DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 77     <-- 77 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 332.14.839.31+861.0.001 Šumarski list br. 3-^t, CXX (19961, 163—169


SADAŠNJOST I BUDUĆNOST KORIŠTENJA ŠUMSKE BIOMASE U HRVATSKOJ


PAST AND THE FUTURE OF THE FOREST BIOMASS UTILIZATION IN CROATIA


Vlado GOGLIA, Dubravko HORVAT, Stjepan RISOVIĆ, Stanislav SEVER**


SAŽETAK: Ogrjevno drvo pokriva danas oko 5 % energetskih potreba u
Hrvatskoj. S oko 2,5 IO6 ha šumskoga zemljišta, od toga oko 80 % čine državne
šume, stvarne su mogućnosti veće. Mogući izvori tvari za gorivu biomasu
su šumarstvo i poljoprivreda. Povijest proizvodnje gorivog ivera (sječke) u
Hrvatskoj započela je uporabom iverača u agregatu s poljoprivrednim traktorom.
Prvi stvarni iverač bio je BRUKS 800 CT ugrađen na forvarder. Prometanje
i rukovanje ivera od sječine do energane obavljano je s kamionom i
tzv. rol-kontejnerima. Budući model oslanja se na iskustvima zemalja Središnje
Europe.


Ključne riječi: šumski drvni ostatak, proizvodnja iverja


UVOD - Introduction


Svijest o važnosti šumske biomase kao goriva u energije iznosio 14 %, iako je tek nekoliko godina primnogim
je zemljama usko povezana s općim razumijeje
njezin udjel planiran s visokih 8 % u 2000. godini. U
vanjem i spoznajom vlastite i svjetske energetske situFinskoj
je 1994. godine udio energije dobiven od drva
acije. Kao dvije krajnosti mogu se smatrati nerazvijene bio 14 % ili oko 4,3 Mt (Mt - mega tona ekvivalentne,


oa oa °


i visoko razvijene zemlje; u prvima je
drvo temeljni v


jednakovrijedne nafte), a namjera je do 2005. godine po


energent s udjelom i preko 80 % u ukupnoj potrošnji


većati udio goriva biološkoga porijekla za oko 25 %.


energije (npr. Tanzanija oko 90 %, Kina 84 %, Indija


I u Hrvatskoj se pokušavalo unaprijediti
korištenje


50 %), a u drugima, koje imaju dovoljno drugih izvora


šumske biomase u određenim uvjetima primjenom teh


energije, potaklo se sustavno povećanje udjela drva kao


nologije iveranja u iskorištavanju šuma. Dio dobiveno


obnovljivog energenta. Tako je, na primjer, u Štajer


ga usitnjenog iverja služio je, među ostalim, u pretvor


skoj 1991. godine udio biomase u ukupnoj potrošnji


bi iz primarnoga u sekundarni nositelj energije.


SUME U HRVATSKOJ - Forests of Croatia


Republika Hrvatska prostire se na 5 653 800 ha, a neplodno šumsko zemljište 64 000 ha
šumsko zemljište zauzima oko 2,5 milijuna hektara ili ili 2,6%
43,5 % (Poslovno izvješće 1993). Prema Kl ep c u UKUPNO 2 458 100 ha
(1994) površina šuma i šumskoga zemljišta ovako je raGlede
posjeda, država je vlasnikom 81 %, dok prispoređena:
vatnici posjeduju 19 % šuma i šumskoga zemljišta, uzi


šumom obrasle površine
2 061 500 ha majući ubzir definiciju Statističkog ljetopisa hrvatskih
ili 83,9 % županija 1993. da se "Sumom se smatra svaka površi
neobraslo šumsko zemljište 332 600 ha na veća od 10 ari obrasla šumskim drvećem, s ciljem
ili 13,5 %
da služi za proizvodnju šumskih sortimenata ili da ima
zaštitnu funkciju ili posebnu namjenu bez obzira na


* Pozivni poster na XX. IUFRO kongresu, održanom od 8. do 12. obrast i visinu stabla".
kolovoza 1995. u Tampere, Finska, pripremljen u suglasnosti s naputkom za
Sume su u Hrvatskoj siromašne četinjačama (16 %)


objavu članka u Šumarskom listu.


