DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 25     <-- 25 -->        PDF

PRET1 IODNO PRIOPĆENJE - PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 319-326
UDK630»I51 (497.13-Baranja)


PRELIMINARNA ISTRAŽIVANJA EKOLOGIJE PATKE NJORKE,
(Aythya nyroca), NA PODRUČJU POSEBNOG ZOOLOŠKOG REZERVATA
"KOPAČKI RIT" I RIBNJAKA "PODUNAVLJE" U BARANJI


PRELIMINARY RESEARCHING OF FERRUGINOUS DUCK ECOLOGY,
(Aythya nyroca), IN THE AREA OF SPECIAL ZOO-RESERVATION
"KOPAČKI RIT" AND THE FISHPONDS "PODUNAVLJE" IN BARANJA


Darko GETZ*


SAŽETAK: Jedna od ugroženi/ih vrsta ptica Srednje Europe je patka njorka.
Postepeno nestaje od druge polovice prošlog stoljeća. Danas se ulažu veliki
napori kako bi se smanjio pad populacije, stoga su poduzeta brojna motrenja
i istraživanja. U baranjskom podunavlju situacija je relativno zadovoljavajuća
što su pokazala i naša preliminarna ispitivanja.Patka njorkaje redovita
gnjezdarica u Kopačkom ritu i na Ribnjaku "Podunavlje". Na Ribnjaku je
nađen najveći broj gnijezda 85,72%. Gnijezda su nađena na tzv. "otocima",
nanosima zemlje zaostale iz vremena gradnje ribnjaka i na "gredama " nekadašnjeg
vardaraćkog rita. "Otoci" su obrasli karakterističnom ritsko-močvarnom
vegetacijom iz razreda Phragmitetea Tx. etPrsg. 1942. (Rauš, 1985.). U
poplavnom dijelu Kopačkog rita gnijezdi u adventivnom korijenju zakržljalih
starih bijelih vrba, Salix alba označenih kao stabla habitusa "I" (Getz, 1974.),
na visini od 75 - 220 cm. iznad tla. Masovno gnježđenje ustanovljeno je u drugoj
i trećoj dekadi mjeseca lipnja, što je potvrđeno motrenjem i procijenom
starosti pačića. U gnijezdima je nađeno od 2-19 jaja; 9 legla označili smo kao
potpuna, a jedno je bilo u formiranju. U tri slučaja u leglu su nađena i jaja divljih
pataka, A nas platyrhynchos. Motrene ženke imale su od 4 do 14 pačića.


Veličina populacije (Ribnjak i Kopački rit) procijenjena je na maksimalno 50
pari.Patka njorka je redovita selica. U zavičaj se vraća početkom mjeseca
ožujka. Prvo opažanje, 5 6 p.nj orki zabilježeno je 08.03.1969. godine. Odlazi u
mjesecu rujnu i listopadu. Zadnje opažanje patki njorki zabilježeno je
30.12.1981. godine, 8 ptica.


UVOD - Introduction


U problematici zaštite europskih ptica i njihovih Ova istraživanja trebala bi objasniti uzroke njenog
obitavališta, vidno mjesto zauzima patka njorka. Do nestanka i eventualno pomoći prilikom donošenja mjeunazad
nekoliko godina nije joj se pridavala posebna ra zaštite i reintrodukcije. U Hrvatskoj se o vrsti relapozornost
i značaj, međutim nakon što je zapaženo tivno malo znade. U lovačkim izvješćima i statistikama
neredovito gnježđenje, pa i pad brojnosti gnijezdećih iz prošlog, pa i ovoga stoljeća ne nalazimo ju iskazanu
parova, posebice u Zapadnoj Njemačkoj, Poljskoj i kao vrstu, tako da nije moguće rekonstruirati veličinu
drugim europskim zemljama (Bauer - Blotzheim, nekadašnje populacije. Sredinom prošloga stoljeća
1969.), inicirana su brojna istraživanja i promatranja. njorkaje u Srednjoj Europi bila gnjezdarica velike brojnosti,
jedna od dominantnih vrsta u populaciji patkarica.
Nakon njenog prodora prema zapadu pedesetih go


