DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 47     <-- 47 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK630* 31+903+681 (497.13l.001 Šumarski list br. 3-4 . CXX (1996). 133—141


NEKA ISKUSTVA PRI POKUŠAJU OPOJMLJENJA STRATEGIJE EKSPLOATACIJE
ŠUMA U HRVATSKOJ - ZEMLJE U TRANZICIJI*


SOME EXPERIENCE IN THE ATTEMPT TO DEFINE LOGGING STRATEGIES IN CROATIA,
A COUNTRY IN TRANSITION


Stanislav SEVER**


SAŽETAK: Hrvatsko je šumarstvo do osamostaljenja i osnutka vlastite države
određivalo nekoliko čimbenika: društveno vlasništvo šuma i radnih sredstava,
česte organizacijske promjene, centralno planiranje, tzv. dogovorna ekonomija,
nekonvertibilna valuta, razdoblja visoke inflacije, veliki državni dugovi,
kontrolirani i zatvoreni tokovi informacija itd. Tranzicija započeta prije
pet godina, posebno u eksploataciji šuma, vodi prema tržišnoj ekonomiji i
utvrđivanju vlasnika šume. Pritom se nailazi na mnoge objektivne i subjektivne
prepreke koje otežavaju određenje strategije šumskih radova. Stvaranje jedinstvenoga
poduzeća koje upravlja državnim šumama u Hrvatskoj (oko 80%
svih šuma), omogućilo je, i u okolnostima okupiranosti četvrtine državnoga
teritorija, jedinstveno gospodarenje na gotovo 2 000 000 ha šumskoga zemljišta.
Pritom je ostala nenarušena cjelovitost šumarske proizvodnje od uzgajanja
šuma do eksploatacije šuma. Osnova je jedine realne strategije u eksploataciji
šuma povećanje proizvodnje i proizvodnosti boljim korištenjem znanja
i sposobnosti zaposlenih, a ne u ulaganjima i stalnoj reorganizaciji. Početkom
1995, uz mnoge započete promjene vlasničkih odnosa, poduzetništvo
je u eksploataciji hrvatskih državnih šuma različito zastupljeno: u privlačenju
drva u prosjeku preko 50 %, u prijevozu drva oko 45 %, sječi i izradi
blizu 30 %, uzgajanju šuma i zaštiti šuma oko 45 %, gradnji šumskih prometnica
preko 50 % itd.


Ključne riječi: strategija eksploatacije šuma, zemlja u tranziciji,
Hrvatska


UVOD - Introduction


Stvarni je početak događanja u šumarstvu opisan u du, jednako kao i u Istočnoj Europi (polit.). Tada je zaovome
članku, kraj Prvoga svjetskog rata, kada je hrvatpočela
gospodarska i mnoga druga tranzicija, što se u
sko šumarstvo započelo živjeti u novostvorenoj državi šumarskoj djelatnosti posebno odrazilo i odražava na
koju razgovorno zovemo prva Jugoslavija. Izuzev za vrieksploataciju
šuma. Na iskustvu Hrvatske, novonastale
jeme Drugoga svjetskog rata, postoji određena razlika samostalne države, opisat će se stanje, problemi i doseu
životu hrvatskoga šumarstva u vrijeme prve i druge zi u prošlom, petogodišnjem razdoblju.
Jugoslavije, a koje je nakon rušenja berlinskoga zida Ipak, ova je pisana objava predviđanja o iskorišta1990.
godine pobudilo u toj čovjekovoj djelatnosti na-vanju drva, kao posljedku stresnih događaja u Istočnoj


Europi, nastala ponajprije na poticaj Mr. J. W. Manna


* Dobrovoljni referat na XX. 1UFRO kongresu u Tampereu, Finska, 6. (Oregon, SAD, srpanj 1990), koji mije pisao ..."zamido
12. kolovoza 1995, proširen s dijelovima izlaganja na zasjedanju istražisao
da na Kongresu u Montrealu opišete trenutno sta


vačkog projekta S3.06-00 Šumarska djelatnost u planinskim uvjetima.


nje u vašoj regiji i zatim iznesete, pretpostavljamo, za


** Prof. dr. se. Stanislav Sever, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Svetošimunska 25. HR-10000 Zagreb. Hrvatska misli o tehnološkom promicanju koje će se dogoditi. U
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 48     <-- 48 -->        PDF

