DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 45     <-- 45 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONALPAPERS Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 339-346
UDK 630*231:242(497.13)


NJEGOM DO KVALITETNE
STABILNE SASTOJINE I DRVNE MASE


Ivan TOLIĆ*


SAŽETAK: Autor u članku daje naglasak na mjere njege sastojine kao prijeko
potrebitog integralnog dijela suvremenog gospodarenja šumama. Radi
proizvodnje u što kraćem razdoblju maksimalnih količina kvalitetne drvne
mase i stvaranje stabilne sastojine, potrebno je njegovati sastojinu tijekom
njenog života po načelu poznatog postupka: rano, često i umjereno.


Poseban osvrt danje na mjere njege u obnovljenim sastojinama eumediterana
i submediterana Dalmacije, gdje su te mjere ranije izostajale zbog ekonomskog
položaja šumarstva.


Kao primjer s posljedicama propuštenih mjera njege uzete su dvije sastojine
alepskog bora u eumediteranu. Prva je mlada desetogodišnja sastojina u
Baskom polju kod Makarske i druga šezdesetogodišnja sastojina u Saknja ratu
na Korčuli. U navedenim primjerima istaknute su posljedice neprovođenja
njege i teškoće u gospodarenju tim sastojinama do postizanja konačnog cilja.


Ključne riječi: njega, osvjetljavanje, čišćenje, prorijede, ponik, stara
sastojina, mlada sastojina, alepski bor, brucijski bor, primorski bor, pinj, crni
bor, crnika, drvna masa, stabilna sastojina, požar, vjetrolom, vjetroizvale, dobni
razred, sukcesija niska proreda, visoka proreda, prirodno obnavljanje, uzgojne
prosjeke.


UVOD


Uvjeti podizanja, odnosno osnivanja te obnavljanje Opet, pod utjecajem čovjeka, mjerama podizanja i
ili podmlađivanje šume na širem području Republike zaštite šuma, podignute su značajne šumske površine.
Hrvatske ima svoje specifičnosti. I podizanje i obnovu Prva pošumljavanja, uglavnom pionirskim vrstama četreba
temeljiti na biološko-ekološkim svojstvima, pa tinjača, na dalmatinskom kršu datiraju od prije dva stosvako
područje, tip šume i biljna vrsta ima svoje zakoljeća.
Umjetno podignute šumske površine bile su donitosti.
bra osnova da se s njih naletom sjemena prirodno po


dižu nove šumske površine, odnosno pošumljavaju go


Područje krša sa svojim prirodnim geološko-pedo


leti, te kao površine - baze za proizvodnju šumskog


loškim i klimatskim uvjetima, koji ne ovise o utjecaju


sjemena i šumskog sadnog materijala. Prva pošumlja


čovjeka, i ekonomsko-socijalni uvjeti društva rezulti


vanja imala su zaštitnu funkciju. Dakle, šume na ovom


rali su postojeće stanje šuma i odnosa prema šumi.


području imaju naglašene ekološke i socijalne funkcije,


Gospodarenje šumama na kršu, što je povijesno u


dok je njihova sirovinska funkcija bila sekundarnog


tvrdeno, nije imalo kontinuiteta, već bilježi uspone i pa


značenja. Upravo zbog svoje namjene i zbog složenih


dove. Šumska prostranstva pod utjecajem abiotskih i


uvjeta iskorišćivanja drvne mase, slabog interesa za


biotskih čimbenika, posebice utjecaja čovjeka, prou


sortimentima ovih vrsta, nedovoljno stručnog rada i


zročila su na krškom području prostrane goleti.


drugih razloga, podignute sastojine pretežito postižu fiziološku
zrelost. Kako su prirodni procesi neminovni, a


*lvan Tolić. dipl. inž. šumarstva,


u šumi jako izraženi i primjetni, šumarska struka i na


J. P. "Hrvatske šume", Uprava šuma Split


ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 46     <-- 46 -->        PDF

