DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 85     <-- 85 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS


UDK 630* 587.001 Šumarski list br. 3—4, CXX (1996), 171—178


PRISTUP DALJINSKIM ISTRAŽIVANJIMA I GIS-u U HRVATSKOME ŠUMARSTVU


THE APPROACH TO REMOTE SENSING AND GIS IN CROATIAN FORESTRY


Vladimir KUŠAN*


SAŽETAK: U radu su prikazani rezultati rada na istraživanju primjene daljinskih
istraživanja i geografskih informacijskih sustava u Hrvatskoj, tijekom
zadnjih dvadesetak godina. U tom razdoblju postignuti su zadovoljavajući rezultati
u istraživanju mogućnosti primjene i izrađene su metodologije za primjenu
daljinskih istraživanja i GlS-a u mnogim dijelovima šumarstva (inventura
šuma, planiranje, zaštita šuma, ekologija i dr). Usprkos tome, operativna
primjena tih metoda nije značajnije zastupljena u praksi.


Razvijena metodologija i prijedlozi za primjenu daljinskih istraživanja i
GlS-a u šumarstvu, prikazani su na primjeru NPSO Opeke. Opisana je struktura
i model baze podataka izrađene pomoću programskog paketa ARC/INFO
za primjenu u uređivanju šuma i planiranju uz korištenje modela za procjenu
sortimenata. Opisane su izrađene jednadžbe za procjenu sastojinskih
veličina (starost, volumen, broj stabala i dr.), na temelju izmjere na aerosnimkama.


Opisani su i planovi za buduća istraživanja na tom području.
Ključne riječi: daljinska istraživanja, aerosnimke, GIS, inventura
šuma, Hrvatska.


UVOD - Introduction


Početak proučavanja primjene daljinskih istraživanja inženjera u praksi s mogućnostima primjene, točnosti i
u šumarstvu Hrvatske može se vezati uz početak djelovaučinkovitosti
daljinskih istraživanja i GlS-a (Kalafanja
prof. dr. Zdenka Tomašegoviča. Njegov je pionirski džić 1984, Kalafadžić 1987, Ku šan i dr. 1992a,
rad započeo početkom pedesetih godina istraživanjem priKalafadžić
i Kušan 1993). U tom razdoblju izramjene
aerosnimaka metodama fotogrametrije i fotointer-đeno je nekoliko projekata za procjenu oštećenosti šuma
pretacije u šumarstvu. S područja fotogrametrije istražipomoću
infracrvenih kolornih aerosnimaka (ICK). Osim
vao je izradu i korištenje fotoplanova u šumarstvu (T o -toga, istraživani su odnosi između sastojinskih veličina i
mašegovi ć 1956), procjenu površina na aerosnimka-veličina mjerljivih na aerosnimkama i započela su istrama
(T o m a š e g o v i ć 1961a), izradu i korištenje orto-živanja primjene GIS tehnologije u šumarstvu.
fotosnimaka (Tomašegović 1987) i dr. U primjeni


Danas se djelatnosti vezane uz daljinska istraživafotointerpretacije
istraživao je mogućnost procjene sasto


nja u šumarstvu zasnivaju najviše na znanstveno-nasjinskih
veličina pomoću aerosnimaka (Tomašegovi ć


tvanom radu, a obavljaju se pri Katedri za geodeziju
1954), odnos između prsnog promjera, visine stabla i šiŠumarskog
fakulteta u Zagrebu. Znanstvenoistraživač


rine krošnje (Tomašegovi ć 1961b) i dr. ki rad se obavlja i u Šumarskom institutu Jastrebarsko.
Tijekom osamdesetih i početkom devedesetih godina Praktična uporaba aerosnimaka ograničena je na korinapisani
su mnogi radovi s ciljem upoznavanja šumarskih štenje aerosnimaka za snalaženje na terenu pri provo


* Mr. se. Vladimir Kušan, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu đenju inventure šuma.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 86     <-- 86 -->        PDF

V Kusan: PRISTUP DALJINSKIM ISTRAŽIVANJIMA I GIS-u U HRVATSKOME ŠUMARSTVU Šumarski list br. .1—J, CXX (1996). 171 — 178


U ovome radu bit će opisana istraživanja i rezultati, tehnologije u posljednjih desetak godina. Ta su istražiprocjene
oštećenosti šuma pomoću ICK aerosnimaka, vanja financirana od J.P. "Hrvatske šume", koje u Hrvatprocjene
sastojinskih veličina sastojina i primjena GIS skoj gosdpodari državnim šumama.


2. PROCJENA OŠTEĆENOSTI ŠUMA - Assessment of forest decline
ICK aerosnimke se za procjenu oštećenosti šuma primjenjuju
u Hrvatskoj od 1988. godine. U svim projektima
koji su od tada provedeni upotrebljavao se film Kodak
Aerochrome Infrared 2443 i kamera Zeiss LMK
305/23. Snimanja su obavljena u (1) šumama bukve i
jele jugozapadne Hrvatske (Gorski kotar) i (2) nizinskim
lužnjakovim šumama Posavine. Pomoću tih snimaka
provedene su inventure oštećenosti šuma snimljenih
područja, ali i istraživanja načina i pouzdanosti
fotointerpretacije (Kalafadžić i dr. 1993a).


