DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Ž. Vrdoljak: PARK SlJMAMARJAN RAZVOJ. SADAŠNJE STANJE I SMJERNICE ZA BUDUĆI TRETMAN Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 307-318


Kao član stručnog tima izradio sam u okviru studijliza
vlastitih saznanja do kojih sam došao tijekom duskog
dijela prve osnove smjernice za transformaciju i gogodišnjeg praćenja njenog razvoja te detaljno prouobnovu
park šume Marijan, a za drugu osnovu također i čavanje stanja u kome se šuma nalazi. U ovom radu
smjernice za njegu. Tom radu prethodila su proučavaiznosim
rezultate tih proučavanja dopunjenih najnovinja
dostupnih podataka o nastanku i razvoju šume, ana-jim uvidom u stanje šume 1995. godine.


PRIRODNE ZNAČAJKE MARJANSKOG POLUOTOKA NATURAL
CHARACTERISTICS OF MARJAN PENISULA


Marjanski poluotok predstavlja krajnji zapadni dio
šireg splitskog poluotoka i smješten je neposredno uz
grad Split. Proteže se u smjeru istok - zapad u dužini od
3,5 km, dok mu se širina kreće od 1 do 1,5 km. Bilo
Marjana dijeli poluotok na dva po površini gotovo jednaka
dijela - jedan izrazito južne i drugi sjeverne ekspozicije.
Visina najvišeg vrha (Telegrin) iznosi 178 m.
Površina čitavog poluotoka je 342 ha.


Sjeverne i južne padine Marjana bitno su različite po
geološkoj gradi. Na južnoj strani prevladavaju lapori fliš
koji se lako razgrađuju, te su se tu razvila smeđe
karbonatna tla pogodna za obradu i uspijevanje poljoprivrednih
kultura. Sjeverne padine čine pretežno numulitski
i dijelom alveolinski tvrđi vapnenci koji se
sporo razgrađuju, te tu imamo tipičan krš, karakteriziran
velikom pokrovnošću kamena u obliku više ili manje
izraženih škrapa različitog uslojenja, u čijim pukotinama
se uslijed intenzivnih erozionih procesa zadržao
uglavnom plitki sloj tla, koji najvećim dijelom pripada
rendzinama ili smeđim tlima (Čolak & Juras,
1960.). Ta tla nisu povoljna za obradu, pa su u prošlosti
bila pod šumskom vegetacijom, koja je radi prekomjernog
korištenja sasvim uništena i pretvorena u kamenjar
ili garig.


Marjan pripada izrazito mediteranskoj klimi, odnosno
njenom modificiranom obliku tzv. jadranskoj klimi.
To utvrđuje prof. dr. K1 e p a c (1970) na temelju anal ize
klimatskih podataka meteorološke postaje smještene
na prvom vrhu Marjana i izračunavanjem GIACOBBOVOG
kvocjenta čija vrijednost (f) za tu postaju iznosi
3,8. Prema istom autoru Marjan ima i neke specifičnosti
u okviru jadranske klime. Tu su ljetne suše jače


izražene nego u drugim dijelovima naše obale; srednje
mjesečne temperature u srpnju i kolovozu najviše su u
Hrvatskoj i s najnižim postotkom vlage u tim mjesecima.
Iako je klima Marjana pogodna za turizam i rekreaciju,
ona je uslijed iznesenih karakteristika nepovoljna
za vegetaciju. Kada se tome pridruže i poteškoće uslijed
kamenitosti i plitkoće tla, onda sve to ukazuje da su
prirodni uvjeti pod kojima šuma raste izrazito teški.


U vegetacijskom pogledu Marijan spada u područje
rasprostranjenja klimatogene eumediteranske zimzelene
šumske zajednice česmine ili crnike, donekle utjecane
listopadnim elementima susjednog submediteranskog
područja, nazvane po prof. dr. Stjepanu H o rvati
ću (1957). Orneto - Quercetum ilicis. Prvobitna česminina
šuma nije na Marjanu sačuvana. Ona je na južnim
padinama iskrčena i pretvorena u obradivo poljoprivredno
zemljište, a na sjevernim prokomjernom sječom
i ispašom najvećim dijelom pretvorena u kamenjar
na kome je umjetnim pošumljavanjem podignuta sadašnja
šuma alepskog bora. Od nekadašnje česminine šume
održali su se samo fragmenti pojedinih njenih degradacijskih
stadija - i gariga i to pod bilom s južne strane.
Pojedini elementi makije i gariga sačuvali su se i na
površinama nekadašnjih kamenjara, sada obraslih borovom
šumom.


Suma alepskog bora, koja prema Horvatić u
(1957) predstavlja trajni vegetacijski stadij određene
etape degradacije unutar klimatogenog područja česminine
šume, nije u prošlosti od prirode uspijevala na
marjanskom poluotoku. Njeno prirodno rasprostranjenje
vezano je za srednje i južno dalmatinske otoke te južni
dio dalmatinskog kopna.


POVIJESNI PRIKAZ -A HISTORICAL BACKGROUND


Dr. D.Kečkemetu prilogu uređajne osnove "Pogled
prošlosti Marjana" (Kl epac etal., 1970) navodi
daje na rimskoj karti, tzv. "Tabula Peutingeriana", koja
potječe još prije gradnje Dioklecianove palače označen
na rtu Marjana hram božice lova Diane, što upućuje da
je Marjan već tada bio šumovit.


Prema podacima istog autora u XIII stoljeću ograđeni
Marjan smatranje općinskom šumom čije je korištenje
bilo ograničeno. Odredbama splitskog Statuta iz


1312. godine zabranjena je na Marjanu svaka sječa, a
ispaša se dozvoljavala od Božića do Sv. Jurja. Da bi se
šuma što bolje očuvala od 1339. godine birana su dva
splitska plemića koji su nadzirali Marjan, a 1358. godine
gradsko Veliko vijeće postavilo je na Marjanu dva
stalna čuvara.


U doba Kandijskih ratova Turci se zalijeću na splitski
teritorij, pa u nekoliko navrata pustoše polja i šume
na Marjanu. Raniji strogi nadzor marjanske šume sve