DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 33     <-- 33 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE PRELIMINARYCOMMUNICATION Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 327-334
UDK 630* I 75.272:181.2(497.1 3)


INTRODUKCIJA I AKLIMATIZACIJA DRVENASTIH EGZOTA


- ČETINJAČE - U ZAGREBAČKIM PARKOVIMA
INTRODUCTION AND ACCLIMATIZATION OF EXOTIC WOODY
PLANTS - CONIFEROUS TREES - IN PARKS OF ZAGREB


Mato JURKOVIĆ* i Branka JURKOVIĆ-BEVILACQUA**


SAŽETAK: Studij parkovnih površina obavljen je na ukupno osam zagrebačkih
parkova i dva privatna vrta u predjelu Tuškanca. Opažanja i mjerenja
su provedena na pet vrsta četinjača: Calocedrus decurrens, Cedrus
libani, Ginkgo biloba, Metasequoia glyptostroboides i
Taxodium disticum. Istraživanja su obuhvatila stupanj zastupljenosti,
opču vitalnost koja je ocijenjena na temelju visinskog i debljinskog prirasta te
zdravstvenog stanja, i zatim /enološka motrenja za šest glavnih fenofaza -od
početka vegetacije do opadanja lišća.


S obzirom na praćenje njihove aklimatizacije na uvjete zagrebačkog podneblja
kroz duže razdoblje, opće vitalnosti, fenološka zapažanja, otpornosti
na urbana onečišćenja, pokazalo se da uglavnom sve istraživane egzote mogu
i zaslužuju širu primjenu u hortikulturi kao i za potrebe šumarstva, a u našim
ekološkim prilikama.


Ključne riječi: drvenaste egzote, introdukcija, aklimatizacija, opća
vitalnost, fenološka motrenja.


UVOD - Introduction


Pojam "strane vrste biljaka" je relativan. Egzotama Egzote su se u našu zemlju počele unositi, sudeći po
se smatraju samo one vrste koje su unesene u našu zenjihovoj
starosti, sredinom 18. stoljeća. Kako starost
mlju s drugih kontinenata. Introdukcija se provodila od egzota nije jedini znak za ocjenjivanje, početak unošedavnih
vremena, ali je dugo bila stihijska. Egzote se u-nja egzota može se pomaći nešto unatrag. To unošenje
nose u Europu već u Starom vijeku; poznato je da su Riuvjetovano
je političkim i ekonomskim prilikama
mljani unosili neke kulturne i ukrasne biljke. zemlje.


Usavršavanjem prometa tijekom stoljeća olakšalo Vrlo važna činjenica za živi organizam uopće je prise
unošenje egzota, osobito iz Azije, Amerike i Australagođavanje
(adaptacija) na promijenjene ekološke ulije.
Interes za egzote i pokusi koji su njima obavljani, vjete, što ima bitnu ulogu u introdukciji i aklimatizaciji
dosegli su vrhunac u 18. stoljeću. Međutim, za kratko biljaka. Proučavanjem problema introdukcije smatralo
vrijeme se pokazalo da su velike nade i očekivanja se u početku da su glavna prepreka i regulator introdukunošenjem
egzota zbog samo gospodarskih ciljeva bile cije u nova područja klimatski čimbenici, tj. pretpostapretjerane.
Početkom 19. stoljeća unošenje egzota povljalo
se daje unošenje novih vrsta biljaka moguće usnovno
je intenzivirano, a spoznaje o njihovim ekolopješno
obavljati samo iz sličnih klimatskih područja.
škim uvjetima postaju temeljitije. Danas se mnogo bolMeđutim,
imamo primjera da introdukcija iz klimatski
je poznaju uvjeti koje postavljaju vrste, uvjeti sredine u slične oblasti ne uspijeva, dok prenošenje neke biljke iz
koju se neke egzote unose i opasnosti kojima su one izklimatski
različite oblasti može biti uspješno. Takav
ložene ili mogu biti izložene. primjer imamo s kalifornijskim borom (Pinus radiata)
koji dolazi samoniklo u priobalnom području središnje
Kalifornije i na otoku Guadalupe. Pokusi o uspijevanju


*Mr.sc. Mato Jurković, Botanički vrt, Marulićev trg 9a, Priro


rasta kultura podignutih iz sjemena i iz reznica vrlo su


doslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu


**Mr.sc. Branka Jurković-Bevilacqua, Vankina 6, Zagreb uspješni za ovaj bor koji se uzgaja i bujno raste u kul
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 34     <-- 34 -->        PDF

M. Jurković, B. Jurković-Bevilacqua: INTRODUKCIJA I AKLIMATIZACU A DRVENASTIH EGZOTA-ČF.TINJAČE- U ZGB PARKOVIMA Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 327-334
turama na Novom Zelandu, u Australiji i Južnoj Africi
(Vidaković, 1982.).


Proces prilagođavanja organizma novim ekološkim
uvjetima života nazivamo aklimatizacija. Uspjeh aklimatizacije
ovisi od širine norme reakcije organizma na
promjenu nekog vanjskog čimbenika. Znamo, ukoliko
je norma reakcije mala, introdukcija u različita, odnosno
druga područja, vrlo je ograničena. Također, poznato
je da kod biljaka koje imaju široku ekološku valenciju
ili koje su plastičnije tj. koje imaju veću širinu norme
reakcije prema vanjskim zahtjevima, introdukcijaje uspješnija.


