DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 93     <-- 93 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 689.001 Šumarski list br. 3—4, CXX (1996), 179—186


IZBOR PREDMETA ISTRAŽIVANJA ŠUMSKIH RADOVA*


CHOICE OF SUBJECT OF RESEARCH IN FOREST OPERATIONS


Simeun TOMANIĆ**


SAŽETAK: U radu se objašnjava što se razumije pod predmetom istraživanja
i kako taj izbor utječe na svojstva znanstvenog rada. Izbor predmeta
istraživanja važan je za uspjeh istraživanja i ostvarenje postavljenih ciljeva.
Predmet istraživanja u pravilu biratelj istraživač ili tim istraživača, znanstvena
institucija nositelj istraživanja i investitor. Svi su oni zainteresirani i odgovorni
za uspješnost istraživanja.


Pri izboru predmeta istraživanja nailazi se na različite teškoće, čine se
značajne greške, bez obzira na dugogodišnja i bogata iskustva. Ovaj rad ima
zadaću da ukaže na najznačajnije čimbenik koji mogu biti predmet znanstvenih
istraživanja šumskih radova, kriterije za izbor predmeta znanstvenih istraživanja,
te na strukturu i trendove dosadašnjih istraživanja u šumarstvu.


Pri analizi što sve može biti predmet znanstvenih istraživanja šumskih
radova, navode se sredstva za rad, predmeti rada, radnici, uvjeti rada, metode
rada, interakcije između čimbenika radnog procesa, radni ili proizvodni procesi
i njihovi dijelovi, prekidi rada, proizvodnost rada, plaćanje rada, te interakcije
između radnog procesa u šumarstvu i okruženja.


Ključne riječi: šumski radovi, predmet istraživanja, razvoj istraživanja


1. UVOD - Introductin
Pod predmetom znanstvenog istraživanja razumije Metode, tehnika i rezultati obavljenih znanstvenih
se dio realnog svijeta koji se proučava znanstvenim istraživanja, objavljeni su u mnogobrojnim knjigama,
metodama s ciljem da saznamo stvari kakve jesu, da časopisima, člancima i drugim publikacijama. Postoji
predvidimo pojave ili da ostvarimo određenu korist. mnoštvo takvih publikacija koje su dostupne znanstveniPredmet
istraživanja mora se definirati na početku cima. Veliki dio ljudskog znanja temelji se na suvremeistraživačkog
procesa. Budući da je izbor predmeta nim informatičkim pomagalima, koji su brzi dostupni
istraživanja prvi sastavni dio svakog znanstvenog istraznanstvenicima.
Osim toga, postoje cijele rijeke inforživanja,
postoji višestoljetno bogato iskustvo velikog macija o predmetima, metodama, tehnici i rezultatima
broja znanstvenika u tom izboru. Stoga se nameće pitaznanstveih
istraživanja, koje neprekidno teku u svim
nje, zašto je potrebno posebno studirati taj dio istražismjerovima.
Uz sve to iz godine u godinu ponavljaju
vačkog procesa? Može li se na taj način pridonijeti unase
mnogobrojna istraživanja već istraženog i poznatog.
pređenju znanstvenog rada i povećanju njegove djeloPrema
navodima (D o b r o v , 1966), takvih ponavljanja
tvornosti? bilo je oko 10% u Velikoj Britaniji, oko 20% u USA,
oko 40-85% u SSSR u znanstvenim područjima u kojim
ima 15-20 puta više objavljenih znanstvenih radova
nego u šumarstvu. Osim toga, ta ponavljanja pokazuju


* Pozivni referat održan na XX. svjetskom kongresu IUFRO u Tamtendenciju
rasta. Ne radi se o ponavljanjima zbog
pere (Finska) 6-12. kolovoza 1995.
provjere pouzdanosti već obavljenih istraživanja. Radi


** Prof. dr. se. Simeun Tomanic´, Šumarski fakultet Sveučilišta u


se o nepotrebnim ponavljanjima već poznatih otkrića.


Zagrebu, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 94     <-- 94 -->        PDF

S. Tomanćic: IZBOR RRKDMETA ISTRAŽIVANJA ŠUMSKIH RADOVA
Ta ponavljanja ne pridonose većoj djelotvornosti
sustava koji se istražuje niti bogatstvu društva. Zašto
se to događa? Je li to neizbježna nužnost razvoja
znanosti? Kakve su mogućnosti izbjegavanja nepotrebnih
ponavljanja? U kojoj mjeri se razvila potreba
za znanstvenim istraživanjem šumarskih znanosti kao
sustava? Treba li o tim pitanjima raspravljati na međunarodnim
znanstvenim skupovima u šumarstvu? Kakva
korist od tih rasprava može biti?