* mr.sci. Darko Getz, dipl.ing.biologije, stručni suradnik za ekologiju,
J.P. "Hrvatske šume" Zagreb, ul. Vukotinovićeva 2 dina prošloga stoljeća, populacija njorke postepeno se


ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 26     <-- 26 -->        PDF

D.GI-TZ: PRPLIMINAKNA ISTRAŽIVANJA I KOI (Xil.ll- PATKI NJORKI-. Šumarski list br. 7 -8, CXX (1996), 319-326


smanjuje, tako da je danas gotovo nestala u mnogim čki rit" i Ribnjaka "Podunavlje" u Baranji. U ranijim radijelovima
Srednje Evrope. Mnoge zemlje ubilježile su dovima spominjeju još:
je u svoje nacionalne crvene knjige ugroženih vrsta pti


Mojsisovics (1883., 1884., 1886., 1889.), Rossler


ca (Bračko etal, 1994.).


(1908.), Rucner (1960.), Majić-Mikuska (1970.), Getz
Naše istraživanje potvrđuje patku njorku kao redo(
1984.), Birrer (1960.) i drugi istraživači i ornitolozi
vitu gnjezdaricu Posebnog zoološkog rezervata "Kopaamateri.


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA I METODA RADA


Research area and work methodes


Posebni zoološki rezervat "Kopački rit" pripada diEkološke
osobine ZOO rezervata opisane su u radu
jelu poznatog Beljskog lovišta. Nalazi se u Republici o ekologiji divlje patke D. Getza (1970.).
Hrvatskoj na području Osječko-baranjske županije,


Ribnjak "Podunavlje" nalazi se neposredno uz Kosjeverno
od ušća rijeke Drave u Dunav. To je ritsko po


pački rit. Granica između Kopačkog rita i Ribnjaka je
plavno područje veličine 7000 ha (Zemljovid 1).


glavni obrambeni nasip "Zmajevac Kopačevo".
Sastoji se od više ribnjaka
tzv. "tabli" koje razdvajaju
sporedni nasipi. Izgrađen je 1964.
godine na području nekadašnjeg
Vardaračkog rita. Veličina ribnjaka
je 517 ha (Bojčić, Bunjevac, 1982.).
U ribnjacima se uzgaja šaran i druga
slatkovodna riba.


Motrenja su obavljena u više etapa.
U Kopačkom ritu istraživalo se
od 1968. do 1971. godine, a na Ribnjaku
od početka 1981. do kraja
1982. godine. Novija istraživanja obavljena
su 1990. godine. Prikupljeni
podaci odnose se prvenstveno na
ekologiju patke njorke s naglaskom
na samo gnježđenje i veličinu populacije.


Dužine i širine jaja mjerene su
preciznom metalnom promjerkom, a
težine vagom na pero. Visina gnijezda
od tla i ostali parametri mjereni
su metrom na oprugu. Prebrojavanje
je obavljeno metodom cenzusa i a-


OSIJEK bundacije. Prilikom brojanja služili
LEGENDA smo se dalekozorom i spektivom većeg
uvećanja.


Vodene površine


REZULTATI RADA - Results of work


Prema našim opažanjima patke njorke na području
Kopačkog rita pojavljuju se početkom mjeseca ožujka.
Najranije promatranje zabilježeno je 08. ožujka 1969.
godine, 56 ptica.


Snubljenje parova zbiva se u mjesecu ožujku i travnju
kada ujedno započinje i gnježđenje.


U Kopačkom ritu patka njorka gnijezdi u adventivnom
korijenju zakržljalih starih vrba (slika 1) najnižeg
dijela reljefa opisanih kao vrbe habitusa "I"
(Getz, 1974.).


