DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 65     <-- 65 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 379.001 Šumarski list br. 3—4, CXX (1996), 151—156


PROBLEM PRIVLAČENJA DRVA U NIZINSKIM ŠUMAMA HRVATSKE


PROBLEM OF SKIDDING TIMBER IN CROATIAN LOWLAND FORESTS


Ante P. B. KRPAN*


SAŽETAK: Teški tereni za eksploataciju šuma u Republici Hrvatskoj ne
nalaze se samo u planinskom području Dinarida ili središnjem i rubnom Panonskom
gorju, gdje su otežavajući čimbenici nagib terena i značajne površinske
prepreke. Često puta problemi se javljaju pri eksploataciji nizinskih šuma
u kojima je dominantna vrsta plemeniti hrast lužnjak. Sume hrasta lužnjaka
razvijaju se u nizinskim poplavnim područjima na dubokim koherentnim tlima,
koja su većinom godine, a posebno za vrijeme sječe i privlačenja u zimskom
razdoblju, izvrgnuta vlaženju poplavnim, oborinskim i podzemnim vodama.
Izostankom jakih zima, što je posljednjih godina pravilo, nosivost tako
vlaženih tala postaje ograničavajući čimbenik primjeni standardne mehanizacije
pri privlačenju tehničke oblovine po tlu.


U oplodnim i dovršnim sječama nizinskih šuma Hrvatske, za privlačenje
tehničke oblovine koriste se najčešće zglobni traktori, zatim forvarderi te u
zadnje vrijeme pokretne žičare.


Radi zaštite tla i pomlatka pri dovršnim sječama hrasta lužnjaka, zglobni
traktori i forvarderi upotrebljavaju se u uvjetima dovoljne nosivosti tla, a pokretne
žičare u slučaju kad je nosivost nedovoljna za kretanje vozila po tlu.


U ovom radu prezentirani su rezultati istraživanja zglobnog traktora LKT
81, forvardera VKS 9041 i pokretne žičare sa stupom STEYR KSK16 pri radu
na privlačenju tehničke oblovine hrasta lužnjaka. S obzirom na dimenzije stabala
pri dovršnim sječama, pretežito se koristi sortimentna metoda izrade.


Ključne riječi: privlačenje drva, nizina, zglobni traktor, forvarder, žičara, studij rada, proizvodnost


UVOD — Introduction


Znatna reljefna raznolikost čini Hrvatsku zanimljiga
tržišta, a neke, kao hrast lužnjak npr., su na tržištu
vom s aspekta eksploatacije šuma. Krpa n (1990) šumtradicionalno
vrlo cijenjene.
sku površinu temeljem izrazitih makroreljefnih i drugih To potvrđuje i činjenica da se krajem proteklog i u
eksploatacijskih karakteristika dijeli na tri zone: ovome stoljeću, drvo hrasta lužnjaka na svjetskom trži


zona nizinskih šuma štu pojavljivalo pod nazivom "Slavonska hrastovina",
zona šuma na brežuljcima i brdima središnjeg i rubstoje
kupce upućivalo na poseban znak kvalitete. Stoga
nog panonskog gorja su nizinske šume najvrijedniji dio kontinentalnih šuma,
zona brdskih i planinskih šuma Dinarida koje inače zauzimaju 46 % ukupne šumske površine
Nizinske šume zauzimaju oko 25 % ukupne površiHrvatske.
ne šuma i šumskog zemljišta Hrvatske (2,45 mil. ha). Radi ilustracije proizvodnih mogućnosti staništa u
Vrste drveća koje tvore nizinske šumske zajednice ekošumama
hrasta lužnjaka, donosi se tablica 1, Boja nomski
su vrlo interesantne za hrvatsko i dio europsko-ni n & Krpa n (1994). Iz tablice je vidljivo da tije


kom ophodnje sastojina hrasta lužnjaka proizvede 1 071


Izv. prof. dr. se. Ante P. B. Krpan, Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu. m3 bruto drvne mase, od kojih se tijekom prorednog ra


ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 66     <-- 66 -->        PDF

A. P. B. Krpan: PROBLEM PRIVLAČENJA DRVA U NIZINSKIM ŠUMAMA HRVATSKF.
zdoblja dobije 475 m3, a tijekom oplodnih sječa i dovršnog
sjeka596m3. Mat i č (1989) je mišljenja da normalne
poplavne šume hrasta lužnjaka mogu tijekom ophodnje
od 140 godina proizvesti ukupno nešto iznad 1
200 m3 drva, od kojih se proredama posiječe oko 50 %,
a isto toliki je glavni prihod.


