DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 13     <-- 13 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br, 7-8, CXX (1996). 307-318
UDK 630*272:226.001(497.13)


PARK SUMA MARJAN,
RAZVOJ, SADAŠNJE STANJE I SMJERNICE ZA BUDUĆI TRETMAN


PARK FOREST MARJAN,
EVOLUTION, PRESENT STATE AND DIRECTIONS FOR FUTURE TREATMENT


Žarko VRDOLJAK*


SAŽETAK: U članku se opisuje nastanak, razvoj i sadašnje stanje park
šume Marjan, te predlažu smjernice za njen budući tretman.


Suma je podignuta na ogoljenim i krševitim sjevernim padinama marjanskog
poluotoka sadnjom alepskog bora (Pinus halepensis Mili.) između 1884.
i 1941. godine na površini od 167 ha. Namjena šume je rekreacijska i estetska.


Sadašnja struktura šume ni po sastavu vrsta (monokultura alepskog bora),
ni po uzgojnom obliku (jednodobne sastojone) nije u skladu s njenom namjenom,
pa se predlaže da se buduće gospodarenje usmjeri ka njenoj transformaciji
u grupimićnu raznodobnu šumu.


Navode se vrste koje bi trebale sačinjavati transformiranu šumu (pretežno
četinjače, uz primjesu autoktonih listača), njihov omjer u smjesi, raspored i
veličina grupa, kao i način obnove i mjere njege.


Ključne riječi: park šuma, tretman, transformacija, obnova, njega.


UVOD - INTRODUCTION


Radi svojih prirodnih osobitosti i osebujnog pejsaža Slijedom tog prijedloga Skupština općine Split ugovara
marjanski poluotok proglašen je rješenjem Zavoda za izradu uređajne osnove za park šumu Marjan sa Zazaštitu
prirode 1964. godine posebno zaštićenim i katevodom
za istraživanje u šumarstvu Šumarskog fakultegoriziran
kao Rezervat prirodnog predjela. Park šuma ta Sveučilišta u Zagrebu. 1970. godine stručni tim pod
Marjan predstavlja svakako jednu od najizrazitijih vrirukovodstvom
prof. dr. Dušana Klepc a izrađuje ojednosti
tog prirodnog predjela, ne samo radi njenog zasnovu.
Operativni dio osnove temeljio se na prethodno
štitnog i rekreacijskog značaja za grad Split, nego takotimski
obavljenom znanstveno istraživačkom radu prođer
i radi značaja za šumarstvo, jer predstavlja jedan od učavanja i analize podataka o povijesti, klimi, tlu, vegeprvih
uspješno podignutih šumskih kompleksa vještac -taciji, biotskih i ostalih čimbenika od značenja za šumu.
kim pošumljavanjem na području jadranskog krša. NaOsnova
se tako sastoji iz dva dijela: studijskog i operakon
njenog podizanja pa sve do najnovijeg vremena tivnog. Ona predstavlja prvu studiju u kojoj je problemarjanska
šuma nije na odgovarajući način stručno trematika
marjanske šume kompleksno obrađena sa šutirana,
što se negativno odrazilo na njen razvoj. Uviđamarskog
aspekta, kao i prvu uređajnu osnovu za šume
jući štetne posljedice koje bi daljnje održavanje takvog sa posebnom namjenom u eumediteranskom području
stanja imalo za šumu, grupa stručnjaka iz Splita predlakrša.
že Općini Split, pod čijom se upravom Marjan nalazi, Druga uređajna osnova za park šumu Marjan sači


hitnu izradu uređajne osnove kojom bi se na temelju njena je 1990. godine a sačinio ju je stručni tim kojim je
prethodno obavljene studije utvrdile smjernice za burukovodio
prof. dr. SimeMeštrović .
dući tretman šume.


*Žarko Vrdoljak, dipl. inž. šumarstva. Split
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Ž. Vrdoljak: PARK SlJMAMARJAN RAZVOJ. SADAŠNJE STANJE I SMJERNICE ZA BUDUĆI TRETMAN Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 307-318


Kao član stručnog tima izradio sam u okviru studijliza
vlastitih saznanja do kojih sam došao tijekom duskog
dijela prve osnove smjernice za transformaciju i gogodišnjeg praćenja njenog razvoja te detaljno prouobnovu
park šume Marijan, a za drugu osnovu također i čavanje stanja u kome se šuma nalazi. U ovom radu
smjernice za njegu. Tom radu prethodila su proučavaiznosim
rezultate tih proučavanja dopunjenih najnovinja
dostupnih podataka o nastanku i razvoju šume, ana-jim uvidom u stanje šume 1995. godine.


PRIRODNE ZNAČAJKE MARJANSKOG POLUOTOKA NATURAL
CHARACTERISTICS OF MARJAN PENISULA


Marjanski poluotok predstavlja krajnji zapadni dio
šireg splitskog poluotoka i smješten je neposredno uz
grad Split. Proteže se u smjeru istok - zapad u dužini od
3,5 km, dok mu se širina kreće od 1 do 1,5 km. Bilo
Marjana dijeli poluotok na dva po površini gotovo jednaka
dijela - jedan izrazito južne i drugi sjeverne ekspozicije.
Visina najvišeg vrha (Telegrin) iznosi 178 m.
Površina čitavog poluotoka je 342 ha.


Sjeverne i južne padine Marjana bitno su različite po
geološkoj gradi. Na južnoj strani prevladavaju lapori fliš
koji se lako razgrađuju, te su se tu razvila smeđe
karbonatna tla pogodna za obradu i uspijevanje poljoprivrednih
kultura. Sjeverne padine čine pretežno numulitski
i dijelom alveolinski tvrđi vapnenci koji se
sporo razgrađuju, te tu imamo tipičan krš, karakteriziran
velikom pokrovnošću kamena u obliku više ili manje
izraženih škrapa različitog uslojenja, u čijim pukotinama
se uslijed intenzivnih erozionih procesa zadržao
uglavnom plitki sloj tla, koji najvećim dijelom pripada
rendzinama ili smeđim tlima (Čolak & Juras,
1960.). Ta tla nisu povoljna za obradu, pa su u prošlosti
bila pod šumskom vegetacijom, koja je radi prekomjernog
korištenja sasvim uništena i pretvorena u kamenjar
ili garig.


Marjan pripada izrazito mediteranskoj klimi, odnosno
njenom modificiranom obliku tzv. jadranskoj klimi.
To utvrđuje prof. dr. K1 e p a c (1970) na temelju anal ize
klimatskih podataka meteorološke postaje smještene
na prvom vrhu Marjana i izračunavanjem GIACOBBOVOG
kvocjenta čija vrijednost (f) za tu postaju iznosi
3,8. Prema istom autoru Marjan ima i neke specifičnosti
u okviru jadranske klime. Tu su ljetne suše jače


izražene nego u drugim dijelovima naše obale; srednje
mjesečne temperature u srpnju i kolovozu najviše su u
Hrvatskoj i s najnižim postotkom vlage u tim mjesecima.
Iako je klima Marjana pogodna za turizam i rekreaciju,
ona je uslijed iznesenih karakteristika nepovoljna
za vegetaciju. Kada se tome pridruže i poteškoće uslijed
kamenitosti i plitkoće tla, onda sve to ukazuje da su
prirodni uvjeti pod kojima šuma raste izrazito teški.


U vegetacijskom pogledu Marijan spada u područje
rasprostranjenja klimatogene eumediteranske zimzelene
šumske zajednice česmine ili crnike, donekle utjecane
listopadnim elementima susjednog submediteranskog
područja, nazvane po prof. dr. Stjepanu H o rvati
ću (1957). Orneto - Quercetum ilicis. Prvobitna česminina
šuma nije na Marjanu sačuvana. Ona je na južnim
padinama iskrčena i pretvorena u obradivo poljoprivredno
zemljište, a na sjevernim prokomjernom sječom
i ispašom najvećim dijelom pretvorena u kamenjar
na kome je umjetnim pošumljavanjem podignuta sadašnja
šuma alepskog bora. Od nekadašnje česminine šume
održali su se samo fragmenti pojedinih njenih degradacijskih
stadija - i gariga i to pod bilom s južne strane.
Pojedini elementi makije i gariga sačuvali su se i na
površinama nekadašnjih kamenjara, sada obraslih borovom
šumom.