U ovakvim slučajevima ne radi se o promjeni genotipa
već o njegovoj sposobnosti, odnosno širini reakcijske
norme u prilagodbi drugim vanjskim čimbenicima.
Nasuprot tome, aklimatizacija može biti u-


MATERIJAL I METODE RADA


U dendrološkim istraživanjima uglavnom se koristi
analitičko-sintetska metoda rada, stoje primijenjeno i u
ovim istraživanjima.


Biljke za ova istraživanja odabrane su kako slijedi:
Calocedrus decurrens, Cedrus libani,
Ginkgo bi loba, Metasequoia glvptostroboides
iTaxodium distichum. Odabirajući egzote
za ova istraživanja nastojalo se obuhvatiti ove uglavnom
ekološki prilagodljivije i koje rastu već više
desetljeća na zagrebačkom području.


Opći podaci sadrže: znanstveni, botanički naziv vrste,
sinonime i porodicu, zatim uobičajeni narodni naziv
ili latinsko ime koje se koristi u hortikulturnoj praksi.
Biološke karakteristike i ekološke zahtjeve pojedine
vrste u prirodnom arealu, rasprostranjenost, adaptibilnost,
varijabilnost, važnost introducirane vrste za
oplemenjivanje, iskustva o ponašanju egzote u kulturi i
hortikulturi u Europi, kao i u drugim gradovima naše
zemlje, navodimo studiranjem postojeće i korištene literature
u ovom radu.


Ocjena stupnja zastupljenosti u izučavanim parkovima
i vrtovima pojedine vrste označena je ovako: vrlo
rijetko-zabilježeno 1 do 15 biljaka; rijetko-zabilježeno
16 do 30 biljaka; često - prisutno 31 do 50 biljaka i


vjetovana i genetskim varijacijama, tj. kada zbog introdukcije
dolazi do promjene genetske ravnoteže u novonastaloj
populaciji.


Ovim radom želi se prikazati značenje genetskog
potencijala drvenastih egzota za potrebe oplemenjivanja
u šumarstvu i hortikulturi. U nekim slučajevima vrlo
dobri rezultati mogu se postići potomstvom nastalim
iz hibridizacije introduciranog i domaćeg bilja. Međutim,
za potrebe hortikulture mogu se i samo introdukcijom
dobiti zadovoljavajući rezultati. Slijedom navedenoga,
kao prvo, važna je zadaća inventarizacija postojećega
biljnog materijala u našim parkovima i nasadima.
Takvu prvu inventarizaciju, a time i dobar uvid u
raspoloživi materijal, obavio je Karavla (1962.), a
zatim Jurkovi ć (1987.) za stare zagrebačke parkove i
neke privatne vrtove.


- Matenal and vvork methods
vrlo često - označava prisutnost pojedine vrste s više od
50 biljaka. Za svaku vrstu navodi se nalazište i glavni
pokazatelji opće vitalnosti: visina, prsni promjer, približna
starost, broj stabala i fruktifikacija. Opća vitalnost
ocijenjena je na temelju visinskog i debljinskog
prirasta te zdravstvenog stanja svakog primjerka pojedine
vrste. Kod toga je opća vitalnost svake vrste ocijenjena
i označena znakovima na ovaj način: x = nezadovoljavajuća,
xx = zadovoljavajuća i xxx = dobra
opća vitalnost. Za sve vrste - izuzev Cedrus libani
obavljena su fenološka motrenja za šest glavnih feno


faza: početak vegetacije, listanje, cvjetanje, dozrijevanje
plodova, mijenjanje boje i opadanje lišća. Za pojedine
primjerke starost je određivana na temelju postojeće
dokumentacije, odnosno usmene informacije.


U ovom radu osobna zapažanja i zaključci baziraju
se na višegodišnjim opažanjima životnih pojava i opće
vitalnosti izučavanih vrsta. Također su osobna zapažanja
i zaključci komparirani s podacima iz literature za
područja na kojima se opisane vrste već više desetljeća
uzgajaju u sličnim makroklimatskim i ostalim ekološkim
uvjetima. Temeljem dobivenih rezultata, pokušat
će se dati analiza o uspješnosti unesene vrste za potrebe
šumarstva i hortikulture u našim ekološkim prilikama.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA - Research results and discussion


CALOCEDRUS DECURRENS (Torr.) Florin (=
Liboccdrus decurrens Torr., Hevderia decurrens (Torr.)


K. Koch); Cupressaceae - kalifornijski libocedar. Stablo
30-50 m visoko i prsnog promjera do 2 m; doživi
starost od 500 i više godina. Na prirodnoj stojbini, u zapadnim
dijelovima Sjeverne Amerike od središnjeg
Oregona do Donje Kalifornije, na dubokim i svježim
tlima dolazi u mješovitim sastojinama zajedno s Pinus
ponderosa, Pinus lambertiana, Pinus monticola,
Abies lovviana, Sequoiadendron giganteum
i Pseudotsuga menziesii. Na sjeveru
svog areala raste između 1000 i 1700 nadmorske visine,
a na jugu između 350 i 2500 m.


Kalifornijski libocedar je brzorastuća vrsta koja voli
zasjenu, vlagu i toplinu. Može izdržati kratkotrajnu sušu
i kratkotrajne niske temperature do - 30" C. Dostaje
otporan prema dimu i prašini. Glede ekoloških zahtjeva
ima vrlo veliku amplitudu. Raste na različitim vrstama
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 35     <-- 35 -->        PDF

M. Jurković. B. Jurković-Bevilacqua: INTRODUKCIJA 1 AKLIMATIZACIJA DRVENASTIH EGZOTA-ČETINJAČE- U ZGB PARKOVIMA Šumarski list br. 7 8, CXX (1996), 327-334
tla održavajući se i na vrlo lošim. Najbolje uspijeva na
dubokim, dobro dreniranim i dovoljno vlažnim tlima.
Plodonosi svake godine, a puni urod sjemena je svake
2-3 godine. Sjeme zadržava klijavost do 2 godine.
Osim sjemenom, razmnožava se i reznicama i cijepljenjem.
Lokalne rase nisu utvrđene, ali je uočeno da stabla
iz južnog dijela prirodne rasprostranjenosti imaju
uže krošnje.