Razvoj prihoda tijekom ophodnje sastojina
hrasta lužnjaka


Yield development of pedunculate oak stands
through circulation period Tab.


Starost Srednje stablo Prihod po ha


sastojina Mean tree Yield per ha


Stand age


Godina Prsni promjer Obujam Posječeno drvo Broj stabala


Year D. b. h., cm Volume, m´ Wood volume, m3 Stem number


30 11,5 0,06 27,1 452


40 16,5 0,20 36,0 180


50 21,5 0,37 43,5 118


60 26,5 0,67 51,0 76


70 31,5 1,06 58,5 55


36,0 1,50
65,0 43


90 40,5 2,05 70,5 34


100 45,0 2,65 64,0 24


110 49,0 3,25 59,5 18


120 54,5 4,15 148,0 36


130 57,0 4,70 220,6 47


140 58,0 4,85 227,3 47


Ukupno tijekom ophodnje


Total through circulation period 1071,0 1130


so


Nizinske šume protežu se duž vodotoka rijeka Save
i Drave te drugih vodotoka panonske ravnice, razvijajući
se na aluvijalnim, dubokim, koherentnim tlima. Kako
se vlaže poplavnim, oborinskim i podzemnim vodama
tla ovih šuma dovoljno su nosiva za kotačna (ili gusjenična)
vozila primjenjivana u eksploataciji šuma samo
u dva krajnja slučaja:


Šumarski list br. 3


suho tlo
duboko smrznuto tlo
Sva ostala stanja tla, koja su tijekom sezone oplodnih
i dovršnih sječa najčešća, zbog male nosivosti su
nepovoljna za kretanje vozila, pri čemu nastaju manje
ili veće pa i nedopustive štete na tlu, dubećim stablima
ili podmlatku. Štete će se povećavati utjecajem velikih
dimenzija trupaca, posebno pri deblovnoj metodi izrade,
što je posebno naglašeno pri oplodnim i dovršnim
sječama.
U nizinskim šumama Hrvatske u oplodnim i dovršnim
sječama kod kojih se, kako je već naznačeno,
izrađuju trupci velikih dimenzija, za privlačenje trupaca
standardno se koriste:


zglobni traktori
- uz sortimentnu, poludeblovnu i
deblovnu metodu izrade,
forvarderi - uz sortimentnu metodu izrade.
Od 1993. godine se u dovršnim sječama eksperimentalno
primjenjuju pokretne žičare uz pretežito sortimentnu
metodu izrade.
Žičare nisu potpuna nepoznanica u hrvatskom šumarstvu.
Razni tipovi žičara korišteni su iza 1945. godine
u planinskim područjima (Gorski kotar) ali isto tako
i u nizini (Karlovac). Interes za žičare nestaje uvođenjem
poljoprivrednih traktora (iza 1960. godine), zglobnih
traktora (1969. godine) i forvardera (1971. godine)


- Krpa n (1994). Iznimno su se u Upravi šuma Našice
za privlačenje drva iz prorednih sastojina kao i za privlačenje
drva s dravskih otoka na kopno uspješno koristile
i danas koriste pokretne žičare dužine užeta do 300
m, koje prema Stampfer u (1994) i drugim autorima
spadaju u kratke žičare.
KOMPARATIVNA ANALIZA REZULTATA ISTRAŽIVANJA
Comparative analyse of investigation results


Rezultati istraživanja privlačenja drva iz dovršne sječe
zglobnim traktorom LKT 81, forvarderom VKS 9041
i pokretnom žičarom sa stupom Steyr KSK 16 prikazani
su komparativno u tablicama 2, 3 i 4.


