DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 6     <-- 6 -->        PDF

S. Malić, M. Oršanič, I. Anić: NEKE KARAKTERISTIKE I PROBLEMI PREBORNIH ŠUMA OBIČNE JELE . Šumarski list br. 3-^t, CXX (1996), 91
UVOD — Introduction


Obična jela (Abies alba Mill.) tvori u Hrvatskoj pre-
borne šume koje zauzimaju 29% ukupne šumske površine
ili 540 641 ha. Drvna zaliha tih šuma iznosi 102
203 300 m3 od čega se na jelu odnosi 30 975 420 m3 ili
30%. Preostalih 70% u omjeru smjese tih šuma najvećim
dijelom pripada običnoj bukvi (Fagus sylvatica L.),
nešto manje običnoj smreci (Picea abies Karst.) i ostalim
listačama.


Na području Dinarida preborne šume tvore šumska
zajednica bukve i jele (Abieti-Fagetum dinaricum Treg.
1957), pretežito na vapnenačkoj geološkoj podlozi, te
manjim dijelom šumska zajednica jele s rebračom (Blechno-
Abietetum Ht. 1950), na silikatnoj geološkoj podlozi.
U panonskom dijelu Hrvatske pridolazi panonska bukovo
jelova preborna šuma (Abieti-Fagetum pannonicum
Rauš 1969), na vršnim dijelovima gora između rijeka
Save i Drave. Te šume imaju veliku vrijednost u
gospodarskim i općekorisnim funkcijama. Općekorisne
funkcije predstavljene su većim brojem društvenih i ekoloških
funkcija.


Idealna preborna struktura šume predstavljena je stablima
različitih visina i debljina na jedinici površine, u
kojoj se nalazi normalna drvna zaliha raspoređena u prebornu
strukturu koja osigurava maksimalni prirast, optimalno
prirodno pomlađivanje i stabilnost.


Današnje stanje jelovih prebornih šuma obilježeno
je poremećenom i često nestalom prebornom strukturom,
stoje uzrokom čitavog niza promjena od kojih navodimo
ove:


- vrlo loše ili potpuno izostalo prirodno pomlađivanje
jele,
- smanjenje ili povećanje drvne zalihe u odnosu na
normalnu, uz smanjenje prirasta,
- starenje, fiziološko slabljenje i sušenje dominantnih
stabala (u 1992. godini bilo je 20,4% stabala čije su
krošnje oštećene preko 60%, u 1993. godini 15%, a 1993.
godine 15,2% stabala),
- naglašeni negativni utjecaji kiselih kiša i drugih onečišćivača
zraka, vode i tla,
- promjene u sastojinskoj mikroklimi,
- degradacija šumskog tla zakorovljenjem, smanjenjem
mikrobiološke aktivnosti, erozijom ili nagomilavanjem
sirovog humusa,
- pojava sekundarnih štetnika koji ubrzavaju sušenje
stabala,
- agresivni pridolazak bukve na račun jele, posebno
na južnim, kamenitim ekspozicijama i južnim rubovima
areala jele, te umjetno povećanje učešća smreke.
Sve navedeno razlog je negativnog trenda u razvoju
prebornih šuma Hrvatske. Uzroke koji su doveli do ovakvog
stanja možemo podijeliti u tri grupe:


a) Pogrešni gospodarski zahvati, posebno glede ophodnjice,
intenziteta i načina sječe.


b) Pojava dužih sušnih razdoblja u globalnoj klimi.


c) Nepovoljan utjecaj kiselih kiša i polutanata koji
onečišćuju zrak, vodu i tlo.


S obzirom da navedeni uzroci djeluju uzajamno, a
da na neke od njih ne možemo utjecati, preostaje nam
jedino pravilnim uzgojnim zahvatima formirati prebornu
strukturu koja je u stanju prevladati nepovoljne utjecaje.


NEKE KARAKTERISTIKE PREBORNIH SUMA U HRVATSKOJ


— Some Features of the Croatian Selection Forests
Preborno gospodarenje u Hrvatskoj nastaje istovremeno
kada i u središnjoj Europi (Švicarska, Francuska,
Njemačka, Austrija), te se u izvornom obliku zadržalo
do danas. Da bi se ta tvrdnja shvatila, treba istaknuti da
su šume Hrvatske na 95% ukupne površine prirodne
strukture, a svega na 5% površine su umjetno podignute
šume ili šumske kulture.


Sume prirodne strukture u Hrvatskoj nastale su prirodnim
pomlađivanjem i to preborne šume prebornim
sječama, a regularne šume oplodnim sječama. U svezi s
tim šumarstvo Hrvatske se ne susreće s problemom uzgajanja
šuma bliskih prirodi, kao stoje to danas poseban
hit u šumarstvu Europe, zbog toga što je većina naših
gospodarskih šuma prirodne strukture. Većina gospodarskih
šuma Hrvatske su prva ili druga generacija nastala
prirodnim putem iz hrastovih ili bukovih prašuma


kada je riječ o regularnim šumama. Isto tako preborne
šume imaju kontinuitet iz jelovih prašuma. To su sve
klimatogene šumske zajednice u čijem se omjeru smjese
nalaze isključivo autoktone vrste drveća, koje po svojoj
fitocenološkoj pripadnosti pridolaze u konkretnoj zajednici.
Svi gospodarski zahvati, kako u prebornim, tako
i u regularnim šumama, ponajprije se baziraju na ekološkim
zahtjevima vrsta drveća i šumskih zajednica, njihovim
biološkim svojstvima i gospodarskim osobinama
vrsta i zajednica. Sve navedeno uvijek je postojalo u
zakonskim propisima koji reguliraju funkcioniranje šumarstva,
a posebno u zakonima o šumama koji u različitim
oblicima u Hrvatskoj imaju skoro 200-godišnju
tradiciju. U tom i još sveobuhvatnijem kontekstu (šumarska
nastava, znanost, društveni i ekološki uvjeti i
dr.), nastala je poznata Zagrebačka škola uzgajanja pri