Kalifornijski libocedar unesen je u Europu (V. Britanija)
poslije jedne od najznačajnijih ekspedicija, poznate
kao "Botanička ekspedicija u Oregon", koja je krenula
u Sjevernu Ameriku 1850. godine pod vodstvom
John-a Jeffrey-a. Odmah iza toga, 1852. godine, Jeffrev
šalje u Europu prve pošiljke sjemena i sadnica više vrsta
borova i drugih vrsta četinjača, među kojima i kalifornijski
libocedar.


U Njemačkoj se najstarija kultura kalifornijskog libocedra
nalazi u VVeinheim-u na Nekaru. Datira iz
1865. godine, na staništu pitomog kestena (Schenck ,
1939.). I u drugim zemljama Europe, sve do Skandinavskih
zemalja, uzgaja se ova vrsta. Libb y (1981)
navodi da se u Belgiji, Francuskoj, Grčkoj i Rumunjskoj
nalaze primjerci ove vrste na više lokaliteta, dobrog
zdnavstvenog stanja, dobrog rasta i s prirodnim
ponikom ispod starih stabala.


U Hrvatskoj stara stabla su rijetko zastupljena, i to
uglavnom u parkovima. Zabilježena su pojedinačna
stabla u parku Trakošćan, zatim u Varaždinu - u vrtu vile
Briksi, u arboretumu Opeka, Sežani, Rovinju, na poluotoku
Punta Korente, Sušaku, u Lopači kraj Rijeke i u
Opatiji. Stabla potječu iz razdoblja od 1880. do 1894.
godine (Rupert , 1959.). Isti autor navodi da su u razdoblju
između dva rata, oko 1930. godine, obavljeni
pokušaji unošenja kalifornijskog libocedra na padine
Učke, u borove kulture. Pokusi su postavljeni na lošim
bonitetima tla i s malim brojem sadnica.


Mlađi primjerci ove vrste zabilježeni su u parkovima
Bjelovara, Čazme i Križevcima (Rauš, 1980.).
Ova je vrsta zabilježena i na drugim lokalitetima u Hrvatskoj,
između ostalih i u Rapcu u Istri, na Lokrumu
kod Dubrovnika, u Slavoniji u Arboretumu Lisičine.
Na najvećoj nadmorskoj visini nalazi se u Gorskom kotaru
kod Skrada, na 670 m, gdje su stabla zdrava ali su
sporog rasta. Podrijetlo ovih stabala nije poznato. Ova
populacija predstavlja mješavinu primjeraka uže krošnje,
možda iz južne Kalifornije, i šire krošnje, iz bilo
kojeg dijela prirodnog areala (L i b b y, 1981.).


U parkovima Zagreba ova je vrsta vrlo rijetka. Zabilježeno
je samo 7 stabala, starosti 50-100 godina, na 4
nalazišta (tab. 1.1.). Svi primjerci plodonose svake godine.
Sjeme je fertilno. Iz jesenske sjetve klijavost sjemena
je zadovoljavajuća, ali može stradati od kasnog
mraza. Za proljetnu sjetvu sjeme treba stratificirati.
Evidentirana stabla su dobrog zdravstvenog stanja i vitalnosti,
osim primjerka u park-šumi Tuškanac. Ispod
stabla u Malinovom parku i na Mirogoju zapažen je i
prirodni ponik. Na Mirogoju (stanište kitnjaka-običnog


graba) raste najveći
i najljepši primjerak
u Zagrebu, visine
25,0 m i prsnog
promjera 80,0 cm
(si. 1).


Fenologija. Kalifornijski
libocedar
cvjetne pupove razvija
na terminalnim
grančicama već krajem
ljeta, u rujnu, a
cvate slijedeće godine
u ožujku. Fenofaza
listanja odvija
se sporo i završava u
drugoj polovici svibnja.
Češeri dozrijevaju
krajem kolovo


Slika 1. Calocedrus decurrcns, Mirogoj za
do početka listopolje
br. 28, Zagreb.


Fig. 1. Calocedrus decurrens, Mirogoj


pada iste godine, ka


field number 28, Zagreb da se i otvaraju, te se Foto: M. Jurković
sjeme počinje trusiti.
Zato je potrebno pratiti vrijeme sazrijevanja kako bi
se sjeme moglo sakupiti na stablima.


CEDRUS LIBANI Loud. (= C. Iibanotica Link; C.
libanensis Juss. ex Mirb.; C. cedrus Huth.; C. patula K.
Koch); Pinaceae - libanonski cedar. Stablo 20 - 40 m visoko
i promjera do 3 m; doživi starost veću od 1000 godina.
Rasprostranjen je u planinama Sirije (Jabal, Alaonite),
Libanona (Libanon i Antilibanon), gdje je sada
veoma rijedak, ali ga zato ima više u planinskim masivima
Turske (Taurus i Antitaurus). Dolazi na visinama
od 1300 do 2100 m, gdje je srednja siječanjska temperatura
-10 C, srpanjska 190 do 210 C. Apsolutni minimum
do - 320 C. Zime obiluju kišom i snijegom.