Zglobni traktor LKT 81 snage 60 kW, opremljen dvobubanjskim
vitlom kao i forvarder VKS 9041, snage motora
75 kW, istraživani su na području Uprave šuma Zagreb,
šumarija Velika Gorica, u gospodarskoj jedinici
Siljakovačka dubrava, odjel 78. U sastojini hrasta lužnjaka
starosti 134 godine sortimentnom metodom izrađeno
je 1 800 m3 trupaca.


Tlo je bilo suho do vlažno. Zglobni traktor, kao i
forvarder posluživao je jedan radnik. Unatoč tome što
su traktor i forvarder privlačili drvo iz istog odjela pojavila
se stanovita razlika vrijednosti srednjeg trupca (tbl.
4). Kod traktora je prosječni obujam trupca 0,58 m3, a


kod forvardera za 0,14 m3 manji. Istodobno su duljine
prosječnog trupca tovara traktora za 0,3 m i promjer za
4,0 cm veće nego kod forvardera.


Pokretnom žičarom sa stupom Steyr KSK 16 privlačili
su se trupci hrasta lužnjaka iz dovršne sječe u odjelu
25b gospodarske jedinice Uovski lug - šumarije Garešnica,
Uprava šuma Bjelovar. Starost sastojine je 135 godina.
Stabla su izuzetnih dimenzija: prosječni prsni promjer
iznosio je 73 cm, a srednje kubno stablo je imalo
volumen od 7,20 m3. Prosječni trupac ima obujam od 1,17
m3, uz promjer od 54,9 cm i duljinu od 4,9 m (tbl. 4).


Žičaru je posluživalo 3 - 5 radnika specijaliziranih za
određene aktivnosti. Međusobnu koordinaciju ostvarivali
su radio vezom. Tlo je bilo raskvašeno (u fazi tečenja) i
nepodesno za rad traktora ili forvardera.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 67     <-- 67 -->        PDF

A. P. B. Krpan: PROBLEM PRIVLAČENJA DRVA U NIZINSKIM ŠUMAMA HRVATSKE Šumarski list br. 3—4. CXX (1996), 151—156
STRUKTURA VREMENA TURNUSA — Structure of cycle time


Struktura vremena ciklusa


Structure of cycle time


Operacija LKT
Operation 81


in % Prazna vožnja
Travel empty 3,02 15,5
Puna vožnja
Travel loaded 3,35 17,2
utovar
Felling site work 8,71 44,7
Istovar
Loading 4,41 22,6
Efektivno vrijeme
Effective time 19,49 100,0
Dodatno vrijeme
Allowance 4,68
Ukupno vrijme
Total time 24,17


Tab. 2
VKS Steyr
9041 KSK 16
mm % min %
2,9 8 9, 9 1,51 20, 4
4,7 0 15, 6 1,91 25, 8
14,7 2 48, 9 2,7 3 36, 9
7,7 0 25, 6 1,25 16, 9
30, 10 100, 0 7,4 0 100, 0
7,8 3 1,77
37,9 3 9,17


U tablici 2 prikazani su utrošci efektivnog i ukupnog
vremena turnusa za udaljenost privlačenja od 0,2 km,
zatim prosječni tovar, norma vremena i prosječni dnevni
učinak.


Efektivno vrijeme turnusa očekivano je najveće kod
forvardera. Efektivno vrijeme turnusa žičare je čak 4,1


puta manje od vremena forvardera i 2,6 puta manje od
efektivnog vremena traktora. Između vremena forvardera
i traktora odnos je 1,5:1.


Varijabilna vremena (vremena vožnji), S t e i n 1 i n
(1953), su manjeg relativnog udjela nego fiksna vremena
(vrijeme utovara i istovara) te se kreću od 25,5% kod
forvardera do 46,2% kod žičare. Suprotno tome udio
fiksnih vremena je najmanji kod žičare (53,8%), kod
traktora je 67,3% a kod forvardera čak 74,5% efektivnog
vremena. Pri tome forvarder za utovar utroši 1,9,
traktor 2,0 a žičara 2,2 puta više vremena nego za istovar.
Iz navedenog proizlazi da se za utovar utroši 2 puta
više vremena nego za istovar bez obzira na vrstu stroja.