Suma alepskog bora, koja prema Horvatić u
(1957) predstavlja trajni vegetacijski stadij određene
etape degradacije unutar klimatogenog područja česminine
šume, nije u prošlosti od prirode uspijevala na
marjanskom poluotoku. Njeno prirodno rasprostranjenje
vezano je za srednje i južno dalmatinske otoke te južni
dio dalmatinskog kopna.


POVIJESNI PRIKAZ -A HISTORICAL BACKGROUND


Dr. D.Kečkemetu prilogu uređajne osnove "Pogled
prošlosti Marjana" (Kl epac etal., 1970) navodi
daje na rimskoj karti, tzv. "Tabula Peutingeriana", koja
potječe još prije gradnje Dioklecianove palače označen
na rtu Marjana hram božice lova Diane, što upućuje da
je Marjan već tada bio šumovit.


Prema podacima istog autora u XIII stoljeću ograđeni
Marjan smatranje općinskom šumom čije je korištenje
bilo ograničeno. Odredbama splitskog Statuta iz


1312. godine zabranjena je na Marjanu svaka sječa, a
ispaša se dozvoljavala od Božića do Sv. Jurja. Da bi se
šuma što bolje očuvala od 1339. godine birana su dva
splitska plemića koji su nadzirali Marjan, a 1358. godine
gradsko Veliko vijeće postavilo je na Marjanu dva
stalna čuvara.


U doba Kandijskih ratova Turci se zalijeću na splitski
teritorij, pa u nekoliko navrata pustoše polja i šume
na Marjanu. Raniji strogi nadzor marjanske šume sve
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Z. Vrdoljak: PARK SUMA MARJAN RAZVOJ. SADASNJF. STANJE I SMJERNICE ZA BUDUĆI TRETMAN Šumarski list br. 7-8, CXX( 19%), 307-318
više slabi, pa to postupno dovodi do njenog potupnog
uništenja. Takav gol i krševit Marjan prikazuju crteži i
gravure iz tog vremena od kojih je najkarakterističnija
ona škotlanđanina Roberta Adama iz 1764. godine.


Slika 1. Obešumljeni Marjan na gravuri škotlanđanina Roberta Adama
i/. 1764. godine.


Prvi pokušaj pošumljavanja Marjana zabilježen je
1852. godine kada je Židovska općina počela najprije
sjetvom sjemena, a kasnije sadnjom, ozelenjivanje
svog groblja smještenog na istočnim padinama Marjana.


Sistematskim pošumljavanjem Marjana započelo se
1884. godine. Glavni pokretač te akcije bio je splitski
prirodoslovac prof. Juraj Kolombatović, a njegovo
djelo nastavlja dr. Šimun Tudor , osnivač društva za
poljepšavanje Marjana "Marjan", te nakon I. Svjetskog
rata gradonačelnik Splita dr. Jakša Račić . Stručni
nadzor nad prvim pošumrjivačkim radovima vodio je
šumarnik, šumarski nadzornik Henrik F r i e d 1.


Pošumljavanjem se započelo na ističnim obroncima
i postupno napredovalo prema zapadu, tako daje pred


II. Svjetski rat pošumljena čitava sjeverna strana poluotoka
u ukupnoj površini od 167 ha i zaštićena solidnom
žičanom ogradom. U međuvremenu su po Marjanu izgrađene
saobraćajnice - ceste, šetne staze, te stepeništa
i vidikovci, pa marjanska šuma postaje za grad Split rekreacijsko
područje nepocjenjive vrijednosti. Nakon II.
Svjetskog rata pošumljavanjem je zahvaćena i manja
površina od 6,4 ha na južnim padinama Marjana. Pošumljavanje
je obavljeno tehnikom tzv. "guste sadnje",
odnosno sadnjom velikog broja biljaka po jedinici površine.
To je bio mukotrpan posao radi velike kamenitosti
terena, pa je iskopane rupe često trebalo ispunjavati
zemljom dopremljenom sa strane. Pretežno je sađen
alepski bor (Pinus halepensis Mili.) uz primjesu piramidalnog
i horizontalnog čempresa (Cupressus sempervirens
L.). Pojedinačno u manjim grupama sađeni
su brucijski bor (Pinus brutia Ten.) pinija (Pinuspinea
L.), atlaski i himalajski cedar (Cedrus atlantica Man. i
Cedrus deodara Loud) i crni bor (Pinus nigra Arn.).


Analiza starosti pojedinih sastojina koja je obavljena
prilikom izrade prve uređajne osnove dala je slijedeće
podatke o dinamici pošumljavanja u pojedinim raz


dobljima:
1890.-1920. godine 62 ha ili 37 %
1921.-1930. godine 85 ha ili 51 %
1931. 1940.
godine 20 ha ili 12%


Ukupno 167 ha
Nakon uspješno obavljenog pošumljavanja izostale
su, nažalost potrebne šumsko uzgojne radnje, u prvom
redu one njege mladih sastojina i prorede. Stoga su se
na Marjanu razvile preguste sastojine što se štetno odrazilo
na normalan razvoj šume i na njen estetski izgled.
Uzrok tome je što sve do novijeg vremena nisu
bili osigurani uvjeti za gospodarenje šumom. Komunalno
posuzeće "Parkovi i nasadi" koje upravlja Marjanom,
tek 1970. godine primilo je u službu jednog šumarskog
inženjera i povjerilo mu rukovođenje Marjanom,
a uređajna osnova iz 1970. godine je prvi dokument
kojim se propisuje stručni tretman za šumu.
Izostanak uzgojnih radnji svakako će otežati osmišljavanje
i provedbu postupaka i mjera potrebnih za tretman
šume u budućnosti.
No, uza sve to velika zasluga entuzijasta koji su u
ekstremno teškim uvjetima prirodne sredine uspjeli podići,
uzgojiti i sačuvati marjansku šumu, koja je ispunila
svoju osnovnu reakcijsku zadaću i pripremila tlo za
trajan i kvalitetniji razvoj šume u budućnosti.
Na sadašnjoj i budućim generacijama je, da cijeneći
njihov trud i iskustva, obogaćani novim saznanjima,
usmjeravaju daljni razvoj šume u željenom smjeru.


SADASNJE STANJE PARK SUME MARJAN S OSVRTOM NA NJEN RAZVOJ THE
ACTUAL STATE OF PARK FOREST MARJAN, INCLUDING ITS DEVELOPMENT


Definiranje budućeg tretmana park šume Marjan
ovisi o stanju u kome se nalazi, kao i poznavanju njenog
razvoja.


Detaljan uvid u stanje marjanske šume izvršili smo
1970. i 1990. godine prilikom izrade spomenutih uređajnih
osnova, a nadopunili smo ga i uvidom 1995. godine.
To razvojno razdoblje, odnosno promjene koje su


u njemu nastale su nam i najpoznatije. Za ranija razdoblja
raspolažemo skromnim podacima jer ustanova
koja gospodari Marjanom nije vodila potrebne evidencije.
Do nekih predodžbi možemo doći iz samo dijelom
sačuvanog opisa stanja Gospodarske jedinice Marjan
kojeg je sačinio ing. D. Bura (1959), zatim iz knjige P
Matković a "VegetacijaMarjana" (1959), koja pred
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Ž. Vrdoljak: PARK ŠUMA MARJAN RAZVOJ. SADAŠNJE STANJE I SMJERNICE ZABUDUĆ1 TRETMAN Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 307-3 1 8


stavlja fitocenološku studiju, ali kao šumar on opisuje
borove sastojine i sa šumarskog aspekta. Konačno tu su
i vlastita saznanja temeljena na višegodišnjem promatranju
Marjana.


Prilikom izrade prve uređajne osnove razdijeljena je
marjanska šuma na 12 odjela i 62 odsjeka. Drugom osnovom
broj odsjekaje reduciran. Kod naših opisa držat
ćemo se prve prostorne podjele jer omogućuje preciznije
lociranje pojedinih karakterističnih stanja u šumi, a
prikazana je na priloženoj karti. Na toj karti su prikazani
i dobni razredi kojima pojedine sastojine pripadaju.