Ovaj rad nema ambicije da riješi taj problem suvremenih
znanstvenih istraživanja u šumarstvu. Cilj mu je
ukazati na nepotrebna ponavljanja koja su sve brojnija
s povećanjem obujma znanstvenih istraživanja. Značajne
teškoće oko pribavljanja dovoljnog broja valjanih
i pravodobnih informacija ima većina istraživača, znan


Šumarski liši br. 3—4, CXX (19%). 179—186


stvenih institucija i investitora, bez obzira na njihove
sposobnosti i stupanj razvijenosti. One su prisutne u
šumarstvu kao i u svim ostalim znanstvenim djelatnostima.
Rasprava o izboru predmeta znanstvenih istraživanja
uopće, a posebno pri istraživanju šumskih
radova, mogla bi pomoći osvjetljavanju pojavazakonitosti koje se odnose na taj dio istraživačkog
procesa. Izbjegavanje nepotrebnih ponavljanja i dobra
procjena prioriteta pri izboru predmeta istraživanja, čine
podloge za povećanje djelotvornosti znanstvenog rada.


U ovom radu obradit će se što sve može biti predmet
znanstvenog istraživanja pri šumskim radovima, kriteriji
za izbor predmeta istraživanja i struktura predmeta
istraživanja u šumarstvu. Posebna pozornost obratit će
se na strukturu predmeta istraživanja šumskih radova.


2. PREDMETI ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA ŠUMSKIH RADOVA
Subjects of scientific research in the area of forest operations
Rastuće potrebe za koristima od šume podstiču razvoj
znanosti u šumarstvu. Taj razvoj prati povećanje
broja znanstvenih institucija, povećanje broja znanstvenika
i povećanje sredstava za istraživanje. U svezi s tim
povećava se broj i raznovrsnost predmeta istraživanja
šumskih radova.


Predmet znanstvenog istraživanja šumskih radova
mogu biti svi čimbenici radnih i proizvodnih procesa u
šumarstvu, njihove međusobne veze, te čimbenici iz
okruženja i njihov utjecaj na šumske radove. Najvažniji
čimbenici koji mogu biti predmet znanstvenih istraživanja
šumskih radova su slijedeći:


Sredstva za rad kao predmet istraživanja obuhvaćaju
strukturu, stanje i optimizaciju korištenja postojećih
sredstava za rad, usavršavanje postojećih i kreiranje
novih sredstava za rad. To mogu biti višenamjenska
sredstva za korištenje u šumarstvu i izvan šumarstva,
višenamjenska šumska srestva, te sredstva specijalne
namjene za određeni šumski rad. Nomenklatura postojećih
sredstava za rad može korisno poslužiti pri ocjeni
važnosti pojedinih sredstava i njihovu izboru za istraživanje.


Predmet šumskog rada kao objekt istraživanja mogu
biti sve vrste materijala koje se troše, obrađuju, oblikuju,
siju, sade, ugrađuju, premještaju (slažu, tovare, istovaruju,
transportiraju), kontroliraju, kupuju, prodaju, ili na
bilo koji drugi način tretiraju. To mogu biti materijali
koji postoje ili novi koji nastaju pri istraživanju.
Postojeće materijale moguće je definirati u pogledu
naziva, svojstva, namjene, obujma, vrijednosti i drugih
obilježja. Nove materijale nastale pri istraživanju valja
determinirati i standardizirati po određenim kriterijima.


Čovjek je vrlo često predmet različitih znanstvenih
istraživanja pri šumskim radovima.


Budući da postoje šumski radovi u kojima se rad
čovjeka za sada ne može zamijeniti, valja očekivati da
će i ubuduće čovjek kao izvor radne energije, kao
rukovatelj, kao kreator i manager biti često predmet
istraživanja. Tu spadaju ergonomska istraživanja, povrede
pri radu, zaštita na radu i treniranje za rad. Socijalne,
sociološke i psihološke komponente zaposlenih
u šumarstvu, sve se više izabiru kao predmeti istraživanja
u cilju analize stanja i motoviranja ljudi za šumske
radove.