S. Sever: NEKA ISKUSTVA PRI POKUŠAJU OPOJMLJENJA STRATEGIJE EKSPLOATACIJE ŠUMA U HRVATSKOJ ... Šumarski list br. 3^t. CXX (1996), 133—141
pogledu nedavnih političkih promjena u vašoj regiji,
ta bi lento bila od velikog interesa za sudionike... ".
Posljedak toga poticaja bilo je polusatno izlaganje na
zasjedanju istraživačkog projekta S3.06-00 Šumarska
djelatnost u planinskim uvjetima (XIX. IUFRO kongres.
Montreal 1990) te objava natuknica i pretpostavki u poslijekongresnom
Zborniku 3. divizije (Sever 1990A). To
i nije bila teška zadaća jer. osim poznavanja stanja u
svojoj zemlji - Hrvatskoj, dovoljno nam je obavijesti o
iskorištavanju šuma u Istočnoj Europi stizalo putom usmjerenih
objavnih izvora, službenih susreta sa šumari


ma tih zemalja u okviru djelovanja SEV-a (Savjet za
uzajamnu ekonomsku pomoć) te na druge načine.


Poslije mnogo godina centralnog, i često izvan zemlje
(Hrvatske) neupravljanoga rada u šumarstvu, sa sada
samosvojnom šumarskom strategijom svake zemlje
ponaosob u pridobivanju drva ili druge šumarske djelatnosti,
sasvim je nemoguće sažeti i opisati sličnosti moguće
je to tek učiniti sa zamjerkama. To je i razlogom
da ću se sada, za razliku od onoga opisa iz 1990,
baviti samo (ne)prilikama u Hrvatskoj; nikako i u političkom
prostoru bivše Istočne Europe.


POVIJESNI PREGLED ŠUMA NA HRVATSKIM PROSTORIMA
Historical review of the forests on the Croatian area


Za shvaćanje postojećih šuma kao bitne sastavnice
hrvatskoga krajolika i gospodarstva, treba se podsjetiti
na neke povijesne činjenice (Kauders i Frančišković
1983).


(1) Prodorom Turaka daleko u središnju Europu,
zemljovid je Hrvatske dobio oblik bumeranga ili kroasana
(naziv peciva vjerojatno nije potekao od naziva
hrvatske države, naroda i si., kao što je jedan od planetoida
dobio ime Croatia, kravata vjerojatno od imena
stanovnika Hrvatske Croate i si.), granični je dio Hrvatske
postao Vojna krajina te bio pod neposrednom upravom
Carskoga vojnog stožera u Beču. Seljaci unutar
Vojne krajine bili su slobodni, a svo zemljište i šume
pripadale su ´kruni´ (Sabadi 1994). Za naknadu za svoju
vojnu službu seljaci su koristili krunska dobra: građevno
drvo, ogrjevno drvo i dr. Ovo se stanje nije mijenjalo
do 1922. godine.
(2) U dijelu Hrvatske pod građanskom vlasti Hrvatskoga
sabora, tzv. Provincijalu, stanje je sa šumama bilo
različito. Tu su seljaci bili kmetovi, a za prava na šumu
koja je bila vlasništvo plemstva, morali su plaćati novcem,
djelom i služništvom.
(3) Dio je Hrvatske bio i pod mletačkom vlasti, čijim
je padom tijekom Napoleonovih ratova taj priobalni
hrvatski dio došao pod austrijsku krunu, odvojenu
od Hrvatske sve do kraja 19. stoljeća. Pojednostavljeno,
oblik šumskoga vlasništva bilo je u tom području
neka vrsta kmetstva, potvrđenog ugovorom.
(4) Ukidanjem kmetstva u 19. stoljeću, na području
civilne Hrvatske pod vlašću Sabora i Vojne krajine, započeo
je tijek razdvajanja, tzv. segregacije, a) U građanskoj
su Hrvatskoj zemlja i šume dijelom podijeljene
seljacima, odnosno dijelom ostale u zemljoposjedničkom
(vlastelinskom) vlasništvu, ali bez služničkog
odnosa, b) U Vojnoj je krajini pak između graničara i
države podijeljeno zemljište i šuma nakon njihove novčane
procjene. Zajedničko je zemljište uključeno u tzv.
zemljišne zajednice, njih oko 1200, s oko 220 000 ha
šumskoga zemljišta, dijelom pošumljenoga.


Poslije prve pisane isprave o gospodarenju šumama
u Hrvatskoj iz 13. stoljeća, opći su napuci o šumi i šumarstvu
donijeti u 17. stoljeću. Marija Terezija u 18.
stoljeću donosi Slavonski urbar i Hrvatski urbar, propise
koji su u području prava i obveza rješavali pitanja
odnosa feudalaca i kmetova. Značajniji je njezin zakon
Šumski red iz 1769. kojim se uređuje potrajnost gospodarenja,
vrijeme sječe, popis sječa, daje mnogi uputak