Stanje i razvoj marjanske šume opisat ćemo kroz
najhitnije njene značajke: starost sastojina, broj stabala
i omjer vrsta drveća, vitalnost šume, proces prirodnog
pomlađivanja, prisustnost i sastav vrsta prvobitne šume,
zdravstveno stanje i dosadašnji tretman šume.


Karta: Park šuma Marjan - prostorno razdjeljenje sa rasporedom sastojina
po dobnim razredima


Starost, broj stabala i omjer vrsta Age,
number of trees, proportion of species


Park šuma Marjan predstavlja skup jednodobnih sastojina
različite starosti. Razmjer dobnih razreda u
1995. godini prikazanje u tablici 1. Srednja starost šume
te godine iznosi 75 godina.


Razmjer dobnih razreda - stanje 1995. godine - Age
class distribution - situation inthevear 1995.


Tablica 1. - Table 1.


40 -50 god.
51 -60 god.
0.46 ha3.16 ha
i
i
ii
0.3 %
1.9 %
61 -70 god. 77.73 ha i i 46.9 %
71 -80 god. 42.48 ha i i 25.7%
81 -90 god. 19.19ha i i 11.6%
91-100 god. 16.41 ha i i 9.9%
I01-110god. 6.11 ha i i 3.7%
Ukupno pod šumom 165.54 ha i i 100.0%


Na srednjodobne sastojine (do 70 god. ) otpada


81.35 ha ili 49.1 %, a na stare (preko 70 god.) 84.19 ha
ili 50.9%. Međutim samo za 5 godina tj. 2.000-te godine
pretežni dio srednjedobnih sastojina preći će u kategoriju
starih, pa će tada srednjedobnih biti samo 18.63
ha ili 11.3 %, a najveći dio marjanske šume- 146.91. ha
ili 88,7% - sačinjavat će stare sastojine.


Prilikom inventarizacija šume provedenih 1970. i
1990. godine utvrđen je broj stabala i sudjelovanje u
smjesi pojedinih vrsta drveća iznad taksacijske granice.
Prema podacima iz 1990. godine predominantno je u
sastavu marjanske šume alepskog bora (93,7%). Od ostalih
vrsta najzastupaniji je čempres, ali samo sa 5,3%.
Učešće brucijskog bora, pinije, crnog bora, cedra,
česmine, medunca i crnog jasena je zanemarivo (0,9%>).


Pretežni dio na Marjanu čine čiste sastojine alepskog
bora, dok je čempres u većem ili manjem omjeru
(7-45%) primješan u pojedinim stojinama istočnog dijela
šume (odjeli 9, 10, 11 i 12).


U odnosu na stanje iz 1970. godine najviše se smanjio
broj stabala crnog bora i pinije, dok se povećao
broj stabala česmine a zabilježena je i pojava crnog jasena
i medunca, koji među drvećem iznad taksacijske
granice ranije nisu bili prisutni. Proporcionalno učešće
alepskog i brucijskog bora te čempresa ostalo je nepromijenjeno.


Sadnja crnog bora na Marjanu očito je bila zabluda
jer je to vrsta humidnijih područja, pa njeno propadanje
ne začuđuje. Sušenje pinija vjerojatno je uzrokovano
starošću stabala (sađeni su pretežno u istočnom, najstarijem
dijelu šume), a i prilikama tla.


1970. godine bilo je u marjanskoj šumi ukupno


115.265 stabala, a 1990. godine 78.080, što znači da se u
tom 20-godišnjem razdoblju ukupan broj stabala smanjio
za 37.187 komada ili za 32%. To je posljedica prirodnog
izlučivanja, naročito u mlađim sastojinama, zatim
sanitarnih sječa radi uklanjanja suhih i bolesnih stabala
te uzgojnih intervencija. Prema podacima upravitelja
park šume ing. J. B o r i ć a od 1990. do 1995. godine
posječeno je daljnjih oko 15.000 stabala, pa se u
odnosu na 1970. godinu broj stabala smanjio za 46%o.
Broj stabala u pojedinim godinama prikazuje tablica 2.
Tablica2. -Table2.
Godina Srednja starost šume (god.) Broj stabala-Number of trees


Year Average age of forest ukupno poha
total on ha
1970 50 115.265 696
(raspon od 346-1.004 po ha)
distance
1990 70 78.080 472
(raspon od 200-718 po ha)
distance
1995 75 oko 63.000 380


Unatoč znatnom smanjenju kroz posljednjih 25 godina,
broj stabala u marjanskoj šumi je još uvijek prevelik.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Ž. Vrdoljak: PARK ŠUMAMAR.IAN RAZVOJ, SADAŠNJE STANJE I SMJERNICE ZA BUDUĆI TRETMAN Šumarski list br. 7 8, CXX (1996), 307-318


Prema francuskim podacima koje navodi Klepa c
(1970.) optimalan broj stabala po ha u sastojinama starosti
70 godina iznosi 190 komada, odnosno u sastojinama
starosti 80 godina 150. Isti broj stabala navodi se i
za zrele šume alepskog bora u sjevernoj Africi na normalnim
staništima (Boudy, 1952.).


Upravo radi prevelikog broja stabala bile su uređajnom
osnovom iz 1970. godine predviđene intenzivne
prorede. Zamišljeno je da se kroz razdoblje od 10 godina
svaka sastojina tretira u dva navrata, odnosno da se
svake godine tretira površina od 32 ha. Uslijed pomanjkanja
financijskih sredstava taj plan nije ispunjen, pa se
u razdoblju od 1970. do 1990. godišnje tretiralo samo 7
-8 ha. Intenzivnijim prorjeđivanjem započeto je tek
1990. godine, što se razabire iz navedenog prikaza broja
stabala u pojedinim godinama.


Vitalnost i zdravstveno stanje park šume -
Vitalitv and health state of the park forest


Sve do istraživanja provedenih 1970. godine prevladavala
su kod većine šumarskih stručnjaka mišljenja o
slaboj vitalnosti park šume. Takva mišljenja bila su pretežno
temeljena na nepovoljnim utiscima izazvanim izgledom
šume uslijed prisutnosti suhih stabala, pojave
štetnika, kao i izostanka prirodnog pomlađivanja. Te
pojave, međutim, bile su pretežno posljedica izostanka
provedbe redovitih sanitarnih, zaštitnih i uzgojnih mjera
u tretmanu šume.


Iako marjanska šuma nema funkciju proizvodnje
drvne mase, invertarizacijom provedenom 1970. i 1990.
godine utvrđen je šumski fond po broju stabala, temeljnici,
drvnoj masi i prirastu, kako bi se na temelju
tih elemenata mogao steći realan sud o stvarnoj životnoj
snazi i konstituciji šume. Izvršenim izmjerama
utvrđeno je daje 1970. godine prosječni dobni prirast
za cijelu marjansku šumu iznosio 2,16 m3 po ha godišnje
(Klepa c et al., 1970.). U razdoblju od 1970. do
1990. godine godišnji prirast iznosio je 2,79 m´ po ha
(Meštrović , 1994.). Radi usporedbe navodimo podatke
o prirastu alepskog bora iz drugih izvora. Prema
francuskom tablicama (Parde , 1952) prosječni godišnji
prirast 50 godišnje sastojine alepskog bora na II bonitetu
iznosi 2,3 m/ha, a u Alžiru taj se prirast na dobrim
staništima kreće oko 1,5 m/ha (Boudy, 1950).
Temeljem tih podataka može se zaključiti daje prirasni
i produkcijski potencijal marjanske šume zadovoljavajući,
što najbolje ukazuje i na njen zadovoljavajući vitalni
kapacitet. To, kao i činjenica da se marjanska
šuma do današnjeg dana održala i razvijala bez većih
poremećaja koji bi ugrozili njen prosperitet, opovrgava
ranije sumnje o njenoj navodnoj slaboj vitalnosti.


No s druge strane glede činjenice da u marjanskoj
šumi prevladavaju stare sastojine, od kojih su se neke
približavale svojoj biološkoj zrelosti, za očekivati je da


će u dogledno vrijeme životna snaga tih sastojina (naročito
onih čija dob prelazi 100 godina) biti u opadanju,
što pak upućuje na potrebu provodbe hitnih mjera za
njihovu obnovu.