2.1 Inventure u jugozapadnoj Hrvatskoj - Inventories
in southwest Croatia
Snimanja na ovom području obavljena su iz dva razloga:
(1) za inventuru oštećenosti šuma jele i bukve
Gorkoga kotara na ploštini od oko 240.000 ha, i (2) za
kartiranje oštećnosti šuma u područjima od osobitog interesa
kao što su: nacionalni park Risnjak i gospodarske
jedinice Brloško i Bitoraj.


2.1.1 Inventura cijelog područja - Inventory of the whole
area
Cijelo je područje bukovo -jelovih šuma Gorskoga
kotara snimljeno u prugama s razmakom od 8 km. Pruge
su snimljene u smjeru sjever - jug i poklapale su se
s punim koordinatama Gauss-Kruegerove mreže na kojima
je provedena terenska inventura oštećenosti šuma
1987. godine. Dužina pruga iznosila je 296 km a snimkama
je bila pokrivena ploština od oko 40.000 ha. Snimanje
je obavljeno od 1. do 10. kolovoza 1988. godine
u prosječnom mjerilu od 1 : 5900.


Za provođenje inventure izrađen je fotointerpretacijski
ključ za glavne vrste drveća: jelu {Abies alba
Mill.), smreku (Picea excelsa L.) i bukvu (Fagus silvatica
L.). Ključ je izrađen na temelju iskustava iz srednje
Europe (Loef f ler i dr. 1984), a sastoji se od: (1)
tablice s opisima morfoloških značajki zdravih i oštećenih
stabala na terenu i promjena u boji, obliku i strukturi
krošnje na ICK aerosnimkama, (2) crno bijelih crteža
stabala različitih stupnjeva oštećenosti na snimkama
i na terenu i (3) slika u boji oštećenih krošanja na terenu
i na snimkama.


Inventura je provedena na temelju višestupanjskog
klasterskog uzorka (Kalafadži ć i dr. 1994). Raspored
klastera i primjernih ploha konstruiran je na preciznoj
topografskoj karti 1 : 5.000 (ODK). Središta primjernih
ploha prenesena su sa ODK na aerosnimke po


moću metode radijalnih presjecanja (Kušan 1991). Kako
je za provođenje presjecanja potrebno poznavati položaje
glavnih točaka snimaka na karti, one su sa snimaka
na kartu prenesene pomoću radijalne triangulacije. Na
svakoj primjernoj plohi interpretirano je 20 stabala najbližih
središtu plohe. Procjenjivana je vrsta drveća i stupanj
oštećenosti. Osim toga, na svakoj plohi su interpretirana
neka sastojinska (sklop, struktura) i stojbinska obilježja
(izloženost, nagib terena). Interpretacija je provedena
pomoću zrcalnog stereoskopa s povećanjem od 8x.
Na temelju interpretacije izrađena je znanstvena studija,
a rezultati su objavljeni i u nekoliko radova (Kalafadžić
idr. 1992, Kalafadžić i dr. 1993a).


2.1.2. Kartiranje oštećenosti šuma - Mapping forest damage
status
Osobito zanimljiva područja kao što su nacionalni
park Risnjak i gospodarske jedinice Brloško i Bitoraj,
snimljene su u cijelosti u mjerilu 1 : 5.800. Za interpretaciju
su korišteni isti fotointerpretacijski ključevi kao
i u predhodno opisanom zadatku. Kako je cilj bio kartiranje
sastojina prema oštećenosti, cijela površina svake
gospodarske jedinice je podjeljena na stratume (homogene
cjeline) prema obilježjima sastojina kao što su:
vrsta drveća, stupanj oštećenosti, uzrast, sklop. U svakom
izlučenom stratumu interpretiran je određeni broj
stabala (30 - 60) proporcionalan veličini stratuma i jednolično
raspoređen. Interpretirani su vrsta drveća i stupanj
oštećenosti. Srednja oštećenost (SO) je za svaki
stratum izračunata pomoću formule:


SO = (I f x.) / S fi
gdje je:
f = broj krošanja u i-tom stupnju oštećenosti,


x. = sredina i-tog stupnja oštećenosti ( x() = 5%, x =
17,5%, x,, = 32,5%, x,, = 50%, x, = 80%, x4 = 100%).
Stratumi su razvrstani u stupnjeve oštećenosti širine
20 %. Tako dobivena područja različitih stupnjeva
oštećenosti kartirana su na ODK pomoću grafičkih metoda.
Fotografskim smanjenjem izrađena je karta oštećenosti
za svako istraživano područje u mjerilu 1 :


10.000.