i mekim listačama (4 %), dok osobito mjesto zauzima


** Izv. prof. dr. se. Vlado Goglia, dr. se. Dubravko Horvat, mr. se. Stjepan
Risović, prof. dr. se. Stanislav Sever, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. hrast s 27 %, bukva 35 % i ostale listače s 18 %.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 78     <-- 78 -->        PDF

V. Goglia, D. Horvat, S. Risović, S. Sever: SADAŠNJOST I BUDUĆNOST KORIŠTENJA ŠUMSKE BIOMASE U HRVATSKOJ Šumarski list br. 3-A, CXX (1996), 163—169
Drvna zaliha u hrvatskim šumama iznosi 298 411
milijuna kubnih metara, a godišnji prirast 8 781 276 m3.
Ukupni godišnji etat (mogućnost sječe) iz svih šuma i
drvnih izvora, uključujući i šume manje od 1000 m3
(drvoredi, parkovi, šetališta), iznosi 6 181 000 m3 (listače
5 316 000 m3 i četinjače 865 000 m3).


Ukoliko se želi odrediti ukupna biomasa neke šumske
ploštine, treba opisati sastojinu, njezinu strukturu,
osnove gospodarenja, dinamiku i količinu iznošenoga
drva i dr.


Struktura sastojineje važan čimbenik za ocjenu mogućega
prinosa biomase za energetske potrebe. Osnovne
su sastavnice strukture broj stabala, visina stabla,
drvna tvar (masa, obujam), prirast i dr.


Promatra li se stablo kao pojedinačna tvorevina, onda
se na slici 1. ukupna živa tvar iznad površine tla može
smatrati kao raspoloživo energetsko drvo.


Za listopadne se šume procijenjuje daje oko 45 %
sječive biomase udjel raspoloživ za pretvorbu u drugi
oblik energije (slika 1). To je dio drva koji se može usitniti
u iver ili koji drugi oblik i upotrijebiti kao gorivo.
U proračun nije uvrštena drvna tvar korijenskoga sustava
i biomasa promjera do 7 centimetara, iako je u
mnogim postupcima i ona raspoloživi energent.


Slika 1. Struktura ukupne šumske biomase listača


Figure I. Sankey´s diagram ofbroadleaved species biomass


Struktura prodaje drvnih sortimenata


Marketing structure of forest product


Slika 2. Struktura ukupne šumske biomase četinjača


Figure 2. Sankey´s diagram of conifers species biomass


Uz slične pretpostavke kao za šume listače, izračunat
je sastav ukupne biomase za četinjače. Na tzv. tehniku
(trupci i industrijsko drvo) otpada oko 55 %. Kao
mogući dio drvne tvari za toplinsku energiju procijenjen
je udio od 35 % (slika 2), oko 10 % manje nego u
slučaju drva listača. Zbog moguće erozije tla u brdskoplaninskom
području te visokih troškova vađenja, u procjeni
nije uzeta u obzir energija koja se može dobiti korištenjem
panjeva posječenih stabala.


U slučaju ciljnoga gospodarenja šikarama i degradiranim
šumama ili namjenskim plantažama radi dobivanja
nositelja energije, odnosi se mijenjaju; u prvom
se slučaju može računati sa 70 % biomase za energetske
potrebe, a u drugome i sa 100 % udjelom.


Procijenjuje se da pri proredi sastojina u šumi ostaje
25 do 35 % biomase (ovršina i granjevina), a na radovima
stvaranja glavnoga prihoda i preko 30 % drvne
tvari. Jakupovi ć (1991) navodi da kod bukve, glavne
hrvatske vrste (36 %), otpada na prostorne sortimene
45 do 58 %, kod hrasta 35 do 45 %, a kod četinjača
oko 7 %. Kako u Hrvatskoj imamo oko 74 % bjelogoričnoga
drva, svako unapređenje tehnologije ili metode
rada dovodi do povećanja korištenja šumske biomase,
odnosno smanjenja troškova proizvodnje i poboljšanja
uvjeta rada.


