DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1996 str. 47     <-- 47 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 5 6, CXX (1996), 261-265
UDK 630* 151.2.(497.13)(Castor fier L.)


AKCIJA NASELJAVANJA DABRA U HRVATSKOJ


AKTION B1BERANS1EDLUNG IN KROATIEN


Marijan GRUBEŠIĆ*


SAŽETAK: Nakon više od stotinu godina od kako je dabar nestao s prostora
Hrvatske, pislije dugotrajnih administrativnih, tehničkih i organizacijskih
priprema, 20. travnja 1996. godine, dabar je ponovo na popisu divljači i faune
u Hrvatskoj.


Dabar se u Hrvatskoj spominje sredinom 19. stoljeća kao dosta rijetka životinjska
vrsta. Početkom dvadesetog stoljeća više se ne spominje kao živuća
životinjska vrsta, a posljednjih 50 godina uopće se ne spominje. Malo je poznato
daje bio sastavni dio naše faune i stanovnik naših prostora.


Prije 5 godina krenule su aktivnosti, a cilj im je bio reintrodukcija dabra u
njegova ranija obitavališta. Nakon predstavljanja ideje usljedila su istraživanja,
uspostavljena je suradnja s kolegama u Njemačkoj radi zajedničkog projekta
i donacije dabrova, sačinjen opis projekta i izvršene administrativne
pripreme.


Nakon dosta poteškoća, početak hvatanja dabrova dogovoren je za 15.
travnja u blizini Ingolstadta. Akcija hvatanja trajala je 5 dana, odnosno noći,
a uhvaćen je jedan par dabrova. Isti su prevezeni u Hrvatsku i ispušteni na području
lokaliteta Žutica, uza njih ranije pripremljenu nastambu. Ubrzo nakon
ispuštanja potražili su osvježen/e u vodi, čime su simbolično, po prvi puta u
ovom stoljeću, zaplivali hrvatskim vodama .


Ključne riječi: dabar, hvatanje dabra, ispuštanje dabra, reintrodukcija
dabra


UVOD


Dabar (Castor fier L.) je životinjska vrsta koje je u No, kasnije nije bilo evidentirano stanje i nazočnost
prošlosti bila sastavni dio faune i ekosustava brojnih lodabra
na još nekim lokalitetima u Hrvatskoj, odnosno
kaliteta, odnosno lovišta, na prostoru naše domovine. nismo uspjeli doći do drugih pisanih materijala koji bi
Sve do kraja 19. stoljeća spominje se dabar kao autok-ovu tvrdnju potvrdili. O njegovom ranijem obitavanju
toni stanovnik vodenih staništa. Osim fosilnih ostataka na širem prostoru Hrvatske govore brojni toponimi, koovog
najvećeg glodavca sjeverne polutke Zemlje, na jima je korijen imena mjesta ili lokaliteta vezan za
području Hrvatske postoje i pisani dokumenti o njegodabra.
voj nazočnosti. Poznati hrvatski zoolog Josip Ettinger


U ovom stoljeću dabar se više ne spominje kao živu


spominje dabra kao sastavni dio hrvatske faune 1857.


ća vrsta, a sve rijeđe ga se navodi i u popisu životinjskih


godine. Dabar se spominje i u susjednoj Bosni na rje


vrsta. Profesor Milan Hirtz, žali za nestankom dabra i


čici Ukrini 1885. godine.


1938. godine piše: "..., a stoje najžalostnije, nije se sačuvala
nijedna slika i nijedan plastični preparat od nje


* Mr. se. Marijan Grubešić, Šumarski fakultet Zagreb ga, pa tako ni ne znamo, kako je taj naš dabar izgledao."


ŠUMARSKI LIST 5-6/1996 str. 48     <-- 48 -->        PDF

M.GRUBHSK: AKCIJA NAShUAVAMA DABRA U HRVATSKU
Šumarski list br. 5-6, CXX (1996). 261 -265


Više od 50 godina dabar se uopće ne spominje kao
vrsta koja pripada našim staništima, pa se na njega gotovo
zaboravilo. Spominjanje dabra uglavnom je asociralo
na Sjevernu Ameriku i njegove čuvene brane na
vodotocima.