Dodatno vrijeme za traktor i žičani utvrđeno je s 24%,
a za forvarder s 26% efektivnog vremena.


Ukupno vrijeme turnusa forvardera je 1,6 puta veće
nego kod traktora, odnosno 4,1 puta veće nego kod žičare.


BRZINE KRETANJA I NJIHOVI ODNOSI — Travel speed and its ratios


Utrošak varijabilnih vremena zavisit će o udaljeno1,17.
Mala razlika u brzinama kretanja posljedica je posti
privlačenja i brzini kretanja vozila. Brzine kretanja voljnih uvjeta za rad traktora (stanje tla suho do vlažno)
značajan su element učinka, posebno pri većim udaljes
jedne strane i činjenica da tovar (3,22 m3) nije bio za


nostima privlačenja. Stoga je provedena analiza brzina
kretanja punih i praznih strojeva za raspon udaljenosti
privlačenja od 75 m do 300 m, odnosno 500 m (tbl. 3).


Osnovna zakonitost da su brzine punih vozila manje
od brzina praznih, te da obje rastu s povećanjem udaljenosti
privlačenja, prisutna je kod sva tri stroja. Odnos
brzina praznog i punog traktora je u rasponu od 1,01 do


Brzine kretanja i njihovi odnosi


Travelling speed and its ratio


dane uvjete terena graničan. Veći prosječan tovar nije
bilo moguće postići zbog prostornog rasporeda trupaca
po površini sječine i zbog opravdane bojazni da bi forsiranje
povećanja tovara dovelo do povećanja udjela fiksnih
vremena s posljedicama na učinak.


Odnos brzina praznog i punog forvardera je u rasponu
od 1,12 do 2,22, što se nalazi u okviru dosadašnjih


Tab. 3


Udaljenost - Distance, m


75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 400 500
Brzina Speed,
km/h
LKT 81 1. Empty 2,95 3,18 3,42 3,62 3,80 3,98 4,11 4,20 4,28 4,34 4,54 4,68
2. Loaded 2,92 3,14 3,31 3,44 3,55 3,63 3,69 3,74 3,79 3,83 3,94 4,01
Odnos-Ratio 1 : 2 1,01 1,01 1,03 1,05 1,07 1,10 1,11 1,12 1,13 1,13 1,15 1,17
VKS 9041 3. Empty 2,05 2,32 2,61 2,98 3,42 4,02 4,65 5,15 5,55 6,15
4. Loaded 1,83 2,06 2,23 2,36 2,47 2,55 2,62 2,66 2,73 2,77
Odnos-Ratio 3 : 4 1,12 1,13 1,17 1,26 1,38 1,58 1,77 1,93 2,03 2,22
Steyr 5. Empty 4,72 5,65 6,41 6,98 7,49 7,96 8,32 8,60 8,93 9,18 9,97 10,48
KSK 16 6. Loaded 3,92 4,61 5,18 5,58 5,98 6,26 6,52 6,77 6,95 7,13 7,63 7,99
Odnos-Ratio 5 : 6 1,20 1,23 1,24 1,25 1,25 1,27 1,28 1,27 1,28 1,29 1,31 1,31
5 : 1 1,60 1,78 1,87 1,93 1,97 2,00 2,02 2,05 2,09 2,12 2,20 2,24
Ostali 5 : 3 2,30 2,44 2,46 2,34 2,19 1,98 1,79 1,67 1,61 1,49
odnosi 6 : 2 1,34 1,47 1,56 1,62 1,68 1,72 1,77 1,81 1,83 1,86 1,94 1,99
Other 6 : 4 2,14 2,24 2,32 2,36 2,42 2,45 2,49 2,54 2,55 2,57
ratios 1 : 3 1,44 1,37 1,31 1,21 1,11 0,99 0,88 0,81 0,77 0,70
2 : 4 1,59 1,52 1,48 1,46 1,44 1,42 1,41 1,41 1,39 1,38
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 68     <-- 68 -->        PDF

A. P. B. Krpan: PROBLEM PRIVLAČENJA DRVA U NIZINSKIM ŠUMAMA HRVATSKE
spoznaja o odnosima brzina istraživanih forvardera. Tako
je npr. odnos prosječnih brzina punih i praznih forvardera
Volvo 9111 kao 1:1,4, Volvo 971 kao 1:1,1,
Kockums 836 na sječini kao 1:1,4, a na vlaci 1:1,2 -
Krpan & Ivanović (1994).