Dio drvne tvari u pilanskoj preradbi, proizvodnji furnira,
izradbi namještaja i si. ostaje kao otpadak - osta-


Tab. 1


Godina
Year
Furnirski trupci
Vener logs
Pilanski trupci
Saw logs
Ostalo oblo drvo
Other roundwood
Industrijsko drvo
Industrial wood
m3
Ogrjevno drvo
Fuelwood
Ukupno
Total
1991 149 000 1 322 000 121 000 404 000 894 000 2 890 000
1992 186 000 1 132 000 134 000 338 000 820 000 2 610 000
1993 169 000 1 100 000 90 000 382 000 711000 2 452 000
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 79     <-- 79 -->        PDF

V. Goglia, D. Horvat, S. Risović, S. Sever: SADAŠNJOST I BUDUĆNOST KORIŠTENJA ŠUMSKE BIOMASE U HRVATSKOJ Šumarski list br. 3—*, CXX (1996), 163—169
tak za energijske potrebe. Kako je riječ o preradbi drva
u sklopu drvnoindustrijskih poduzeća, pretvorbom ostatka
u toplinsku ili neku drugu energiju povećava se cjelokupno
iskorištenje drva za energijske potrebe. U pilanskoj
preradbi od 1 m3 piljenica ostatak kod četinja


ča iznosi 30 % (15 % piljevina, 15 % odresci), a kod


listača 40 % (20 % piljevina, 20 % odresci). Kod izradbe
furnira ukupni ostatak iznosi 20 %.


Struktura prodanih drvnih sortimenata kojima gospodare
"Hrvatske šume" (tab. 1) može biti osnova za izračunavanje
šumske biomase i ostatka pri preradbi u
drvnoj industriji.


NAČIN DOBIVANJA ŠUMSKE BIOMASE U REPUBLICI HRVATSKOJ


- Way of production of biomass in Croatia
Razvoj šumarstva u 20. stoljeću doživljavao je postepeno
promjene tehnologija i metoda rada. Dok tehnologije
karakterizira mjesto izradbe, metode rada obilježuje
oblik i veličina sortimenata koji se transportira
iz šume. Prema S e v e r u (1989) razlikuju se sljedeće
metode:


Sortimentna (kratkih komada)
Višekratna (poludebalna)
Debalna
Stabalna
Dijelova stabala
Metoda iveranja
Pritom se tehnologije dijele:
- Tehnologija izradbe sortimenata u sječini, tzv. sortimentna
metoda
- Tehnologija izradbe sortimenata na pomoćnome
stovarištu
- Tehnologija izradbe sortimenata na središnjem mehaniziranom
stovarištu.
Shematski je u tablici 2. prikazan tijek promjena radnji
pri iskorištavanju šuma, s promjenom mjesta radnji.


Razvoj prenošenja radnji iz šume na mehanizirana stovarišta


Some different logging systems with transfer ofprocess at CMS


SORTIMENTNA METODA
ASSORTMENTS SYSTEMS


;I
Koranje
Debarking


ii
Iveranje
Chipping
Iveranje
Chipping


DEBALNA METODA COST
STEMWOOD SYSTEM TROŠAK


Rušenje
Felling U šun«


´ r In the forest
Privlačenje
Forwarding


!


Kresanje
Delimbing


1


f


Na cesti


Prijevoz
Trucking


On the road


Na pilanskom
mehaniziranom
stovarištuAt the mill storage


Trupljenje
Slashing


i ´
Koranje
Debarking
Iveranje
Chipping


FULL-TRE SYSTEM
STABALNA METODA


Rušenje


Felling


<1


Prlvlačenle
Skidding

Kresanje
Delimbing


i r
Krojenje
Bucking


´ ´


Utovar drva
Wood loading


Tf
Prijevoz
Trucking

Rukovanje drvom
Wood handling


1Koranje i iveranje
Debarking & Chipping


i ´
Rukovanje fverjem
Chip handling


Tab. 2


IN WOOD CHIPPING
SYSTEM
METODA IVERANJA


Rušenje


Felling


´ r
Privlačenje
Skidding


´r


Kresanje


Delimbing


´r


Krojenje


Bucking


´r
Utovar drva
Wood loading


i [


Prijevoz iverja
Trucking of chips


i


i
i


i


t
i


i


I


r
Rukovanje iverjem
Chip handling


Rušenje


Felling


!r
Privlačenje
Forwarding


1f
Kresanje
Delinking


Koranje
Debarking


Trupljenje
Slashing


Prijevoz
Trucking


Rušenje
Felling


<1


Privlačenje
Forwarding


!r
Kresanje
De limbing


Trupljenje
Slashing


´


Prijevoz
Trucking
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 80     <-- 80 -->        PDF

V. Goglia, D. Horvat, S. Risović. S. Sever: SADAŠNJOST I BUDUĆNOST KORIŠTENJA ŠUMSKE BIOMASE U HRVATSKOJ Šumarski list br. 3—4. CXXQ996), 163—169
U iskorištavanju šuma kod nas je na području izradbe radnji tekao u pojedinačnim slučajevima drugačijim putankoga
ogrjevnog i industrijskog drva razvoj metoda i tem, najčešće kao na prikazu:
19xxgod. > 198x god.