2.2 Inventure u nizinskim šumama Posavine - Inventories
in lowland forests in the Sava valley
U nizinskim šumama Posavine snimljena su 20. srpnja
1989. godine dva područja: (1) pokraj Vinkovaca
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 87     <-- 87 -->        PDF

V. Kušan: PRISTUP DALJINSKIM ISTRAŽIVANJIMA I OlS-u U HRVATSKOME ŠUMARSTVU
- šuma Spačva i (2) pokraj Lipovljana - gospodarska
jedinica Josip Kozarac i NPSO Opeke.
Ova su snimanja obavljena za potrebe istraživanja:
- odnosa između oštećenosti šuma i onih sastojinskih
i stanišnih obilježja koja se mogu prepoznavati i
procjenjivati na aerosnimkama,


- mogućnosti za uvođenje i poboljšanje metodologije
za primjenu fotogrametrije i fotointerpretacije u šumarstvu.
2.2.7 Šumski bazen Spačva - Forest region Spačva
Šumski bazen Spačva je područje od oko 40.000 ha
nizinskih šuma u istočnoj Hrvatskoj. To su najvrednije
šume hrasta lužnjaka koje su okružene poljoprivrednim
površinama. U tom području snimljene su tri pruge (50
km duge) u prosječnom mjerilu 1 : 6.100.


Prije inventure oštećenosti sastojina, provedeno je
nekoliko istraživanja. Kao prvo, izrađeni su fotointerpretacijski
ključevi za hrast lužnjak -Quercus pedunculata
Erh. (P e r n a r 1993) i poljski jasen (Fraxinus
angustifolia ssp. panonica Soo & Simon) prema metodologiji
opisanoj u 2.1.1. Istražen je odnos između stupnja
oštećenosti stabala hrasta i boje preslikavanja istih
na 1CK aerosnimkama. Sastavnice boja preslikavanja
određene su pomoću atlasa boja (Kuepper s 1978).
Istraživanje je pokazalo da su korelacije između pojedine
sastavnice boje i stupnja oštećenosti stabla vrlo
čvrste i mogu se izraziti jednadžbama:


SO = 71,331 - 0,642 M (r = -0,992),


SO= 7,133-0,274 C (r = 0,928),


SO = 75,947 - 0,182 Y (r =-0,957),


gdje je: M - magenta, C - cian i Y - žuta sastavnica
boje stabla na aerosnimkama.


Odnos između stupnja oštećenosti stabla određenog
na ICK aerosnimkama i njegovog radijalnog prirasta u
godini snimanja, istraživanje na 267 stabala hrasta lužnjaka.
Rezultati istraživanja pokazali su daje korelacija
vrlo čvrsta (r = 0,943) i da se može izraziti linearnom
jednadžbom:


iR = 2,1885 -0,0275 SO


gdje je:


- radijalni prirast u godini aerosnimanja (mm) i
SO = postotak oštećenosti krošnje procijenjen na aerosnimkama
(%).
Istraživana je i pouzdanost fotointerpretacije za procjenu
oštećenosti stabala. To je istraživanje provedeno


Šumarski list br. 3—4, CXX (1996), 171 — 178


na 326 stabala (hrasta, jasena i graba) na 14 primjernih
ploha na kojima je oštećenost stabala procjenjivana na
ICK aerosnimkama i na terenu. Rezultati su pokazali
daje korelacija između postotka oštećenosti stabla procjenjenog
na terenu (SOt) u postotka oštećenosti procjenjenog
na aerosnimkama (SO ) vrlo čvrsta (r = 0,948)
i da se može izraziti linearnom jednadžbom:


SO =9,150+ 0,629 SO .


p i


Nakon tih istraživanja, na aerosnimkama je snimljena
površina podijeljena na homogene stratume prema
stupnju oštećenosti, vrsti drveća i sastojinskim veličinama.
U svakom stratumu interpretiran je stupanj oštećenosti
i vrsta drveća na određenom broju stabala. Broj
interpretiranih stabala bio je proporcionalan veličini
stratuma i jednoliko raspoređen po njegovoj površini.
Stratumi su razvrstani u stupnjeve oštećenosti na temelju
izračunate srednje oštećenosti (SO), a potom kartirani
u gospodarsku kartu u mjerilu 1 : 10.000.


Na tako dobivenim podacima provedeno je istraživanje
odnosa između stupnja oštećenosti sastojina i nekih
sastojinskih (starost, sklop, smjesa, struktura) i stanišnih
(biljna zajednica, sukcesija vegetacije) obilježja.
Osim toga istraživanje i odnos oštećenosti sastojina i
nekih biotskih (napad pepelnice) i abiotskih (čovječjih)
utjecaja (javne ceste, duboki kanali, isušene bare) na sastojine
i stanište (K a 1 a f d ž i ć i dr. 1993b).