Gnijezda smo nalazili na različitim visinama, od 72
do 220 cm mjereno od tla. Nasuprot tome, na Ribnjaku
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 27     <-- 27 -->        PDF

D. GE IZ: PRLLIMIKARNA ISTRAŽIVANJA LKOLOCilJI". PATKI; NJORKL:
Slika 1. Zakržljala stara bijela vrba, Salix alba, najnižeg dijela ICopačkog
rita. habitusa "I" (Bijelo jezero)


Figure 1. Stunted old \vhile willow, Salix alba, ofthe lowest jloodedpari of
Kopački rit, habitus "I" (Bijelo jezero)


gnijezdi na tlu, na manjim uzvišenjima i neravninama
terena nazvanim "otocima". "Otoci" su nastali za vri


ski list br. 7-8. CXX (1996). 319-326


jeme izgradnje kanala i nasipa oko Ribnjaka. Pojedina
uzvišenja, podsjećaju na "grede" iz Kopačkog rita pa je
moguće da su prirodnog porijekla.


Gnijezda su pronalažena na tlu svega nekoliko metara
udaljena od vode. Svi "otoci" obrasli su karakterističnom
ritsko-močvainom vegetacijom iz razreda
PhragmiteteaTx. etPrsg. 1942. (Rauš, 1985.)


Gnijezdo patke njorke slično je gnijezdu divlje patke,
Anas platyrhynchos L. 1758. To je u početku ovalno
udubljenje obloženo različitim biljnim vlatima, no
kasnije u poodmakloj inkubaciji ženka ga oblaže pahuljicama
i drugim perjem.


Jaja su najčešće svijetlosmeđa i nešto manja od divlje
patke (Tablica 1).


Prosječna dužina (14) izmjerenih jaja iznosila je
53,4 mm, a širina (13) 39,0 mm. Težina je provjerena
kod 10 jaja. U prosjeku jaja su bila teška 45,4 gr.


Veličina jaja patke njorke, Aythya nyroca, u Kopačkom ritu


- Eggsize ojf´erruginous duck, Aythya nvroca, from Kopački rit Tablica 1.
Mjere


Gnijezdo 1


Težina u g
Dužina mm
Širina mm


Gnijezdo 2


Težina u g
Dužina mm
Širina mm


Težina u g
Dužina mm
Širina mm


Pojedinačne mjere


47,4 47,4 43,8
55,2 56,4 52,6
39,7 38,8 38,8


52,8 51,8 52,6
38,0 39,7


Veličina uzorka


10


14


13


45,8 43,2 45,2 42,7 48,5 46,7 43,5
54,8 51,2 53,7 52,3 54,8 54,3 53,2
39,3 32,9 39,3 38,4 40,1 39,6 38,5


-
52,1
38,1


Najmanja mjera
42,7
51,2
38,5


Najveća mjera


48,5


56,4


40,1


Prosjek


45,4


53,4


39,0


U 14 gnijezda našli smo od 2 do 19 jaja (Tablica 2).
Devet gnijezda sa 5 do 11 jaja potvrdili smo kao potpuna
legla. Jedno je bilo u formiranju. Tri gnijezda sa:
15, 18, i 19, jaja potječu od najmanje dvije ženke.


Veličina legla patke njorke, Aythya nyroca Liter
siže offerruginous duck, Aythya nyroca


R.broj Datum Lokalitet
1. 29.04. 1969. Kopački rit
2. 30.05. 1969. Kopački rit
3. 12.06. 1990. Ribnjaci
4. 12.06. 1990. Ribnjaci
5. 12.06. 1990. Ribnjaci
6. 12.06. 1990. Ribnjaci


U daljnja tri gnijezda nađena su jaja divlje patke,
Anas platyrhynchos, što potvrđuje da je parazitizam
gnježđenja (Brutparazitismus) prisutan i na ovom po


dručju.


Broj jaja u leglu
4
10
2
7
7
8


Tablica 2.