Od 1992. godine počinje se govoriti i pisati o dabru
kao životinjskoj vrsti koja je obitavala na našem području
i koja mu pripada. Tada je naime i nastala ideja o
ponovnom naseljavanju dabra u Hrvatsku (Grubešić
1992, 1993, 1994.).


Od ideje do realizacije


Dostaje vremena proteklo od nastanka ideje do konkretnih
koraka u smislu povratka dabra u naša staništa.
U tom je vremenu neprestano rađeno na pripremi tog
projekta. Prvo je trebalo prikupiti mišljenja o samoj
ideji. Kako su mišljenja brojnih stručnjaka bila isključivo
pozitivna, stvorena je osnova za nastavak rada. Drugi
je korak bio istraživanje potencijalnih staništa za dabra
i izbor najboljih. Izdvojena su dva lokaliteta na kojima
bi se započelo s ponovnim naseljavanjem dabra.
To je lokacija Žutica s vodotocima Lonjom i Česmom,
te rukavci rijeke Drave kod Legrada.


Slika 1. Lokalitet u Njemačkoj na kom su dabrovi obitavali, ujedno i mjesto
hvatanja


S rezultatima istraživanja i snimcima lokaliteta,
predstavljena je ideja i dogovorena suradnja s našim
prijateljima i kolegama u Njemačkoj, odnosno u institutu
VVildbiologische Gesellschaft Munchen. Kolege iz
Njemačke prihvatili su naš prijedlog i suradnju na projektu,
posjetili Hrvatsku, odnosno predložene lokalitete
i uvjerili se u njihovu kvalitetu. Tako je u prosincu
1993. godine nastao opis projekta "Dabar u Hrvatskoj",
koji je detaljno razradio način i metodu ostvarivanja
spomenute ideje tj. plan rada za ponovno naseljavanje
dabra u Hrvatsku (Grubešić i Schwab 1993.). Opisom
projekta predviđene su tri faze realizacije naseljavanja
dabra:


1. Pripremna faza
2. Faza hvatanja, transporta i spuštanja
3. Faza monitoringa
U pripremnoj fazi cilj su bile administrativne, tehničke
i materijalne pripreme.


Administrativne pripreme odnose se na prikupljanje
brojnih odobrenja od nadležnih institucija i poduzeća,
čiji su interesi izravno ili neizravno vezani za dabra kao
životinjsku vrstu ili za lokalitete u koje se namjerava
nastaniti dabra, te od nadležnih institucija u SR Njemačkoj
u svezi sa donacijom živih jedinki.


U Hrvatskoj su zatražena i dobivena sljedeća odobrenja:


-
Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša
-
Ministarstva poljoprivrede i šumarstva
-
Ministarstva znanosti i tehnologije
-
Uprave za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva
-
Javnog poduzeća "Hrvatske šume"
-
Javnog poduzeća "Hrvatska vodoprivreda"
-
Veterinarske inspekcijske službe u Ivanić Gradu
i Koprivnici
Njemačka strana osigurala ja odobrenja za hvatanje
i izvoz dabra od Ministarstva za zaštitu okoliša u Bonu,
te regionalnog ureda za zaštitu okoliša na čijem se području
hvatanje dabrova obavljalo.


Slika 2. Lokalitet kraj Ivanić grada - Žutica, na koji su ispušteni dabrovi


Tehničke pripreme odnosile su se na izradu i dopremu
hvataljki za dabra, iaradu kvalitetnih sanduka za
transport živih jedinki, te na pripremu staništa, odnosno
nastambi, za prvo ispuštanje dabrova.


Materijalne pripreme trebale su osigurati novčana
sredstava za izvršenje svih zadaća i podmirenje materijalnih
troškova kod realizacije predviđenih radnji.


Glavninu materijalne pomoći osiguralo je JP "Hrvatske
šume", jer se ovaj projekt realizira u suradnji s
Hrvatskim šumama u sklopu iztraživačkog zadatka I A-
24.