Metode šumskih radova su čest i izazovan predmet
istraživanja. Jedna skupina istraživanja analizira svojstva
i djelotvornost postojećih metoda, njihove prednosti,
slabosti i mogućnosti primjene u različitim
terenskim, klimatskim, sastojinskim i ekonomskim
uvjetima. Druga skupina istraživanja odnosi se na
predviđanja djelotvornosti postojećih metoda šumskih
radova u budućnosti, otkrivanje kriznih razdoblja i
razvijanje novih metoda (Sam set , 1992). Posebna
skupina istraživanja obuhvaća metode rada u kaosu (Peters,
1988) te pri iznenadnim i nepredvidivim šumskim
radovima (T o m a n i ć i dr., 1993).


Uvjeti šumskog rada, kao predmet istraživanja, su
mnogobrojni i raznovrsni. Ti uvjeti mogu biti prirodni
(terenski, klimatski, sastojinski) ili su određeni čovjekovom
voljom (tehnički, organizacijski, ekonomski,
pravni). Uvjeti o kojim govorimo mogu biti stalno isti
ili promjenjivi. Postoje uvjeti koje čovjek može regulirati
po svojoj želji. Druga grupa uvjeta su za čovjeka
viša sila i mora im se prilagođivati. Značajne su razlike
među uvjetima rada u pogledu intenzivnosti, trajanja i
posljedica.


Upravljanje šumskim radovima istražuje se u pogledu
njihova predviđanja, planiranja, pripreme, koordi
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 95     <-- 95 -->        PDF

S. Tomanćić: IZBOR PREDMETA ISTRAŽIVANJA ŠUMSKIH RADOVA Šumarski lisl br. 3—4, CXX (1996), 179—186
niranja, praćenja i kontrole. Posebnu važnost pritom ima
proučavanje podloga za donošenje ispravnih odluka.
Navedeni čimbenici mogu biti predmet istraživanja na
svim razinama hijerarhijske strukture.


Rezultati šumskog rada kao predmet istraživanja
najčešće su:


- šumske sastojine i šumski objekti s obzirom na
njihove vrste, veličine, svojstva, vrijednosti, namjenu,
trajnost;
- šumski proizvodi s obzirom na njihove vrste, količine,
svojstva, vrijednost, namjenu;
- proizvodnost rada na razini radnih operacija, radnih
faza ili cijelog radnog procesa;
- zarade šumskih radnika u pogledu iznosa, načina
plaćanja, relativnih odnosa u prostoru i vremenu;
- ekonomska djelotvornost u pogledu angažiranih
sredstava, ostvarenih troškova i prihoda, te povećanja
ekonomske moći cijelog sustava šumarstva;
- oštećivanje ili oplemenjuvanje šumskog tla, sastojina,
šumskih objekata i okoliša;


- baze podataka, baze znanja, ekspertni sustavi i sustav
informacija kao podloge za integralno upravljanje
sustava šumarstva.
Interakcije čimbenika šumskog rada kao predmeti
istraživanja mogu biti analize zakonitosti odnosa sredstava
za rad, predmeta rada, šumskih radnika, metoda
rada, uvjeta za rad, rezultata rada. Predmet istraživanja
mogu biti parcijalni odnosi između pojedinih činilaca i
integralni multifaktorijalni odnosi svih istraživanih čimbenika.
Interakcije čimbenika šumskog rada mogu se
analizirati za određeni trenutak ili za dulje razdoblje.


Lista čimbenika šumskog rada koji mogu biti
predmet istraživanja je otvorena. Ona se stalno dopunjuje
i širi. Ne treba očekivati da će ta lista ikada biti
konačna.


3. KRITERIJI ZA IZBOR PREDMETA ISTRAŽIVANJA
Criteria for making a choice of research subject
Izabrati predmet istraživanja znači donijeti odluku
koji će se sadržaj realnog svijeta istraživati. Nas posebno
zanimaju čimbenici koji se odnose na šumske radove,
njihovi međusobni odnosi, rezultati i posljedice. Znanstvenici
koji predviđaju i idu u budućnost, lutaju po bespuću
pa trebaju kompas. Nažalost, takav kompas još ne
postoji. Stoga su predviđanja, naročito dugoročna, nepouzdana
i nezahvalna. Budući da su predviđanja budućnosti
potrebna, stalno se biraju predmeti istraživanja
putova u budućnost. Kriteriji za izbor predmeta znanstvenog
istraživanja ovise o istraženosti odnosnog predmeta,
ciljevima istraživanja, stvaralačkoj inspiraciji istraživača,
interesima investitora, podršci i uvjetima za
istraživanje.