Primjedbe o leglu
Nepotpuno
Potpuno
Nepotpuno
Potpuno
Potpuno
Potpuno
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 28     <-- 28 -->        PDF

D. GETZ: PRELIMINARNA ISTRAŽIVANJA FKOLOt.IJF l´ATKF NJORKF Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 319-326
R.broj Datum Lokalitet Broj jaja u leglu Primjedbe o leglu
7. 12.06. 1990. Ribnjaci 8 Potpuno
8. 12.06. 1990. Ribnjaci 9 Potpuno
10. 12.06. 1990. Ribnjaci 15 Od 2 ženke
11. 12.06. 1990. Ribnjaci 18 Od 2 ženke
12. 12.06. 1990. Ribnjaci 19 Od 2 ženke
13. 22.07. 1991. Ribnjaci 5 Potpuno
14. 22.07.1990. Ribnjaci 9 Potpuno


Patka njorka gnijezdi nešto kasnije od divlje patke đenja i ženki s pačićima (Tablica 3).
(Getz, 1974.) što smo potvrdili promatranjima gnijež-


Zenke s pačićima patke njorke, Aytha nyroca, na ribnjaku "Podunavlje"


- Ferruginousfemale duckwith dueklings, Aytha nyroca, on thefishpond "Podunavlje"
Tablica 3.


R.broj Datum Broj mladih Približna starost
1. 29.07. 1981. 6 3-5 dana
2. 29.07. 1981. 8 3-5 dana
3. 02.08. 1982. 4 oko 21 dan
4. 02.08. 1982 13 oko 14 dana
5. 02.08. 1982 14 oko 14 dana
6. 02.08. 1982 14 oko 14 dana
7. 09.09. 1982 11 nije zabilježeno


Iz tablice 2. i 3. vidi se da su patke njorke započele s U rujnu i listopadu patke njorke skupljaju se u veća
odlaganjem jaja u mjesecu travnju i svibnju, međutim jata (Grafikon 1, Tablica 4). Često su pomiješane s druna
osnovi nađenog broja gnijezda i ženki s pačićima za gim vrstama pataka. U to vrijeme dolaze patke njorke iz
pretpostaviti je da njorke masovno odlažu jaja u drugoj sjeveroistočnih krajeva Europe. Iz dosadašnjih promai
trećoj dekadi mjeseca lipnja. Zajedno s procjenom statranja
vidljivo je da se češće zadržavaju na Ribnjaku
rosti pačića, uzevši pritom u obzir vrijeme trajanja innego
u Kopačkom ritu. Tijekom proljetne seobe opažali
kubacije od 25 do 28 dana (Boback, 1962.), ustanovili smo ih u jatima od 5, 10, pa i 70 ptica. Naprotiv, jata
smo vrijeme formiranja legla. Veći broj pačića: 13, i 14, kasno ujesen i tijekom jeseni broje više stotina ptica.
koje je vodila jedna ženka vjerojatno potječu od dvije Najveći broj patki njorki zabilježen je 9. rujna 1982.
ženke. godine; 1.019 ptica.


(N)
1800
POJAVA PATKE NJORKE U KOPAČKOM RITU INARIBNJAKU "PODUNAVLJE"
Appearance of fenuginos duck, Avlhva nvroca in Kopački rit and on the fishpond "Podunavlje"
Grafikon iPatke njorke napuštaju
područje kasno
u jesen. Za vri1600
jeme zadnjeg pro1400
1200
matranja 30. prosinca
1981. godine opaženo
je samo 8
1000 ptica. Tijekom zime
800
600
rijetko se vide, najčešće
pokoja ptica
za koju se pretpo400
stavlja da je lakše
200 ranjena ili bolesna.
Postoje i druga miIII
IV VI VII VIII IX XI XII (Mj.)
šljenja.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 29     <-- 29 -->        PDF

D. GETZ: PRELIMINARNA ISTRAŽIVANJA EKOLOGIJE PATKE NJORKE Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 319-326
Promatranja patki njorki po mjesecima u Kopačkom ritu i na Ribnjaku
Monthlv observation ofFerruginous ducks in Kopački rit and on thefishpond Tablica 4.