Odnos brzina praznih i punih kolica žičare je najujednačeniji
i kreće se u rasponu od 1,20 do 1,31 (tbl. 3).


Prazna kolica žičare kreću se po nosivom užetu za
1,60 do 2,24 puta brže od praznog traktora po tlu a 2,30
do 1,49 puta brže od praznog forvardera za komparirane
udaljenosti. Puna kolica žičare su 1,34 do 1,99 puta
brža od punog traktora, a 2,14 do 2,57 puta brža od punog
forvardera.


Šumarski list br. 3—4, CXX (1996), 151 — 156


Odnos brzina praznog traktora i forvardera je u rasponu
od 1,44 do 0,70, a punog od 1,59 do 1,38. U oba
slučaja forvarder je intenzivnije povećavao brzine kretanja
s povećanjem udaljenosti nego traktor.


Prosječna brzina lateralnog izvlačenja užeta žičare
od trase žičare je iznosila 2,1 km/h a bočnog privlačenja
tovara 4,1 km/h. Prosječna udaljenost iznosila je 17
m, a najveća 40 m.


Prosječna brzina izvlačenja užeta traktorskog vitla
iznosila je 1,2 km/h, a privitlavanja 0,9 km/h. Razlike u
brzinama izvlačenja užeta i privlačenja tovara kod traktora
i žičare logična su posljedica tehničkog ustroja navedenih
strojeva.


ANALIZA DNEVNIH UČINAKA I TROŠKOVA — Daily output and cost analyse


Dnevni učinci sva tri stroja opadaju s povećanjem
udaljenosti privlačenja - tbl. 4. Opadanje učinka je jače
izraženo kod žičare i traktora, kod kojih učinak na 300
m udaljenosti u odnosu prema 100 m udaljenosti opada
za oko 25%. Za navedene udaljenosti kod forvardera
pad učinka je 12%.


Najveće učinke ostvaruje žičara, zatim forvarder te
konačno traktor.


Odnosi dnevnih učinaka traktora i forvardera s povećanjem
distance rastu i to od 1,46 za 75 m do 1,75 na
300 m udaljenosti. Time se potvrđuju dosadašnje spoznaje
kako je forvarder pogodnije sredstvo za privlačenje
drva na veće udaljenosti transporta. Uz to može se
reći daje učinak forvardera prosječno za 1,6 puta veći u
odnosu na traktor pri sličnim uvjetima rada.


Odnos dnevnih učinaka žičare i traktora zadržava se
na razini od 1,90 do 2,00 u korist žičare na svim udaljenostima
privlačenja.


Dnevni učinci i njihovi odnosi


Daily output and its ratio


Tovar - Load


Snaga Specifično
motora opterećenje Srednji
Engine Specific Obujam promjer Duljina Broj


Odnos učinaka žičare i forvardera opada s povećanjem
udaljenosti i to od 1,31 za 75 m na 1,10 za 300 m
udaljenosti.


Jedinični troškovi privlačenja drva iznose:


traktor LKT 81 15,74 DM/m3
forvarder VKS 9041 12,84 DM/m3
žičara Steyr KSK 16 27,00 DM/m3
Traktor i forvarder pripadaju državnim šumama, dok
je žičara vlasništvo poduzetnika. Podaci ukazuju da žičara,
iako najvećeg dnevnog učinka, troškovno nije konkurentna
traktoru i forvarderu. Unatoč tome, razlog za
uporabu žičara u uvjetima u kojima ne mogu raditi drugi
strojevi, postoji. Razlozi za upotrebu žičara u nizini
pri oplodnim i dovršnim sječama postoje također zbog
ekološkog i estetskog izgleda šume nakon provedene
eksploatacije. G r a m m e 1 (1988) navodi da se tehnologije
rada traktorom i žičarom troškovno izjednačuju