U marjanskoj šumi kao monokulturi alepskog bora
najčešći štetnik je borov četnjak (Thaumatopoea pityocampa).
Drugi štetnik po važnosti je čempresov krasnik
(Buprestris cupressi), koji napada čempres i cedar. Borova
stabla su često napadnuta i od gljive Trametespini.
Pojava ovih štetnika je inače česta kod alepskog bora i
čempresa., pa Marjan od njih nije ugrožen više od ostalih
primorskih šuma istog sastava. Mjere zaštite od ovih
štetnika poznate su, a na Marjanu se provode prilično
uspješno, tako da navedeni štetnici ne ugrožavaju opstanak
šume.


Najveću opasnost za marjansku šumu predstavlja
požar. Preventivne mjere zaštite od požara (promatračnice,
patrole, uklanjanje suhih grana i stabala i si.) posljednjih
20 godina vrlo se rigorozno provode, pa su
štete od požara u tom razdoblju zanemarive. Najučinkovitije
će se marjanska šuma zaštititi od svih šteta
biotske i abiotske prirode usmjeravanjem njenog razvoja
u pravcu što stabilnije i ekološki uravnotežene biocenoze.


Prirodno pomlađivanje -Natural regeneration


Alepski bor i čempres rano počinju rađati sjemenom
i u pravilu u šumama tih vrsta prirodna regeneracija nastupa
relativno rano. Na Marjanu, međutim, to nije slučaj,
pa je proces obnove pojedinih sastojina nastupio
tek posljednjih petnaestak godina. Izostanak prirodnog
pomlađivanja zabrinjavao je šumare i dovodio u sumnju
mogućnost prirodne obnove šume.


Bilo je više pretpostavki za objašnjenje izostanka
pomlađivanja marjanske šume. Tako je Matkovi ć
(1959) smatrao da se alepski bor na Marjanu nalazi izvan
svog životnog optimuma, pa se radi toga i ne regenerira.
U studijskom dijelu uređajne osnove iz 1970.
godine izneseno je više razloga: gust obrast trave goštice
(Brachypođium ramosum R. et S.) koji otežava pristup
sjemena do tla; izrazite ljetne suše popraćene niskom
zračnom vlagom i velikom evaporacijom uzrokuju
da površinski sloj tla postaje tvrd i krut, pa predstavlja
nepovoljnu sredinu za klijanje sjemena; štete od srneće
divljači koje je ranije bilo na Marjanu, te konačno
pregust sklop.


50-tih i 60-tih godina nailazili smo tu i tamo na pojedinačne
primjerke borovog i čempresovog pomlatka,
koji bi nakon godinu ili dvije nestajao. 1970. godine zabilježili
smo uz ponik, grupe pomlatka na ograničenom
broju lokaliteta, u pravilu tamo gdje je bio omogućen
veći priliv svjetla uslijed rjeđeg sklopa ili uz rubne dijelove
sastojina. 1990. i 1995. godine registrirali smo intenzivno
pomlađivanje, u obliku većih ili manjih grupa
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Ž. Vrdoljak: PARK ŠUMAMARJAN RAZVOJ. SADAŠNJE STANJE I SMJERNICE ZABUDUĆI TRETMAN Šumarski list br. 7 8, CXX (1996), 307-318


alepskog bora i čempresa različite starosti - od pomlatka,
do razvijenog mladika. Naveli smo daje u razdoblju
od 1970. do 1995. godine došlo do znatnog smanjenja
broja stabala, naročito u najstarijim sastojinama, te time
i do stvaranja progalina, stoje omogućilo veći priliv
svjetla, a time i povoljne uvjete za pomlađivanje.


Slika 2. Prirodno pomlađivanje alepskog bora i čempresa na progalinama odjel
10 f
Foto: F. Šabić


Taj proces naročito je intenzivan u odjelima, 10, 11 i
12, pa je obnova tih sastojina u toku i odvija se u pravcu
transformacije u sastojine grupastog oblika, kojima na
Marjanu upravo težimo. U manjem obimu proces pomlađivanja
u grupama zabilježen je u pojedinim progaljenim
lokalitetima i u sastojinama - odsjecima 4a, d, e,
f, i 9c.


Opisana pojava prirodnog pomlađivanja koja je nastupila
posljednjih 15 godina objašnjava nam i razloge
zbog kojihje ono ranije izostajalo, odnosno radi čega se
tako kasno pojavilo: veliki broj stabala i gusti sklop
onemogućavali su pristup svjetla na tlo, pa u tim uvjetima
alepski bor i čempres kao izrazito heliofilne vrste
nisu se ni mogle pomlađivati, čak ni u starim sastojinama.
Pored pregustog sklopa tome su pridonijele i reljef


ne prilike: marjanska šuma smještena je na osojnim padinama
brda, što još više potencira sjenovitost, a time i
ograničava uvjete potrebne za pomlađivanje heliofilnih
vrsta.


Slika 3. Pregusti sklop onemogućuje pomlađivanje i razvoj podstojne sastojine-
odjel 5 f
Foto: Ž. Vrdoljak


Ostali ranije pretpostavljeni razlozi sugurno su bili
dio sindroma nepovoljnih okolnosti za izostanak pomlađivanja,
ali njihov je utjecaj tek sekundarnog značenja.
Saznanje da svjetlo igra primarnu ulogu za mogućnost
prirodne regeneracije, dragocjeno je za budući
tretman šume.


Podstojna sastojina - Lovver part of forest


Podstojni dio park šume Marjan čine elementi prvobitne
šume česmine, odnosno njenih degradacijskih
stadija makije i gariga. Uz njih se mjestimično susreću
ostaci kultiviranih biljaka, nekada uzgajanih u ogradama,
te u međuvremenu pojedinačno sađene neke
šumske i ukrasne vrste. Prisutnost elemenata makije i
gariga u marjanskoj je šumi različito. Kako se u pravilu
radi o heliofilnim vrstama, njihova brojnost i vitalnost
ovisi u prvom redu o dostupnoj količini svjetla, ali i o
tome u kojoj su mjeri bile prisutne na nekadašnjim kamenjarama
prije reforestracije.


Najbrojnije zastupane vrste su Phillvrea media L. i
Pistacija lentiscus L. koje su nazočne u podstojnoj etaži
gotovo svih dijelova marjanske šume i daju joj osnovno
obilježje. Također se često susreću po čitavoj površini,
ali u manjem broju: Juniperus oxycedrus L., Paliurus
aculeatus Lam., Prunus mahaleb L., Juniperus
macrocarpa Sb. et Sm., Olea europa L., var. olaster
Fiori, Pistacia terebinthus L., Asparagus acutifolius
L., Smilax aspera L. Značajnije su prisutne, ali samo na
nekim lokalitetima: Quercus ilex L., (dijelovi odjela 1,
3,9, 10, 11 i 12), Fraxinus ornusL. (dijelovi odjela 1,2,
3, 4, 8 i 9), Rhamnus alaternus L. (posebno odio 8 i dijelovi
odjela 6, 7, 9, 10 i 11). Od ostalih drvenastih vrsta
pridolaze uglavnom pojedinačno: Sparitum junceum
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Ž. Vrdoljak: PARK ŠUMAMARJAN RAZVOJ, SADAŠNJE STANJE I SMJERNICE ZA BUDUĆI TRETMAN Šumarski list br. 7-8, CXX (19%), 307-318


L., Juniperus phoenicea L., Ephedra major Host., Epherda
campylopoda C. A. Mey, Osyris alba L., Colutea
arborescens L., Coronilla emerus L., Ceratonia siligua
L., Erica verticalatga Forks., Celitis australis L., Pirus
amygdaliformis Vili., Crataegus monogyna Jacq., Tamus
comunis L., Citus villosus L., Viburnum tinus L.,
Rubus ulmifolius Schott., Rhamnus rupestris Scop.,
Ramus intermedia St. et Hochst .,Acer monspesulanum