Tehničku i fizičku pomoć u velikoj su mjeri pružili i
zaposlenici uprava šuma Zagreb i šumarije Novoselec,
na čijem se području najveći dio dosadašnjih poslova i
odvijao.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1996 str. 49     <-- 49 -->        PDF

M.GRUBHSIC: AKCIJA NASI I J AVAN.IA I) \BR A U HRVATSKU Šumarski list br. 5 6, CXX (1996), 261-265


Hvatanje, transport i ispuštanje


Nakon niza dogovora s kolegama u Njemačkoj o početku
akcije hvatanja dabrova, zbog odgađanja termina
uslijed nepogodnih vremenskih prilika, napokon je dogovoren
taj dugo čekani dan "D". Dogovoreno je da se
s hvatanjem započne 15. 04. 1996. godine. Odmah se
krenulo s detaljnom organizacijom i pripremom odlaska
u Njemačku po prve primjerke dabra, koji bi ponovo
trebali ući u popis životinjskih vrsta u Hrvatskoj.


Prije samog putovanja dovršena je nastamba u koju
se po dopremi trebaju ispustiti dabrovi.


Obavljena je višekratna provjera svih detalja, organizacija
puta, organizacija prihvata prilikom dolaska i
ispuštanja te niz drugih sitnih detalja. Posebno je bilo
važno imati svu potrebnu dokumentaciju, kako bi put
trajao što kraće, a cijeli postupak dopreme bio što jednostavniji.


Dogovorenog dana u ranim jutarnjim satima okupila
se četveročlana ekipa spremna za dug put u neizvjesnost.
To je bilo prvo putovanje ovakve vrste i velika
zagonetka za sve nas, ali entuzijazam i želja da se što
prije ostvari ono radi čega putujemo bili su ogromni.
Vitomir sa snimateljskom opremom, Siniša s kombijem
u kome treba dopremiti dabrove, Dražen kao "desna ruka"
za sve zadatke koji predstoje, krenuli su na put uz
dosta uzbuđenog i nervoznog voditelja samog projekta.
Nakon 9 sati vožnje stigli smo do Freisinga, odnosno
do tamošnjeg Šumarskog fakulteta, gdje nas je dočekao
Gerhard Schwa, inače voditelj projekta s njemačke
strane. Bez vidnog umora, zahvaljujući prekrasnom
vremenu i odličnim uvjetima za vožnju, nastavili smo s
realizacijom.


Utovarili smo metalne hvataljke za dabrove, ukupno
sedam hvataljki, i još oko sat vremena nastavili voziti
do mjesta predviđenog za hvatanje dabrova. U kasnim
popodnevnim satima postavljene su hvataljke na mjesta
prolaza dabrova, čime je hvatanje praktično započelo.


Mjesto hvatanja


Mjesto hvatanja nalazilo se u blizini mjesta Pobehausen,
oko 15 km južnije od Ingolstadta. Nekada je to
bilo poplavno područje Dunava koje se i danas na kartama
označava kao "Donau Moos" (Dunavska močvara).
Sam lokalitet na kome su dabrovi predviđeni za
hvatanje, predstavlja jedan omeđeni prostor od oko 1 ha
površine, namijenjen pročišćavanju odpadnih voda. Po
izgledu podsjeća na manji ribnjak, stoje vjerojatno nekada
i bio. Sama vodena površina obrasla je s nešto vrba
i joha, koje su većim djelom porušene od darbova, a
vanjski rub te površine čini žičana ograda. Do same
ograde nalaze se obradive površine, koje su u trenutku
našeg dolaska već bile obrađene i zasijane pšenicom,
zasađene krumpirom ili šparogama. Na istočnom djelu


te vodene površine, nalazi se poljski put i manji potok.
O uvjetima stvorenim za dabra može se govoriti na prostoru
od 1 ha površine. Dabrovi su se na tu površinu sami
naselili prije 5 godina, a došli su spomenutim potokom
iz ostalih lokaliteta tog dijela Bavarskog podunavlja.
Sada se praćenjem, neposredno prije početka
hvatanja, utvrdilo da u familiji koja nastanjuje taj lokalitet
ima 4 dabra. Pravo je čudo da su se dabrovi nastanili
na takvom mjestu gdje je prostor vrlo ograničen,
voda je nečista, a mir, glede okolnog obrađenog zemljišta,
poremećen.