Udaljenost - Distance, m


power loading 75 100 125 150 175 200 225 250


Volume Mean Lenght komada
diameter Number
of pieces


kW mVkW m´ cm m Dnevni učinak - Daily output, m1.LKT8I 60 0,054 3,22 42,4 4,1 5,5 79,70 73,62 70,08 68,40 66,00 63,91 61,90 60,00


2. VKS9041 75 0,110 8,27 38,4 3,8 18,8 116,22 112,68 109,84 107,62 105,73 104,57 102,72 101,92
3. Steyr KSK 16 238 0,011 2,55 54,9 4,9 2,18 152,54 146,10 140,18 134,73 129,68 125,00 120,96 116,58
2:1 1,46 1,53 1,57 1,57 1,60 1,64 1,66 1,70
Odnosi - Ratios 3:1 1,91 1,98 2,00 1,97 1,96 1,95 1,95 1,94
3:2 1,31 1,30 1,28 1,25 1,23 1,20 1,18 1,14
Tab. 4
275 300 400 500
3/d
58,30 56,60 50,74 45,98
100,46 99,33
113,06 109,49 97,19 87,55
1,72 1,75
1,94 1,93 1,91 1,90
1,12 1,10
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 69     <-- 69 -->        PDF

A. P. B. Krpan: PROBLEM PRIVLAČENJA DRVA U NIZINSKIM ŠUMAMA HRVATSKE
ako se u obzir uzmu ekološke i estetske komponente
troška. Uz to mora se naglasiti kako se uvjeti za rad kotačnih
ili gusjeničnih vozila, obzirom na nosivost tla,
mijenjaju dnevno, a u kampanji oplodnih i dovršnih sječa
(jesen, zima) povoljne uvjete za rad navedenih vozila


ZAKLJUČCI


Prosječni tovar traktora iznosio je 3,22 m3, forvardera
8,27 m3, a žičare 2,55 m3.
Prosječni obujam trupca iznosio je 0,58 m3 pri privlačenju
traktorom, 0,44 m3 kod forvardera te 1,17 m3
kod žičare.
Traktor LKT 81 i forvarder VKS 9041 radili su u
sličnim uvjetima. Tlo je bilo vlažno. U odnosu na forvarder
traktor je imao 0,14 m3 veći obujam prosječnog
trupca. Žičara Steyr KSK 16 radila je na potpuno raskvašenom
tlu. Obujam prosječnog trupca u odnosu na
traktor bio je veći za 2 puta, a u odnosu na forvarder čak
2,6 puta.
Kod udaljenosti privlačenja od 200 m varijabilna
vremena forvardera čine 25,5%, traktora 32,7% i žičare
46,2% efektivnog vremena. Razliku do 100% čine fiksna
vremena.
Za utovar se kod svih strojeva troši dva puta više
vremena nego za istovar.
Brzine kretanja traktora i forvardera po tlu te kolica
žičare po nosivom užetu, ponašaju se prema poznatim
zakonitostima.
Najveće dnevne učinke postiže žičara, zatim forvarder
te traktor. Opadanje učinka s povećanjem udaŠumarski
list br. 3—4, CXX (1996), 151—156


zbog blagih zima gotovo nemamo. K tomu visokovrijedni
sortimenti iz dovršnih sječina hrasta lužnjaka, u
kojima furnirski trupci pridolaze do 50%, prodajnom
cijenom mogu pokriti znatno povećane troškove privlačenja
drva žičarom.


Conclusions


ljenosti privlačenja kod žičare i traktora u odnosu na
forvarder je izrazitije. Odnos učinaka žičare i traktora
na svim udaljenostima ostaje na razini 2:1. Odnos učinaka
žičare i forvardera opada s povećanjem udaljenosti
privlačenja.