L. Opaženo je nekoliko primjeraka Quercus lanuginosa
Thuill. i Arbutus unedo L. Sadeni su na pojedinim lokalitetima:
Quercus ilex L., (odjel 11 i 12), Laurus nobilis
L., (odjel 11 i 12), Rosmarinus officinalis (odio 4),
Tamarix gallica L. (uz obalni pojas), Nerium oleander
L., Punicagranatum h.,Ailanthusglandulosa Desf. Od
vrsta kultiviranih prije pošumljavanja pojedinačno su
se održale. Ficus carica L., Olea europea L., var sativa
Fiori, Sorbus domestica L. U sloju prizemnog rašća dominira
trava goštica (Brachypodium ramosum R. et S.)
koja gotovo potpuno pokriva tlo, a vrlo je česta i kadulja
(Salvia officinalis L.) te na posebno kamenitim terenima
Inula candida Cass.
Kroz protekla dva i pol desetljeća došlo je na nekim
lokalitetima do bujnijeg razvoja podstojne etaže radi većeg
priliva svjetla u sastojinama u kojima je znatnije
smanjen broj borovih stabala, te ostalih pozitivnih promjena
u stanišnim prilikama uopće. Posebno se to odnosi
na česminu, crni jasen i tršljiku (Rhamnus alaternus).
Ranije potisnuta i često zakržljala stabalca česmine lijepo
su se razvila i prirasla , a pojavio se mjestimično osjemenjivanjem
sa odraslijih stabala pomladak i ponik.


Slika 4. Pomlađivanje česmine osjemenjivanjem - odjel 3 a
Foto: Ž. Vrdoljak


Slično je i sa crnim jasenom, koji je na pojedinim lokalitetima
bio tek pojedinačno prisutan, a sada su se tu
formirale manje i veće grupe (do nekoliko ari) pomlatka
iz sjemena, prosječne visine od 0,5 - lm. Posebno je
značajna pojava i širenje tršljike. Matkovi ć (1959)
bilježi na čitavom Marjanu samo jedan primjerak ove
vrste. 1970 godine zapažena je njena pojedinačna pri


sutnost u sjeveroistočnom dijelu marjanske šume. Sada
je ona tu dominantna vrsta u podstojnom dijelu sastojina
te u obliku stabalaca od 2-7 m visine pokriva do 50%
površine, a mjestimično i više. Tršljika se prema posljednjim
opažanjima i dalje širi prema zapadnom dijelu
šume, pa je na površini koju procjenjujemo na oko 15
ha nastao jedan novi, specifičan facijes šume alepskog
bora stršlj ikom.


Opisane pojave navode na zaključak daje bio potreban
višedesetljetni melioracijski učinak borove šume
da se na Marjanu počnu stvarati povoljni ekološki uvjeti
za ponovno uspostavljanje prvobitne autoktone šume,
odnosno da se formira odgovarajuće šumsko tlo i
uopće odgovarajuća šumska sredina bez koje prirodna
regeneracija ne bi bila moguća. To potvrđuje rezultate
naših ranijih istraživanja (Vrdolj ak 1957, 1967) prema
kojima na degradiranim kraškim terenima autoktone
listače, bez obzira na više ili manje izražen njihov
heliofilni karakter, u prvoj najosjetljivijoj fazi razvoja
mogu prosperirati jedino u odgovarajućem šumskom
ambijentu koji im pod zaštitnom krošanja, u uvjetima
šumskog tla i mikroklime, osigurava potrebnu vlagu i
zaštitu od prejake insolacije. Nužnost višedesetljetnog
melioracijskog učinka da se u kulturama alepskog bora
podignutim na jako degradiranim terenima počnu stva-


Slika 5. Spontana pretvorba stare borove kulture u mješovitu sastojinu bora
sa česminom - odjel 10 c Foto: F. Šabić
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Ž. Vrdoljak: PARK ŠUMAMARJAN RAZVOJ, SADAŠNJE STANJE I SMJERNICE ZA BUDUĆI TRETMAN Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 307-318


rati uvjeti za povratak autokotne šumske vegetacije kao
potrebu zaštite njenog ponika i pomlatka zasjenom, potvrđuju
zapažanja i drugih autora (M a t i ć , 1986;
Matić &Rauš , 1986;Prpić, 1986;Topić, 1988,
1994;Matić etal., 1990).


Kao stoje u pojedinim dijelovima marjanske šume, u
kojima se odvija intenzivnije prirodno pomlađivanje bo


ra i čempresa, u toku proces transformacije jednodobnih
u raznodobne sastojine grupastog oblika, tako je u sastojinama,
u kojima je zabilježena značajnija prisutnost
česmine, crnog jasena i tršljike, nastupio proces pretvorbe
monokulture alepskog bora u mješovitu sastojinu
bora s listačama koje su ili pojedinačno primješane u
sloju drveća ili formiraju veće ili manje grupe stabala.


SMJERNICE ZA TRANSFORMACIJU, OBNOVU I NJEGU PARK SUME MARJAN DIRECTIONS
FOR REFORESTATION, TRANSFORMATION AND TENDING OF PARK
FOREST MARJAN


Smjernice za budući tretman marjanske šume temelje
se na opisanim prirodnim prilikama koje na Marjanu
vladaju, uvjetima pod kojima se razvijala i stanju u
kome se sada nalazi, te namjeni koju ima kao park šuma.


Činjenica je da sadašnja struktura šume, ni po sastavu
vrsta (monokultura) ni po uzgojnom obliku (jednodobne
sastojine) ne odgovara park šumi, te da prosječna
starost šume iznosi 75 godina u kojoj su se neke od sastojina
približile zrelosti.


Na temelju tih činjenica proizlazi da gospodarenje
marjanskom šumom u idućem razdoblju treba usmjeriti
ka njenoj transformaciji i obnovi, uz provođenje potrebnih
mjera njege.


Obnova šume zadatak je koji se hitno nameće glede
dobi sastojina.


Transformacija šuma je potrebna radi izmjene sadašnjeg
uzgojnog oblika (jednodobne čiste sastojine bora)
u oblik koji će više odgovarati njenoj estetskoj i rekreacijskoj
namjeni.


Od ispravnog izbora mjera njege zavisit će uspjeh
zacrtanog načina transformacije i obnove.


Transformacija sadašnje šume odvijat će se u načelu
istovremeno s njenom obnovom i njegom, provođenjem
niza zahvata koji neće biti međusobno odvojeni
ni prostorno , ni vremenski. Obuhvaćamo ih zajedničkim
terminom "tretman".


U vezi s navedenim potrebno je:


- definirati šumsko uzgojni oblik u koji treba marjansku
šumu transformirati,
- izvršiti izbor vrsta koje će je sačinjavati,
-utvrditi potrebne mjere i radnje kojima će se postići
uspješna transformacija, obnova i njega šume.


Šumsko uzgojni oblik - Silvicultural form


Razmatrajući različite šumsko uzgojne oblike koji
bi mogli doći u obzir u parkovnom uređenju marjanske
šume došlo se do zaključka daje napovoljniji oblik kojem
treba težiti na Marjanu grupimicna raznodobna
mješovita šuma četinjača s listačama


Grupimicna šuma sastavljena je od jednodobnih sastojina
- grupa različite starosti. Grupimičan oblik ne


samo da bolje zadovoljava estetske zahtjeve park šume,
već ima i ostalih prednosti:


- dozvoljava bolji priliv svjetla, naročito na sjevernim
ekspozicijama na kojima je marjanska šuma smještena;
- omogućuje bolje uvjete za prirodno pomlađivanje:
- osigurava bolju zaštitu od požara.
Estetskim zahtjevima park šume, pored grupimi


čnog oblika, bolje odgovara mješoviti sastav marjanske
šume koji će povećati njenu stabilnost i trajnost.


Izbor vrsta - Choice of species


Osnovno načelo kojeg se treba pridržavati kod izbora
vrsta pri transformaciji sadašnje pretežno čiste u
mješovitu šumu jest da one odgovaraju stanišnim prilikama
koje na Marjanu vladaju. To će u prvom redu biti
vrste koje su se i do sada na Marjanu uspješno razvijale,
a uz njih one koje uspijevaju u sličnim prirodnim
uvjetima. Samo tako izabrane vrste pružaju jamstvo za
uspješan i trajan prosperitet šume.