2.2.2 Gospodarska jedinica Josip Kozarac i NPSO Opeke
- Management unit Josip Kozarac and ERF Opeke
U ovom području snimljene su tri pruge (20 km dugačke)
u gospodarskoj jedinici Josip Kozarac i dvije
pruge u NPSO Opeke. Fotointerpretacija je obavljena
na isti način kako je to opisano u prethodnom poglavlju.
Granice izlučenih stratuma su nakon interpretacije
digitalizirane. Pomoću programskog paketa ARC/INFO
digitalizirane granice su proporcionalnom transformacijom
prevedene u kartografski oblik i uklopljene u
ODK 1 : 5.000. Tako pripremljeni podaci su zajedno s
podacima interpretacije organizirani u GIS model (Kuša
n i dr. 1992). U godini aerosnimanja na ovom području
bio je jaki napad jasenove pipe (Stereonychus


fraxini Deger.), pa je defolijacija na krošnjama poljskog
jasena bila djelomična do potpuna. Stoga je provedeno
istraživanje mogućnosti utvrđivanja defolijacije krošanja.
Izrađen je ključ za fotointerpretaciju različitih stupnjeva
defolijacije krošnje poljskog jasena i testirana je
metodologija za procjenu defolijacije (F1 i s z a r 1990)
koja je pokazala izvrsne rezultate.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 88     <-- 88 -->        PDF

V. Kušan: PRISTUP DALJINSKIM ISTRAŽIVANJIMA I CIS-u U HRVATSKOME ŠUMARSTVU Šumarski Us! br. 3—4, CXX (1996). 171 — 178
3. PROCJENA SASTOJINSKIH VELIČINA - Stand parameters assessment
Nedostatak fotogrametrijskih tablica, regresijskih
modela i testiranih primjera je jedan od razloga neprimjenjivanja
aerosnimaka u šumarstvu Hrvatske. Stoga
je u posljednjih desetak godina provedeno više istraživanja
kako bi se to stanje poboljšalo. Ta istraživanja se
mogu podijeliti na dvije grupe ovisno o njihovom cilju:
(1) istraživanja pouzdanosti i točnosti procjene sastojinskih
veličina i (2) istraživanja odnosa između sastojinskih
veličina i veličina mjerljivih na aerosnimkama.


3.1 Istraživanje pouzdanosti procjene - Investigation
so fassessment reliability
U jednom od prvih istraživanja te vrste P a v i č i ć
(1983) je dokazao da je primjena mreže točaka na aerosnimkama
dovoljno dobra i ekonomična metoda za
procjenu sklopa.


Ko s t ij al je 1986. procjenjivao u bukovim šumama
broj krošanja na aerosnimkama s odstupanjima
između 5 i 38% u odnosu na broj stabala po ha utvrđen
na terenu. Te razlike su u čvrstoj korelaciji sa promjerom
središnjeg plošnog stabla (r = -0,902).


B e n k o je 1990. izmjerio 30 primjernih ploha u terenu
i na ICK aerosnimkama mjerila 1 : 10.000. Mjerenja
na aerosnimkama su obavljena pomoću stereo instrumenta
Wild A7. Mjereni su i uspoređivani promjeri
krošanja i visine stabala jasena, bagrema i johe. Mjerenja
promjera krošanja pokazala su da postoji značajna
razlika između mjerenja na aerosnimkama i mjerenja
u terenu za sve tri vrste. Promjer krošnje crne johe
mjeren na aerosnimkama prosječno je iznosio 0,60 promjera
mjerenog u terenu. Odnos za poljski jasen bio je
0,66 a za bagrem 0,62. Pri mjerenju visina, kod sve tri
vrste pokazalo se da ne postoji razlika između visina
dominantnih stabala mjerenih na aerosnimkama i u terenu.
Odstupanja i njihove standardne devijacije prikazane
su u tablici 1.


Odstupanja između visina dominantnih stabala
mjerenih na aerosnimkama i u terenu sa standardnim
pogreškama fotogrametrijskih mjerenja.


The differences between mean heights of dominant
trees measured on APs and in situ with standard
errors of photogrammetric measurements. Tab. 1.


Odstupanje Standardna
Vrsta - Species Difference pogreška %
Standard error


crna joha


black alder —0,8 0,12 m


poljski jasen


narrow-leafed ash +2,0 0,18 m


bagrem


false acacia —2.7 0,17 m


Usporedbu volumena sastojina jele i smreke približno
jednodobne strukture mjerenih u terenu i procijenjenih
na aerosnimkama pomoću prirasno-prihodnih tablica,
načinio je Kuša n 1992. Ulazni podaci zaprirasno-
prihodne tablice (broj stabala po ha, srednja sastojinska
visina i sklop) mjereni su na aerosnimkama. Korištene
su Hauserove i Švicarske prirasno-prihodne tablice
za jelu. Srednji volumen procijenjen pomoću Hauserovih
tablica iznosio je 457 mVha i imao je odstupanje
od -3,2%. Srednji volumen procijenjen pomoču
Švicarskih prirasno-prihodnih tablica iznosio je 445 mV
ha i imao je odstupanje od -5,7%. Odstupanja su izračunata
u odnosu na srednji volumen izmjeren u terenu
(473 mVha). Regresijska analiza je pokazala da se sa
Švicarskim prirasno-prihodnim tablicama može postići
bolja procjena volumena sastojina (r = 0,925) nego sa
Hauserovim tablicama (r = 0,766).


