DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 71     <-- 71 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 375.M - - 015.2 (234.5) : 630* 377.2.001 Šumarski list br. 3—4, CXX (1996), 157—162


NEKE TEHNIČKE ZNAČAJKE TRAKTORA ZA PRIVLAČENJE DRVA U PRORJEDAMA
SASTOJINA BRDSKO-PLANINSKOG PODRUČJA*


SOME PROPERTIES OF THE SKIDDERS USED IN MOUNTAIN FOREST STAND THINNING


Dubravko HORVAT i Stanislav SEVER**


SAŽETAK: U raduje opisana morfološka raščlamba 4 traktora - 2 adaptirana
poljoprivredna i 2 srednja skidera, koja se temelji na usporedbi nekih
tehničkih značajki, npr. mase i snage motora, odnosa indeksa oblika H/L =
=f(B/L), klirensa, uzdužne i bočne stabilnosti i si. Neke su od ovih usporednih
analiza obavljene unošenjem podataka o ispitivanim traktorima u prije sastavljenu
bazu podataka izabranih karakteristika osamdesetak skidera. Osim
toga, proračunato je privlačenje graničnoga tereta s obzirom na tri kriterija:
uzdužnu stabilnost, nosivost stražnjega mosta i upravljivost, a pomoću algoritma
i računalnoga programa razvijenog na Šumarskome fakultetu u Zagrebu.
Ključne riječi: privlačenje, brdsko-planinskopodručje, adaptirani
poljoprivredni traktori, skideri


UVOD - Introduction


Traktori su na privlačenju tzv. sitnoga drva u Hrvatonima
u prorjedama, sljedeći i zahtijevajući, kako naskoj
vrlo značajni, posebno za dio industrijskoga drva vode Mobe rg idr. (1988):
dobivenoga u prorjedama šuma. Rad se bavi problemom


malo novčano ulaganje (uobičajeno se tehnika pri
tražnje prikladne opreme za privlačenje drva iz 50 do


radu malih proizvodnih cjelina uspoređuje s privlače


60 godina starih sastojina listača. U posljednjim se de


njem konjima od sječine do vlaka);


setljećima ovakva oprema temeljila na poljoprivrednim
traktorima kao i velikoserijskim sastavnicama strojeva. relativno jednostavne, nesofisticirane tehnologije;
Često je to bio i poljoprivredni traktor s nekim oruđem značajnu zastupljenost neprekidnoga ručnog rada;
za dizanje i nošenje drva učvršćenim na trozglobnoj po


lagano održavanje opreme itd.
teznici 1. kategorije. Određenju strategije prorjednih postupaka
prethodi poznavanje obiju sastavnica tehnoloDo
devedesetih godina postojeći pogonski strojevi
gije - radne metode i radnih sredstava, koje su usko pobili
su poljoprivredni traktori iz velikih serija, prilagovezane.
đeni za rad u šumi ili neprerađeni. Iskrsli problemi s


Udio sitnoga prorjednog drva u Hrvatskoj kreće se kvarovima, rezervnim dijelovima, posebno pri uporabi
od 10 % do 60 % u godišnje posječenom drvu, različiuvoznih
strojeva i neobičnih (neuobičajenih) naprava i
to po upravama šuma i šumarijama (Tomičić 1986, Ste-dr., uzrokovani su premalom čvrstoćom strojnih sastavfančić
1989). nica (potreba za pojačanjima), malim (niskim) sigurnoPridobivanje
drva malih šumskih proizvodnih cjelisnim
faktorom, nepodesnim omjerom rasporedbe terena
te tehnike koja ih obilježava, slična je ili istovjetna, ta (naprijed-straga) itd. Neki se strojevi, poput teških
skidera, forvardera i si., rabe u osnovi za konačni sijek,


* Dobrovoljni referat na XX. IUFRO kongresu u Tampereu, Finska,
proširen prema izlaganju na zasjedanju istraživačkog projekta S3.06-00 Šuali
i u prorjednim radovima, unatoč neprikladnim tehmarska
djelatnost u planinskim uvjetima. ničkim svojstvima, zbog čega često uzrokuju oštećenje
** Dr. se. Dubravko Horvat, prof. dr. se. Stanislav Sever, Šumarski tla i preostalih stabala te druge probleme (Seve r i
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25, HR-10000 Zagreb,


Knežević 1989).


Hrvatska.