Akcija hvatanja dabrova


Hvatanje dabrova zahtijevalo je nekoliko važnih
predradnji. Prvo i najvažnije bilo je uhvatiti dabrove na
tom lokalitetu, ali ih je trebalo uhvatiti žive i neozlijeđene
kako bi mogli biti iskorišteni za ono za što su i planirani.
Hvatanje se obavlja isključivo noću, kada je dabar
najaktivniji i kada jedino izlazi iz svoje nastambe.


Za hvatanje su korištena dva tipa hvataljki, pet hvataljki
bilo je tipa sanduka s pokretnim ulazno-izlaznim
vratima koja se zatvaraju prilikom ulaska dabra u hvataljku
i aktiviranja mehanizma za zatvaranje.


Hvataljke rade na sličnom principu kao klopke za
kune. Hvataljke su dosta prostrane, a izrađene su od metalnih
okvira (sipki) i žicanog pletiva (žičana mreža).


Drugi tip hvataljki, kakve su korištene dvije, postavljaju
se u vodu, a rade na prioncipu sklapanja dva krila
koji imaju vanjski čvrsti metalni rub obložen gumom,
kako ne bi ozlijedili dabra i na koji je pričvršćena žičana
mreža. Hvataljka se raširi, čineći tako jednu plohu,
na sredini je mehanizam za aktiviranje na vrhu kojeg je
žica u obliku antene. Hvataljka se postavlja u vodu, a
dubina ne smije biti veća od 20 cm na mjestima gdje dabar
prolazi, odnosno pliva, do hrane ili izlaza iz vode.
Kada dabar plivajući pomakne antenu i aktivira mehanizam
dvije se strane zaklope i dabar ostaje u sredini.


Unatoč vrlo dobroj pripremi, postavljanju relativno
velikog broja hvataljki, prve dvije noći nije bilo rezultata.
Već se tada vidjelo da samo hvatanje nije jednostavno
i da treba poduzeti dodatni napor ako želimo osigurati
uspjeh. Problemje što u ovo doba godine dabrovi
izlaze znatno manje na okolne površine pa je time i mogućnost
ulaska u hvataljke smanjena. Optimizam koji
smo imali nastao je usljed činjenice da su se prilikom
ranijeg hvatanja čak četiri dabra uhvatila već prvu noć.


Da bi taj rezultat bio još bolji, korištenje dabrov sekret
kako bi privukli ostale dabrove do hvataljki.


Prvi rezultat


Iste noći na našu veliku radost, uhvaćen je prvi dabar.
U ranim jutarnjim satima u hvataljci se nalazio prvi
ŠUMARSKI LIST 5-6/1996 str. 50     <-- 50 -->        PDF

M.GRUBHSIC: AKCIJA NAShlJAVANJA DABRA U HRVATSKU


primjerak kome je određena nova adresa, udaljena oko
800 km od dosadašnje. Zabrinuta i preplašena dvogodišnja
ženka poslužila je prvo kao fotomodel, jer je ovaj
događaj trebalo ovjekovječiti, pa je na snimkama samo
jedan dabar koji će biti prvi ispušten u Hrvatskoj.


Slika 3. Uhvaćeni prvi dabarza Hrvatsku


I dok smo se divili uhvaćenoj jedinki, utvrđeno je da
je aktivirana i jedna od sklapajućih klopki u vodi, ali
nažalost samo djelomično tako da jedinka koja ju je aktivirala
nije uhvaćena.


Svoj novi privremeni smještaj, uhvaćeni dabar dobio
je u sanduku za transport, koji je dovoljno prostran i
udoban da se u njemu može kraće vrijeme boraviti dok
se ne krene na put.


Velike nade polagali smo u iduću noć, jer se očekivala
veća aktivnost preostalih dabrova, no i ovaj puta
pretpostavke i očekivanja nisu ostvareni.