I, Tolić: NJEGOM DO KVALITETNE STABILNE SASTOJINE I DRVNE MASE Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 339-346


ovim prostorima u novije vrijeme svojim intervencijaAko
se mlada sastojina, koja je nastala kao rezultat
ma nastoji pospješiti prirodne procese, usmjeravajući prirodnog ili umjetnog obnavljanja, nakon požara ili
ih na stabilnu šumu sa željama i potrebama prije svega sječe prepusti prirodi, odnosno ako se ostavi da se sama
ovog područja, pa i širim interesima društva. spontano razvija, takva sastojina ne samo da neće uviŠumski
požari oduvijek su uništavali šume ovih kli-jek odgovarati potrebama koje se od nje u doba iskorišćivanja
traže, već se ona tijekom života znatno sporije


mata, a starije borove sastojine (osim crnog bora) na


razvija. Proces izumiranja biljaka, odnosno proces


požarištu su se redovito iz sjemena obnavljale. I iza sje


diferenciranja stabala tijekom života neke sastojine je


če starih borovih sastojina, prirodno obnavljanje iz sje


dugotrajan, a vrlo često preživjela stabla nisu i najko


mena postiže izuzetno dobre rezultate. Danas je na po


risnija.


dručju Dalmacije, poslije požara ili sječe, obnovljeno
na tisuće hektara borovih sastojina u starosnoj dobi od Iako je utvrđeno da je prirodnost glavna značajka
ponika do zrele sastojine. Zbog ekonomskih, stručnih i šume, ipak treba pospiješiti razvoj sastojine. To se čini
drugih razloga, u većini slučajeva u tim obnovljenim mjerama njege u sastojini od njenog osnivanja do posastojinama
izostale su mjere njege, te je obnavljanje četka obnavljanja, kako bi se osigurali najbolji uvjeti za
prepušteno prirodi. razvoj šume.


STANJE OBNOVLJENIH SASTOJINA NAKON POŽARA
ILI SJEČE I ODNOS PREMA TIM SASTOJINAMA U DALMACIJI


Postaviti kao problem obnovljenu sastojinu nakon
požara ili sječe jednodobne šume, bilo bi nerazumno,
ali mjere njege u toj sastojini na određeni način predstavljaju
problem, jer zahtijevaju visokostručan rad i
znatna materijalna sredstva. Već je rečeno daje u Dalmaciji
nakon požara ili sječe prirodno ili umjetno iz sjemena
obnovljeno tisuće hektara borovih šuma.


Proces prirodnog obnavljanja nakon požara u starim
sastojinama alepskog, brucijskog i primorskog bora je
dobar, dok se pinjol znatno slabije razvija, a kod crnog
bora nakon požara prirodnog obnavljanja gotovo nema.
Na dalmatinskom području u submediteranu oplodnom
sječom dobro se oporavlja crni bor, a u eumediteranu
alepski, brucijski i primorski bor.


Ako se u Dalmaciji analiziraju obnovljene sastojine
četinjača (pretežito alepski bor), dolazi se do zaključka
da ih ima u svim dobnim razredima. Broj biljaka po
hektaru, ovisno o dobi i stadiju razvoja, kreće se u dobi


ponika i preko milijun biljaka, a u starim sastojinama i
do nekoliko tisuća po hektaru. Uzrok takvom stanju je
izostanak neophodnog integralnog dijela suvremenog
gospodarenja šumama- njega šuma. Dakle, izostale su
mjere kojima je cilj da sastojina od njenog osnivanja do
početka obnavljanja osigura najbolje uvjete za razvoj
šume. Bez obzira na način nastanka, ako se od sastojine
žele dobiti kvalitetna drvna masa i stabilna sastojina tijekom
njenog života, mora se njegovati.


Ima i suprotnih mišljenja daje njega šuma suvišna i
nepotrebna i da priroda čini svoje.


Gubitak je prostora i vremena ne provoditi mjere
njege te prepustiti propodanju ili nepravilnom razvoju
sastojine za koju je poznata vrsta. Isto tako potrebno je
ispitati mogućnosti tla i ostale uvjete gdje analize ni
daljnja ispitivanja za podizanje nove šume nisu potrebna,
jer ona živi, ona sama stvara, ona daje i treba je u
tome samo poduprijeti.