157
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 72     <-- 72 -->        PDF

D. Horvat, S. Sever: NEKE TEHNIČKE ZNAČAJKE TRAKTORA ZA PRIVLAČENJE DRVA . Šumarski list br. 3^1 . CXX (1996), 157—162
TRENUTNO STANJE - Current situation


U porastu je spoznaja i svijest daje potreban napredak,
što se često iskazuje riječima o većoj potrebi zci
pogodnijim tehničkim i ergonomskim značajkama strojeva
nego li ostvarenjem profita. To je razlog za konstruiranje
novih vozila za kretanje po bespuću pri prorjednim
radovima koji su prikladni za sortimentnu metodu,
stabalnu metodu i metodu duge oblovine.


Ponajprije je u Japanu nastao mali zglobni traktor
IWAFUJI, a zatim je 1987. nekoliko šumskih gospodarstava
u Hrvatskoj potaklo ustroj domaće opreme i
vozila, najprije za prorjedne radove uz, u to vrijeme poznate
slične napore u Sloveniji, Slovačkoj i tadanjem
DDR-u. Posljedak je bio prototip novoga stroja u grupi
tzv. male tehnike za privlačenje drva, traktor koji je razvrstan
u srednje skidere (ECOTRAC).


Istraživanje dva adaptirana traktora (Torpedo TD
75A i Steyr 9080a) i dva skidera srednje veličine (LPKT
40 i Ecotrac - V). sviju namijenjenih privlačenju drva
iz prorjeda, započelo je 1995. godine. Kušnja četiri tipa
vozila za kretanje izvan putova - slika 1, odvijala se
LI dva koraka: prvi je bilo tehnološko, postupačno istra


mem


Slika 1. Ispitivana četiri vozila za privlačenje (S lijeva: ECOTRAC - V,
LPKT 40, STEYR 9080a i TORPEDO TD 75A)


Figure 1. Four investigated skiđđers (From left: ECOFRAC - V, LPKT40,
STEYR 9080a and TORPEDO TD 75A)


živanje (na ispitivalištu), a drugim su se određivale ili
provjeravale tehničke značajke (u mjerilištu).


SVRHA ISTRAŽIVANJA I REZULTATI - Aim of investigation and results


Oprema i vozila ispitivani su u laboratorijskim i terenskim
uvjetima. Ispitivanje je i potvrđivanje ponajprije
usmjereno na prilagođavanje i provjeravanje međunarodnih
postupnika pri utvrđivanju tehničkih značajki,
npr. dimenzija, stabilnosti vozila, mjesta u strojnoj
obitelji, težišta, vučne značajke vitla, polumjera
okretanja i dr., sve to unutar mjerilištu. Rezultati drugoga
stupnja istraživanja - terenske kušnje na pokusnoj
vlaci s određenjem stvarnih vučnih značajki (Sever i dr.
1994), nisu sastavni dio ove objave. Sva se istraživanja
predviđaju u 1996. godini. Slika 2. iskazuje složeni prikaz
pet obilježja ispitivanih traktora: dimenzijskih, položaja
težišta, graničnoga kuta stabilnosti, polumjera
okretanja i vučne sile vitla. Ove su veličine dobivene
mjerenjem (dimenzije, položaj težišta, polumjer okretanja),
proračunom (kutovi stabilnosti) i preuzimanjem
iskazanih podataka proizvođača (vučna sila vitla).


Slike A, B i C prikazuju najveću duljinu, širinu i visinu
istraživanih traktora, triju posebno značajnih karakteristika
pri prorjednim radovima. Napominje se da
su traktori TD 75A i Steyr 9080a adaptirani poljoprivredni
traktori; Steyr je bio bez prednje odrivne daske.
Skideri su srednjih veličina (tzv. medium skidders) LPKT
40 i ECOTRAC-V, i oni su u odnosu na poljoprivredne
traktore kraći, uži i niži. Usporedbom se može
zapaziti i da je ECOTRAC-V najmanjih dimenzija
te daje s ovoga stajališta najpogodniji za prorjedna priv


lačenja, što se posebno odnosi na njegovu bitno najmanju
širinu.


Slika D i E pokazuju dva čimbenika vozilnog težišta:
udaljenost od stražnje osovine i njegovu visinu. Karakteristično
je za položaj težišta daje kod skidera bliži
prednjoj osovini radi bolje uzdužne stabilnosti pri
privlačenju, a da poljoprivredni traktori imaju bitno nepovoljniji
položaj težišta. Po visini težišta traktor Steyr
blizak je skiderima, a domaći skider ECOTRAC ima
najmanju visinu težišta.