Rušenje
Izradba tehničkoga i
ogrjevnog drva duljine


m


Privlačenje i iznošenje


Prijevoz


Rušenje
Izradba tehničkoga,


ogrjevnog i industrijskog


drva večih duljina
Privlačenje i iznošenje
Prijevoz


Rušenje
Privlačenje i izvoženje
tehničkog drva i iverja
Utovar tehničkog drva i
pretovar
Prijevoz


POVIJESNI PREGLED PROIZVODNJE IVERJA - History review of chips production


Normalno se šumska biomasa može smatrati obnovljivom,
barem do trenutka dok uporaba ne prelazi znanu
graničnu kolikoću koju određuju uzgojni, uređajni,
gospodarski i drugi čimbenici. Seve r i dr. (1993) navode
H a k k i 1 u , koji je opojmio svojstvo usitnjene biomase
s obzirom na vrstu drva, mokrinu, veličinu takva
materijala i dr. Pritom je važno i poznavanje tehnike
sortiranja biomase s obzirom na dalju uporabu, način
određivanja količine (obujamna, masena ...) i dr.


U Hrvatskoj su prvi pokusi iveranja drva započeli
manjim iveračem BRUKS 850 M kojega je nosio i po


gonio poljoprivredni traktor snage 40 kW. Promjer je
iverane biomase bio manji od 7 cm, a učin je iverača
iznosio od 3 do 10 m3 iverja za sat rada.


Zatim se 1983. godine pokušalo s iveračem TPS
1220/3 vučenim traktorom John Deere 1440.


Pema tvorničkim karakteristikama iverač je bio namijenjen
za iveranje granjevine, ovršina, bomase degradiranih
šuma, pri prorjedi ili melioraciji šuma listača
ili četinjača ili si. Najveći promjer drva namijenjenog
za iveranje bio je 25 cm. Radni stroj, hidraulična dizalica,
mehanizam za dodavanje i kabina za radnika po-


Slika 3. Iverač BRUKS 800 CT
Figure i. Chipper BRUKS 800 CT
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 81     <-- 81 -->        PDF

V. Ooglia, D. Horvat, S. Risović, S. Sever: SADAŠNJOST I BUDUĆNOST KORIŠTENJA ŠUMSKE BIOMASE U HRVATSKOJ Šumarski list br. 3—4. CXX (1996), 163—169
stavljeni su na posebnu čeličnu konstrukciju. Prije početka
rada nosiva se čelična konstrukcija oslanjala na
podlogu pomoću četiri mehanička oslona podupirača.


Pogonski je motor bio snage 75 kW i frekvencije
vrtnje 1020 min´. Na rotoru, čija je frekvencija vrtnje
bila 720 min´, bila su smještena tri noža, a jedan je bio
učvršćen na statoru. Predvidivi je učin iverača bio 13
m3 za 1 sat rada. Tijekom pokusnoga rada, prema izvješću
S 1 a b a k a (1983), na iveraču je uočeno mnogo
nedostataka: nepodesna konstrukcija, kabina operatora
ne osigurava osnovna ergonomske uvjete, velika učestalost
kvarova i dr. stoje dovelo daje radni učin iznosio
4 900 kg u 8 - satnoj smjeni ili tek 7 % od iskazanog
učina u tvorničkoj dokumentaciji.


Konačno se 1985. godine prešlo na visoko proizvodno
nošeni iverač na forvarderu BRUKS 800 CT (slika
3). Iverač je bio ugrađen na forvarder Kockums 83-35
kojega pogoni motor Ford snage 60 kW, odnosno forvarder
proizveden u zemlji. Vlastita je masa forvardera
bila 8 500 kg, nosivost 7 500 kg. Forvarder s 4 bogie
ovjesa bio je opremljen dizalicom Cranab 500 sa 6 proporcijskih
ventila.