CILJ I OBLICI MJERA NJEGE


Osnovno načelo u mjerama njege je "rano, često i
umjereno" (G. Hayer, 1854.). Dakle, treba provoditi
njegu od ponika, podmlatka, mladika, koljika, letvika
pa sve do njege proredama, odnosno treba provoditi osvjetljivanje,
čišćenje i prorijede. Za svaku sastojinu jedna
od osnovnih zadaća jest proizvesti u što kraćem
razdoblju maksimalnu količinu kvalitetne drvne mase,
dakle skratiti proizvodni ciklus, odnosno visinu ophodnje.
Mjerama njege postiže se najbolji razvoj krošnje,
debljinskog i visinskog prirasta, kvaliteta debla te proi


zvodnja sjemena za prirodnu obnovu. Njegom u kraškim
uvjetima, posebice u sastojinama primorskih vrsta
četinjača, postiže se višestruk učinak. Pored navedenih
kvaliteta, njege imaju zadaću da odgoje otpornu sastojinu
na negativan utjecaj biotskih i abiotskih čimbenika,
s posebnim naglaskom na otpornost na požare i vjetar.
Četinjače, kao pionirske vrste, imaju bitnu funkciju u
sukcesiji, stvarajući uvjete stabilnim autoktonim šumama
listača, a prije svega uvjete za šume crnike ili me-
dunčeve šume, stoje uglavnom i konačan cilj podizanja
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 47     <-- 47 -->        PDF

I.Tolić: NJEGOM DO KVALITETNE STABILNE SASTOJINE I DRVNE MASE


ili obnove borovih sastojina. Ovaj cilj teško se postiže
tijekom jedne ophodnje, a posebice teško ako se mjerama
njege ne podupru autoktone listače.


Nakon uspješnog prirodnog obnavljanja sastojine
na sječini ili požarištu, redovito se javlja vrlo gust
ponik (si. 1).


Slika 1. Prirodni podmiadak aiepskog bora na opožarenoj površini u
konkurenciji s korovskim vrstama - Šumarija Makarska
(slikao: IvanTolić)


Slika 2. Trogodišnji prirodni podmiadak aiepskog bora nadvladao korovskc
vrste i postaje smetnja vlastitom razvoju - ´umarija Makarska
(slikao: IvanTolić)


Šumarski list br. 7-8. CXX (1996), 339-346


U prvim godinama života sastojine u borbi s korovskim
biljkama gustina koju postižu je neophodna. U
tom vremenu mlade biljke nadmeću se s korovskim
biljkama i uspijevaju se održati akoje broj mladih biljaka
vrlo velik (alepski bor u Baskom polju preko sto biljaka
na m2 je ipak prevelik). U protivnom korovske
biljke, zbog kserofilnijeg karaktera i bržeg prirasta u
visinu nadrastaju i ugušuju rijedak ponik drvenastih biljaka.
U momentu kada je podmiadak nadvladao korovske
biljke, a to se događa obično u starosti od treće
do pete godine, veliki broj individua mlade generacije
postaje smetnja vlastitom razvoju i prirastu (si. 2). U
ovom razdoblju i prostor u zraku i količina hranjivih
tvari postaju nedovoljni za velik broj individua mlade
generacije, što dovodi do "ravnopravne" borbe, pa ni
pravilna diferencijacija nije moguća. Tada je potrebita
intervencija čovjeka za daljnji razvoj sastojine, dakle
"rana" pomoć onim individuama - fenotipovima od kojih
se očekuje najkvalitetnija buduća sastojina.


Kod aiepskog bora, koji brzo prirašćuje u visinu i nije
previše osjetljiv na korovske vrste, s mjerama njege
treba otpočeti već u trećoj godini starosti. Zakašnjele
mjere znatno poskupljuju troškove njege, a buduća sastojina
ne postiže željeni cilj, što se uočava u većini sastojina
gdje su te mjere izostale.


Analizirajući dvije sastojine aiepskog bora koje su
nakon požara prirodno obnovljene iz sjemena stare sastojine,
došlo se do vrlo praktičnih i korisnih rezultata.
Takva je mlada desetogodišnja sastojina u Baskom polju
kod Makarske i stara šezdesetogodišnja u Šaknja ratu
na Korčuli, koje su istraživane nakon požara.


