DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 65     <-- 65 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 379.001 Šumarski list br. 3—4, CXX (1996), 151—156


PROBLEM PRIVLAČENJA DRVA U NIZINSKIM ŠUMAMA HRVATSKE


PROBLEM OF SKIDDING TIMBER IN CROATIAN LOWLAND FORESTS


Ante P. B. KRPAN*


SAŽETAK: Teški tereni za eksploataciju šuma u Republici Hrvatskoj ne
nalaze se samo u planinskom području Dinarida ili središnjem i rubnom Panonskom
gorju, gdje su otežavajući čimbenici nagib terena i značajne površinske
prepreke. Često puta problemi se javljaju pri eksploataciji nizinskih šuma
u kojima je dominantna vrsta plemeniti hrast lužnjak. Sume hrasta lužnjaka
razvijaju se u nizinskim poplavnim područjima na dubokim koherentnim tlima,
koja su većinom godine, a posebno za vrijeme sječe i privlačenja u zimskom
razdoblju, izvrgnuta vlaženju poplavnim, oborinskim i podzemnim vodama.
Izostankom jakih zima, što je posljednjih godina pravilo, nosivost tako
vlaženih tala postaje ograničavajući čimbenik primjeni standardne mehanizacije
pri privlačenju tehničke oblovine po tlu.


U oplodnim i dovršnim sječama nizinskih šuma Hrvatske, za privlačenje
tehničke oblovine koriste se najčešće zglobni traktori, zatim forvarderi te u
zadnje vrijeme pokretne žičare.


Radi zaštite tla i pomlatka pri dovršnim sječama hrasta lužnjaka, zglobni
traktori i forvarderi upotrebljavaju se u uvjetima dovoljne nosivosti tla, a pokretne
žičare u slučaju kad je nosivost nedovoljna za kretanje vozila po tlu.


U ovom radu prezentirani su rezultati istraživanja zglobnog traktora LKT
81, forvardera VKS 9041 i pokretne žičare sa stupom STEYR KSK16 pri radu
na privlačenju tehničke oblovine hrasta lužnjaka. S obzirom na dimenzije stabala
pri dovršnim sječama, pretežito se koristi sortimentna metoda izrade.


Ključne riječi: privlačenje drva, nizina, zglobni traktor, forvarder, žičara, studij rada, proizvodnost


UVOD — Introduction


Znatna reljefna raznolikost čini Hrvatsku zanimljiga
tržišta, a neke, kao hrast lužnjak npr., su na tržištu
vom s aspekta eksploatacije šuma. Krpa n (1990) šumtradicionalno
vrlo cijenjene.
sku površinu temeljem izrazitih makroreljefnih i drugih To potvrđuje i činjenica da se krajem proteklog i u
eksploatacijskih karakteristika dijeli na tri zone: ovome stoljeću, drvo hrasta lužnjaka na svjetskom trži


zona nizinskih šuma štu pojavljivalo pod nazivom "Slavonska hrastovina",
zona šuma na brežuljcima i brdima središnjeg i rubstoje
kupce upućivalo na poseban znak kvalitete. Stoga
nog panonskog gorja su nizinske šume najvrijedniji dio kontinentalnih šuma,
zona brdskih i planinskih šuma Dinarida koje inače zauzimaju 46 % ukupne šumske površine
Nizinske šume zauzimaju oko 25 % ukupne površiHrvatske.
ne šuma i šumskog zemljišta Hrvatske (2,45 mil. ha). Radi ilustracije proizvodnih mogućnosti staništa u
Vrste drveća koje tvore nizinske šumske zajednice ekošumama
hrasta lužnjaka, donosi se tablica 1, Boja nomski
su vrlo interesantne za hrvatsko i dio europsko-ni n & Krpa n (1994). Iz tablice je vidljivo da tije


kom ophodnje sastojina hrasta lužnjaka proizvede 1 071


Izv. prof. dr. se. Ante P. B. Krpan, Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu. m3 bruto drvne mase, od kojih se tijekom prorednog ra