Ova je vrsta svjetla i suhe vapnenaste podloge. Vrsta
je sporog rasta. Dobro podnosi visoke ljetne temperature.
Poznata je geografska odlika ssp. stenocoma
(Schvvarz) Davis (= C. Iibanotica ssp. stenocarpa
Schwarz), koja dolazi u jugozapadnoj Anatoliji.


Libanonski cedar unesen je u Europu krajem 17.
stoljeća. On se teže uzgaja u parkovima središnje Europe.
Međutim, u parkovima i vrtovima Belgije, Nizozemske
i Velike Britanije uspijeva dobro, gdje su zabilježeni
primjerci i do 40 m visine. Najstarija šumska
kultura nalazi se u Francuskoj na ograncima Niskih
Alpa - na brdu Mt Ventoux, na 800 m nadmorske visine.
Podignuta je 1864. godine i prirodno se pomlađuje
(Schenck, 1939.).


Kod nas se uzgaja u dekorativne svrhe, osobito u
primorskim krajevima, a u parkovima Opatije rastu primjerci
vrlo dobre proizvodne sposobnosti (Domac ,
1955.).


U parkovima Zagreba zabilježena su dva starija
primjerka u parku Ribnjak, visine 23,5 m i promjera
84,0 cm, dok se u privatnom vrtu kuće Tuškanac broj 61
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 36     <-- 36 -->        PDF

M. Jurković, B. Jurković-Bevilacqua: INTRODUKCIJA! AKLIMATIZACIJA DRVENASTIH EGZOTA-ČF.TINJAČE-U ZOB PARKOVIMA Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 327-334
nalazi stablo visine
25,5 m i promjera 79,0
cm (tab. 1.2. i si. 2).
Oba primjerka dobrog
su zdravstvenog stanja
i vitalnosti te redovito
fruktificiraju. Češeri
sazrijevaju krajem ljeta,
a sjeme se trusi sve
do proljeća.


GINKGO BILOBA
L. (= Salisburia
adiantifolia Smitli);


Ginkgoaceae - gin


ko. Listopadno dvoSlika
2. Cedrus libani, park Ribnjak, Za


domno drvo, dosegne


greb.
Fig. 2. Cedrus libani in Ribnjak park, Zavisinu
i veću od 30 m,
greb.


a promjer više od 2


Foto: M. Koman
m; doživi starost od
više stotina, pa čak i 1200 godina. Ginkgo biloba je tercijarni
relikt, danas sasvim usamljena vrsta u sistemu
golosjemenjača. Dihotomnost (tj. tip lisne nervature) i
oplodnja pomoću gibljivih gameta (spermatozoida)
spadaju u njegove najznačajnije osobine. Ovo je jedna
od najznačajnijih i najinteresantnijih vrsta u suvremenoj
svjetskoj dendroflori, ali i uopće među svim
višim biljkama.


Poznata je samo jedna vrsta iz Kine, a pretpostavlja
se da prirodno dolazi samo u provinciji Čekiang. U Japanu,
Kini, Koreji i Mandžuriji sadi se stoljećima oko
budističkih hramova i na grobljima.


Dobro uspijeva na svježim i dubokim tlima. Zahtijeva
dovoljno vlage i svijetlosti. Nema neprijatelja
(parazita). Otporna je prema niskim temperaturama i
mrazovima, a podnosi dim i prašinu urbanih sredina.


Razmnožava se sjemenom, cijepljenjem, reznicama,
te iz žila i panja. Počinje plodonositi u starosti od
30-40 godina.


U Europu (Nizozemska) je introduciran 1730., a u
Ameriku oko 1784. godine, gdje se uzgaja kao cijenjena
dekorativna vrsta. U parkovima zapadne i srednje
Europe vrlo je česta vrsta. U Njemačkoj se nalaze stabla
starosti oko 140 godina s visinom od 25 m
(Schenck , 1939.). U Slovačkoj se uzgaja od 1810.
godine na više lokaliteta, gdje ima primjeraka visine od
22 m i promjera 110cm(Benčat, 1982.).


U Hrvatskoj se ova vrsta nalazi na više mjesta s primjercima
starosti od 100 i više godina, ali o tome ne postoji
točna i potpuna evidencija. Neposredno nakon
unošenja ove vrste u Europu, grof Janković u Daruvaru
podiže (1771-1777) park u kojem sadi više primjeraka
ove vrste. Danas je u ovom parku očuvan jedan od najstarijih
primjeraka vrste Ginkgo biloba u našoj zemlji,
koji je i zakonom zaštićen (Rauš, 1977.). Prsni pro


mjer ovog primjerka je oko 250 cm. U nekim dijelovima
naše zemlje ginko je dosta česta vrsta. Anić
(1954.) u arboretumu Opeka, K a r a v 1 a (1972.) u parkovima
Samobora navode primjerke vrlo dobre vitalnosti.
Rau š (1977, 1980.) bilježi u 16 parkova Slavonije
i Baranje, te u 9 parkova bjelovarskog kraja više
starijih i mlađih primjeraka dobrog zdravstvenog stanja
i vitalnosti.