Iverač BRUKS 800 CT sastoji se iz tri sastavnice:


bubanj skog iverača,
motora i
spremnika za iver.
Bubanj iverača je promjera 800 mm na čijem su obodu
2 noža. Otvor (usta) iverača čini lijevak i 2 pogonska
valjka za uvlačenje drva. Snaga motora je 145 kW,
a spremnik za iverje ima obujam 14 m3. Iverač je opremljen
vlastitim hidrauličkim sustavom, a svi hidraulički
ventili su električno upravljani.


Prema S 1 a b a k u i dr. (1985) na sječi i izradi se u
prorjedi radna grupa sastoji od tri člana: traktoriste koji
radi na traktoru IMT 533 s dvobubanjskim vitlom Igland
kompakt i dva sjekača s motornim pilama. Razmak je
vlaka 30 m, a minimalna širina 3 m. Traktor se pri radu
u sječini kreće isključivo po vlaci.


Srednji učinak iverača u prorjedi iznosi 46,47 m3
drva ili 142 m3 iverja, na transportnoj udaljenosti do ceste
od 250 m.


Uporabom iverača BRUKS 800 CT može se ustvrditi
daje radni postupak usitnjavanja, prometanja i premetanja
iverja u potpunosti riješen, što se tiče tehnoloških,
energetskih i drugih inženjerskih osnova unutar šumarstva.


KORIŠTENJE ŠUMSKE BIOMASE U HRVATSKOJ - Utilization of the forest biomass in Croatia


Za Hrvatsku, koja oskudijeva vastitim primarnim
energentima i uvozi ih oko 35 % od ukupnih potreba,
šumska biomasa trebala bi u energetskoj bilanci imati
veće značenje.


Ogrjevno je drvo značajan nositelj energije u hrvatskom
energijskom sustavu, a koristi se za dobivanje toplinske
energije i energije za kuhanje u kućanstvima iako
sudjeluje u energetskoj bilanci s tek oko 5 %. Kada se
govori o drvnom ostatku, prvenstveno se misli na ostatke
koji se iskorištavaju u drvnoj industriju. Oko 15 %
drvnoga ostatka transformira se u potrebnu energiju u
industrijskim toplanama, a preostali dio u industrijskim
kotlovnicama, odnosno u kotlovnicama drvnoindustrijskih
pogona.


Šumski ostatak ili kora dobiveni iveranjem, odnosno
koranjem na središnjem mehaniziranom stovarištu
neznatno se koriste za dobivanje energije.


Energijski potencijal drvnoga ostatka može se iskoristiti
mnogim postupkom, koji se mogu podijeliti u dvije
skupine:


izgaranje svih oblika drvnoga ostatka u ložišnom
prostoru toplinskih generatora,
plinofikacija drva.
Buduća da je šumska biomasa kao nositelj energije
ekološki povoljnija zbog manjeg zagađivanja okoliša od
fosilnih goriva, a naročito ugljena i mazuta, projekti se


za energijsko korištenje mogu smatrati i kao ekološki
projekti.


Već je 1930. godine u Hrvatskoj proizveden prvi kotao
koji je kao energent koristio drvni otpad. Od tada
tvornica "Đ. Đaković" u svome programu stalno ima
proizvodnju kotlova koji rabe i šumsku biomasu kao
gorivo. Danas se u Hrvatskoj rabe kotlovi kod kojih se
gorivo spaljuje na rešetki, u vrtložnome sloju i prostoru
te omogućuju korištenje biomase sljedećeg podrijetla:


biomasa iz šumarstva,
biomasa iz drvne industrije,
biomasa iz poljodjelstva i
biomasa iz voćarstva.
U proljeće 1989. godine u DP Poljoprivredno industrijski
kombinat KLAS, Nova Gradiška, pušten je u
probni rad toplinski generator ECOFLUID snage 13,2
MW. Tijekom 1989. i 1990. godine spaljeno je u njemu
više od 6 000 t biljnog ostatka, npr. oklasaka od
kukuruza, prašina i pljeva odvojena nakon čišćenja ječma,
pšenice, kukuruza, soje, uljane repice i suncokreta
te iverje i piljevina. Jednako su uspješno korištene različite
vrste ugljena koji je mješan u svim omjerima s
biljnim ostatkom.