Uspjeh na kraju


Kada se već činilo da ćemo se u Hrvatsku vratiti sa
samo jednim dabrom, predloženo je da se još dijelom
večeri hvata i da se kasnije krene na put. Ta odluka bila
je odlična jer je neposredno pred planirani odlazak u-


Slika 4. Uhvaćeni dabar u sklapaćoj hvataljci


Šumarski list br. 5 6, CXX (19%), 261-265


hvaćen i drugi dabar. Posljednjim obilaskom hvataljki
ustanovljeno je daje još jedan dabar uhvaćen. Veselju
sviju nas nije bilo kraja, a isto i tamošnjeg gradonačelnika
Karlskronea gospodina Brunna Waltera, koji je s
nama bio do posljednjeg trenutka. Dva mlada dabra bila
su naša, par namijenjen da bude "vjesnik proljeća" u
svom novom životnom prostoru.


Na kraju je i drugi sanduk za transport popunjen. Sanduci
su kvalitetno izrađeni, s unutarnjim prostorom 80 x
80 x 120 cm, otvorom za zrak i otvorom za ulazak jedinke
koji se zatvara metalnim perforiranim vratima. Unutrašnjost
sanduka obložena je limom, a izvana je drvena
oplata. Sanduci imaju drške i prikladni su za nošenje.


Transport


Put smo planirali uglavnom noću kako bi životinje
što bolje podnijele putovanje, a posebice zbog temperatura
koje su noću niže. Putovanje danju nepovoljnije je
jer se životinje transportiraju u metalnim sanducima i u
metalnom kombiju, stoje za dabrove koji vole hladniji
prostor lošije. Unatoč nastojanjima da putovanje traje
što kraće, trajalo je 13,5 sati. Naime, iako je i administrativno
i tehnički sve pripremljeno, naš dolazak na granicu
najavljen, pored susretljivosti osoblja i na slovenskim
i na hrvatskim graničnim prijelazima, administrativni
postupci zahtijevali su dugotrajnu proceduru, popunjavanje
niza obrazaca, pregleda i kontrola. Srećom
naše su jedinke dobro podnijele cijelo putovanje, tako
da smo već oko 14 sati 20. travnja stigli u lokalitet Žutica,
gdje je predviđeno njihovo ispuštanje.


Slika 5. U sanducima za transport dabrovi su preneseni do mjesta ispuštanja


Pri realizaciji hvatanja i transporta dabrova, veliku
pomoć pružilo je poduzeće PROM. S. T. I. K, koje je osiguralo
prijevozno sredstvo i prateće osoblje.


Zahvaljujući poduzeću "EXPORTDRVO" koje je
obavilo administrativne poslove oko uvoza živih jedinki
u Hrvatsku, te "ZAGREBŠPED"-u koji je omogućio
administrativno rješavanje svih pitanja na graničnim
prijelazima i carinarnici, dabrovi su dopremljeni i ispušteni
na planiranu lokaciju u najkraćem mogućem roku.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1996 str. 51     <-- 51 -->        PDF

M.GRUBI-:SIC´:AKCIJANASFI.JAVANJ A DABRA U HRVATSKU
Šumarski list br. 5 6, CXX (1996). 261 -265


Markiranje


Prije samog ispuštanja bilo je potrebno izvršiti obilježavanje
novih stanovnika. To je uz pomoć veterinarske
službe izvršeno utiskivanjem brojeva na plivaće
kožice na zadnju lijevu nogu. Te će oznake ostati trajno,
i pomoću njih će se moći prepoznavati svaka jedinka u
budućim istraživanjima i praćenjima. Kako je plan u
ovaj prostor unijeti više familija dabrova, potrebno ih je
primjereno označiti.