1. Sastojina aiepskog bora u Baskom polju nastala
je iz sjemena prirodnom obnovom nakon požara starih
stabala 1985. godine. Požar je nastao i ugašen 6. kolovoza
1995, kada je pri olujnom požaru izgorjelo oko
tisuću hektara uglavnom stare šume aiepskog bora s nešto
poljeprivrednih površina. Obilaskom terena neposredno
iza požara, na izgorjelim površinama ispod starih
stabala alepskih borova, na pepelu su utvrđene naslage
i do jednog centimetra sjemena s krilcima. Iako su
u olujnim požaru u većem dijelu nagorjele krošnje (visoki
požar i nagorjeli češeri), ipak je organoleptičkim
pregledom utvrđeno daje istrušeno sjeme u većem postotku
zdravo.
Vrlo bujan i gust ponik pojavio se u studenom te godine
(nakon jesenjih kiša, koje su pale tek u drugoj polovici
listopada), gdje se razvilo i preko milijun biljaka
po hektaru. Tijekom 1985. i 1986. izvršena je sanacija
opožarene površine. Iskorištena je drvna masa i uspostavljen
šumski red.


Nakon deset godina na površini gdje su izostale rane
mjere njege (nedostatak sredstava), broj biljaka po jedinici
mjere neznatno se smanjio, po se broj biljaka glavne
vrste - aiepskog bora (čista sastojina, konkurent
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 48     <-- 48 -->        PDF

I. Tolić: NJEGOM DO KVALITETNE STABILNE SASTOJINE I DRVNE MASH
skih vrsta nema) kreće od nekoliko stotina tisuća pa i
preko milijun biljaka na mikrolokalitetima povoljnih
stojbinskih uvjeta. Visina te sastojine je od 1,5 m do 2,5
m, a debljina od 1 cm do 3 cm (si. 3).


Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 339-346


Elementi te sastojine u usporedbi s normalnom sastojinom
alepskog bora (tablica 1) upućuju na zaključak
da u odnosu na normale ima manje visine i debljine
te daje nesrazmjeran odnos visine i debljine, a broj biljaka
je za nekoliko stotina puta veći po hektaru od normalne
šume. Za krošnju se može reći daje nedovoljno
razvijena. Dakle, u borbi za opstanak sve jedinke ravnomjerno
su se razvijale pa se nisu uspjele izdiferencirati
i nije bilo uvjeta za normalan razvoj krošnje. Sve su
biljke podjednako slabe kvalitete, i ne obećavaju kvalitetnu
sastojinu.


Već na početku zakašnjele njege u desetogodišnjoj
sastojini alepskog bora u Baskom polju, uočljive su teškoće
i dileme u stručnom pristupu rješavanja tog problema,
koji iziskuje velike materijalne troškove. Prema
konfiguraciji terena i uvjetima rada, šire područje Baškog
polja može se podijeliti u dvije osnovne konfiguracije
terena: površine gdje je moguća strojna obrada i
površine na kojima se koristi ručni alat i lakša mehanizacija.


Na ravničarskim terenima za izradbu uzgojnih prosjeka
korišten je usitnjivač - malčer MINIFORST na
pogon traktora Steyr (si. 4). Prosjeke su rađene uglavnom
okomito na slojnice, a širine prosjeka su širine
usitnjivača(125-150 cm).


Razmak između prosjeka, odnosno širina pruga je
150 cm kako bi se s uspjehom mogla provoditi njega
čišćenja (si. 5). Čišćenje se obavlja motornim čistačem
i ručnim alatom, sječenjem na panj. Posječena biljna
masa iznosi se na slobodne prostore izvan šume.


Broj i raspored fenotipski najboljih stabala nakon
čišćenja na prugama ostaje znatno više od normale, jer
su stabla tanka i osjetljiva na savijanje i polijeganje.
Česta je pojava, ako se iz jako gustog sklopa ostavi normalan
broj stabalaca, da nastupi sušenje zbog upale kore,
i nagle promjene mikrouvjeta življenja.


