo
jednoj snimci čak 40 vrsta (34.19%). Razmjerno
veliki broj vrsta zabilježenih u preko 50% snimaka govori
nam o florističkoj homogenosti istraživanih sastojina,
a znatno učešće vrsta zabilježenih u samo jednoj
fitocenološkoj snimci o utjecaju degradacije istraživanih
sastojina.


Prema dobroj zastupljenosti sladuna (Quercus frainetto)
i cera (Q. cerris) sama je zajednica lagano prepoznatljiva,
bez obzira da lije sam sladun u istraživanomu


području autokton ili je eventualno unijet. U svakom
slučaju zauzeo je svoju ekološku nišu, termofilno ili
acidofilno stanište. Slično stanište zauzima i as. Lathyro-
Quercetumpetraea, koja negdje u Požeškoj kotlini
postiže svoju istočnu granicu.


Prema zastupljenosti mezofilnih karpinetalnih elemenata
{Carpinus betulus, Acer campestre, Prunus avium,
Moehringia trinervia, Ficaria verna), a i niza mezofilnih
elemenata, ovom prigodom shvaćenih kao karakteristične
vrste razreda Querco-Fagetea, a općenito
najvećim dijelom karakterističnih za red Fagetalia, priključili
smo istraživane sastojine as. Quercetum frai
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 8     <-- 8 -->        PDF

I. Trinajstić: FITOCENOLOŠKE ZNAČAJKE ŠUMASLADUNAI CERA
netto-cerris mezofilnoj subasocijaciji carpinetosum
betuli.


Termofilni elementi, značajni za red Quercetalia
pubescentis dobro su zastupljeni, naročito u sloju grmlja
i niskoga rašća. Znatan udio vrste Acer tataricum
povezuje istraživane sastojine s panonskom svezom
Aceri tatarici-Quercion, stoje značajka i rumunjskih,


ZAKLJUČAK


Sladun (Quercus frainetto Ten.) je rijetka šumska
vrsta na području Hrvatske. Rasprostranjen je u Slavoniji
i na nekoliko mjesta u Dalmaciji, ali jedino na južnim
padinama Krndije u Požeškoj kotlini zauzima veće
površine. Tu kao i u središnjim dijelovima Balkanskoga
poluotoka izgrađuje asocijaciju Quercetum frainetto-
cerris R u d s k i 1949. Ta je zajednica na padinama
Krndije zastupljena s razmjerno mezofilnim subasocijacijama
carpinetosum betuli.


LITERATURA


Barkman, J.J., J. Moravec,S.Rauschert, 1986:
Code of phvtosociological nomenclature ed. 2.
Vegetatio67: 145-195.


Fukarek,R , 1963: Prilog poznavanju nomenklature i
rasprostranjenosti hrasta sladuna. Radovi Nauč.
Dr. Bosn. Herceg. 22(6): 169-236.


Fukarek, P, 1964: Sjeverozapadna granica današnje
rasprostranjenosti hrasta sladuna (Quercus conferta
Kit.). Šum. list 88(3-4): 109-123.


Fukarek, R, B. Fabijanić, N. Janjić, 1974:
Nova nalazišta sladuna (Quercus conferta Kit.) u
Bosni i Hercegovini. Naučni skupovi SANU 1:
69-83.


Hire , D., 1900: Nekoje šumsko drveće i grmlje iz domaće
flore. Šum. list 24(1): 1-25.
Hire , D., 1904: Revizija hrvatske flore. Rad Jugosl.
Akad. 158: 171-221.
Horvat , L, 1946: Šumske zadruge Jugoslavije. Šum.
priručnik 583-611.


Horvat , I., 1950: Šumske zajednice Jugoslavije. Institut
za šumska istraživanja NR Hrvatske. Zagreb.


Šumarski list br. 7 8, CXX (1996), 299-306


dakle izvanbalkanskih, sastojina as. Quercetum frainetto-
cerris (usp. Sanda etal. 1992).


Pratilice su vrlo brojne, zastupljene čak s 32 vrste,
što također ukazuje na znatan stupanj degradacije, a niz
pašnjačkih i nitrofilnih, ruderalnih vrsta ukazuje da se
pojedine sastojine bar povremeno koriste i kao šumski
pašnjak.


- CONCLUSION
Tijekom 1995. godine sastojine as. Quercetum frainetto-
cerris proučavane su u gospodarskim jedinicama
"Južna Krndija 1" (odjeli: 104c-Hajderovac, 122c-Čukur,
133 i 134-Dragaljevac, 136a i 136b-Gradište) i
"Južna Krndija 2" (odjel 4a), a njen florni sastav prikazanje
u tablici 1, koja je sastavljena na temelju devet fitocenoloških
snimaka.