Ispuštanje


Čin ispuštanja izvršenje 20. 04. 1996. godine u 16.08
sati. Prva uhvaćena jedinka prva je i ispuštena, a odmah
potom i druga. Već 2-3 minute nakon ispuštanja u za
to pripremljenu umjetnu nastambu dabrovi su potražili
osvježenje u vodi. Razumljivo, nakon dugog puta po
vrućini to im je bilo pravo osvježenje i prvi izlazak u


novi životni prostor. Kako se radi o životinjama koje su
slobodno živjele u prirodi, nesumljivo je da su doživjele
niz stresova tijekom hvatanja, transporta i ispuštanja
te da će im trebati izvjesno vrijeme dok se udomaće
u novoj sredini i stabiliziraju na njima najprikladnijem
mjestu.


Jedno je sigurno, došli su u daleko prirodnije uvjete,
u čišću vodu i lokalitet s neusporedivo više hrane. I na
kraju, moram spomenuti kolegu Gerharda Schvvaba,
voditelja projekta s Njemačke strane, koji se i sam izuzetno
zalagao u ovom projektu i koji je nakon ispuštanja
dabrova rekao: "ovo kuda su došli pravi je raj u odnosu
na ono gdje su bili".
Sponzori:
Generalni sponzor: JP"Hrvatske šume"
Prijevoz: PROM S. T. I. K.
Uvoznik: Exportdrvo
Špediter: Zagrebšped


LITERATURA


ANL., 1981: Empfehlungen fur die Wiedereinbiirgerung
gefahrdeter Tiere.


ANL / BFANL Kolloquium in Augsburg am 9. Dezember1981.


Grubešić, M., Schwab, G., 1993: Dabar u
Hrvatskoj. Opis projekta. Zagreb, Ettal. 1-16.


Grubešić , M., 1994: Potencijalna staništa dabra
(Castor fiber L.) u Hrvatskoj i mogućnost njegovog
ponovnog naseljavanja. Šumarski list 1


2. Zagreb. 17-26.
Grubešić ,
M., 1995: Usporedba vegetacijskog sastava
dabrovih staništa u nekim europskim ze-


U NEKOLIKO REDAKA


mljama i potencijalna staništa u Hrvatskoj. Glas.
šum. pokuse, vol 32. Zagreb. 91-106.


Hirtz, M., 1938: Zaštita faune. Zaštita prirode, sv. 1,
Zagreb


Kesterčanek, F. Ž., 1896: Lovstvo, priručnik,
Zagreb 103-104.


Korenčić, M., 1979: Naselja i stanovništvo SR
Hrvatske. JAZU, Zagreb.


Schwab, G., Dietzen, W., G. v. Lossovv.,
1992: Biber in Bayern. Schlussbericht. WGM
Ettal/Breitbrunn. 1 -86 .


USPJEH STUDENATA ŠUMARSKOG FAKULTETA NA "KUPU DEKANA" U BRNU


Studentska organizacija šumarskog fakulteta u Brnu
u Republici Češkoj organizirala je ove godine međunarodno
natjecanje u gađanju letećih meta (glibnenih golubova)
na olimpijskoj streljani u Brnu pod nazivom
"Kup dekana".


Šumarski fakultet u Zagrebu primio je poziv za sudjelovanje
na tom natjecanju te je dekan Fakulteta prof,
dr. se. Slavko Matić predložio da se za to natjecanje odaberu
tri studenta, koliko je i predviđeno da ima jedna
takmičarska ekipa, da se pripreme koliko je to moguće i
sudjeluju na takmičenju kao predstavnici Šumarskog
fakulteta i Hrvatske. Vrijeme za pripreme takmičara bi


loje vrlo kratko, jer je od dospjeća poziva pa do datuma
održavanja takmičenja, koje je planirano za 9. ožujak
1996. godine, preostalo nešto manje od mjesec dana.


Uz svakodnevne obveze studenata na fakultetu, terensku
nastavu koja se održavala upravo u vrijeme kada
su trebale teći pripreme, dodatni je problem bio pronaći
streljanu, odnosno mjesto priprema. U organizaciji priprema
veliku pomoć pružili su gospoda Dragutin Gajski,
tajnik Hrvatskog lovačkog saveza i Stanko Topić,
koji je uz organizacijsku pomoć priprema sponzorirao
takmičare tiskanjem amblema Šumarskog fakulteta na
takmičarske prsluke.