DATUM STANIŠTE BROJ PTICA (n) DATUM STANIŠTE BROJ PTICA (n)
06.03.1990. Dunav 1 10.06.1982. Ribnjak 20
08.03.1969. Kopački rit 56 12.06.1990. Ribnjak 200
12.03.1969. Kopački rit 16 15.06.1969. Kopački rit 1
19.03.1982. Ribnjak 30 15.06.1982. Ribnjak 82
19.03.1987. Kopački rit 10 16.06.1969. Kopački rit 2
22.03.1969. Kopački rit 50 16.06.1987. Kolonija "Banja" 10
22.03.1982. Kolonija "Banja" 10 17.06.1990. Ribnjak 60
24.03.1982. Kolonija "Banja" 10 20.06.1968. Kopački rit 87
24.03.1982. Ribnjak 50 23.06.1982. Ribnjak 180
25.03.1969. Kopački rit 28 02.07.1982. Ribnjak 38
27.03.1969. Kopački rit 70 03.07.1968. Kopački rit 1
27.03.1989. Ribnjak 20 17.07.1982. Ribnjak 16
30.03.1983. Kopački rit 10 20.07.1981. Ribnjak 16
31.03.1989. Kolonija "Banja" 20 31.07.1986. Kopački rit 10
02.04.1982. Ribnjak 21 02.08.1982. Ribnjak 74
02.04.1982. Kolonija "Banja" 4 06.08.1986. Ribnjak 30
03.04.1968. Kopački rit 29 09.08.1991. Ribnjak 1
08.04.1969. Kopački rit 14 14.08.1968. Kopački rit 6
13.04.1968. Kopački rit 7 14.08.1969. Kopački rit 1
14.04.1981. Kolonija "Banja" 4 19.08.1971. Ribnjak 267
21.04.1982. Ribnjak 42 27.08.1971. Ribnjak 39
21.04.1982. Kolonija "Banja" 2 28.08.1968. Kopački rit 2
23.04.1969. Kopački rit 1 09.09.1982. Ribnjak 1157
24.04.1989. Kolonija "Banja" 10 23.09.1982. Ribnjak 464
26.04.1982. Ribnjak 52 24.09.1968. Kopački rit 1
26.04.1968. Kopački rit 19 25.09.1989. Kopački rit 2
26.04.1969. Kopački rit 15 05.10.1968. Ribnjak 92
26.04.1988. Kopački rit 2 05.10.1982. Ribnjak 305
05.05.1982. Ribnjak 2 13.10.1968. Ribnjak 17
07.05.1981. Kolonija "Banja" 10 14.10.1981. Ribnjak 80
07.05.1982. Kolonija "Banja" 37 19.10.1982. Ribnjak 876
07.05.1982. Ribnjak 94 02.11.1981. Ribnjak 50
14.05.1984. Ribnjak 4 04.11.1982. Ribnjak 60
14.05.1990. Ribnjak" 10 07.11.1968. Ribnjak 3
19.05.1982. Ribnjak" 60 07.11.1968. Kopački rit 19
19.05.1982. Kolonija "Banja" 6 13.11.1981. Ribnjak 50
20.05.1969. Kopački rit 3 15.11.1968. Kopački rit 20
22.05.1991. Kolonija "Banja" 4 19.11.1982. Ribnjak 10
01.06.1982. Ribnjak 29 04.12.1982. Ribnjak 1
06.06.1968. Kopački rit 6 12.12.1967. Kopački rit 2
08.06.1991. Ribnjak 1 30.12.1981. Ribnjak 8
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 30     <-- 30 -->        PDF

D.GP.TZ: PRM [\1INAKNA ISTRA/1 VANJA I KOPOdUI. PA I KF- NJORKI-: Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 3 19-326


RASPRAVA - Discussion


Na osnovi prikupljenih podataka iz literature i brojnih
izvješća, vidljivo je, da patke njorke u Srednjoj Europi
postepeno nestaju. Taj trend nije posvuda jednak.
Znatno smanjenje gnjezdećih parova evidentirano je u
Zapadnoj Njemačkoj, u dijelovima Poljske, Mađarske,
južne Španjolske, Bugarske (Bauer- Glutz, 1969.), i u
drugim zemljama. Stabilne populacije moguće je još
naći u nekim dijelovima bivšeg SSSR-a, zatim u Potisju
i Podunavlju, odnosno na mjestima gdje još postoje
očuvani habitati barskih ptica kao stoje npr. u Austriji
na jezeru Seevvinkels i Nižidersko, u Slovačkoj, na ribnjacima
kod Jakubova, u Južnoj Moravskoj, kod Gabičikova
(Balat, 1968.), u Poljskoj na ribnjacima Gornje
Slezije, na jezeru Goplo i u drugim jezerima između
Wisle i Wartc, u Mađarskoj, na jezeru Fehere i ribnjacima
Valencija, itd.


