DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Ž. Vrdoljak: PARK ŠUMAMARJAN RAZVOJ, SADAŠNJE STANJE I SMJERNICE ZA BUDUĆI TRETMAN Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 307-318


rati uvjeti za povratak autokotne šumske vegetacije kao
potrebu zaštite njenog ponika i pomlatka zasjenom, potvrđuju
zapažanja i drugih autora (M a t i ć , 1986;
Matić &Rauš , 1986;Prpić, 1986;Topić, 1988,
1994;Matić etal., 1990).


Kao stoje u pojedinim dijelovima marjanske šume, u
kojima se odvija intenzivnije prirodno pomlađivanje bo


ra i čempresa, u toku proces transformacije jednodobnih
u raznodobne sastojine grupastog oblika, tako je u sastojinama,
u kojima je zabilježena značajnija prisutnost
česmine, crnog jasena i tršljike, nastupio proces pretvorbe
monokulture alepskog bora u mješovitu sastojinu
bora s listačama koje su ili pojedinačno primješane u
sloju drveća ili formiraju veće ili manje grupe stabala.


SMJERNICE ZA TRANSFORMACIJU, OBNOVU I NJEGU PARK SUME MARJAN DIRECTIONS
FOR REFORESTATION, TRANSFORMATION AND TENDING OF PARK
FOREST MARJAN


Smjernice za budući tretman marjanske šume temelje
se na opisanim prirodnim prilikama koje na Marjanu
vladaju, uvjetima pod kojima se razvijala i stanju u
kome se sada nalazi, te namjeni koju ima kao park šuma.


Činjenica je da sadašnja struktura šume, ni po sastavu
vrsta (monokultura) ni po uzgojnom obliku (jednodobne
sastojine) ne odgovara park šumi, te da prosječna
starost šume iznosi 75 godina u kojoj su se neke od sastojina
približile zrelosti.


Na temelju tih činjenica proizlazi da gospodarenje
marjanskom šumom u idućem razdoblju treba usmjeriti
ka njenoj transformaciji i obnovi, uz provođenje potrebnih
mjera njege.


Obnova šume zadatak je koji se hitno nameće glede
dobi sastojina.


Transformacija šuma je potrebna radi izmjene sadašnjeg
uzgojnog oblika (jednodobne čiste sastojine bora)
u oblik koji će više odgovarati njenoj estetskoj i rekreacijskoj
namjeni.


Od ispravnog izbora mjera njege zavisit će uspjeh
zacrtanog načina transformacije i obnove.


Transformacija sadašnje šume odvijat će se u načelu
istovremeno s njenom obnovom i njegom, provođenjem
niza zahvata koji neće biti međusobno odvojeni
ni prostorno , ni vremenski. Obuhvaćamo ih zajedničkim
terminom "tretman".


U vezi s navedenim potrebno je:


- definirati šumsko uzgojni oblik u koji treba marjansku
šumu transformirati,
- izvršiti izbor vrsta koje će je sačinjavati,
-utvrditi potrebne mjere i radnje kojima će se postići
uspješna transformacija, obnova i njega šume.


Šumsko uzgojni oblik - Silvicultural form


Razmatrajući različite šumsko uzgojne oblike koji
bi mogli doći u obzir u parkovnom uređenju marjanske
šume došlo se do zaključka daje napovoljniji oblik kojem
treba težiti na Marjanu grupimicna raznodobna
mješovita šuma četinjača s listačama


Grupimicna šuma sastavljena je od jednodobnih sastojina
- grupa različite starosti. Grupimičan oblik ne


samo da bolje zadovoljava estetske zahtjeve park šume,
već ima i ostalih prednosti:


- dozvoljava bolji priliv svjetla, naročito na sjevernim
ekspozicijama na kojima je marjanska šuma smještena;
- omogućuje bolje uvjete za prirodno pomlađivanje:
- osigurava bolju zaštitu od požara.
Estetskim zahtjevima park šume, pored grupimi


čnog oblika, bolje odgovara mješoviti sastav marjanske
šume koji će povećati njenu stabilnost i trajnost.


Izbor vrsta - Choice of species


Osnovno načelo kojeg se treba pridržavati kod izbora
vrsta pri transformaciji sadašnje pretežno čiste u
mješovitu šumu jest da one odgovaraju stanišnim prilikama
koje na Marjanu vladaju. To će u prvom redu biti
vrste koje su se i do sada na Marjanu uspješno razvijale,
a uz njih one koje uspijevaju u sličnim prirodnim
uvjetima. Samo tako izabrane vrste pružaju jamstvo za
uspješan i trajan prosperitet šume.


U skladu s tim načelom i dalje će u marjanskoj šumi
dominirati četinjače, dok će mogućnost učešća listača
radi ranije navedenih razloga biri ograničena.


Četinjače - Conifers


Alepski bor (Pinus halepensis Mili.) će i ubuduće,
kroz duži razdoblje , biti najviše zastupana vrsta drveća,
jer prirodni uvjeti i dosadašnji uspješan razvoj daju
nesumnjivu prednost toj vrsti.


Od ostalih četinjača uspješno su se i do sada u marjanskoj
šumi razvijali brucijski bor (Pinus brutia Ten.)
i čempres (Cupressus sempervirens L.). Tim vrstama
treba ubuduće osigurati veće učešće u smjesi, s tim da
se kod čempresa dade prednost njegovoj piramidalnoj
formi, čiji je habitus poželjniji s estetskog gledišta.


U manjem broju prisutni su na Marjanu pinj (Pinus
pinea Endl.), i cedar (Cedrus atlantica Man i Cedrus
deodora Loud.), pa njihovu zastupljenost treba povećati
sadnjom na odgovarajućim boljim tlima. Prema
podacima Matkovića (1959) na jednom je lokalitetu
bio sađem primorski bor (Pinus maritima Mili.) i uspješno
se razvijao 15-20 godina, nakon čega je naglo