U istraživanim parkovima Zagreba ginko je vrlo rijetko
zastupljen. Prisutno je 9 primjeraka na tri nalazišta,
starosti 50-100 godina (tab. 1.3.). Najstariji primjerak
ima visinu 26,5 m i promjer 82,0 cm . U arboretumu
Botaničkog vrta raste 6 primjeraka (3 ženska i 3 muška).
Stabla obilno fruktificiraju gotovo svake godine.
Sjeme redovito sazrijeva i ispod stabala ima mnogo
prirodnog ponika. Najljepša stabla u Zagrebu nalaze se
u vrtu kuće Gajeva 22. Prema podacima vlasnika vrta,
stabla su stara oko 115 godina. Ženski primjerak visok
je 27,0 m, promjer 92,0 cm, dok je muški primjerak visok
oko 24,0 m, ali promjera 64,0 cm.


Fenologija. Ova vrsta ima fenofazu listanja gotovo
istodobno s cvatnjom, prosječno polovicom travnja.
Fenofaza listanja odvija se sporo, zahtijevajući veću
srednju dnevnu temperaturu zraka. Zreli plodovi (nalik
na koštunicu) obavijeni su mesnatim ovojem narančaste
boje, a sazrijevaju krajem rujna ili početkom listopada
iste godine. Mijenjanje boje lišća od svijetložute
do zlatnožute boje započinje krajem rujna i traje do
početka studenoga. Lišće naglo opada od prvog jačeg
mraza u drugoj polovici studenoga. Zapažena je fenološka
razlika između muških i ženskih primjeraka.
Početak vegetacije i opadanje lišća nastupa u muških
stabala 10-15 dana ranije u odnosu na ženska stabla.
Ovu činjenicu treba koristiti kod izbora sadnica za potrebe
hortikulture, kako bi se izbjegli ženski primjerci s
plodovima veoma neugodnoga mirisa.


METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES Hu
et Cheng (= Seguoia glyptostroboides (Hu et Cheng)
Weide); Taxodiaceae - metasekvoja. Listopadno, jednodomno
do 35 m visoko i do 2 m dbelo stablo. Poznata
je jedna vrsta iz središnje Kine, a rasprostranjena
je u istočnom Sečuanu i zapadnom Hupehu na visinama
od 700-1350 m. Raste prirodno u dubokim udolinama s
dovoljno svježine u zraku i tlu i na položajima zaštićenim
od suhih i hladnih vjetrova. Dolazi zajedno s vrstama:
Cunninghamia lanceolata, Cephalotaxus
fortunei,Taxus speciosa,Liquidambar
f o r m o s a n a i dr.


Ova je vrsta otkrivena 1945. godine, a dotle je smatrana
fosilnom. Poznat je kultivar ´National´ - usko - piramidalnog
habitusa, selekcioniran iz sjemena u Nacionalnom
Arboretumu u NVashingtonu, 1958. godine.


U Sjevernu Ameriku (Arnold Arboretum) je introducirana
1946., a u Europu 1948. godine. Metasekvoja
je testirana u dendrološkim kolekcijama odmah poslije
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 37     <-- 37 -->        PDF

M.Jurković.B. Jurković-Bevilacqua: INTRODUKCIJA I AKLIMATIZACIJA DRVKNASTIII RGZOTA-CETINJACt- U ZOB PARKOVIMA Šumarski list br. 7-8, CXX (19%). 327-334


njenog pronalaženja, i pokazuje se doista otpornom i
perspektivnom vrstom. Za 35 godina, koliko su stare
prve kulture u Europi, metasekvoja pokazala je dobar
uspjeh, te kao brzorastuća vrsta otporna prema niskim
temperaturama i do ispod - 30° C (Gančev , 1962.;
Gramatikov, 1968.; Benčat, 1982.). Dosadašnja
iskustva pokazala su da ova vrsta nije posebno izbirljiva
prema tlu, ali najbolje uspijeva na dubokim, svježim,
glinastim tlima i tamo gdje ima dosta atmosferske
vlage. Razmnožava se iz sjemena i vegetativno. Zadovoljavajući
rezultati (55,67%), s obzirom da reznice nisu
tretirane stimulatorima zakorjenjivanja, postižu se
ako su reznice uzete s mlađih stabala neposredno pred
otvaranje lisnih pupova (Jurko vić , 1985.).


U našu je zemlju ova vrsta introducirana oko 1953.
godine (O g r i n, 1958.) i uzgaja se kao botanički vrijedna
vrsta. Nalazi se uglavnom u botaničkim vrtovima i
dendrološkim kolekcijama. Mlađe primjerke zadovoljavajuće
vitalnosti zapazili smo u parkovima Opatije i
u parku Mokrice kraj Zagreba.


**> U arboretumu Botaničkog
vrta u Zagrebu
nalazi se primjerak
dobre vitalnosti
(tab. 1.4. i si. 3). Vegetativno
je dobiveno
mnogo biljaka. Na
matičnom stablu prvi
češeri pojavili su se
1978. godine. Sjeme je
klijavo, a ispod stabla
svake se godine pojavljuje
prirodni ponik.


Fenologija. Metasekvoja
u Zagrebu za-
Slika 3. Metasequoia glyptostroboides, Bo- počinje vegetaciju ra


tanički vrt, Zagreb. , .. .
Fig. 3. Mctascquoia glyptostroboides, Bo- no, za razliku Od DlltanicGarden,
Zagreb. gko srodne yrste m0_
Foto: M. Jurković


čvarnog taksodija.
Početak listanja je u prvoj polovici ožujka, kod taksodija
ova fenofaza je krajem travnja. Cvate prosječno
sredinom ožujka. Češeri sazrijevaju krajem listopada ili
početkom studenoga iste godine i odmah otpadaju.
Odnosno, zapaženo je da se u nekim godinama češeri
polako otvaraju, a sjeme se postupno trusi sve do zime,
dok češeri ostaju na stablu i tijekom zime. Mijenjanje
boje lišća od svijetložute do crvenkastosmeđe započinje
polovicom listopada i traje do početka studenoga.
Opadanje lišća započinje u prvoj dekadi studenoga
i traje do početka prosinca. Vegetacijsko razdoblje
traje oko 9 mjeseci.