U Hrvatskoj patke njorke zadržavaju se i gnijezde
na ribnjacima: Okučani i Lipovljani koji se nalaze na
granici Parka prirode "Lonjsko Polje" (Schneider,
1993), zatim na ribnjacima "Končanica", "Jelaš polje
(Grimmet i Johnes, 1965), Našičkom ribnjaku (oko 10
pari) i na ostalim ribnjacima u Istočnoj Slavoniji (Getz,
rukopis).


Tijekom istraživanja vodarica u Baranji, patki njorki
se nije pridavala neka posebna pozornost. Mojsisovics(
1883., 1884., 1886. 1889.) ju spominje kao redovitu
gnjezdaricu u Kolodjvarskom i Beljskom ritu. Rossler
(1908.) ju navodi u poznatom katalogu ptica Mađarskog
prirodoslovnog muzeja Belja, a po Rucneru
(1960.) njorka je dosta česta gnjezdarica Kopačkog rita.
Getz (1984) u studiji "Turističko - ornitološke valorizacije
rubne zone Kopačkog rita", procjenjuje njenu
zastupljenost na ribnjaku najvećim mogućim brojem


10. Prema popisu ptica Baranje od Mikuske i Majica
(1970.) patka njorka je gnjezdarica i selica uz napomenu
da se zimi pojavljuje samo u rijetkim slučajevima.
Naša istraživanja pružaju nešto više podataka o veličini
populacije i ekologiji vrste. U samom Kopačkom
ritu gnijezdi za vrijeme optimalnih poplava. Ukoliko su
poplave neredovite i traju kraće vrijeme mogućnosti
gnježđenja su jako smanjene zbog grabežljivaca (lisica,
kuna zlatica, divljih mačaka) koji nakon poplave ulaze
u rit i ugrožavaju legla i izlegle pačiće. Ostaje pitanje,
da li patke njorke mogu predvidjeti trajanje poplave pa
stoga pojedinih godina gnijezde u ritu ili je njihovo
gnježđenje puka slučajnost? Hidrološka situacija daleko
je povoljnija na ribnjaku. Osim stabilnog vodostaja
postoji relativni mir od ljudi (izvan lovne sezone) i
grabežljivaca i konačno dostupna im je hrana kojom
ribnjačari hrane ribu. Vjerovatno postoje i drugi čimbenici
koji povoljno utječu na gnježđenje i zadržavanje
njorki na ribnjacima o kojima se za sada malo zna.


Promatranjem parova u sezoni gnježđenja mišljenja
smo da na području Kopačkog rita i Ribnjaka gnijezdi
(max.) oko 50 pari pataka njorki, što je u svakom slučaju
znatno manje od procjene koju navode Grimmet i
Johnes (1965) u publikaciji I.C.B.P.-a i Vitaly G. Krivenkoetal(
1994).


Iako je to mala populacija, ipak zaslužuje određenu
pozornost i zaštitu. U svezi s praktičnom i zakonskom
zaštitom, patke njorke postoje određene nejasnoće i nedorečenosti.
Ribnjak je zakupljen od grupe lovaca iz
Italije. Ovaj ugovor o zakupu potpisan za bivše Socijalističke
Jugoslavije više ne vrijedi, zbog čega bi trebala
prestati svaka lovna aktivnost na Ribnjaku, što se ne
događa. Drugo, patka njorka je temeljem Zakona o zaštiti
prirode zaštićena vrsta (Pravilnik o zaštiti pojedinih
vrsta ptica (Aves), NN 43/95). Vrstu zaštićuje i Zakon
o lovu (Pravilnik o lovostaji NN 61/94), koji ju više
ne spominje kao lovnu divljač. Međutim, u slučaju sudskog
spora nije moguće iskazati vrijednost štete zbog
toga što vrsta nije navedena u postojećem Odštetnom
cjenovniku (NN 12/85), pa bi se moglo shvatiti da zapravo
i nije zaštićena. Treće, kao vrlo ozbiljan problem
ostaje preuranjena lovna sezona. U vrijeme lova koji
započinje 15.08. mnoge ženke još vode pačiće. U svezi
s ovim pisano je i Ministarstvu poljodjelstva i šumarstva
(Schneider, dopis od 16.04.1996.). Uz sve to ostaje
i nedovoljna educiranost domaćih lovaca i spomenuti
talijanski lovci koji se ne obaziru na postojeće propise
iz oblasti lova i zaštite prirode države Hrvatske.