3.2 Istraživanja odnosa - Investigations of relationships
Odnos između broja uočljivih krošanja na aerosnimkama
(Nf) i promjera srednjeg volumnog stabla (d: )
istraživao jeKostija l 1986. Istraživanjem je dokazano
daje korelacja između te dvije veličine vrlo čvrsta
(0,944) i da se može izraziti jednadžbom:


d u = 84,494 - 0,1924 Nf + 0,0001442 Nf2


Odnos između srednje sastojinske visine (hs), broja
stabala po ha (N) srednje sastojinske širine krošnje (Ds)
i volumena sastojine po ha (V) istraživali su pomoću
multiple korelacije K u š an i Krejči 1993. Istraživanja
su provedena na 180 primjernih ploha veličine
0,25 do 1,00 ha u sastojinama hrasta lužnjaka i običnog
graba. Testirano je više (14) različitih (linearnih i
nelinearnih) modela. Najbolje izjednačenje podataka (r
= 0,954) s najmanjim koeficijentom varijacije postignuto
je pomoću modela :


85042iB6°


V = 0,00171 . hj-0741 . N0-. Ds


Pomoću toga se modela može pri procjeni volumena
postići standardna pogreška manja od 4,5 %.


Na istom je uzorku P i 1 a š (1994) istraživao odnos
između srednje sastojinske visine (hs), broja stabala po
ha (N), srednje sastojinske širine krošnje (Ds), srednje
površine krošnje (Ac) i srednje starosti sastojine (S). Pri
tome je testirano 12 linearnih i nelinearnih modela. Pokazalo
se da srednja sastojinska visina ima najčvršću
vezu (r = 0,904) sa srednjom starošću sastojine, što se
može izraziti jednadžbom:


S= 13,728. 1,065 hs.


Pomoću ovoga modela može se procjenjivati srednja
starost sastojina sa zadovoljavajućom točnošću (od
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 89     <-- 89 -->        PDF

V. Kušan: PRISTUP DALJINSKIM ISTRAŽIVANJIMA I GlS-u U HRVATSKOME ŠUMARSTVU
stupanje manje od 5 godina) u rasponu od 20. do 100.
godine sastojine.


Odnos između volumena stabala hrasta lužnjaka i različitih
veličina stabla (visina stabla, promjer krošnje,
površina krošnje, dužina osvjetljenog dijela krošnje i dr.)
mjerenih na aerosnimkama pomoću stereoanalitičkog
instrumenta (Wild BC3) proučavao je Benk o 1995.
Multiplom regresijom izrađeno je mnoštvo linearnih
modela kojih se multipli korelacijski koeficijenti kreću


Šumarski list br. 3—4. CXX (1996), 171—178


od 0,514 - 0,622 sa koeficijentom determinacije između
26 i 39 %.


Opisana istraživanja pokazala su pouzdanost metoda
daljinskih istraživanja pri procjeni sastojinskih veličina.
Unatoč tome, ovih nekoliko istraživanja nisu dovoljna
baza za uvođenje metoda daljinskih istraživanja
u operativnu primjenu. Povećanjem potreba za podacima
i promjenom razmišljanja o novim tehnologijama,
javlja se i povećani interes za ovakvim istraživanjima.


4. GIS MODEL ZA NPŠO OPEKE - GIS model for Sducational and Research Forest Opeke
Stalno pridobivanje kvalitetnih, točnih i aktualnih
podataka o svim resursima kojima se gospodari i upravlja,
kojima se planira i koje se kontrolira, postalo je danas
potreba. Osim toga, kako se pronalazi sve više saznanja
o međuodnosima između različitih resursa, potrebno
je istražiti i njihov prostorni raspored. Zbog tog
uloga GlS-a postaje sve značajnija pri proučavanju čovjekova
okoliša. Jednako tako GIS tehnologija nudi
mnoge probitke svim dijelovima šumarstva.


Opeke, nastavno-pokusni šumski objekt Šumarskog
fakulteta u Zagrebu, su poslužile kao pilot objekt za istraživanje
i razvoj GIS modela u šumarstvu. To je šuma
od oko 500 ha koja ima sve sastavnice prosječne
gospodarske jedinice u Hrvatskoj. Cilj istraživanja bio
je pronaći i testirati načine i tehnike prikupljanja, uređivanja
i rukovanja podacima. Osim toga nastojalo se
u GIS model uklopiti nove vrste informacija i načina
korištenja podataka (stupanj oštećenosti sastojina, regresijski
modeli za procjenu sortimenata i dr.), kako bi
se podigla razina planiranja. GIS model izrađen je pomoću
Programa ARC/INFO (Kušan i dr. 1992a).


Za izradu grafičkog dijela GIS modela digitalizirane
su postojeće karte:


- topografska karta (1 : 5.000),
- gospodarska karta (1:10.000),
- fitocenološka karta (1 : 10.000),
-pedološka karta (1 : 10.000).
U GIS model su uklopljene i karte kojih je način izrade
bio opisan u poglavlju 2.2.2 (karta oštećenosti vrsta
drveća i sastojina, karta intenziteta napada jasenove pipe
i dr.). Na taj način dobiven je GIS model s 12 slojeva.