Normale (prirasno-prihodne tabele) za alepski i primorski bor
Orno-Quercetum ilicis, Querco-Carpinetum orientalis subass. cerretosum i subass. phillyretosum Tablica 1.


Glavna sastoj na Prorede Poprečn i prirast
Starost
a N ds h G M q M
Suma
proreda
Ukupna
proizvodnja
Post.
tečaj,
prira
sta
(P)
Tečaj
ni prirast
glav.
sast.
Glav.
sastojine
Sveukupna
proiz.
god cm m m2 m5 m3 % m3
10 22,3 2900 9,4 3,3 20,1 42,3 0,25 6,3 6,3 42,3 9,5 4,0 4,2 4,2
20 21,0 1200 15,5 8,3 22,6 90,0 0,30 16,0 22,3 96,3 5,1 4,6 4,5 4,8
30 19,9 760 20,6 11,5 25,3 134,5 0,50 27,9 50,2 156,8 3,6 4,8 4,5 5,2
40 19,4 550 24,8 13,6 26,1 172,7 0,70 40,3 90,5 222,9 3,0 5,2 4,3 5,6
50 19,0 440 28,4 15,0 27,9 195,8 0,80 44,7 135,2 286,3 2,6 5,1 3,6 5,8
60 18,8 360 31,7 16,1 28,4 216,0 351,2
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 49     <-- 49 -->        PDF

I. Tolić: NJEGOM DO KVALITETNE STABILNE SASTOJINE I DRVNE MASE Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 339-346
Slika 4. Radusitnjavača-malčerMINIFIOSTna izradi uzgojnih prosjeka
u Baskom polju. (slikao Ivan Tolić)


Radi učinkovitosti rada u sastojinama gdje su zakašnjele
mjere njege, potrebito je pojednostaviti uzgojnu
radnju, kako bi se smanjili troškovi i rizici čišćenja.
Stoga bi kao zaključak ovoj analizi bio: prevršivati prekobrojna
minus stabla na gornjoj trećini i oslobađati
prostor za normalan razvoj krošnji fenotipski odabranih
stabala i iznošenje prevršenih dijelova stabalaca.
Na taj način pospješuje se rast stabala budućnosti, a usporenje
rast, odnosno postupno odumiru prevršena stabla.
Nisu se bitno mijenjali mikrouvjeti življenja. Stabla
budućnosti nisu izložena upali kore ni povijanju,
odnosno polijeganju. Troškovi njege su znatno manji.


2. Sastojina alepskog bora u Šaknja ratu nastala
je iz sjemena prirodnom obnovom nakon požara 1933.
godine. (Pisani dokumenti nisu dostupni ili ih nema, ali
iz priča stanovnika iz tog područja - mjesta Potirna,
obavljena je sječa nagorjelih stabala alepskog bora. Dakle,
obavljena je sanacija, a drvo se brodovima s privremenog
"tvrtkina mula" izvozilo u Italiju. I pored toga
što je bilo vrlo teško sijeci debela stabla i ukrcavati
trupce na brodove, radnici su mjesečno zarađivali tek
za vreću "muke" - 50. kg bijelog brašna. Stabla su bila
većih dimenzija, što se može zaključiti iz priča o teško-
Slika 5. Uzgojne prosjeke u desetgodišnjem mladiku alepskog bora u
Baskom polju - strojna obrada.
(slikao: Ivan Tolić)


ćama pri obaranju, krojenju i ukrcaju na brodove.Da li
je izvršena cjelokupna sanacija ili je izvezena samo
kvalitetna drvna masa, nije nam poznato). Od obnove te
sastojine pa do stadija starosti, odnosno starosti zadnjeg
dobnog razreda u toj sastojini nije bilo redovitih mjera
njege, izuzev uz prometnice, kojih je bilo vrlo malo,
gdje se sporadično sjeklo radi zadovoljavanja sitnih potreba
susjednog stanovništva. Radi zaštite od požara,


1993. izrađene su protupožarne prosjeke s elementima
šumskog puta. Iste godine izvršena je gospodarska podjela
i cjelokupno uređivanje tog šumskog predjela,
gdje su dani uređajni podaci (tablica 2).