3.1. Proučavanje prethodne istraženosti problema Study
of the state of research of a problem
Prije četrdeset godina procijenjeno je da bi istraživač
trebao oko 1/3 radnog vremena trošiti na upoznavanje
informacija o istraživanjima koja su prethodila njegovu
novom istraživanju (Halbert&Ackoff, 1958).
Otada se višestruko povećao broj informacija o otkrićima
koja su nastala u međuvremenu. Istodobno se razvijala i
usavršavala tehnologija brzog pretraživanja podataka i
znanja o prethodnim otkrićima. Međutim, to nije pridonijelo
smanjenju broja nepotrebnih ponavljanja istraživanja
i "otkrića". S tim u vezi nameće se pitanje što
motivira istraživače da radije mukotrpno rade na
istraživanju već poznatog otkrića, umjesto da pretraživanjem
baza podataka i baza znanja, otkrivaju polja
neistraženih sadržaja? Pri istraživanju šumskih radova,


kao i u znanosti uopće, još uvijek postoji ogromno
neistraženo prostranstvo "ničija zemlja". Pored toga,
postoje potrebe za otkrićima mnogobrojnih nepoznatih
"patenata" prirode. To je vrlo izazovno za sve istraživače,
znanstvene institucije i investitore.Dobra imitacija
često pridonosi unapređenju već poznatog rješenja.
To bi samo djelomično moglo zadovoljiti radoznalost
nemirnog istraživača. Međutim, loša imitacija može se
obrazložiti, ali ne može opravdati, jer ona uzrokuje samo
trošenje umnih i fizičkih potencijala društva bez ikakvog
novog doprinosa. O tome bi se moralo voditi računa pri
određivanju prioriteta i izboru predmeta istraživanja.


3.2. Nepristupačnost znanstvenim otkrićima - Lack
of access to scientific discoveries
Pristup do znanstvenih otkrića koja se ne objavljuju
veliki je problem suvremene znanosti.
Neobjavljena otkrića čuvaju se kao službena tajna
zbog prestiža i drugih interesa investitora.


To se događa u većini znanstvenih područja uključujući
i šumarstvo. Suprotnosti interesa koje se ispoljavaju
u različitim oblicima pri znanstvenim istraživanjima,
usporavaju, smanjuju i poskupljuju doprinos znanosti
integralnom razvoju sustava kojim se bavimo. To su
pitanja strategije znanstvenih istraživanja.


U rješavanju tih suprotnosti putem boljeg informiranja,
suradnje na zajedničkim projektima na nacionalnoj
i međunarodnoj razini, suradnje znanosti i prakse


- može se očekivati bolje ostvarenje interesa svih koji
donose odluke o prioritetima, izboru predmeta istraživanja,
njegovu financiranju i primjeni rezultata istraživanja
u praksi.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 96     <-- 96 -->        PDF

S. Tomandć: IZBOR PREDMETA ISTRAŽIVANJA ŠUMSKIH RADOVA
3.3. Kriteriji za izbor predmeta istraživanja - Criteria
for research subject selection
Kakav bi pristup donošenju odluka o prioritetima i
izboru predmeta istraživanja mogao biti djelotvoran?


Stvaralačka inspiracija i motivacija istraživača za
otkrivanje novih spoznaja jedan je od najznačajnijih
uvjeta dobrom izboru predmeta i ostvarenju ciljeva
istraživanja. Stoga bi taj uvjet morali respektirati svi
donositelji odluka o predmetima istraživanja.


Investitor će prvenstveno financirati predmete istraživanja
koji mu osiguravaju ostvarenje njegovih
interesa. Za ostale predmete istraživanja on će imati
manje razumijevanja, bez obzira na opće važnosti rezultata
tih istraživanja. Prema tomu, ako o podršci investitora
ovisi izbor predmeta istraživanja, njegovi se interesi
također moraju respektirati. U slučaju da se ti interesi
ne respektiraju, mogu se očekivati sljedeće dvije vrste
posljedica:


- značajan predmet istraživanja investitor neće financirati;
SI. I. Utjecaj najslabije komponente na mogućnost cijelog sustava


Fig. I. The influence of the weakest component on the whole system capability


Šumarski list br. 3—4, CXX(1996), 179—186


- mukotrpno i sporo istraživanje bez podrške s velikim
otporima istraživanju i primjeni rezultata istraživanja
u praksi.
Znanstvena institucija ima svoje interese. Oni mogu
biti u skladu ili u suprotnostima sa znatiželjom istraživača
i interesima investitora.