Sume u Hrvatskoj podijeljene su na gospodarske jedinice,
koje se zatim dijele na odjele. Odjeli se sastoje
od jedne ili više sastojina za koje u osnovama gospodarenja
postoji 26 opisnih ili brojčanih podataka. Opisni
podaci opisuju stanje sastojine (kvalitetu, sklop, raspored
stabala i dr.) i njen položaj u prostoru (nadmorska
visina, nagib i dr.). Za svaku vrstu drveća koja se
nalazi u sastojini postoji 11 brojčanih podataka potrebnih
za normalno gospodarenje. Podaci su u GIS model
uneseni u obliku dbf formata. U tom formatu je načinjena
i baza podataka o sastojinama J.P. Hrvatske šume
(HSFOND).


Za sada je izrađena aplikacija povezana s GIS modelom
pomoću koje se može na temelju doznačenih stabala
i podataka iz GIS modela izrađivati plan sječa
(Kušan idr. 1992b).


5. GIS PROGRAM - GIS software
Za korištenje i pripremu podataka za ekološko modeliranje
izrađen je program GRID (A n t o n i ć i dr.
1994). To je rasterski GIS program za osobna računala
s nekim elementima vektorskog GlS-a (preklapanje rastera
s linearnim objektima, rad sa slojnicama i si.). Program
ima i mogućnosti izrade digitalnog modela reljefa
(DMR) na temelju vektorskih ili točkastih podataka.
Kao algoritam za interpolaciju mreže koristi se metoda
inverzne udaljenosti. Prva verzija programa izrađena je
za DOS, a danas već postoji i verzija za program Windows.
U program su za modeliranje ugrađene različite
funkcije (aritmetičke, Booleanove, relacijske, logičke,
za selektiranje, za pridruživanje i dr.). Osim toga ugra


dene su i funkcije za rješavanje složenijih zahtjeva (trigonometrijske
funkcije, visina Sunca, azimut Sunca)
kao i uobičajene rasterske funkcije: "susjedne" - "neighbourhood"
(uključujući i prostorno filtriranje), osnovne
statističke funkcije, reklasifikacija, izrada kolor kompozita,
razdvajanje boja i "površinske" funkcije (nagib,
izloženost, sjenčanje, dogledanje) i dr. Pomoću ovih
funkcija korisnik može provesti željeno modeliranje na
temelju izrađenih svojih vlastitih "makro" programa;
npr. izračunavanje dnevne količine izravne sunčeve radijacije
na nekoj površini uz uvjete vedrog dana moguće
je pomoću "površinskih" funkcija uz korištenje nagiba,
izloženosti, nadmorske visine, visine Sunca, azi
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 90     <-- 90 -->        PDF

V. Kušan: PRISTUP DALJINSKIM ISTRAŽIVANJIMA I GIS-u U HRVATSKOME ŠUMARSTVU Šumarski list br. 3—», CXX (1996). 171—178
muta Sunca, dogledanja, regresijskog modela globalnog
sunčevog zračenja i regresijskog modela raspršenog
sunčevog zračenja.


Neke mogućnosti korištenja programa očituju se u:
izradi i prikazivanju profila, izračunavanju površina i
volumena, preklapanju različitih sadržaja (bilo kao kolor
kompozita, bilo kao 3D modela s mogućnošću okretanja),
čitanju i izmjeni podataka za odabrano područje,
uzimanje uzoraka iz odabranog sadržaja, međuovisno
pretraživanje podataka, crtanje linija i dr.


GRID podržava različite oblike podataka: raster
(mreža), linije i točke. Rasterski i linijski podaci se spremaju
kao binarne datoteke a točkasti podaci kao dbf datoteke.
Opisni i brojčani podaci mogu se povezivati sa
svim gore spomenutim oblicima podataka. Unos podataka
može se ostvariti bilo pomoću interpolacije vektorskih
podataka, bilo pretvorbom drugih formata rasterskih
(Erdas LAN i GIS, BIL, BSQ, GIF. PCX,
ASCII, NAS) i/ili vektorskih podataka (DXF, Arc/Info
Generate). Ispis podataka može biti u bilo kojem gore
navedenom formatu uključujući i TIFF.


6. RASPRAVA I BUDUĆI PLANOVI - Discusion and further plans
Primjeri i istraživanja ukratko opisani u ovom radu,
opisuju način razmišljanja znanstvenika i stručnjaka koji
se u Hrvatskoj bave daljinskim istraživanjima. Zbog nedostatka
opreme i obrazovanih fotointerpretatora ta istraživanja
nisu dostigla operativnu razinu u primjeni daljinskih
istraživanja u šumarstvu. Zbog toga se planira
nastaviti istraživanja kako bi se popunile praznine (rzvili
regresijski modeli) i izradila metodologija za primjenu
daljinskih istraživanja koja će biti prihvatljiva u inventuri
šuma Hrvatske. To je osobito značajno za područje
mediteranskih i primorskih šuma, gdje ima oko 500.000
ha nekomercijalnih šuma koje do sada nisu bile inventarizirane.