Iz navedenih taksacijskih podataka vidljivo je da
odgovaraju u prosjeku za drugi do treći dobni razred,
jer je broj stabala iznad taksacijske granice u zadnjem
dobnom razredu i do četiri puta veći od normale i da odgovara
u prosjeku drugom dobnom razredu normalne
šume. Tom broju treba dodati još oko 30% stabala ispod
10 cm promjera, dakle, stablo ispod taksacijske granice,
koja su pretežito u četvrtoj klasi sa stablima podklase
a-stabla i b-stabla te nešto stabala pete klase po
Kraftovoj klasifikaciji.


Činjenica da se broj stabala s padom boniteta u
ovom slučaju povećavao, odstupanja od normale ne bi
smjela biti izražena, jer su stojbinski uvjeti za alepski
bor veoma povoljni. Osnovni razlog su ispuštene mjere
njege od pomika do stare sastojine.


Srednji promjer niži je za oko 45-60% od normale.
Uzrok tako niskom promjeru je prevelik broj stabala po
hektaru, sa slabo razvijenim krošnjama što ima za posljedicu
lošu kvalitetu drvne mase. Visine su nešto niže
od normale što nije bitno izraženo, ali je veliki nesrazmjer
srednje visine i srednjeg promjera.


Drvna masa u toj sastojini odgovara u prosjeku drugom
dobnom razredu normalne šume. Osnovni razlog
je slabo razvijena krošnja i slab dobljinski prirast.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 50     <-- 50 -->        PDF

I. Tolić: NJliOOM DO KVALITETNE STABILNE SASTOJINF, I DRVNF. MASF. Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 339-346
SASTOJINA ALEPSKOG BORA(Pinus ha´lepensis) U DIJELU G. J. ŠAKNJA RAT


STAROST 60 GODINA Tablica 2.


Odjel Bonitet Broj


TemeljDrvna
masa Godišnji tečajni prirast
odsjek tarifa stabala nica
m3ha d-cm h -m m3 u Smjesa m3 u
mVha odsjeku % mVha odsjeku %


32 a 412 1398 29,82 16 12 148 1460 100 4,4 43,8 3,0
32 b 411 1209 28,75 17 14 136 1389 100 4,0 41,2 3,0
32 c 413 1045 27,36 18 11 156 1634 100 4,5 47,0 2,9
33 a 411 784 18,56 17 11 87 1190 100 2,6 35,7 3,0
33 b 415 977 25,51 18 14 163 2334 100 4,4 62,7 2,7
33 c 414 755 21,58 19 13 133 1349 100 3,5 35,7 2,6
34 a 411 917 19,57 16 12 90 1390 100 2,8 42,5 3,1
34 b 412 1465 32,81 17 13 164 1206 100 4,9 36,3 3,0
34 c 414 954 27,21 19 13 166 1513 100 4,6 42,0 2,8
35 a 410 896 16,30 15 11 68 892 100 2,2 29,2 3,3
35 b 410 1175 26,75 17 11 115 2389 100 3,5 71,8 3,0
36 a 413 1142 26,53 17 14 148 1330 100 4,4 39,8 3,0
36 b 412 1385 28,45 16 15 139 2106 100 4,3 65,4 3,1
36 c 412 1107 27,01 18 12 139 4081 100 3,9 114,7 2,8
37 a 411 1140 25,79 17 11 121 2049 100 3,6 60,6 3,0
37 b 411 1095 25,34 17 12 120 1944 100 3,4 54,9 2,8
37c 411 1114 23,99 17 11 111 1476 100 3,4 45,2 3,1
37d 410 1262 28,69 17 10 124 1723 100 3,7 51,8 3,0
38 a 410 1104 23,12 16 11 98 1424 100 3,1 44,6 3,1
38 c 411 625 13,71 17 12 64 1980 100 2,0 60,7 3,1
38d 413 430 10,98 18 13 63 1541 100 1,8 43,2 2,8
39 a 410 1496 27,92 15 12 117 714 100 3,8 23,1 3,2
39 b 413 602 17,00 19 11 98 608 100 2,8 17,3 2,9
39 c 411 660 17,52 18 11 84 1258 100 2,5 36,9 2,9


