DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 13     <-- 13 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br, 7-8, CXX (1996). 307-318
UDK 630*272:226.001(497.13)


PARK SUMA MARJAN,
RAZVOJ, SADAŠNJE STANJE I SMJERNICE ZA BUDUĆI TRETMAN


PARK FOREST MARJAN,
EVOLUTION, PRESENT STATE AND DIRECTIONS FOR FUTURE TREATMENT


Žarko VRDOLJAK*


SAŽETAK: U članku se opisuje nastanak, razvoj i sadašnje stanje park
šume Marjan, te predlažu smjernice za njen budući tretman.


Suma je podignuta na ogoljenim i krševitim sjevernim padinama marjanskog
poluotoka sadnjom alepskog bora (Pinus halepensis Mili.) između 1884.
i 1941. godine na površini od 167 ha. Namjena šume je rekreacijska i estetska.


Sadašnja struktura šume ni po sastavu vrsta (monokultura alepskog bora),
ni po uzgojnom obliku (jednodobne sastojone) nije u skladu s njenom namjenom,
pa se predlaže da se buduće gospodarenje usmjeri ka njenoj transformaciji
u grupimićnu raznodobnu šumu.


Navode se vrste koje bi trebale sačinjavati transformiranu šumu (pretežno
četinjače, uz primjesu autoktonih listača), njihov omjer u smjesi, raspored i
veličina grupa, kao i način obnove i mjere njege.


Ključne riječi: park šuma, tretman, transformacija, obnova, njega.


UVOD - INTRODUCTION


Radi svojih prirodnih osobitosti i osebujnog pejsaža Slijedom tog prijedloga Skupština općine Split ugovara
marjanski poluotok proglašen je rješenjem Zavoda za izradu uređajne osnove za park šumu Marjan sa Zazaštitu
prirode 1964. godine posebno zaštićenim i katevodom
za istraživanje u šumarstvu Šumarskog fakultegoriziran
kao Rezervat prirodnog predjela. Park šuma ta Sveučilišta u Zagrebu. 1970. godine stručni tim pod
Marjan predstavlja svakako jednu od najizrazitijih vrirukovodstvom
prof. dr. Dušana Klepc a izrađuje ojednosti
tog prirodnog predjela, ne samo radi njenog zasnovu.
Operativni dio osnove temeljio se na prethodno
štitnog i rekreacijskog značaja za grad Split, nego takotimski
obavljenom znanstveno istraživačkom radu prođer
i radi značaja za šumarstvo, jer predstavlja jedan od učavanja i analize podataka o povijesti, klimi, tlu, vegeprvih
uspješno podignutih šumskih kompleksa vještac -taciji, biotskih i ostalih čimbenika od značenja za šumu.
kim pošumljavanjem na području jadranskog krša. NaOsnova
se tako sastoji iz dva dijela: studijskog i operakon
njenog podizanja pa sve do najnovijeg vremena tivnog. Ona predstavlja prvu studiju u kojoj je problemarjanska
šuma nije na odgovarajući način stručno trematika
marjanske šume kompleksno obrađena sa šutirana,
što se negativno odrazilo na njen razvoj. Uviđamarskog
aspekta, kao i prvu uređajnu osnovu za šume
jući štetne posljedice koje bi daljnje održavanje takvog sa posebnom namjenom u eumediteranskom području
stanja imalo za šumu, grupa stručnjaka iz Splita predlakrša.
že Općini Split, pod čijom se upravom Marjan nalazi, Druga uređajna osnova za park šumu Marjan sači


hitnu izradu uređajne osnove kojom bi se na temelju njena je 1990. godine a sačinio ju je stručni tim kojim je
prethodno obavljene studije utvrdile smjernice za burukovodio
prof. dr. SimeMeštrović .
dući tretman šume.


*Žarko Vrdoljak, dipl. inž. šumarstva. Split