Na području procjene oštećenosti šuma pomoću ICK
aerosnimaka postignuti su do sada najbolji rezultati i
izrađena metodologija za operativnu primjenu. Kako ne
postoji dovoljno stručnjaka, fotointerpretatora, planira
se istražiti mogućnost automatizacije nekih postupaka
pri interpretaciji aerosnimaka za provođenje inventure


LITERATURA


Antonić, O., Belušić, R., Ananić, M. and K u š a n , V.,
1994: GRID 1.0: development of landscape ecology GIS
functions. ITI´94, Proceedings of the 16th International Conference
on Information Technology Interfaces, Pula, str.
467-470


Benko, M, 1990: Procjena taksacijskih elemenata sastojina na
infracrvenim kolornim aerosnimkama. Magistarski rad, Zagreb,
133 str.


Benko , M., 1995: Procjena drvne zalihe sastojine multivarijantnom
analizom čimbenika mjerljivih na aerosnimkama. Disertacija,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu , 237 str.


Fl i szar , [., 1990: Inventarizacija oštećenosti stabala i sastojina
poljskog jasena (Fraxinus anustifolia Vahl.) s obzirom na
intenzitet napada jasenove pipe (Stereonychus fraxini Deger)
interpretacijom ICK aerosnimki, Diplomski rad. Šumarski
fakultet Zagreb, 68 str.


Kalafadžić , Z., 1984: Primjena daljinskih istraživanja u šumarstvu.
Bilten za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju, god.
8, broj 1, str. 20-23.


oštećenosti šuma. Pri tome će se proučavati načini digitalne
obrade skeniranih ICK aerosnimaka. Osim toga
planira se provesti istraživanja na izradi digitalnih ortofotosnimaka
i ortofotoplanova, koji bi korištenje aerosnimaka
približili šumarskim stručnjacima.


U Hrvatskoj do sada nije bilo provedeno niti jedno
istraživanje primjene satelitskih snimaka u šumarstvu.
Zbog toga se planira pokrenuti takva istraživanja, osobito
s ciljem pronalaženja algoritama i metodologije za
procjenu sastojinskih veličina i kartiranje sastojina. Osobito
je interesantno istražiti mogućnost primjene te tehnike
na velikim površinama kao podloge za planiranje
i provođenje nacionalne inventure i za praćenje stanja
šuma uopće.


Dosadašnja istraživanja i postignuti rezultati pokazuju
da će u tim istraživanjima GIS tehnologija imati
značajnu ulogu zbog toga jer omogućava povezivanje
različitih vrsta podataka u jedan sustav i njihovu sveobuhvatnu
obradu.


- References
Kalafadžić , Z., 1987: Primjena ICK aerosnimaka u šumarstvu.
Šumarski list. god. Ili, broj 1-2, str. 61-66.


Kalafadžić, Z. i Kušan, V., 1993: Mogućnost pridobivanja
informacija o šumama iz umjetnih zemljinih satelita. Šumarski
list, god. 1 17. broj 6-8, str. 293-307.


Kalafadžić, Z., Kušan, V., Horvatić, Z. iPernar, R..
1992 : Der Gesundheitszustand der Tanne (Abies alba Mill.)
in Sueiidwestern Croatien auf Grund der Farb-Infrarot-
Luftbildinterpretation. Tagungsband der VIIUFRO Tannensymposium,
Zagreb, str. 219-231.


Kalafadžić, Z., Kušan, V., Horvatić, Z. i Per nar, R.,
1993a: Inventarizacije oštećenosti šuma u Republici Hrvatskoj
primjenom infracrvenih kolornih (ICK) aerosnimki.
Glasnik za šumske pokuse, posebno izdanje 4, str. 163-172.


Kalafadžić, Z., Kušan, V., Horvatić, Z. and Per nar,
R., 1993b: Oštećenost šuma i neki čimbenici okoliša u šumskom
bazenu "Spačva". Šumarski list, god. 117, broj 6-8,
str. 281-292.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 91     <-- 91 -->        PDF

V. Kušan: PRISTUP DALJINSKIM ISTRAŽIVANJIMA I GIS-u L) HRVATSKOME ŠUMARSTVU
Šumarski liši br. 3—4, CXX {1996). 171 — 178
Kalafadžić, Z., Kušan, V., H or v a t ić , Z. and Pernar, Loeoffler, H.,Hannak, C.,Jaechisch, W. andSchar-
R., 1994: Experience in use of colour infrared (CIR) aerial nagi , G., 1984: Beispile fuer Interpretationsschlueussel zur
imagery in forest decline assessment in the Republic of CroAuswertung
von Infrarot-Farbluftbildern fueiir die Waldscatia.
Tagungsband. Symposium Photogrammetrie und For-hadensinventur. Allgemeine Forst Zeitschrift, broj 27, str.
st, Freiburg, str. 189-197. 1089-1092.