TAXODIUM DISTICHUM (L.) Rich. (= Schubertia
distieha (L.) Mirb.; Cupressus distieha L.); Taxodiaceae
- močvarni čempres, močvarni taksodij. Listopadno
drvo 30-50 m visoko i promjera 1-2 m. Puni
urod sjemena je svake tri godine. Tjera izbojke iz panja,
a razmnožava se osim sjemenom i reznicama. Doživi
visoku starost do 1000 i više godina.


Podrijetlom je s močvarnih terena i riječnih obala u
jugoistočnom dijelu Sjeverne Amerike. Na prirodnom
staništu tvori čiste sastojine, odnosno na nešto manje
močvarnim terenima dolazi zajedno s Liquidambar
stvraciflua, Acer saceharinum, Ulmus americana,
Quercus palustris, Celtis oceidentalis
i dr. Najljepše su čiste sastojine u državi Louisiana.
Močvarni taksodij obično raste u nizinama, ali se pojavljuje
i u višim predjelima. U državi Mississippi dolazi
najviše do 150 m nadmorske visine, a u zapadnom
Teksasu od 300 do 600 m nadmorske visine. Ova vrsta
uspijeva na vlažnim i pjeskovitim tlima; vapnenaste
terene ne podnosi. Ovo je vrsta svijetla; prirašćuje brzo,
ali je u mladosti osjetljiva na niske temperature.


U južnoj i zapadnoj Europi uzgaja se često močvarni
taksodij kao dekorativna vrsta, a osim toga kao važna
vrsta za šumske kulture. Prema Benčat u (1982.) ova
je vrsta unesena u Europu već 1640. Autor navodi da se
u Slovačkoj uzgaja od 1842. godine, te da se tamo u
parkovima nalaze 43 stabla, starosti 15-120 godina;
najstariji primjerci imaju visinu i do 25 m, a promjer
oko 112 cm. Isto tako saznajemo da se u Slovačkoj nalaze
pokusi (šumske kulture) na više lokaliteta.


U našoj zemlji uzgaja se taksodij kao dekorativna
vrsta i u manjim kulturama. Zabilježena su pojedinačna
stabla ili manje grupe u više parkova, npr. Klenovnik,
Jalkovac, Maruševac i Opeka u okolici Varaždina
(Anić, 1954.); Zagreb i Samobor (Karavla, 1962,
1972.); Našice, Slavonski Brod, Podravska Slatina,
Đurđevac i Dugo Selo (Rauš , 1977, 1980.). U nas se
uzgaja i u šumskim kulturama. Analiza prirasta u ove
vrste u Motovunskoj šumi kraj Buzeta u Istri dala je zadovoljavajuće
rezultate (Šp i ranac, 1959, 1966.).


U istraživanom području - arb-oretum Botaničkog
vrta; park-šumi Maksimir i u privatnom vrtu Tuškanac
100 u Zagrebu, zabilježili smo ukupno 27 primjeraka
močvarnog taksodija (tab. 1.5.). Iz analize je izuzeto 13
mlađih primjeraka (starosti između 15-30 godina) koji
se dobro razvijaju u perivoju Maksimir.


Zaostalih 14 primjeraka (starost 55-150 godina) daju
se dendrometrijski podaci u tablici 1.5. Iznijeti dendrometrijski
pokazatelji u priloženoj tablici, ukazuju na
zaključak o znatnoj proizvodnoj sposobnosti taksodija
na analiziranim staništima.


U perivoju Maksimir nalazi se grupa od 6 stabala.
Prema podacima (Nadbiskupski arhiv u Zagrebu), za
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 38     <-- 38 -->        PDF

M. Jurković, B. Jurković-Bevilacqua: INTRODUKCIJA! AKLIMATIZACUADRVENASTIH EGZOTA-ČETINJAČE-U ZOB PARKOVIMA Šumarski listbr. 7-8, CXX (1996). 327-334
sađeno je u perivoju Maksimir osam primjeraka moMaksimir,
osim što se nalaze najstarija stabla, zabilječvarnog
čempresa (Cupressus disticha) 1842. godine. žen je i najljepši primjerak visine 32,0 m i prsnog proOvih
šest očuvanih stabala u Maksimiru danas su vjeromjera
162,0 cm. Također, posebnu pozornost zaslužuju
jatno najstariji primjerci ove vrste u nas. U perivoju tri starija stabla taksodija u arboretumu Botaničkog vrta


PMF-a i četiri stara stabla u vrtu kuće Tuškanac 100, jer
se već i na prvi pogled zapažaju dobre fenotipske karakteristike
i znatan prirast svih individua (tab. 1.5. i si.
4). Većina stabala analiziranih na Zagrebačkom području
redovito plodonosi sjemenom male klijavosti.