Studij uzdužne i bočne stabilnosti - slike F i G, zavrijeđuju
posebno razmatranje, posebno bočna stabilnost,
budući daje uzdužna stabilnost srednjih skidera nesumnjivo
zadovoljavajuća te je povoljnija nego li kod
poljoprivrednih traktora. Po bočnoj se stabilnosti ova
četiri traktora bitno ne razlikuju, a najmanja bočna stabilnost
ECOTRAC-a posljedica je njegove izrazito najmanje
širine.


Slika H pokazuje razmjerni rast polumjera okretanja
od traktora ECOTRAC do poljoprivrednog traktora
TD 75A. I za ovaj se parametar može reći da je bitno
povoljniji kod skidera, a kod ECOTRACA najbolji. Može
se zaključiti da su manevarske sposobnosti - veoma
važna značajka za prorjedne radove, najbolje za najmanji
skider. Manji polumjer okretanja skidera posljedica
je načina upravljanja, koji je kod njih zglobni. Treba
napomenuti da su polumjeri okretanja poljoprivrednih
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 73     <-- 73 -->        PDF

D. Horvat, S. Sever: NEKE TEHNIČKE ZNAČAJKE TRAKTORA ZA PRIVLAČENJE DRVA . Šumarski list br. 3-4 , CXX (1996), 157—162
STEYR 9080a
LPKT 40


ECOTRAC-V


0 500 1000 1500 2000 2500 0 500 1000 1500 2000 2500
Duljina - Length L, mm Širina - Width B, mm Visina - Height H, mm


3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000


STEYR 9080a STEYR 9080a


LPKT 40 LPKT 40


ECOTRAC-V ECOTRAC-V


0 500 1000 1500


850 900 950 1000 1050
Udaljenost težišta od stražnjega mosta - Distance of CG from rear axle, mm
Visina težišta - Height of CG, mm


STEYR 9080a


STEYR 9080a


LPKT 40 LPKT 40


ECOTRAC-V ECOTRAC- V


0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50
Kut uzdužne stabilnosti - Angle of the longitudinal stability, Kut bočne stabilnosti - Angle of the side stability,


STEYR 9080a STEYR 9080a


LPKT 40 LPKT 40


ECOTRAC -V ECOTRAC-V
-*


0 2000 4000 6000 10 20 30 40 50 60
Vučna sila vitla - Winch tractive force F„, kN


Polumjer okretanja - Turning radius rv mm


Slika 2. Složeni usporedni prikaz tehničkih značajki četiri traktora


Figure 2. Complex parallel presentation of the tehnical features of four tractors
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 74     <-- 74 -->        PDF

D. Horvat. S. Sever: NEKE TEHNIČKE ZNAČAJKE TRAKTORA ZA PRIVLAČENJE DRVA .
traktora mjereni bez upotrebe kočnica na jednoj strani
traktora.


Slika I. pokazuje iskazanu, deklariranu vučnu silu
vitla, koja je u prvome redu rezultat izbora tipa vitla, te
koja u osnovi ne treba biti veča od težine skidera, što
odgovara za sva četiri vozila.


Slika 3. prikazuje ovisnost efektivne snage motora


o masi (težini) traktora. Masa od 5000 kg smatra se graničnom
masom između srednjih skidera i skidera.
2500 5000 7500 10000 12500 15000


Masa skidera - SkUder mass -m, kg


Slika 3. Odnos snage motora i mase traktora


Figure 3. Engine power vs. tractor muss relationship


Značajke ispitivanih traktora unesene su u poznatu
bazu podataka (Sever i Horvat 1992). Linearna
regresijska analiza pokazuje da između ova dva parametra
postoji čvrsta veza (r = 0,9; testirano: r > 0,8)


Položaj značajki za sva četriri vozila blizak je pravcu
izjednačenja (P = -1,38 + 0,0106 m). ECOTRAC
ima prema očekivanju najniži položaj, a poljoprivredni
traktor Steyer zbog znatne mase pripada grupi skidera
a ne srednjih skidera.