Kostijal , V., 1986: Korelacijski odnos uočljivog broja krošnji Pavičić , D., 1983: Pouzdanost totointerpretacijskog određivau
stereomodelima jednodobnih šuma bukve s prsnim pronja
horizontalnog sklopa u sastojinama. Diplomski rad. Šumjerom
centralnog plošnog stabla. Magistarski rad, Zagreb, marski fakultet Zagreb, 54 str.


56 str. Pernar , R. 1994: Način i pouzdanost određivanja oštećenosti hraKueiippers
, H., 1978: Du Monts Farben Atlas. Du Mont Buc-sta lužnjaka (Quercus robur, L.) na infracrvenim kolornim
hverlag, Koeoln, 163 str. (ICK) aerosnimkama. Glasnik za šumske pokuse, broj 31,
str. 1-34.


Kušan , V., 1991: Mogućnost određivanja taksacijskih elemenata
šumskih sastojina metodom fotointerpretacije uz pomoć Pilaš , I., 1994: Regresijski modeli za procjenu starosti sastojina
prirasno-prihodnih tablica. Magistarski rad, Sveučilište u na aerosnimkama. Mehanizacija šumarstva, god. 19, broj 3,
Zagrebu, 77 str. str. 181-186


Kušan , V., 1992: Procjena volumena sastojina četinjača fotoin-Tomašegović , Z., 1954: O pouzdanosti aerofototaksacije za
terpretacijom aerosnimaka uz pomoć prirasno-prihodnih taneke
dendrometrijske potrebe šumskog gospodarstva. Glablica.
Mehanizacija šumarstva, god. 17, broj 3-4, str. 53-66 snik za šumske pokuse, broj 12, str. 167-220.


Tomašegović , Z., 1956: Razmatranja o fotoplanu Turopolj


Kušan, V., Kalafadžić, Z., Belušić, R. iAnanić, M.,


skog luga. Šumarski list, god. 80, broj 5-6, str. 154-166.


1992a: Primjena GIS tehnologije u šumarstvu. Proceedings
of CAD FORUM´92, Zagreb, str. 125-132. Tomašegović , Z., 1961a: Sterefotogrametrijska linearna taksacija.
Šumarski list, god. 85, broj 1-2.


Kušan, V., Vondra, V., Marti ni ć, [., Ananić, M. iBe1
u š i ć , R., 1992b: Linking GIS and harvest regression moTomašegović
, Z., 1961b: Ovisnost promjera dl,3 jele i smredels
for planning. Procceedings of Computer supported planke
o krošnji i visini stabala. Šumarski list, god. 85, broj 7ning
of roads and harvesting workshop, Feldafing, str. 165-8, str. 254-261.


173.
Tomašegović , Z., 1987: Značenje stereoortofotoplanova za
Kušan ,
V. iKrejči , V.. 1993: Regresijski model za procjenu šumske regije umjerenih zona (matematičko-tehnički i ekovolumena
sastojina hrasta lužnjaka (Q.robur L.) na aero-nomski aspekti). Geodetski list, god. 41, broj 4-6, str. 121snimkama.
Radovi, god. 28, br. 1-2, str. 69-77. 134.


SUMMARY: The last, ten-year surveys of remote sensing and GIS applications
for forestry purpose in Croatia indicates a strong research effort, but
very limited operational use. These efforts resulted with methodology and
applications in several segments like forest inventory, planning and ecological
investigations.


The examples of developed methodology and proposals for use of remote
sensing and GIS in forestry have been applied to Educational and Research
Forest Opeke. The structure and model of data base using ARC/INFO for forest
management are examined. Several proposals for stand parameters (stand
age, volume, number of trees etc.) assessment using aerial photographs for
inventory and ecological purpose are described. An application example of
harvest regression models are established.


The plans and ideas for future investigations and development are described.


Key words: Remote sensing, aerial photographs (APs), GIS, forest
inventory, Croatia
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 92     <-- 92 -->        PDF

V. Kušan: PRISTUP DALJINSKIM ISTRAŽIVANJIMA I GIS-u U HRVATSKOMI: ŠUMARSTVU
Šumarski lisl br. 3—i, CXX 11996). 171—178
Nacionalni park _.T _ „ __ „
National Park R^NJAK


Nastavno-pokusni Šumski objekt


Educational and Research Forest


OPEKE


VINKOVCI


1
Nacionalni Park "Risnjak"
National Park "Risnjak"


2 €
Gospodarska jedinica "Brloško"
Management unit "Brloško" -


Gospodarska jedinica "Bitoraj"


3 *


Management unit "Bitoraj" -


Nacionalni park "Plitvička jezera"


4


National Park "Plitvička jezera"


Slika 1.
Karta aerosnimanja provedenih za šumarske potrebe u Hrvatskoj od 1988. godine


Figure 1. Map of aquisition of aerial photographs performed in Croatia since 1988 for forestry purpose