Veliki broj stabala upućuje na zaključak daje obrast Svaka mjera njege u toj sastojini je složena, jer je
normalan. Odstupanje u nekim odjelima stvarne od izostala njega osvjetljavanja, njega čišćenja i njega pronormalne
temeljnice ukazuje daje izuzetno veliki broj reda, pa se u zadnjem dobnom razredu te sastojine zahtanjih
stabala - ispod taksacijske granice, i kao takva tijeva veliki oprez radi vjetroloma i vjetroizvala. Prenisu
ušla u obračun. veliki oprez donosi velike materijalne troškove, a malu


Sklop u ovoj sastojinije veoma gust, a posljedica tadobit.
kvog stanja je da sukcesori (crnika, planika, zelenika, Promjer te sastojine potvrdio je pravilo daje gubitak
lemprika) nisu imali uvjeta za svoj razvoj. Na površinavremena
i prostora ne provoditi mjere njege, prema
gdje je bilo prirodno doziranje svjetla, javile su se puštajući rast spontanom, uglavnom nepravilnom raz


zimzelene autoktone listače, a posebice svojim visinavoju
sastojine. Istina, šuma na tom području ima naglama
ističe se crnika. šene ekološke i socijalne funkcije, koje su njenim po


Sastojina u takvom oblikuje veoma osjetljiva na postojanjem
dijelom zadovoljene, ali nije postignut krajžar,
jer svaki požar u takvoj sastojini prelazi u krošnje -nji cilj koji se u doba iskorišćivanja od ove sastojine travisoki
požar. Sastojina je neprohodna i vrlo nepovoljna ži. Nije dobivena kvalitetna drvna masa i nisu stvoreni
za gašenje možebitnog požara. uvjeti za sukcesore - zimzelene listaće.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 51     <-- 51 -->        PDF

I. Tolić: NJEGOM DO KVALITETNE STABILNE SASTOJINE I DRVNE MASE
Kao zaključak toj analizi neophodno je dati prijedlog
mjera za tu sastojinu u kojoj su zakašnjele sve mjere
njege koje je trebalo provoditi do zadnjeg dobnog
razreda.


1. Budući daje riječ o sastojini zadnjeg dobnog razreda,
može se reći daje to zrela sastojina alepskog bora,
i svaki oblik njege kojoj je cilj podupiranje boljitka postojećih
stabala neće moći zadovoljiti ni biološka ni
ekonomska načela.
Prema izgledu, te sastojine upućuju na mjere njege
jednom od dvaju osnovnih oblika (niska i visoka) proreda,
kojima je cilj podupiranje fenotipski najboljih, i
pravilno raspoređenih stabala u sastojini, kao i pravilan
razvoj krošnje, a time i optimalan odnos visinskog i debljinskog
prirasta.


Obavljati nisku proredu jednim od oblika (u toj starosnoj
dobi nema riječi o proredama) i otklanjati prekobrojna
stabla iz sastojine koja nije pripremljena za obnovu,
dovodi se biljka u opasnost od vjetroloma i vjetroizvala,
stvaraju se veliki troškovi, a bez kvalitetnih
prihoda.


Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 339-346


Provoditi visoku proredu i stvarati prostor za stabla
budućnosti i čekati da im se razvije krošnja (ako je uopće
moguće), ostavljajući indiferentna stabla 4-tog i 5tog
biološkog razreda da štite sastojinu od vjetra i eventualnih
upala kore; taj oblik prorede je dugotrajan, rizičan
i skup postupak njege sastojine, kojim se ne postižu
željeni rezultati sukcesije i krajnji cilj a to je stabilna
sastojina.


2. Treba stvarati uvjete za obnovu sastojine poboljšavanjem
edafskih uvjeta, stvarajući prostor za zimzelene
listače, a prvenstveno njegovati crniku. Na tim površinama,
gdje se je već pojavila crnika u postojećoj
sastojini alepskog bora, obavljati sječu na krugove,
ostavljati crniku i stvarati jezgru buduće crnikove šume.
Na krugovima podsijavati pod motiku žir crnike, jer
je alepski bor kao pionirska vrsta već obavio funkciju
formiranja šumskog tla. U daljnjim radovima na njezi
sastojine u svim fazama podupirati autoktonu stabilnu
šumu crnike.