Odnos između dvaju indeksa oblika, B/L i H/L, za
istraživane je traktore pokazan na slici 4, uz znakovitu
razliku u položaju srednjih skidera i skidera za konačni
sijek (Sever i Knežević 1991). Pri šumskim radovima,
posebno prorjedama, svojevrstan iskaz veličine
i oblika česta su polazišta za razvrstbu strojeva. Značajno
je za sve istraživane traktore da se nalaze na dijelu
dijagrama gdje prevladava visina nad širinom. Ispitivani
poljoprivredni traktor bez šumske opreme nalazi
se u području ostalih poljoprivrednih traktora. To znači
da ih dodatna oprema čini šumskim traktorom s obzirom
na indeks oblika, ali i druga svojstva. I ECO


Šumarski list br. 4, CXX(1996), 157—162


0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70


Indeks oblika - Form index -HfL


Slika 4. Odnos indeksa oblika B/L i H/L


Figure 4. Relationship between form indexes B/L and H/L


TRAČ je zbog svoje male širine izvan područja srednjih
skidera, ali treba naglasiti daje u povoljnijem dijelu
dijagrama (ispod polja srednjih skidera) ako se ima
na umu njegova namjena za prorjede. Ako se i on uvrsti
u srednje skidere, što on svakako jest, tada se polje
srednjih skidera širi prema dolje što nameće nove kriterije
proizvođačima skidera za prorjede.


Slika 5. pokazuje granični vučeni teret ograničen
uzdužnom stabilnošću traktora koji je proračunat iz iz


&BSBjKBIJSMX&


Nagib vlake - Skid trail slope a = 0


Faktor preraspodjele mase trupaca-Loggmass distrib. factor k= 0,55


Faktor otpora privlačenja -Skidding resistance factor fif = 0,7


Nosivost stražnjega mosta - Rear axle load capacity 1,25 mase skidera


TD75A


STEYR 9080a


LPKT 40
"


ECOTRAC-V


H 1
0
2000 4000 6000 8000
Najveći teret prema stabilnosti -Max. load due to stability, kg


Slika 5. Granični teret ograničen stabilnošću traktora pri privlačenju drva


Figure 5. Marginal load due to stability at wood skidding
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 75     <-- 75 -->        PDF

D. Horvat, S. Sever: NEKE TEHNIČKE ZNAČAJKE TRAKTORA ZA PRIVLAČENJE DRVA . Šumarski list br. 3^1 , CXX (19%). 157—162
Nagib vlake - Skid trail slope a -0
Faktor preraspodjele mase trupaca - Logg mass distrib. factor km 0,55
Faktor otpora privlačenja - Skidding ressistance factor fx9 = 0,7


Nosivost stražnjega mosta - Rear axle load capacity 1,25 mase skidera


TD75A


STEYR 9080a


LPKT 40


ECOTRAC-V


+ +


1000 2000 3000 4000 5000
Najveći teret prema nosivosti stražnjega mosta, kg
Max. load due to rear axle capacity, kg


mjerenih karakteristika traktora pomoću računalnoga
programa Skider Šumarskoga fakulteta u Zagrebu
(Horva t 1989, 1990). Cijeli je proračun obavljen s
ulaznim parametrima koji se nalaze na gornjem dijelu
dijagrama, dakle za rad na vodoravnoj podlozi. Ovim
proračunom, kao i proračunom granične mase privlačenih
trupaca prema nosivosti stražnjega mosta koji prikazuje
slika 6, nastojao se dobiti dovoljno dobar i što
obuhvatniji pokazatelj potreban za usporedbu skidera,
te kao jedan od temelja za donošenje zaključka o njihovoj
pogodnosti za privlačenje u prorjedama. Oba su
granična tereta, prema očekivanju, povoljnija za srednje
skidere nego li za adaptirane poljoprivredne traktore.
To je posebice vidljivo za graničnu nosivost stražnjega
mosta. Prema Horvat u (1983, 1985) ova je
razlika još veća pri radu na nagibu.


Slika 6. Granični teret ograničen nosivošću stražnjega mosta


Figure 6. Marginal load due to rear axle capacity


ZAKLJUČAK - Conclusions


Morfološka svojstva šumskih prorjednih traktora pokazuju,
uz opću, i njihovu manju ili veću okolišnu pogodnost
za namijenjeni posao. Ta je spoznaja posebno
važna u praktičnoj primjeni strojeva na prorjedama.