REFERENCES


Horvat, L, V. Glavač, N. Elenberg, 1974: Vegetation
Siidosteuropas. Gustav Fiseher. Stuttgart.


Jovanović , B., 1956: O klimatogenoj šumi jugoistočne
Srbije. Institut za ekologiju i biogeografiju
Zbornik radova 7(6): 3-35.


Miiller, Th., 1992: 3. Ordnung: Quercetalia pubescenti-
petraeae Klika 33 corr. Moravec in Begunin
et Theurillat 84. In: E. Oberdorfer:
Siiddeutsche Pflanzengesellschaften 4 VValder
und Gebische, Textband, 119-137, Gustav
Fischer. Jena - Stuttgart - New York..


Rudski , I., 1949: Tipovi lišćarskih šuma jugoistočnog
dela Šumadije. Prir. Muz. Srps. Zem. 25:
3-67.


Sanda , V., A. Popescu, M. Paula-Comanescu, 1992:
Vegetatia Munteniei si Olteniei. In: Doina, I.
(ed.): Vegetatia Romaniei, 101-137. Editura
Tehnica Agricola. Cluj.


Schvvarz, O., 1936: Monographie der Eichen Euro-
pas und des Mittelmeergebites. Potsdam.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 9     <-- 9 -->        PDF

I. Trinajslić: FITOCENOI.OSKH ZNAČAJKE SUMA SLADUNAI CERA Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 299-306
Tablica 1. As. Quercetum frainetto-cerris Rudski 1949


Broj snimke (No. veget. record):
Veličina snimke (siže veget. record) m2:
1
500
2
500
3
200
Nalazište (Lokalitv) cd MO
3
D
«
o
1—
-a
u
ca
o
OJ
´ST
33
Broj vrsta (No. of species): 40 39 34
Karakteristične vrste asocijacije (char. ass.)
i sveze (char. ali.) Quercion frainetto:
A Quercus frainetto 4.1 3.1 2.1
B Quercusfrainetto
Pyrus pyraster
Cytisus capitatus
Genista tinctoria
3.1
2.3
+
+
+
(+)
C Helleborus croaticus loc.
Quercus fra ine t to
Trifolium medium
Lathvrus niger
Galium schultesii ?
Serratula tinctoria
1.1
3.3
+.3
+
Diferencijalne vrste asocijacije (diff. ass.):
A QuercusB QuercusC Quercus
cerris
cerris
cerris
+ +
+
1.1
Diferencijalne vrste subasocijacije
(diff. subass.) carpinetosum betuli
A Carpinus betulus
Acer campestre
Prunus avium
4.3
+
+
3.3
+
B Carpinus betulus
Acer campestre
Prunus avium
+.2
+
+
3.3
+
3.3
1.1
C Prunus avium
Moehringia trinervia
Carpinus betulus
Ficaria verna +
+
Karakteristične vrste reda (char. order)
Quercetalia pubescentis:
A Fraxinus ornus
B Fraxinus ornus
Cornus hungarica
Acer tataricum
Sorbus torminalis
Cornus mas
Genista elata
2.1
+
+
+
1.2
+.2


4
1000


c_>


ea


>


0)


cd


a


47


4.1
+
+
+


+


+


+


+


+


+


(+)


+.3


+
+.2
+


5


400


o
ca
u


DO
cd


Q


48


3.1


+


+


+


1.1


+.2
+.2
+


+


+
+
+
+


6
500


3


M


3


46


4.1


2.1
+
+.2
+


+.2
+


+


+


+


+


+


+


+


1.2
+
+


2.3


7
100


OJ


cd


O


48


2.1


1.1
+
1.2
3.3
+
+
+.3
1.1


+
+


+


+


+
+
+


+


8


200


´5


cd


6


46


4.1


1.2
+
+.2
1.2


1.1
+
+


1.1


1.2


1.1


1.1


+


+


+


2.1
+
+
400


CJ


cd


o


27


3.1


+
1.1
+
+


+


+


+


2.3
+.2
1.2
1.2
+


+


+


3.3


2.2
+
+


ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 10     <-- 10 -->        PDF

I. Trinajstić: FITOCENOLOSKE ZNAČAJKE ŠUMASLADUNAI CERA Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 299-306
C Potentilla micranta
Glechoma hirsuta
Veronica chamaedrys
Viola alba
Carexflacca
Lathvrus venetus
Fraxinus ornus
Festuca heterophylla
Tamus communis
Acer tataricum
Silene nutans
Convallaria majalis
Polygonatum odoratum
Tanacetum corvmbosum
Digitalis grandiflora
Campanula persicifolia
Oenanthe pimpinelloides
Vincetoxicum hirundinaria
Tilia argentaea