Nažalost, tijekom Domovinskoga rata stradala je linija
za pripremu iverja i nekoliko drugih objekata u sastavu
Kombinata.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 82     <-- 82 -->        PDF

V. Ooglia. D. Horval, S. Risović, S. Sever: SADAŠNJOST I BUDUĆNOST KORIŠTENJA ŠUMSKE BIOMASE U HRVATSKOJ Šumarski list br. 3—4, CXX (19%), 163—169
Potkraj 1994. godine u upravi šuma Ogulin puštena grijačima, dobiva sanitarna voda te tehnološka voda za
je u rad prva kotlovnica koja isključivo koristi šumsku visokotlačno pranje kamiona. Kao gorivo se koristi šumbiomasu
kao nositelja energije. Kotao snage 1 MW zaska
biomasa različite mokrine (15 do 60 %), koja pri
grijava vodu na temperaturu od oko 95 °C kojim se zadosadanjoj
opterećenosti kotla nije predstavljala posebgrijava
kancelarijski prostor, radionički prostor visećim nu teškoću.


UMJESTO ZAKLJUČKA - PREDVIĐANJE BUDUĆNOSTI — Instead of conclusion - future anticipation


Prošlost i sadašnjost korištenja šumske biomase u
Hrvatskoj pokazuje zbiljske mogućnosti rasta drvne tvari
kao obnovljivoga energenta. Postupci i metode dobivanja
gorive sječke (ivera) u posljednjem podrug desetljeću,
provjereni su u proizvodnim uvjetima. Ispitano
je i nekoliko razina iverača s pogonskim strojem, a
u jednom slučaju, i linija za proizvodnju i rukovanje
(utovar, istovar, pretovar, transport...) usitnjenim drvom.
Da bi hrvatsko šumarstvo provjerilo i praktično korištenje
energenta, javno je poduzeće "Hrvatske šume"
podiglo kotlovsko postrojenje snage 1 MW (megavat
= milijun vata), toplane za grijanje i osiguranje tople
vode u jednoj svojoj radnoj jedinici. Time je i jedna davno
preuzeta šumarska obveza ispunjena. Tako je opredmećen
pralik postupanja u slijedu od dobivanja do korištenja
drvne šumske tvari kao energenta. Ovaj pojedinačni
slučaj nije pratila ni izjavna podrška, a kamoli
usustavljena strategija, zakonska legislativa, poticajna
propisnost i slična činidba hrvatskih vlasti. Ipak, u okviru
obradbenih i preradbenih drvnoindustrijskih proizvodnih
jedinica, drvni se ostatak iz pilanske ili konačne
proizvodnje najvećim dijelom koristi kao energent,
najčešće za dobivanje toplinske energije, ali i u većim
tvrtkama i za proizvodnju električne energije, dobivanje
sekundarnih nositelja energije i dr.


Koji put treba odabrati pri stvaranju povećanja udjela
šumske biomase u energetskoj bilanci Hrvatske? U zemljama
sa znatnijim korištenjem šumske biomase, kao
primarnoga nositelja energije, poznato je nekoliko načina
koji se razlikuju prema namjeni, svrsi, ugrađenim
kapacitetima te stupnju mehaniziranosti. Možda je za
budućnost Hrvatske dovoljno poznavati tri samosvojna
načina pridobivanja usitnjene šumske tvari kao energenta,
ne ulazeći u preradbu primarnoga u sekundarni nositelj
energije, udio tako dobivene energije u njezinoj
ukupnoj nacionalnoj potrošnji te pridobivanje uvriježenoga
ogrjevnog drva duljine jednoga metra.


Prvi slučaj je uporaba velikih usitnjivača koji se kreću
po sječini ili degradiranoj šumi te svu raspoloživu


šumsku biomasu usitnjavaju u gorivu sječku. Ona se kamionskim
skupovima velikoga spremničkog kapaciteta
voze do energana, često i znatno udaljenima, gdje se,
najčešće, dobiva toplinska energija ili i električna energija.
Takav se način, često ne vezan uz regularno gospodarenje
šumama, sreće na američkom kontinentu.


Drugi je način korištenja biomase kao obnovljivoga
energenta tipičan u skandinavskim zemljama. Srednjim
i velikim iveračima usitnjeno drvo izgara u toplanama
ili toplanama-energanama snage od nekoliko pa
do stotinjak megavata. I toplinska energija i električna
energija prodaju se na tržištu. Šumarstvo je vlasnik ili
dioničar u takvoj činidbi.