Poslije nekoliko desetljeća uporabe adaptiranih poljoprivrednih
traktora, devedesete godine donose rast
broja uporabljenih srednjih skidera u hrvatskome šumarstvu.
Pritom je moguće ocjenjivati tek jedan čimbenik
i jedan tip traktora. Ipak, složena ocjena grupe srodnih


LITERATURA


Horvat , D., 1983: Jedan pristup problemu opremanja poljoprivrednog
traktora šumskim vitlom, Zbornik radova savjetovanja
"Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi", Opatija,
str. 149-165.


Horvat , D., 1985: Tehničko-eksploatacijske značajke adaptiranog
poljoprivrednog traktora u radu na nagibu. Mehanizacija
šumarstva, god. 10, br. 5-6, str. 59-65. (Rad je objavljen
i u zborniku savjetovanja "Kolokvij o bukvi", str. 93-
101.)


Horvat , D., 1989: Prediction of Tractive Performance for a
four-while Drive Skidder. International seminar "Forestry
transporting machinery and terrain interaction", College of
forestry Garpenberg, Sweden, str. 1-12.


Horvat , D., 1990: Predviđanje vučnih karakteristika šumskog
zglobnog traktora - skidera, Mehanizacija šumarstva, god.
15, br. 7-8. str. 113-118.


M o b e r g , [., Nor df j e 11, T. and G a b r i e 1 s s o n , L. (1988):
Small Scale Forestry, Garpenberg, 2/1988, str. 7-14.


traktora, iako zahtjevna, omogućuje kakvoćniju ocjenu
uporabljanih radnih sredstava.


Provedena raščlamba nekih tehničkih značajki vozila
za prorjede u ovome radu, pokazala je da su srednji
skideri u tome smislu bitno povoljniji od adaptiranih
poljoprivrednih traktora. Pritom domaći srednji skider
ECOTRAC-V, pokazuje izrazito povoljne značajke
za prorjedne radove.


- References
Sever , S., Horvat , D. (1992): Skidders and forwarders database
as a source and help in determing morphological relationship;
Proceedings of Workshop Computer Supported
planning of roads and harvesting workshop, Feldafing, Germany,
str. 196-200.


Sever, S., Horvat, D„ Tomašić, Ž. (1994): A contribution
to damage assessment standardization resulting from the
research into machine use on variable slopes. Proceedings
of Interactive workshop and seminar FORSITRISK "Soil,
tree, machine interactions", Feldafing, Germany, str. 1 -9.


Sever, S., Knežević, I. (1989): Yugoslav experience in designing
thinning machines. IUFRO P4.02.01 Meeting,
Hyytiala, Finska, str. 1-24.


Sever, S.,Knežević, I. (1991): Form index as possible criterion
for classification of forest off-road vehicles, Proceedings,
Volume II, 5th European Conference International Society
for Terrain-Vehicle Systems, Budapest, 1991, str. 468-
476.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 76     <-- 76 -->        PDF

D. Hnrval, S. Sever: NEKE TEHNIČKE ZNAČAJKI-: TRAKTORA ZA PRIVLAČENJE DRVA . Šumarski list br. 3—4, CXX (1996), 157—162
Štefančić, A. (1989): Komparativno istraživanje proizvodnoTomičić,
B.(l 986): Razvoj mehanizacije, tehnologije i organi


sti rada, troškova i oštećivanja stabala primjenom deblovne zacije rada u iskorišćivanju šuma u šumskom gospodarstvu


i sortimentne metode rada u proredi sastojina (Comparison "Mojica Birta" u Bjelovaru (The development of the mech


investigation of productivity, production costs and the daanization,
technology and organization of work in the ex


mages of tree-length and assortment method on forest stand ploitation of forests in the "Mojica Birta" forest enterprise


thinning), Meh. šumar. 14(1989)5-6, str. 93-102. in Bjelovar), Šumarski list, 1 10(1986)3-4, str. 29-44.


SUMMARY: The paper describes the morphological analysis of four skidders
- two adapted farming tractors and two medium-sized skidders. It is based
on the comparison of some properties such as the dependency of the motor
mass and power; relations between the form indices, e.g. H/L=f(B/L); clearance;
longitudinal and side stability, etc. Some of these parallel analyses
were made by entering the data of the tested skidders into the previously
made database of eighty skidders´ dimensions. In addition, the computation
of the limited load haul was made as to three criteria, longitudinal stability,
rear axle carrying capacity and steerability, were made using an algorithm
and computer program developed at the Zagreb Faculty of Forestry.


Key words : skidding, mountainous areas, adapted agricultural tractors,
skidders