U tom spletu radoznalosti, potreba, interesa, prestiža,
inforrniranosti o prethodnim istraženostima i drugih
čimbenika - donose se odluke o prioritetu i izboru predmeta
budućih istraživanja. Te odluke značajno utječu
na doprinos znanosti razvoju šumarstva u cjelini.


Očekivana ekonomska korist od primjene rezultata
istraživanja nije najvažniji kriterij za izbor predmeta
istraživanja. Međutim, taj kriterij spada među najznačajnije
i ne može se izostaviti. Relativni odnos između
uloženih sredstava u istraživanja i ekonomske koristi
od tih istraživanja, koristi se u znanosti pri ocjeni vrijednosti
znanstvenog otkrića.


Izbor predmeta istraživanja šumskih radova je u
neposrednoj vezi s ciljevima koje želimo postići. Ciljevi
mogu biti:


- otkriti postojeće zakonitosti u sustavu kojim se
bavimo;
- otkriti nove mogućnosti korištenja raspoloživih
resursa u šumarstvu.


Obje navedene grupe ciljeva istraživanja nastoje
otkriti stanje kakvo jest i čimbenike koji to stanje uzrokuju.
Posebno je važan utjecaj najslabijeg čimbenika
na sposobnost cijelog sustava. O tom čimbeniku najviše
ovisi stanje i potencijalna mogućnost sustava (vidi Sliku
1). Ako želimo povećati djelotvornost sustava u određenim
uvjetima, valja otkriti koji čimbenik ili splet više
čimbenika, ima ulogu minimum faktora, a zatim promijeniti
njegov utjecaj (Lerner, 1975). To načelo poznato
je stoljećima u teoriji i praksi. Budući daje to poznato,
nameće se pitanje kako objasniti činjenice da investitori
ulažu značajna sredstva za istraživanje dijelova sustava
koje predočavaju najveće dužice na bačvi? Kako razumjeti
istraživače koji troše svoje stvaralačke potencijale
na ta istraživanja? Rezultati navedenih istraživanja
ne povećavaju djelotvornost sustava kao cjeline. Istodobno
se ne istražuju minimum faktori o kojim najviše
ovisi povećanje djelotvornosti sustava. Takve pojave
susreću se u šumarstvu kao i u drugim granama znanosti.
One su prisutne u mnogim zemljama, bez obzira
na stupanj njihove razvijenosti.


Kod izbora predmeta istraživanja prioritet bi trebalo
dati minimum faktoru. Osim toga, ako istraživanjem
želimo povećati djelotvornost šumskih radova, prioritet
treba dati radovima:


- koji najdulje traju;
- u kojima je angažirano najviše sredstava za rad;
- u kojima radi najviše radnika
- u kojima se ostvaruju najveći troškovi;
- u kojima se ostvaruju najveći prihodi;
- koji su od opće važnosti za cijeli radni proces i
cijelo šumsko poduzeće.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 97     <-- 97 -->        PDF

S. Tomančić: IZBOR PREDMRTA ISTRAŽIVANJA ŠUMSKIH RADOVA
Šumarski lislbr. 3—4, CXX (1996), 179—186


4. STRUKTURA PREDMETA ISTRAŽIVANJA - Structure of the research subject in forestry
4.1. Sruktura predmeta istraživanja u šumarstvu Structure
of the research subject in forestry
U znanosti o znanosti koristi se, pored ostalog, trend
kretanja broja objavljenih radova kao pokazatelj razvoja
sustava znanosti. Zbog toga smo ovdje prikazali analizu
kretanje broja objavljenih znanstvenih radova u šumarstvu.
Struktura predmeta istraživanja koju smo analizirali,
temelji se na podacima o objavljenim radovima u
šumarstvu u razdoblju od 1940 do 1990. godine prema
CAB International. Budući da bibliografska zbirka
TREE CD CAB International ne obuhvaća sve objavljene
radove u navedenom razdoblju i da neobjavljeni
radovi nisu bili dostupni, podaci koje smo obuhvatili
čine samo dio istraživanja u šumarstvu tijekom razdoblja
od 50 godina. Taj dio obuhvaća oko 350 000
sažetaka objavljenih radova. Analizom navedenih podataka
procijenili su se stanje, relativni odnosi i trendovi
razvoja istraživanja u šumarstvu.