Karakteristične vrste razreda
(char. class) Querco-Fagetaea\


A Quercus petraea
Fagus sylvatica
Quercus robur


B Ligustrum vulgare
Crataegus monogyna
Rosa arvensis
Fagus sylvatica
Clematis vitalba
Cornussanguinea
Crataegus cf. nigra
Prunusspinosa
Quercus petraea
Rubus hirtus
Corylus avellana
Evonymus europaea


C Astragalus glycyphyllos
Symphytum tuberosum
Brachvpodium sylvaticum
Quercus petraea
Viola reichenbachiana
Primula vulgaris
Galium sylvaticum
Carex sylvatica
Crutiata glabra
Pulmonaria officinalis
Mycelis muralis
Geum urbanum
Geranium robertianum
Galium odoratum
Polygonatum multiflorum
Sanicula europaea
Neottia nidus-avis


1.2 + +.2 44+
+ h
3.3 + 3 2.3 3.3 +.2 3.3 4+.
3
1.3 + h 444+
+.2
+ + h 4h
43
+.3 +.2 +.2
+ 1 1 +
+ 4+
+.2 +.2
+ +
+ h
3.4
+ 44+
4444+
h
1.1 1.1 2 1 1.1 2.1 4h
4h
+
+ + 1 1 + +.3 +.3 + 1.1 h
+ -4444+
h
_ h 4+.
3 4+
h
4444h
+ 4+
h
+ 4+
+.2 +.2 4444+.
2 4+
41.2
4
+ +.3 +.2 +.2 +.2 +.2
+ 4444h
+.2 +.2 +.2 +.2 + 2
+ 4 44+
+ 4+
+ +
+ + 41.3
+ .2 + 2 +.2 +.2
+ 4 4-.3 +.3
+.2 + + +.2
+ 4 444
4444
44+
+ 44+
4 4+
4+
4
4+
1
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 11     <-- 11 -->        PDF

I. Trinajstic: FITOCF-NOLOSKE ZNAČAJKE SUMASLADUN AI CERA Šumarski list br. 7 8, CXX (1996), 299-306
Cephalanthera longijlora
Scrophularia nodosa
Stachys sylvatica
Lysimachia nemorum
Stellaria holostea
Hedera helix
Calarnintha grandiflora
Lilium martagon
Prunus spinosa
Arenaria agrimonoides
Circaea lutetiana
Asarum europaea
Evonymus europaea
Dentaria bulbifera
Melica nutans
Epimedium alpinum
Pratilice (comp.):
B Rubus discolor 1.1 1.1
Sorbus domestica +
Juniperus communis 1.2
Castanea vesca
C Dactylis glomerata 1.2 1.3 3.4 3.3 3.3
Ajuga reptans + + + +.3
Prunella grandiflora 1.1 + 1.1 1.1
Galeopsis pubescens + 1.1
Hyeracium sabaudum 1.1 +
Veronica officinalis 1.2 +
Melampyrum sylvaticum 1.1
Luzula ctforsteri +.2
Lysimachia nummularia
Lapsana communis
Hypericum perforatum +
Galium lucidum +
Vicia sp. 1.3
Vrtića dioica
Myosotis collina 3 +.3
Fragaria vesca
Galium sp
Galium cf. mollugo
Carex divulsa
Symphytum officinale
Solidago virgaurea
Viola mirabilis
Alliaria officinalis
Lysimachia vulgaris
Falopia convolvulus
Galium aparinae
Hieracim murorum
Hieracium sp.
Salvia glutinosa
Stenactis annua
Origanum vulgare
Ionorchis abortiva


A- Sloj drveća (Trees); B - Sloj grmlja (Schrubs); C - Sloj niskoga rašća (Herbs)
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 12     <-- 12 -->        PDF

I. Trinajstic: FITOCENOLOSKE ZNAČAJKI-; SUMASLADUNAI CERA Šumarski list br. 7-8. CXX (1996), 299-306
SUMMARV: The Italian oak (Quercus frainetto Ten.) is a rare forest
speeies in the region of Croatia. It grows in Slavonia and in several places in
Dalmatia, but only on the southern slopes of´Krndija in Požeška kotlina it occupies
larger surfaces. There as well as in the central parts of the Balkan
peninsula it builds the association Quercetum frainetto-cem´5´ Rudski 1949 is
represented by a relatively mesophilus subassociations carpinetosum betuli.


Floral composition ofthe ass. Quercetum frainetto-cerris is shown in table
1, made on the basis ofninephvtocenological records.