ZAKLJUČAK


1. Njega sastojine je prijeko potrebiti integralni dio
suvremenog gospodarenja šumama, a provodi se u sastojini
od njezinog podizanja, pa sve do iskorišćivanja,
odnosno obnavljanja.
2. Ako se od sastojine želi u što kraćem razdoblju
dobiti maksimalna količina drvne mase, dobre kakvoće,
treba ostvariti najbolji visinski i debljinski prirast te
kakvoću debla, treba provoditi redovite njege sastojine
po načelu "rano, često i umjereno".
Njegom sastojine postiže se otpornost na štetan utjecaj
biotskih i abiotskih čimbenika, te podupire stvaranje
uvjeta za prirodno obnavljanje.


Njegom treba otpočeti od ponika, podmlatka, mla


dika, koljika, letvika, pa sve do njege proredama, odnosno,
treba provoditi osvjetljavanje, čišćenje i prorede.


3. U sastojinama pionirskih vrsta četinjača na kršu,
mjerama njege pored navedenih ciljeva i zadataka, podupire
se sukcesija i stvaraju uvjeti za autoktone šume
listača, odnosno stvaraju se stabilne sastojine.
4. Krško područje Dalmacije sa svojim prirodnim
uvjetima je najugroženije hrvatsko područje od šumskih
požara, gdje je značajna prirodna ili umjetna obnova
sastojina. To je područje u kojem je objektivno progresija
šuma na uzlaznoj putanji. Stoga je potrebito posebnu
pozornost posvetiti njezi šuma, jer šuma živi, ona
stvara, ona daje i treba je u tome podupirati.
LITERATURA


Matić, S., Prpić, B. i Rauš, Đ. 1990.: Model za
njegu i obnovu park šume Cikata na Lošinju
(Šumarski list, CXIV-1990 . 213).


Matić , S. 1976: Utjecaj borovih kultura na sukcesiju
autohtone vegetacije u staništima hrasta crnike -
Savjetovanje "Uloga šume i šumske vegetacije u
zaštiti čovjekove okoline u odnosu na jadransko
područje", Zadar.


Matić , S. 1987: Sastojinski oblici, struktura i razvojne
faze šuma na Lokrumu — Zbirka radova sa
Simpozija održanog od 8-11.09. 1987. u Dubrovniku
- Ekološka monografija OTOK LOKRUM.


Matić , S. 1990: Njega sastojina proredom u mladim
srednjodobnim i starijim sastojinama hrasta
lužnjaka u Spačvanskom bazenu.


Pintarić , K. 1969: Njega šuma - skripta, Sarajevo.


Piškorić , O. "Tehnika podizanja i njege šuma" skripta,
Split.


Pravilnik o uređivanju šuma - (Narodne novine br. 521994).


Program gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Saknja
rat" (1994-2003).
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 52     <-- 52 -->        PDF

I. Tolić: NJP.GOM DO KVALITETNI; STABILNI-: SASTOJINI- I DRVNE MASt Šumarski list br. 7 8, CXX (1996), 339-346
Slika 6. Njega mladika alepskog bora na obroncima Biokova - izrada uzgojnih
prosjeka sa čistačem i ručnim alatom
(slikao: Ivan Tolić)
Slika 7. Sezdesetgodišnja sastojina alepskog bora u Saknja ratu nastala prirodnom
obnovom iz sjemena u kojoj su izostale mjere njege
(slikao: Alojzije Frković)


Slika 8. U sastojini alepskog boraš veoma gustim sklopom i obraston većim
od 1. nisu stvoreni uvjeti za sukcesorc - autoktone listače
(slikao: Ivan Tolić)
Slika 9. Veliki broj stabala alepskog bora po hektaru (iznad 1300) u šezdesetoj
godini starosti nije mogao dati kvalitetnu drvnu masu
(slikao: Alojzije Frković)