Na Slici 2 prikazane su promjene broja objavljenih
znanstvenih radova u šumarstvu tijekom razdoblja od
1940 do 1990. godine. Iz te slike vidi se sljedeće:


U razdoblju od 1940 do 1945. godine broj objavljenih
radova je padao. Od 1945. godine nadalje, broj objavljenih
znanstvenih radova u šumarstvu stalno raste.
U razdoblju od 1945 do 1955. taj broj se udvostručio
za deset godina. Udvostručenje broja objavljenih radova
u idućem razdoblju ostvareno je tek za 27 godina. U
razdoblju od 1980 do 1990. godine broj objavljenih
znanstvenih radova ponovo pokazuje tendenciju intenzivnijeg
rasta.


Kakva je prognoza razvoja šumarskih znanosti u
idućem razdoblju? Većina znanstvenika koji progno


100


90


80


70


60


50


40


30


20 y*^~


10


1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
Godine -Years


SI. 2. Promjene broja znanstvenih radova objavljenih tijekom razdoblja
1940- 1990.


Fig. 2. Change in numbers of scientific papers published during the period
1940- 1990.


ziraju razvoj znanosti u budućnosti, mišljenja je da će
zakonitosti razvoja koje vrijede za sadašnje vrijeme,
vrijediti u idućem desetljeću (D o b r o v , 1966). Dugoročnije
prognoze su manje pouzdane, a mišljenja znanstvenika
o dugoročnom razvoju znanosti značajno se
razlikuju (B r o n o w s k i, 1973).


Ako se možemo pouzdati u mišljenja većine znanstvenika
koji prognoziraju razvoj znanosti, mogli bi
očekivati da će razvoj šumarskih znanosti u idućem
desetljeću biti sličan razvoju u sadašnjem desetljeću. Pri
tome su u pojedinim znanstvenim disciplinama moguća
veća odstupanja.


4.2. Struktura predmeta istraživanja šumskih radova
- The Structure of research subjects in the area
of forest operations
Pri selekciji objavljenih znanstvenih radova u
šumarstvu, primijenili smo kriterij njihova razgraničenja
po područjima koja pokrivaju divizije IUFRO. Naravno,
mogući su i drugi kriteriji (FDC, regionalni, ...).


Predmeti istraživanja šumskih radova obuhvaćaju
većinu istraživanja kojim se bavi IUFRO Divizija 3
šumski radovi i tehnika. Podaci se temelje na sažecima
TREE CD CAB International. Pri selekciji objavljenih
radova koje pokriva Divizija 3, pokazala su se preklapanja
između Divizije 3 i područja koja pokrivaju ostale
divizije. Znanstveni radovi koji pokrivaju dvije i više
divizija, otežavaju njihovu selekciju po divizijama.
Međutim, takvi radovi su najčešće rezultati timskog
rada. U jednom te istom područuju istraživanja odvijaju
se procesi diferencijacije i integracije (vidi Sliku 3). Oni


Sl o Jedna te ista znanstvena disciplina bavi se različitim predmetima
istraživanja - The same scientific discipline deals with various research
subjects


Dj E Različite znanstvene discipline koncentriraju se na jedan te isti predmet
istraživanja - Various scientific disciplines concentrating on the same
research subject


SI. 3. Procesi diferencijacije i integracije u jednom te istom znanstvenom
području


Fig. 3. Processes of differentiation and integration in the same field of scientific
research
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 98     <-- 98 -->        PDF

S. Tomančic: [ZBOR I´REDMIYI´A ISTRAŽIVANJA ŠUMSKIH RADOVA Šumarski list br. 3—4. CXX (1996), 179su
nužnost integralnog osvjetljavanja određenih podru14000
čja šumarstva. Stoga smo multidisciplinarne radove koji
povezuju područje Divizije 3 s ostalim divizijama, obu


hvatili u ovoj analizi.


Za selekciju znanstvenih radova koje obuhvaća
Divizija 3, koristili smo oko 200 najučestalijih ključnih
riječi. Osim toga, u Diviziju 3 uključili smo i sve one
radove koji su tipični za tu diviziju, bez obzira na
njihovu učestalost.


Sve obuhvaćene radove grupirali smo u slijedećih
šest grupa predmeta istraživanja:


A - Studij rada


B - šumarski radnici


C - Oprema u šumarstvu


D - Radni uvjeti


E - Planiranje i kontrola


F - Djelotvornost rada.


Strukturu i kretanje broja objavljenih znanstvenih
radova u razdoblju od 1941 do 1990. godine prikazali
smo po navedenim grupama na Slici 4. Na toj slici vidi
se sljedeće:


Pokazala se značajna razlika u broju objavljenih
radova između navedenih grupa. Najmanje objavljenih
radova je u grupi B - Radnici. Najviše objavljenih radova
je u grupi A - Studij rada. Druga po veličini grupa je
E - Planiranje i kontrola šumskih radova.