Fenologija. U Zagrebu močvarni taksodij započinje
vegetaciju kasno, za razliku od isto tako listopadne metasekvoje.
Početak vegetacije je prosječno u trećoj dekadi
travnja, a fenofaza listanja završava se u drugoj
polovici svibnja. Cvate krajem travnja. Češeri sazrijevaju
krajem listopada iste godine i odmah se raspadaju.
Promjena boje lišća od žućkaste do crvenkastosmede
traje od kraja rujna do druge polovice listopada, odno


Slika 4. Taxodium distiehum, donji dio debla, Botanički vrt, Zagreb. sno do prvog jačeg mraza početkom studenoga, kada
Fig. 4. Taxodium distiehum, the lower pozition ofthctrunk. Botanički vrt, započinje i opadanje lišća (iglica), koje tada ima intenZagreb
Foto: M. Jurković zivno bakrenu boju.


Tablica Table 1 PREGLED NALAZIŠTA I POKAZATELJA VITALNOSTI
Survev of localities and indicators o f vitalitv


Nalazište Broj Promjer: cm Visina: m Fruktifikacija Približna Opća


Localitv
biljaka od - do Tx) od- do Tx) Fructification starost vitalnost
No. of Diameter: cm Height: m Approximate Generallv
plants from-till Tx) from-till Tx) oldness vitalitv


1 2 3 4 5 6 7 8 9


1.1. CALOCEDRUS DECURRENS
Botanički vrt 1 32,o 16.5 + 50 XXX
Malinov park 1 -68,0 -23,5 + 85 XXX
Mirogoj 4 40,0-80,0 56,0 20,0-50,0 22,0 + 100 XXX
Park-šuma 1 -52,0 -17,0 + 90 XX
Tuškanac


1.2.CEDRUSLIBANI


Park Ribnjak 1 _ 84,0 23,5 + 150 XXX
Tuškanac 61 1 -79,0 25,5 + 125 XXX


1.3.GINKGOBILOBA


Botanički vrt 1 82,0 26,5 + 100
Botanički vrt 5 36,0-46,0 40,2 24,0-26,0 24.6 + 60 XXX
Trg Petra 2 54,0-64,0 59,0 17,0-17,5 17,3 -55 XXX
Krešimira IV
Perivoj 1 48,0 15,5 50 XXX
srpanjskih
žrtava
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 39     <-- 39 -->        PDF

M. Jurković, B. Jurković-Bevilacqua: INTRODUKCIJA I AKLIMATIZACIJADRVENASTIH EGZOTA-ČET1NJAČE- U ZOB PARKOVIMA Šumarski lisl br, 7-8. CXX (] 996), 327-334
1.4. METASEQUOIAGLYPTOSTROBOIDES
Botanički vrt 44,0 20,5 35
1.5. TAXODIUM DISTICHUM
Botanički vrt
Botanički vrt
Park-šuma
Maksimir
Park-šuma
Maksimir
Tuškanac 100
1
3
13
6
4
-
70,0-102,0
16,0-28,0
88,0-162,0
88,0-114,0
46,0
84,7
-
122,2
95,8
-
28,0-30,0
10,5-15,5
27,0-32,0
26,5-33,5
16,5
29,3
-
29,2
29,5
+
+
-
+
+
55
100
15,30
150
120
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
ZAKLJUČAK Conclusion


Analizom starih parkovnih objekata i privatnih vrtova
u Zagrebu obavljeno je dendrološko-uzgojno istraživanje
nekih drvenastih egzota (četinjače), te temeljem
dobivenih rezultata važniji zaključci su kako slijedi:


Celocedrus decurrens je kod nas nedovoljno korištena
vrsta, koja postaje sve više cijenjena zbog svojih
vrijednih bioloških, ekonomskih i dekorativnih svojstava.
Kod nas se može uspješno uzgajati na staništima
koja imaju dovoljno vlage u tlu bez ekstremnih zimskih
temperatura. Traži zaštićena staništa kitnjaka-graba i
pojas brdske bukve do 700 m visine. U obzir dolaze i
staništa pitomog kestena. Vrsta je vrlo cijenjena u ozelenjavanju
naselja. U rekonstrukciji starih zagrebačkih
parkova npr. Maksimir i Tuškanac - ne treba izostaviti
kalifornijski libocedar, kao podesnu vrstu za sadnju u
grupama i kao soliter, koja dosta dobro podnosi zasjenu
odraslog drveća. S obzirom na široku amplitudu rasprostranjenosti,
od relativno suših staništa, malih nadmorskih
visina, do ekstremno visokih, može se pretpostaviti
da postoje stanišne rase i ekotipovi, o čemu je potrebno
voditi računa kod izbora sjemena za pokuse šumskog
i plantažnog uzgoja.


Cedrus libani dobro uspijeva u parkovima i vrtovima
Zagreba na mjestima koja su zaštićena. Kod uzgoja
moramo imati na umu daje to heliofilna vrsta i daje osjetljivija
prema niskim temperaturama od atlaskog cedra.
Za naše prilike u prvom redu ima uvjeta da se uzgaja
kao dekorativna vrsta po parkovima, a zatim kao


LITERATURA


A n i ć, M. (1954): Dendrološka i uzgojna važnost nekih
starih parkova u području Varaždina. Šum.
list, 9-10:413-433, Zagreb.