U skladu s tim načelom i dalje će u marjanskoj šumi
dominirati četinjače, dok će mogućnost učešća listača
radi ranije navedenih razloga biri ograničena.


Četinjače - Conifers


Alepski bor (Pinus halepensis Mili.) će i ubuduće,
kroz duži razdoblje , biti najviše zastupana vrsta drveća,
jer prirodni uvjeti i dosadašnji uspješan razvoj daju
nesumnjivu prednost toj vrsti.


Od ostalih četinjača uspješno su se i do sada u marjanskoj
šumi razvijali brucijski bor (Pinus brutia Ten.)
i čempres (Cupressus sempervirens L.). Tim vrstama
treba ubuduće osigurati veće učešće u smjesi, s tim da
se kod čempresa dade prednost njegovoj piramidalnoj
formi, čiji je habitus poželjniji s estetskog gledišta.


U manjem broju prisutni su na Marjanu pinj (Pinus
pinea Endl.), i cedar (Cedrus atlantica Man i Cedrus
deodora Loud.), pa njihovu zastupljenost treba povećati
sadnjom na odgovarajućim boljim tlima. Prema
podacima Matkovića (1959) na jednom je lokalitetu
bio sađem primorski bor (Pinus maritima Mili.) i uspješno
se razvijao 15-20 godina, nakon čega je naglo
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Ž. Vrdoljak: PARK ŠUM A MARJAN RAZVOJ, SADAŠNJE STANJE T SMJERNICE ZABUDUĆI TRETMAN Šumarski list br. 7 -8, CXX (1996), 307-3 ] 8


propao. Poznato je da kod ovog bora postoji više rasa
koje različito reagiraju na sadržaj vapna u tlu i vlažnost
zraka (Vidaković, 1993), pa bi kod eventualnog ponovnog
unašanja ove vrste trebalo izabrati rasu kojoj
uvjeti tla i klima Marjana odgovaraju.


Ostale četinjače nisu na Marjanu sađene. Po primorskim
parkovima dobro uspijevaju arizonski čempres
(Cupressus arizonica Greene), Lambertov čempres


(C. lambertiana Carr. - C. macrocarpa Hartvv.) i himalajski
čempres (C. torulosa Don.), pa bi njihovo unašanje
u marjansku šumu bilo poželjno.
Listače - Deciduous species


Broj listača koje dolaze u obzir za formiranje nadstojne
etaže drveća u marjanskoj šumi je ograničen. To
je u prvom redu česmina {Quercus ilex L.), kojaje u prvobitnoj
šumi bila dominantna i jedina vrsta koja je u
njenoj nadstojnoj etaži razvijena kao više stablo. Ranije
smo naglasili da su kao posljedica meliorativnog učinka
borove kulture, kroz zadnja dva desetljeća nastupile,
doduše na ograničenim lokalitetima, pozitivne promjene
u stanišnim prilikama koje su rezultirale spontanom
prirodnom regeneracijom česmine, tako da u budućem
tretmanu marjanske šume toj vrsti treba posvetiti izuzetnu
pozornost i prići njenom smjelijem unašanju na
odgovarajuće terene.


Od ostalih listača, za formiranje manjih grupa drveća
ili solitera dolazi u obzir medunac (Quercus pubescens
Willd.) i košćeia (Celitis australis L.) ali uz posebne
mjere sadnje i njege, bez kojih se u početnoj fazi
razvoja ne mogu očekivati povoljni rezultati.


Ostale šumske vrste, koje od prirode pridolaze na
Marjanu, rastu u obliku grmova ili manjih stabala, pa
uglavnom dolaze u obzir za formiranje podstojne etaže.
Njihov razvoj treba poticati odgovarajućim uzgojnim
mjerama, gdje je to iz estetskog razloga potrebno. Neke
od ovih vrsta koje se formiraju i kao manja stabla
(crni jasen, zelenika, tršljika), mogu doći u obzir kod
oblikovanja manjih samostalnih grupa drveća. U tu svrhu
može se unašati i lovor (Laurus nobilis L.) koji se
sađen na pojedinim lokalitetima na Marjanu dobro
razvija.


Time bi izbor vrsta koje dolaze u obzir za transformaciju
marjanske šume bio praktički iscrpljen. Naravno,
da se tijekom tretmana, na temelju saznanja do kojih
se u međuvremenu dođe, ova lista može i proširiti,
vodeći uvijek računa o navedenim temeljnim načelima
kojih se pri izboru vrsta treba pridržavati.


Na Marjanu, dakle, treba težiti transformaciji u kojoj
će i dalje dominantnu ulogu imati alepski bor (samo
sada u obliku raznodobnih grupa) uz značajniju primjesu
brucijskog bora, pramidalnog čempresa i česmine, te
na odgovarajućim staništima ostalih četinjača i listača.


Procjenjujemo da bi približan omjer u transformiranoj
šumi iznosio:


alepski bor 50%


brucijskibor 15%


česmina 15%


čempres obični 10%


ostale četinjače 5%


ostale listače 5%


Metode transformacije, obnove i njege Methods
of transformation, reforestation and tending


Vrijeme, mjesto i redosljed zahvata u tretmanu Time,
place and order ofsingle actions in treatment


Da bi se uspostavio idealan oblik sastojina i sastav
vrsta zacrtan transformacijom marjanske šume u grupimičnu
raznodobnu mješovitu šumu, trebalo bi u pravilnim
razmacima intervenirati po čitavoj površini prema
unaprijed utvrđenoj shemi. No sve što je idealno zamišljeno
teško je ostvarivo. Podvrgavanje pak razvoja
šume strogo utvrđenim shemama i šablonama bilo bi
neprihvatljivo iz mnogo razloga.


Najrealnije će biti da se ukupni tretman obavlja na
način da se stalno tijekom intervencija ima pred očima
postavljeni cilj, s time da se on ostvaruje u skladu sa
konkretnim stanjem u kojem se pojedini dijelovi šume
nalaze. Među dijelovima marjanske šume postoje razlike
koje proizlaze iz dobi i obrasta sastojina, toka prirodnog
pomlađivanja, nazočnosti autoktonih listača i
njihovog sastava, te prilika staništa. Tim razlikama trebat
će podrediti vrijeme, mjesto i redoslijed pojedinih
zahvata, te prvenstvo dati onima koji su za stanja u
određenim sastojinama najhitniji. Tako će se, na primjer,
odgovarajući zahvati morati u prvom redu provoditi
u starim sastojinama u kojima je već u toku proces
njihove prirodne obnove, u pregustim sastojinama
radi otvaranja sklopa kao pripreme za pomlađivanje u
sastojinama u kojima je zabilježeno značajnija prisutnost
česmine i ostalih vrijednih listača, kako bi se pomoglo
njihovom što boljem razvoju i si.


Prema tome, taransformacija i obnova marjanske
šume je trajan proces koji će se odvijati različitim redoslijedom,
s većim ili manjim intenzitetom, ovisno o
konkretnim prilikama u kojima se pojedini dijelovi šume
nalaze.


Veličina i raspored grupa


Extent and the disposition ofgroups


Veličina grupa ovisit će o zahtijevima pojedinih vrsta
za svjetlom, njihovom habitusu i estetskim zahtjevima.


Sve spomenute vrste četinjača koje bi ubuduće
trebale biti zastupljene u marjanskoj šumi su vrste svjetla,
pa je za regeneraciju postojećih ili unašanje novih
potrebno omogućiti dovoljan priliv svjetla. Predviđene
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Ž. Vrdoljak: PARK SUMAMARJAN RAZVOJ. SADAŠNJE STANJE I SMJERNICE ZABUDUĆI TRETMAN Šumarski list br. 7 8, CXX (1996), 307-318


vrste listača - posebno česmina - su vrste sjena, paje
odgovarajući stupanj zasjene borovih krošnja u prvim
godinama njihovog razvoja nužan.