Slika 2. Ribnjak "Podunavlje" ("tabla Al") - TheFishpond "Podinavlje"


U ovom trenutku stvarno brojno stanje populacije je
nepoznato. Za utvrđivanje objektivnih vrijednosti potrebna
su daljnja motrenja, koja bi se trebala nastaviti
povratkom u Baranju. Ribnjak "Podunavlje" trebao bi
se staviti pod okrilje Posebnog ZOOloškog rezervata
Kopački rit, jer to zaslužuje logikom ekološke cjeline i
povijesne pripadnosti ovom prostoru.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 31     <-- 31 -->        PDF

D.GETZ: PRELIMINARNA IS´I RA/IVAN.IA EKOLOGIJI- PATKI- NJORKE Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 319-326


LITERATURA - Literature


Bal at, F., 1968: Rybniky u Jakubova - Vyznamne
hnizdište vodniho ptactva na zapadnim Slovensku.
Acta. rer. natur museum nat. Slovensku,
vol. XIV-1. Bratislava (Slovačka).


Bauer,M., B lotzheim, G., 1969: Glutz von Blotzheim.
Handbuch der Vogel Mitteleuropas, Band
3,Teil 2, 83-104, Akademische Verlagsgeselschaft,
Frankfurt am Main (Njemačka).


Boback, A., 1962: Unsere Wildenten. DieneueBrehmbiicherei,
A. Ziemsen Verlag, - Wittenberg Lutherstadt
(Njemačka).


Bojčić, G., Bunjevac, J., 1982: Sto godina ribogojstva
na tlu Jugoslavije. Poslovna zajednica
slatkovodnog ribarstva Jugoslavije, 126. Zagreb.


Bračko, F., Sovinc, A., Štumberger, B.,
Trontelj, P., Vorgin, M., 1994: Rdeči seznam
ogroženih ptić gnezdilk Slovenije. Acrocephalus
67, letnik 15, Rdeči seznam, Glasilo društva
za opazovanje in proučevanje ptić Slovenije,


170. Ljubljana (Slovenija).
Getz , D., 1972: Prilog poznavanju gnježđenja patke
divlje, Anas platyrhynchos L., na području Kopačevskog
rita. Larus 24, pp 79-110, Jugoslavenska
akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb.
Getz , D., 1984: Turističko-ornitološka valorizacija
rubne zone Zoorezervata Kopački rit. Elaborat.
Lovno-šumsko gazdinstvo "Jelen". Bilje.


I. C . B . P. International Council for Bird Preservation
(1989): Important Bird Areas in Europe, Tehnical
PublicationNo 9, 868, Cambridge.
Mikuska, J., Maj ić, J., 1970: Ptice Baranje. Bilten
Jelen 44, 37-48, Institut "Dr. Ilija Đuričić". Beograd.


Moj sisovics, A., 1884: Excursion im Bacs -


Bodroger und Baranyer Comitate im Sommer
1883. Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen
Vereines fiir Steiermark. Gratz (Austrija).


Moj sisovics, A., 1884: Bericht iiber eine Reise
nach Siidungarn und Slavonien im Friijahre
1884. Mitteilungen des Naturvvissenschaftlichen
Vereines fiir Steiermark. Gratz (Austrija).


Moj sisovics , A., 1886: Biologische und Faunistische
Beobachtungen iiber Vogel und Saugethiere
Siidungarns und Slavoniens in dem Jahren
1884. und 1885. Verlag des Naturvvissenschaftlichen
Vereines fiir Steiermark. Gratz (Austrija).