Benčat, F. (1982): Atlas rozširenia cudzokrajnvch
drevin na Slovensku a rajonizacia ich pestova


šumska kultura i kod pošumljavanja priobalnog krša.
Ginkgo biloba može se uspješno uzgajati gotovo na
svim parkovnim površinama naše zemlje, zahvaljujući
njegovom širokom ekološkom rasponu. Vrsta je veoma
dekorativna i predstavlja botanički vrijedan raritet. Pogodna
je za pojedinačnu sadnju, za grupe i drvorede.
Metasequoia glvptostroboides prema dosadašnjim
iskustvima u europskim zemljama uzgojem u kulturama
podignutim iz sjemena autoktone provenijencije,
ukazuju na zaključak da se ova brzorastuća vrsta može
uzgajati kao čista kultura na vlažnijim stojbinama -slično
kulturama duglazije. S obzirom da dobro uspijeva i
na svakom dobrom, dubokom vrtnom tlu i na položajima
koji nisu suviše izloženi suncu, ova visoko dekorativna
četinjača zaslužuje češću primjenu na parkovnim
površinama Zagreba i šire okolice.
Taxodium distichum može se uspješno uzgajati u
našoj zemlji na aluvijalnim, vlažnijim staništima. Veoma
je cijenjena vrsta, jer raste tamo gdje ne mogu rasti
druge četinjače. Grupe analiziranih stabala taksodija u
Zagrebu, osim svoje dobre proizvodne sposobnosti, ispunjavaju
i uvjete za ksenogamno oprašivanje te se mogu
koristiti kao sjemenska stabla. Njegove uzgojne osobine
čine ga cijenjenom vrstom i u hortikulturi. Dobro
raste na dubokoj pjeskovitoj ilovači, koja je vlažna u
gornjim slojevima kao i pokraj permanentnih vodenih
površina-prirodnih ili umjetnih; može se uspješno uzgajati
vodeći računa daje izrazita vrsta svijetla.


Literature


nia. Veda, Vvdavatelstvo Slovenskej Akademie
Vied, Bratislava.
Domac , R. (1955): Opatija - parkovi i šetališta. Hrvatska
seljačka tiskara, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 40     <-- 40 -->        PDF

M. Jurković, B. Jurković-Bevilacqua: INTRODUKCIJA I AKLIMATIZACIJA DRVENASTIH EGZOTA-ČETINJAČE- U ZOB PARKOVIMA Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 327-334
Ganč e v, A. (1962): Dekorativnadendrologija. Sofija.
of California, California Agricultural Experiment
Station, No. 49:1 -12, Berkelev.


Gramatikov,D . (1968): Novi dekorativni djerveta i
hrasti. Sofija. Ogrin , D. (1958): Metasequoia glyptostroboides-nova
listopadna crnogorica. Hortikultura, 1:20-23,


Harlow, VV. M. & Harrar, E. S. (1958): Textbookof


Zagreb


Dendrologv. Fourth Edition, McGraw-Hill, Book


Rauš , Đ. (1977): Stari parkovi u Slavoniji i Baranji.


Companv. Inc. New York, Toronto, London.
Mala hortikulturna biblioteka, Split.
Jurković , M. (1985): Zakorjenjivanje reznica meta-


R a u š, Đ. (1980): Zelenilo bjelovarskog kraja. NIŠRO


sekvoje. Šum. list, 5-6:219-222, Zagreb


"Prosvjeta", Bjelovar.
Jurković , M. (1987): Genofond drvenastih egzota


Rupe rt, P. (1959): Libocedar ili tamjancedar (Hey


Botaničkog vrta i nekih zagrebačkih parkova.


deria decurrens Koch - Libocedrus decurrens


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (Magi


Endl). Obavijesti Instituta za Šumarska i lovna


starski rad).


istraživanja NRH, 8:29-40, Zagreb.
Jurković, M. (1988): Fruktifikacija i subspontano razSchenck,
C. A. (1939): Fremdl„ndische Wald - und


množavanje drvenastih egzota u arboretumu BotaniParkbaume.
I-III. Berlin.


čkog vrta u Zagrebu. Šum. list, 7-8:327-334, Zagreb.


Špiranec,M . (1959): Močvarni taksodij i mogućnost
Kara vi a, J. (1962): Prilog opisu egzota i nekih (fornjegova
uzgoja u našim krajevima. Šum. list, 6ma)
naših autohtonih vrsta na području nekih 7:182-194, Zagreb.
zagrebačkih parkova. Šum. list, 7:224-242, Za


Špiranec , M. (1966): Desetogodišnji razvoj sas


greb.


tojine taksodija u Motovunskoj šumi. Šum. list,
Kara vi a, J. (1972): Parkovi Samobora i njihova den-9-10:433-438, Zagreb.
drološka važnost. Šum. list, 1-2:1-30 i 3-4:87


Vidaković,M . (1982): Četinjače-morfologija i va


115, Zagreb.


rijabilnost. Jug. akademija znanosti i umjetnosti,
Kriissmann , G. (1983): Handbuch der Nadelge-SNL, Zagreb.
holze. Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg.


xxx (1842): Nadbiskupski arhiv Zagreb. Acta Oec.
Libby , VV. J. (1981): Some observations on Sequoi-Aed., CDXCVIII, Zagreb
adendron and Calocedrus in Europe. Universitv


SUMMARY: The present work was carrid aut during several years and
includes studies of dendrological importance on 8 parks of Zagreb and 2 private
gardens in thepart ofthe city called Tuškanac. Theplant material included
in this investigation was exotic woody plants: Calocedrus decurrens,
Cedrus libani, Ginkgo biloba, Metasequoia glvptostroboides
and Taxodium distichum. The study included the degree
of representation estimate of generally vitality on the basis ofincrement
in height and diameter, the state ofhealth, and finallv phenological observations
-beginning of vegetation, leafing, flowering, fruit ripening, colour
changing and the fali ofleaves.


The task ofthis study has been to evaluate the possibility ofwider utilization
ofthe observed exotic trees in urban areas and cultivated landscapes of
Croatia. The analysis ofresults the present workwas indicated good generally
vitalitv far ali investigation exotic species.