Trošak žičare po m3 je veći za 1,7 puta od troška
traktora, odnosno 2,1 puta od troška forvardera.
Unatoč višem trošku u određenim uvjetima opravdano
je za privlačenje trupaca primjeniti žičani.
U nizinskim šumama hrasta lužnjaka radi smanjenja
šteta na tlu, stablima i pomlatku pri oplodnim i dovršnim
sječama može se preporučiti sljedeća tehnologija
eksploatacije šuma:
- sorti mentna metoda izrade,
- privlačenje zglobnim traktorima na smrznutom te
suhim do vlažnim tlima,
- izvoženje forvarderima (s polugusjenicama) - na
suhim do mokrim tlima,
- iznošenje srednje dugim pokretnim žičarama sa stupom
u svim uvjetima ali pretežito u slučajevima granične
nosivosti tla za kretanje kotačnih ili gusjeničnih vozila.
LITERATURA - Literature


Bojanin. S. and Krpan, A. P. B., 1994: Analyse von Produktionssystemen
Holzernteverfahren in Kroatien. Beitrage zur forstlichen
Verfahrenstechnik. Tagungsberichl uber das 28. Internationale
Symposium "Mechanisierung der Waldarbeit"
vom 28.8. - 2.9.94. in Langnau i. E., Schweiz; s. 60-79.


Grammel, R.. 1988: Holzernte und Holztransport. Verlag Paul Parey
- Hamburg und Berlin, 242 s.


Krpan, A. P. B., 1990: Prilog klasifikaciji šumskih terena u svjetlu
eksploatacije šuma u teškim uvjetima (Supplement to forest
terrain classification in view of logging under difficult conditions).
Mehanizacija šumarstva, vol. 15, no. 5/6, p. 107


110.
Krpan, A. P. B. and Ivanović, Z., 1994: Iznošenje tehničkog oblog
drva mekih i tvrdih listaća forvarderom VKS 9041 (Forwarding
soft and hard broadleaved round timber with the VKS
9041). Mehanizacija šumarstva, vol. 19, no. 1, str. 11-31.


Krpan, A. P. B. and Ivanović. Ž., 1995: Iznošenje trupaca hrasta
lužnjaka žičarom STEYR KSK 16 (Yarding pedunculate oak
logs with the STEYR KSK 16 cable crane). Šumarski list,
vol. CX1X, no. 3, p. 75-90.


Matić, S., 1989: Intenzitet prorede i njegov utjecaj na stabilnost,
proizvodnost i pomlađivanje sastojina hrasta lužnjaka (Thining
intensity and its impact on the stability, productivity
and regeneration of pedunculate oak stands). Anales pro experimentis
foresticis, vol XXV, no. 25, p. 261-278.


Slampfer, K., 1994: Seibringungin Osterreich. Internationaler Sommerhochschulkurs
"Umweltvertragagliche Forstwirtschaft"
BOKU, Wien, 1-13 s.


Steinlin, Ff., 1953: ZurMethodik von Rtickeversuchen. Forstarchiv,
4/5.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 70     <-- 70 -->        PDF

A. P. B. Krpan: PROBLEM PRIVLAČENJA DRVA U NIZINSKIM ŠUMAMA HRVATSKE Šumarski list br. 3—4, CXX (19%), 151—156
SUMMARY: Difficult terrains of forest exploitation in the Republic of Croatia
cannot be merely found in mountainous region of the Dinarids or the
central and marginal Panonian highlands where terrain slopes and significant
surface obstacles represent a complicating factor. Problems frequently
arise at the exploitation of lowland forests in which the highgrade pedunculate
oak predominates. Pedunculate oak forests grow in lowland flooded areas on
deep running coherent soils which are almost throughout the year, particularly
during the winter felling and skidding period exposed to the moistening of


flood, precipitation or ground water. With the absence of strong winters which
has become quite regular in the past few years, the before mentioned moistened
soils become a limiting factor at the application of standard machinery
equipment.


Skidders, forwarders and recently introduced mobile cable cranes are frequently
used for skidding round timber in seed and final felling Croatian lowland
forests.


In order to protect soil at final felling of oak, skidders and forwarders are
used in convenient ground strength conditions. On the contrary, mobile cable
cranes are used.


This paper presents research results obtained by measurements at the LKT
81 skidder, the VKS 9041 forwarder and the STEYR KSK 16 mobile cable
crane on skidding pedunculate oak round timber. With respect to tree dimensions
at final felling the wood assortment method has been mainly used.


Key words: skidder, forwarder, mobile cable crane, work study, productivity