Pri istim zahtjevima za svjetlom, veličina grupa ovisit
će o ulozi pojedine vrste na željeni izgled šume. Borovi
koji će biti najzastupljeniji i oblikuju široke krošnje,
u pravilu trebaju formirati veće raznodobne grupe,
kako bi došli do punijeg izražaja. Veličina takvih grupa
ipak ne bi trebala prelaziti 30 - 40 ari jer bi se u protivnom
gubio ugođaj raznolikosti, no u posebnim prilikama
grupu može sačinjavati i samo nekoliko, pa čak ijedno
lijepo razvijeno stablo.


Vrste stupolikog oblika - piramidalni čempres - imaju
prvenstveno zadaću razbijanja jednoličnosti ovalnih
ili tanjurastih krošnja borova, što će se najučinkovitije
postići formiranjem manijih grupa od nekoliko stabala.


Vrste koničnog habitusa (horizontalni, arizonski,
Lambretov i himalajski čempres i cedar) najbolje će doći
do izražaja u grupama od 20 do 30 stabala., ali često
će i manje grupe od 3 - 4 stabla ili čak soliteri biti poželjni.


Veličina grupa česmine ovisit će u prvom redu o prilikama
tla: ako su one pogodne za ovu vrstu na nekoj relativno
većoj površini grupa će biti veća, obrnuto biti će
manja.


Unašanje medunca i košćele ima uglavnom estetsko
značenje, pa će se grupe sastojati samo od nekoliko razmaknutih
stabala ili solitera, kako bi došle do izražaja
njihove široke i bogate krošnje.


Veličina grupa autoktonih listača koje je moguće uzgojiti
kao manja stabla (crni jasen, zelenika, tršlja, lovor)
ne bi trebale biti veće od 5 - 6 ari.


Način obnove - Way of reforestation
Prirodna regeneracija najbolji je način obnove jer
omogućuje da šuma samoobnavljanjem trajno osigurava
svoju funkciju. Naglasili smo da se sve do pred dva
desetljeća prirodna regeneracija marjanske šume
praktički nije odvijala. U međuvremenu, svugdje gdje
je uslijed smanjenja broja stabla - naročito u starim dijelovima
šume - došlo, stvaranjem progalina do većeg
priliva svjetla na tlo, pojavile su se veće ili manje grupe
pomlatka i mladika alepskog bora i čempresa. U nekim
dijelovima šume, u kojima je došlo do pozitivnih promjena
u stanišnim prilikama, zabilježeno je i prirodno pomlađivanje
česmine, crnog jasena i tršljike. Ta činjenica
dovodi nas do saznanja daje regeneracija prirodnim
putem na Marjanu moguća, paje u buduće odgovarajućim
uzgojnim mjerama treba podsticati.
Umjetni način obnove primjenjivat će se u pravilu
ondje gdje će se postojeća struktura mijenjati unašanjem
novih vrsta ili gdje prirodna regeneracija iz bilo
kojih razloga izostane.


U određenim prilikama umjetni način obnove ima i
svojih prednosti, jer omogućava bržu i sigurniju regeneraciju,
posebice kada se primjenjuju intenzivne metode
uzgoja sadnica i obrade tla, stoje važno kada se želi
što prije sadašnje jednolično stanje šume izmijeniti.


Iz tih razloga kod umjetnog načina obnove treba saditi
dobro razvijene biljke, uzgojene u posudama (kontejnerima),
prethodno selekcionirane, a prvih godina
nakon sadnje vršiti redovitu njegu okopavanjem, te u
kritičnom sušnom razdoblju i zalijevanjem. Povećani
troškovi koje zahtijevaju intenzivne metode uzgoja i
sadnje biljaka isplaćuju se sigurnijim i bržim rezultatom
obnove.


U relativno mlađim sastojinama, kod kojih transformacija
još nije toliko nužna da bi je trebalo ubrzavati
spomenutim intenzivnim intervencijama i u kojima prilike
staništa obećavaju uspješan razvoj česmine (na pr.
odsjek 3a, 7d, 5c, 5f), preporučujemo da se pokusno
obavi sjetva žira česmine "pod motiku". Sjetva bi se
obavljala na relativno većim površinama, gusto, pa i
opetovano, ako bude potrebno. Ukoliko ovakav način
da, makar i djelomičan rezultat, lako će se kasnije odabirom
formirati grupe željenog oblika i veličine, uz
postupno uklanjanje borovih stabala kada njihova zaštita
više ne bude potrebna.


Njega sastojina - Tending of stands
Njega, kao dio ukupnog šumsko uzgojnog tretmana
marjanske šume, predstavlja skup mjera i radnji koje će
se u idućem razdoblju provoditi, najčešće prostorno i
vremenski zajedno s mjerama transformacije i obnove.
Mogu se grupirati kako slijedi:


1. Prorede i uzgojne sječe nisu se, nažalost, na
Marjanu pravovremeno obavljale. Posljedica toga su
sadašnje preguste borove sastojine sa svim štetnim posljedicama
u estetskom, uzgojnom i zaštitnom pogledu.
Radi poodmakle dobi u kojoj se većina sastojina nalazi,
proredama se malo može utjecati na oblikovanje
debala i krošnji, no ipak prorjeđivanje s odgovarajućim
uzgojnim sječama nužne su mjere kojima treba prići
odmah, jer o njima ovisi uspjeh ukupnog šumsko uzgojnog
i zaštitnog tretmana šuma.


Glede svrhe i načina na koji će se provoditi, mogu se
na Marjanu razlikovati sljedeće vrste proreda i uzgojnih
sječa:


- Prorede kojima je cilj smanjenje općenito prevelikog
broja stabala u najvećem dijelu marjanske šume, te
omogućavanja većeg priliva svjetla. Njih prvenstveno
treba provoditi u gustim i vrlo gustim srednjedobnim
sastojinama u kojima je broj stabala po hektaru veći od
400, odnosno 550 primjeraka, ali i u ostalima.
- Uklanjanje stabala koja ometaju razvoj i umanjuju
estetske učinke posebno razvijenih elitnih stabala bora,
čempresa i česmine.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Ž. Vrdoljak: PARK ŠUMAMARJAN RAZVOJ, SADAŠNJI"; STANJE I SMJERNICE ZABUDUĆI TRETMAN Šumarski list br. 7 8, C´XX (1996), 307-318


- Uklanjanje svih nadstojnih stabala koja ometaju
razvoj pomlatka i mladika bora i čempresa, zatim česmine
i ostalih autoktnonih listača (crnog jasena, zelenika
i tršljike).
- Oplodne sječe radi omogućavanja prirodne obnove
i transformacije sastojina alepskog bora iz sadašnjih
jednodobnih u raznodobne, grupimičnog oblika.
- Progalne prorede u svrhu stvaranja prostora za obnovu
i transformaciju umjetnim načinom. Površina
progala ovisit će o vrsti koja će se unašati.
- Sječa svih bolesnih i suhih stabala, kao i vjetroizvala
jest jedna od najprečih mjera njege.
2. Čišćenje debala od suhih grana mjera je njege
koju treba obaviti iz estetskih i zaštitnih razloga (zaštita
od požara). Ova je pojava izražena gotovo u svim dijelovima
šume, naročito u srednjedobnim sastojinama
gušćeg obrasta, koje uslijed toga imaju vrlo neuredan
izgled.
ZAKLJUČCI