M o j s i s o v i c s, A., 1889: Zoogeographische Notizen
iiber Sud - Ungarn aus den Jahren 1886-1888.,
Ein III Nachtrag zur "Fauna von Bellye und Darda".
Verlag des Naturvvissenschaftlichen Vereines
fiir Steiermark 21. Gratz (Austrija).


Rauš, Đ., Šegulj a, N., Topić, J., 1985: Vegetacija
sjeveroistočne Hrvatske. Annales pro experimetis
foresticis. Vol. XXIII - pp 223-355. Šumarski
fakultet Zagreb.


Rossler , E., 1908: Das Riedmuseum von Bellye.
Aquila XV, 207-221. Budapest (Mađarska).


Rucner,D. , 1960: Prilog poznavanju ornitofaune Kopačkog
rita u Baranji. Larus XIV, 84-121. Zagreb.


Schneider - Jacoby, M. (1993): Vogel als Indicatoren
fiir das okologische Potential der Saveauen
und Moglichkeiten fiir deren Erhaltung
(Dissertation), Moorente, 150-151, Konstanz.


Vitaly, G, Krivenko, V.G. Vinogradov, Andy Green
and Christian Perennou (1994): Ferruginous
Duck, Aythya nyroca, Birds in Europe, Bird Life
Conservation SeriesNo 3, 130-131, Cambridge.


SUMMARY: This paper deals with prelimenary researhing of ferruginous
duck, Aythya nyroca, which has been done in the area ofhunting -forestry
ground of "Croatina forestry" in famous special ZOO reservation "Kopački
rit" and on thefishponds "Podunavlje" in Baranja, Croatia.Eggs dimensions
were measured by metal mobi/e measure and hand pharmaecutical scale of
100 g. and height ofnest from the ground and other parameters by spring meter.
Counting was done by census and abundance using binoculars and larger
spectives. Ferruginous duck regularly builds nests in Kopački rit and ponds
"Podunavlje ". The largest number of nests 85,72% wasfound on the fishpond.
Nests were found on so-called "islands ", deposits of ground left after building
the fishpond and on "alluviums" of previous Vardarac swamp. "Islands" are
overgrown with characteristic swamp vegetation from the slass Phragmitetea
Tx. etPrsg. 1942. (Rauš, 1985.). In flooded area of Kopački rit it builds a nest
in adventitions roots of old white willows, Salix alba marked as trees with
habitus "I" (Getz, 1974.), on the height of´75 - 220 cm from the ground. Mass
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 32     <-- 32 -->        PDF

D. GETZ: PRELIMINARNA ISTRAŽIVANJA EKOLOGIJE PATKE NJORKL Šumarski list br. 7-8. CXX (1996), 319-326
building of nests was noticed in the second and third decade ofJune, what was
confirmed by watching ducling age. In nests were found 2-19 eggs; 9 nests
were marked as completed and 1 was in forming. In 3 cases agges ofMallard
were found also, Anas platyrhynchos. Watched females had 4-14 ducklings.
The siže ofpopulation was 50 pairs (Kopački rit and Ribnjak). Ferruginous
duck is a migratorv bird. It comes back to homeland in the beginning of
March. First observation, 56 duck, was noticed on March, 8-th 1969. Itleaves
in September and October. The latest observation of duck was noticed on
December 30-th 1981.,8birds.


To preserveferruginous duck in the area in present siže ofpopulation it is
neccessary to name thefishpond "Podunavlje" ornithology reservation or include
him in special ornithology reservation "Kopački rit" considering that it
is close to its borders.


ERRATA CORRIGE


U članku Ž. Borzan.M. IdžojtićiH.Guttenberger: Standardizacija istraživanja kariotipova četinjača
na primjeru Picea omorika, tiskanom u "Šumarskom listu" 3-4, CXX (1996) 121-131, potkrala se tiskarska
pogreška, te je svagdje u članku umjesto ispravnog znanstvenog-naziva vrste Pančićeve omorike, Picea omorika,
tiskano Picea omorica. Molimo autore i čitatelje da ovu ispravku uvaže.