U razdoblju od 1941 do 1990. sve navedene grupe
pokazuju tendenciju povećanja broja objavljenih radova.
Grupa A - Studij rada imala je vrlo intenzivno razdoblje
od 1961 do 1965. godine. Nakon pada i stagnacije do


I!


STE
Godine -Years


SI. 4. Struktura i trendovi broja znanstvenih radova objavljenih tijekom
razdoblja 1941-1990


Fig. 4. Structure of and trends in numbers of papers published during the
period 1941 - 1990


1975. godine, ponovo se nastavlja rast broja objavljenih
radova u toj grupi na visokoj razini, ali u blažem obliku.


Na svim linijama kretanja broja objavljenih radova,
nalaze se oznake koje pokazuju do kada se broj radova
udvostručio. Od 1941. do 1990. godine broj objavljenih
radova po pojedinim grupama povećao se od četiri do
šest puta.


Relativni odnosi između pojedinih grupa predmeta
istraživanja i njihovi trendovi u razdoblju od 50 godina,
mogu poslužiti za procjenu budućeg razvoja istraživanja
šumskih radova, za utvrđivanje prioriteta i izbor predmeta
istraživanja.


5. ZAKLJUČCI - Conclusions
Na temelju proučavanja izbora predmeta istraživanja
šumskih radova, kriterija za izbor predmeta tih istraživanja,
te analiza strukture objavljenih radova u razdoblju
od 1940 do 1990. godine, mogu se izvući sljedeći
zaključci:


Pri izboru predmeta znanstvenih istraživanja čine se
značajne greške, bez obzira na bogato dugogodišnje
iskustvo istraživača. Posljedice tih grešaka su nepotrebna
ponavljanja već poznatih otkrića, neupotrebljivost
rezultata istraživanja, povećanje troškova i smanjenje
djelotvornosti znanstvenog rada.


Predmet znanstvenog istraživanja mogu biti svi čimbenici
radnih i proizvodnih procesa, njihove međusobne
veze, te čimbenici iz okruženja i njihov utjecaj na šumske
radove. Lista čimbenika šumskog rada, koji mogu
biti predmet znanstvenih istraživanja, je otvorena. Ona


se stalno dopunjuje i širi. Ne treba očekivati da će ta
lista ikada biti konačna.


Izbor predmeta istraživanja čini istraživač ili tim
istraživača, znanstvena institucija i investitor. Svi su oni
zainteresirani i odgovorni za uspjeh znanstvenog istraživanja.


Kriteriji za izbor predmeta istraživanja ovise o
istraženosti problema, ciljevima istraživanja, stvaralačkoj
inspiraciji istraživača, interesima investitora,
podršci i uvjetima za istraživanje.


Broj objavljenih znanstvenih radova koristi se u
znanosti kao jedan od pokazatelja razvoja znanstvenih
disciplina i znanosti u cjelini. Broj objavljenih radova
u šumarstvu u razdoblju od 1940 do 1945. bio je u
opadanju. U razdoblju od 1945 do 1990. broj objavljenih
radova u šumarstvu stalno raste. Taj rast bio je najinten
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 99     <-- 99 -->        PDF

S. Tomančić: IZBOR PREDMETA ISTRAŽIVANJA ŠUMSKIH RADOVA Šumarski lisl br. 3^ , CXX (19%). 179—186
zivniji u razdoblju od 1945 do 1960. godine, a zatim u radova. U razdoblju od 1941 do 1990. broj objavljenih
razdoblju od 1980 do 1990. godine. U idućem desetljeću radova po pojedinim grupama povećao se od četiri do
može se očekivati da će razvoj znanstvenih istraživanja devet puta godišnje.
u šumarstvu biti sličan razvoju u sadašnjem desetljeću.


Relativni odnosi između pojedinih grupa predmeta


Struktura predmeta istraživanja šumskih radova istraživanja i njihovi trendovi u razdoblju od 50 godina,
pokazuje da postoje značajne razlike između grupa mogu poslužiti za procjenu razvoja istraživanja šumskih
predmeta istraživanja. Najviše objavljenih radova odradova
u budućem desetljeću, te za utvrđivanje prioriteta
nosi se na studij rada, planiranje i kontrolu šumskih i izbor predmeta istraživanja.