Treći je način karakterističan za srednjoeuropske
zemlje, ponajprije Austriju i Njemačku. Mjesne toplane
osiguravaju toplinu za zagrijavanje domova te toplu
vodu. Najčešći su im učini do 5 MW.


Zajedničko je svim opisanim načinima tržišna ponuda
i ugovaranje proizvodnje gorive sječke, značajni
utjecaj zakonskoga poticanja korištenja obnovljivoga
energenta (porezi, krediti...), zadovoljenje potreba mnogih
malih potrošača čiji se standard življenja značajno
povećava. Visoka automatiziranost rukovanja sječkom
te rada kotlova olakšava posao i prometanje usitnjenoga
materijala.


Vjerojatno je budućnost hrvatskoga širenja korištenja
biomase u trećem modelu, tim više što će se dio šuma
denacionalizacijom vratiti njihovim vlasnicima, često
nositeljima obiteljskoga gospodarstva, gdje će dosegnuti
standard osiguran raspoloživom toplinskom
energijom značajno utjecati na kakvoću života. Šumarstvo
je spremno za taj posao, s provjerenim preradbenim
postupcima, poznatim količinama, ali ne i raspoloživim
kapitalom za nabavku potrebne opreme, te još manje
za podizanje energana koje bi tržištu nudile neki
oblik energije. Dakle, srednjoeuropski model je vjerojatno
sustav koji će nakon spoznajnoga određenja energetičara
tražiti putove u Hrvatskoj na razini Vlade i Sabora.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 83     <-- 83 -->        PDF

V. Guglia. D. Horvat, S. Risovic, S. Sever: SADAŠNJOST I BUDUĆNOST KORIŠTENJA ŠUMSKE BIOMASE U HRVATSKOJ Šumarski liši br. 3—i, CXX (1996). 163—169
LITERATURA - References


Jakupović, E. (1991): Metodologija energijske bilance za bioSlabak,
M„ Lesković, Z., Komlenac, N. (1985): Informaso,
Fakultet za strojništvo, Univerza v Ljubljani, doktormacija
o probnom radu sa iveračem BRUKS 800 CT u proska
radnja, str. 202 + 250 (prilog). redi, ROŠ "Slavonska šuma" Vinkovci, Služba za unapre


Sever , S. (1989): Iveranje i iverači, Iveranje bukovine u Gorskom đivanje proizvodnje, Osijek, broj 254/85, str. 1-10.
Kotaru, 9. Međuprojektni zadatak, Makovnik, str. 1-7. ...Energija u Hrvatskoj: Godišnji energetski pregled 1989-1993, Ministarstvo
gospodarstva, 1994, str. 1-41.


Sever, S., Horvat, D., Risovic, S., Jakupović, E.
(1993): Matematički model za određivanje kolikoće šum...
Handbuch fernware Nahwarme aus Biomasse, Landesenergieveske
biomase, Glasnik za šumske pokuse posebno izdanje 4, rein, Ausgabe Steiemark, Graz, 1992, str. 7-19.
str. 305-314. ...Pregled šumarstva i drvoprerađivačkog sektora u Republici Hrvatskoj,
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva i "Hrvatske šu


Slabak , M. (1993): Izvještaj o probnom radu iveračaTPS 1220/3


me" p.o. Zagreb, 1994, str. 1-5.


u sječini Bjelobrdski rit /Šumarija Osijek, SG Osijek/, SŠGO
"Slavonska šuma" Vinkovci, Služba za unapređivanje pro...
Poslovno izvješće 1993, "Hrvatske šume" JP, Zagreb, 1994, str.


izvodnje, Osijek, str. 1-6. 39.


SUMMARY: The fuelwood covered about 5 % of energetic necessity of Croatia
today. With about 2,5 million hectar of forest land, from this 80 % is
state forest, real possibility is greater. Potential row material sources for fuel
biomass are forestry and agriculture. The history of forest fuel chip production
in Croatia is started with some chippere in assembly with agricultural tractor.
Real chipper was Bruks 800 CT mounting on forwarder Kockums. Chip
handling from the site to energy plants was tehnical done with truck and s. c.
roll-containers. Future model is similar like in Central Europe countries.


Key words: wood residuals, chip production