1. Marjanska šuma smještena je na sjevernim padinama
marjanskog poluotoka na površini od 167 ha.
2. Radi svojih prirodnih osobitosti i osebujnog pejsaža,
rješenjem Zavoda za zaštitu prirode 1964. godine,
posebno je zaštićena i svrstana u kategoriju park šume.
Funkcija šume je rekreacijska i estetska.
3. Suma je podignuta umjetnim putem na jako degradiranom,
kamenitom terenu, koji je u prošlosti bio
obrastao autoktonom šumom česmine (Orneto-Quercetum
ilicis). Pošumljavanje se obavljalo postupno u razdoblju
između 1884. i 1941. godine.
4. Šumu sačinjava skup jednodobnih, pretežno čistih
sastojina alepskog bora, uz manju primjesu čempresa
(5,3 %) i neznatno učešće (1%) brucijskog bora, pinije,
cedra i autoktonih listača.
5. Srednja starost šume iznosila je 1995. godine 75
godina, s time da na srednjedobne sastojine (do 70 godina
starosti) otpada 49%, a na stare sastojine 51% površine.
Međutim, već za 5 godina pretežni dio šume
(89%) sačinjavat će stare sastojine.
6. Broj stabala gotovo u svim sastojinama daleko je
iznad normalnog, stoje posljedica preguste sadnje prilikom
osnivanja šume i izostalih proreda tijekom
razvoja. To je uzrokovalo da se prirodna regeneracija
marjanske šume odvija u skromnim razmjerima, osim
na lokalitetima na kojima je kroz posljednja dva desetljeća
došlo do većeg priliva svjetla, pa sada tu postoje
veće ili manje grupe prirodnog pomlatka i mladika
bora i čempresa.
3. Njega mladika. Pored uklanjanja nadstojnih stabala
koja ometaju razvoj borovog i čempresovog mladika,
potrebno je odstraniti manje vrijedna stabalca u
korist vitalnijih. I ovoj je radnji potrebno odmah pristupiti,
jer su postojeće grupe mladika preguste, što se
odražava na kvalitetu stabalaca.
4. Njega česmine i ostalih autoktonih listača. Postojeći
primjerci ovih vrsta pretežno su vegetativnog
porijekla. Uz uklanjanje nadstojnih stabala bora koja
ometaju njihov razvoj potrebno je tamo gdje te vrste sada
rastu kao grmovi, a želi ih se oblikovati u stabalca,
odgovarajućim rezovima usmjeravati formiranje debala
i krošnja.
Razumljivo je, da ovako grupirane intervencije ne
mogu u cijelosti obuhvatiti sve mjere koje je potrebno
provoditi u jednoj park šumi. Tu se pojavljuju brojni
manji ili veći specifični problemi koje treba pojedinačno
rješavati u skladu s opće usvojenim uvjetima.


CONCLUSIONS


7. Uza sve nepovoljne prilike staništa i uvjeta pod
kojima se razvijala, opće stanje marjanske šume ipak
zadovoljava, kako po zdravstvenom stanju, tako i po vitalnosti
izraženoj kroz njen prirasni i produkcijski potencijal.
8. Tek nakon višedesetljetnog melioracijskog učinka
borove šume počelo se formirati odgovarajuće šumsko
tlo i sredina, pa oni na pojedinim dijelovima
marjanske šume omogućavaju ponovno uspostavljanje
prvobitne vegetacije.
9. Sadašnja struktura šume - jednodobne, pretežno
čiste borove sastojine - nije u skladu s njenom rekreacijskom
i estetskom funkcijom, pa je uređajnom osnovom
iz 1970. i 1990. godine propisano da buduće gospodarenje
marjanskom šumom treba usmjeriti ka njenoj
transformaciji u grupimičnu raznodobnu mještovitu
šumu četinjača s listačama, čime će se ujedno osigurati
njega stabilnost i trajnost ka njenoj obnovi, uz provođenje
odgovarajućih mjera njege.
10. Sagledavanjem realnog sadašnjeg ekološkog potencijala,
u prvom redu procijenjeno je da bi i dalje u
omjeru vrsta transformirane šume dominantno učešće
imao alepski bor, ali uz znatniju primjesu ostalih odgovarajućih
četinjača, s time da se gdje je god to moguće
podstiče razvoj autoktonih listača, posebno česmine.
11. Obrađene su metode kojima će se postići željeni
raspored i oblik grupa pojedinih vrsta drveća, način obnove
i njege sastojina, te mjesto i redoslijed potrebnih
zahvata u tretmanu.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Ž. Vrdoljak: PARK ŠUMA MAR.IAN RAZVOJ, SADAŠNJE STANJE I SMJERNICE ZABUDUĆI TRETMAN Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 307-318


LITERATURA - REFERENCE


Boudy, P., 1950.: Economie forestiere Nord-afri-starstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i
caine, Tome II, Pariš. graditeljstva R. Hrvatske.


Boudy, P., 1952.: Guide du foresier en Afrique du Meštrović, S., 1994.: Kretanje drvnih zaliha i priNord,
Pariš. rasta u park šumi Marjan. 100-ta obljetnica znanBura
, D., 1959.: Gospodarska jedinica Marjan -stvenoistraživačkog rada u poljoprivredi i šuOpis
stanja 1955., Split. marstvu mediteranskog područja R. Hrvatske,


Čolak , A., Juras, L., 1960.: Tla poluotoka Marjana, Simpozij, Split.
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Parde, J., 1952.: La productivitedes forets de pin
d´Alep. Annales de l´Ecole National des Eaux et


Split.
des Forets, Nancy.


Horvatić , S., 1957.: Biljno geografsko raščlanjenje
Krša, monografija Krš Jugoslavije, Split, Prpić , B. , 1986.: Odnos hrasta crnike i nekih njegovih
pratilaca prema vodi i svjetlu, Glasnik za


str. 35-64.
šumske pokuse, posebno izdanje br. 2, str. 69-77.


Klepac, D. et al., 1970.: Uređajna osnova za park
šumu Marjan. Zavod za istraživanja u šumarstvu Topić, V., 1988.: Upotrebljivost nekih autoktonih i
Šumarskog fakulteta u Zagrebu. aloktonih šumskih vrsta kod pošumljavanja submediteranskog
kraškog područja Dalmacije,


Matić, S., 1986.: Šumske kulture alepskog bora i
Doktorska disertacija.


njihova uloga u šumarstvu Mediterana, Glasnik
za šumske pokuse, posebno izdanje br. 2, str. Topić, V., 1994.: Upotrebljivost autoktonih listača
125-145. pri pošumljavanju krša. 100-ta obljetnica znanstvenoistraživačkog
rada u poljoprivredi i šu


Matić, S., Rauš, Đ., 1986.: Prevođenje makija i
marstvu mediteranskog područja R. Hrvatske,


panjača hrasta crnike u sastojine višeg uzgojnog
Simpozij, Split.


oblika, Glasnik za šumske pokuse, posebno izdanje
br. 2, str. 79-86. Vidaković , M., 1993.: Četinjače, Zagreb.


Matić, S., Prpić, B., Rauš, Đ., 1990.: Model Vrdoljak, Ž.: 1957.: Istraživanja o utjecaju dubine
za njegu i obnovu park šume Cikat na Lošinju, sjetve i zasjenjivanja na nicanje sjemena i razvoj
Šumarski list 6-8, str. 213-225. sadnica crnog i bijelog graba, Anali za eksperi


mentalno šumarstvo, Vol. II, str. 261-275,


Matković , P., 1959.: Vegetacija Marjana, Split.
Zagreb.


Meštrović , Š. et al., 1970.: Osnova gospodarenja
za područje posebne namjene park šume Marjan. Vrdoljak , Ž., 1967.: Istraživanja o uzgoju sadnica
Odjel za zaštitu prirode i prirodne baštine Minikošćele
i rašeljke, Šumarski list 5-6, str. 232-243.


SUMMARY: ParkforestMarjan is located on northern declivities of Marjan peninsula,
immediatelv close to the city of Split. Recreation and aestethic values are it´s mainpurposes.


The forest was grown artificially, by planting aleppo pine with the addition ofcvpress
on highly degraded and rocky soil which formerly was covered by a natural, autochthonous
holly-oakforest. The afforestation was accomplished between 1884 and 1941 on
an area of 167 hectars. The actual condition of the forest is characterised by mostly pure,
even-aged stands ofhigh densitv, which aggravates their natural regeneration.


The actual structure of the forest is not suitablefor it´s recreational and aestetic fiinctions
neither in terms ofthe composition ofspecies, nor in the silvicultural form. Therefore
we suggest managing should be directed towards a transformation to the selection mixed
forest, composed of stands with dijferent age and types oftrees. This transformation
would be simultaneous with reforestation and necessary tending.


The survey also suggests the choice ofspecies that should compose the transformed
forest: mostly conifers with a dominant participation of aleppo pine and the addition of
autochthonous deciduous species, especiallv holly-oak, whereever the condition ofthe
site allows. We also suggest the disposition and dimensions of groups of individual
species oftrees, as well as methods of regeneration and degrees of tending.


Key words: park forest, treatment, transormation, tending, reforestation.


318