7. LITERATURA - Literature
Bronowski , J. (1973): The Ascent of Man. BBC. Science HoRussell
, B. (1956): Human knowledge, its scope and limits. The
rizons Inc., London. Pag. 449. third edition. London. Pag. 491.
CAB International (1995): Tree CD-ROM. Wallingford, UK.


Sam set, I. (1992): Forest operations as a scientific discipline.
Dobr o v , G. M. (1966): Nauka o nauke. Naukova dumka, Kiev.


Norwegian Forest Research Institute, 44.12., As. Pag. 48.
Str. 220.


Silversides, C. R. & Sundberg, U. (1988): Operational


Drucker , P. (1985): Innovation and Enterpreneurship: Practice


Efficiency in Forestry, Vol. 1: Analyses Kluwer, Dordrecht.


and Principles. Harper&Row, New York. Pag. 259.


Pag. 169.


Goldsmith, M.&Mackay, A. (1964): Science of science.
Society in a technological age. Souvenir Pres Ltd, London. Sundberg , U. (1988): The emergence and establishment of for


H albert . M. N., Ackoff , R. U. (1958): Preprints of papers est operations and techniques as a discipline in forest scifor
international conference of scientific information. Washence.
Communications of the Norwegian Forest Research
ington, CD, November, 1958. Institute, 41.8, As. Pag. 109-137.


Kempf, A. (1990): Online Information on Forest Trees in BibSundberg,
U. & S i 1 vers i de s . C. R. (1988): Operational
liographic Databases. IUFRO XIX World Congress, Monefficiency
in Forestry, Vol. 2: Practice. Kluwer, Dordrecht.
treal, Proceedings of Division 6. Pag. 133-142. Pag. 220.


Lerner , A. J. (1975): Principi kibernetike. Tehnička knjiga,


Tomanić , S. (1974): A Work Study of Felling, Primary Con


Beograd. Str. 356.


version and Skidding of Wood. Faculty of Forestry Univer


Malecki, J.&Olszevski, E. (1965): Some regularitis of the


sity of Zagreb. Pag. 478.


development of science in the twentieth century. Organon,
Tomanić, S. & Martinić, I. (1993): Rukovođenje izvan


Warszawa, No.2.
Peters , T. (1988): Thriving on chaos. Perenial library. Harper & rednim šumskim radovima. Meh. šum. 18, br.3. Str. 191Row,
Publishers, New York. Pag. 708. 196.


SUMMARY: On the basis of a study of the selection of research subjects
in the field of forest operations, of the research subject selection criteria, and
an analysis of the structure of works published in the 1940-1990 period, the
following conclusions can be drawn:


Considerable mistakes are made when research topics are being selected,
no matter how experienced the researcher is. The results of these mistakes
are an unnecessary repetition of discoveries that have already been made,
the unusability of the results of the research, increase in costs and reduction
of the efficiency of scientific work.


A scientific research subject can be constituted by all the factors of the
operational and productive processes, their mutual inter-relations, factors
from the environment and their effect on forest operations. The list of factors
of forest operations that can form research topics is an open one. It is constantly
being added to an expanded. There is no reason ever to expect a final
version of this list.


During research into forest operations, as in science in general, there is
still an enormously spacious expanse of "no-man(s land". There are innumerable
unknown "patents" of nature waiting to be discovered. This is very
challenging for researcher, research institution and investor.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 100     <-- 100 -->        PDF

S. TomaiKic: IZBOR PREDMETA ISTRAŽIVANJA ŠUMSKIH RADOVA Šumarski list br. i—i, CXX (1996), 179—186
Research topic selection is done by the researcher or research team, the
scientific institution and the investor. All of them are interested in and responsible
for the success of the scientific research.


Research subjest selection criteria are related to the amount of research
done on the problem, the aims ot the research, the creative inspiration of the
researcher, the interests of the investor, the support for and conditions of research.


The number of scientific papers published is used in science as an indicator
of the development of scientific disciplines and of science as a whole. The
number of papers in the area of forestry underwent a fall in the 1940-1945
period. In the 1945-1990 period it has been constantly on the rise, the growth
being most marked in the 1945-1960 period. In the next decade it is to be
expected that the growth of scientific research in forestry will be similar to
that of the present decade.


The structure of forest operation research subjects shows that there are
important differences among research subject groups. The most papers have
been publiced about forest work study, planning and control of forest operations.
During the 1941-1990 period, the number of works published in individual
groups increased by four to six times.


The relations among individual research subject groups and their trend in
the 50 year period can help to provide an estimate of the development of
research into forest operations in the decade to come, to establish priorities
and to select research topics.


Key words: forest operations, subject of research, development of research.