o radu u šumi i dr. Za vrijeme Austro-Ugarske carevine
sljedeći je značajni zakon, zapravo prvi Zakon o šumama
(Reichforstgesetz), onaj iz 1852. godine. Ovaj je
zakon s nekoliko izmjena i obnova bio u Hrvatskoj na
snazi do kraja Prvog svjetskog rata.
Prvi zakon o šumi Kraljevine Jugoslavije iz 1929.
bio je veliko šumarsko razočarenje; u mnogim svojim
dijelovima nije dosizao prethodne, a kamoli ih nadograđivao.
Tako je, na primjer, čista sječa dozvoljena na
ploštini do 200 ha. Do Prvoga svjetskog rata, dok je
hrvatsko šumarstvo bilo pod utjecajem ili dio srednjoeuropskoga
šumarstva, postojalo je nekoliko vlasničkih
skupina različitog udjela u ploštini šuma: državne šume
25,6 %; općinske i seljačke šume 10,9 %; zemljišne
zajednice 13,6 %; granični teritorij Vojne krajine
18,7 %; crkvene šume 1,9 %; udruge i društva 3,0 %;
bankovne i korporacijske šume 1,9 % te privatne šume
24,4 %. Sume Vojne krajine nacionalizirane su 1922.
godine te su (a) pridodane državnim šumama, povećavajući
im udjel ploština na preko 44 % ukupne obrasle
površine, dok je (b) oko 345 852 ha tih šuma predano
graničarima. Tako su prije Drugoga svjetskog rata
državne šume u Hrvatskoj zauzimale 883 789 ha (44,3%
ukupne pošumljene ploštine). Za sve to vrijeme šumari
Hrvatske vodili su dugu borbu za izdvajanje, odnosno
nespajanje šumarstva i drvne industrije.


Poslije Drugoga svjetskog rata nastali su mnogi problemi;
desetljećima su šume bile u tzv. društvenom vla
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 49     <-- 49 -->        PDF

S. Sever: NEKA ISKUSTVA PRI POKUŠAJU OPOJMLJENJA STRATEGIJE EKSPLOATACIJE ŠUMA U HRVATSKOJ . Šumarski list br. 3—4, CXX (1996), 133—141
sništvu, bile su česte reorganizacije, dijelilo se uzgajanje
i iskorištavanje šuma te stvarala složena poduzeća
koja su se sastojala od obaju upravljačkih sustava - šumarstva
i drvne industrije. Poslije šest zakona o šumama
između 1947. i 1977, posljednji u drugoj Jugoslaviji
donijet je 1985. godine.


Jedan od rezultata takve politike bio je udio izvezenih
oko 400 000 m3 trupaca iz bivše Jugoslavije, od kojih
je preko 80 % bilo iz hrvatskih šuma. Povećana je
sječa smanjila postojeću drvnu zalihu, posebno za vrijeme
gospodarske blokade od strane Sovjetskog saveza
poslije 1948. Procjenjuje se daje posječeno blizu 50
milijuna kubnih metara drva preko dopuštenoga sječnog
etata. Započevši 1990. novi život, hrvatsko je šu


marstvo naslijedilo mnoge od nabrojenih problema prošlosti.


Sada Hrvatska spada u prilično dobro pošumljene
europske zemlje s preko 0,5 ha šuma po stanovniku, s
visokim udjelom (preko 90 %) prirodnih šuma.


Evo nekoliko činjenica o dugoj tradiciji hrvatskoga
šumarstva: 135 je godina od osnutka Šumarske akademije,
kasnije Šumarskoga fakulteta; sljedeće će godine
(1996) biti 120. godina neprekinutoga izlaženja časopisa
Šumarski list; Šumarski institut slavi 50. godišnjicu;
150 je godina od osnutka Hrvatskoga šumarskog
društva; 31 je godina od izlaženja Glasnika za šumske
pokuse (Annales pro experimentis foresticis); 20 je godina
od izlaženja Mehanizacije šumarstva (Rauš 1992).


OKOLNOSTI U HRVATSKOME ŠUMARSTVU POSLIJE 1990.
Background of Croatian forestry after 1990


Od 1991. Hrvatska napušta u mnogome dijelu života
ranije načine postupanja, nastoji preustrojiti gospodarstvo,
uvesti tržišna načela. U ovome trenu hrvatski
se teritorij dijeli na 27 530 km2 poljoprivrednoga zemljišta,
te 24 581 km2 šumskoga zemljišta (oko 44 %),
uz značajnu ploštinu pripadajućega mora.


Unatoč brojnim poteškoćama od početka rata 1991,
Hrvatska se borila s okupacijom četvrtine do trećine
ukupnoga okružja s najvrijednijim šumama na oko 30%
hrvatskoga šumskog zemljišta. Trenutno (1995) je manje
od dvadesetine hrvatskoga teritorija (< 5 %) okupirano,
a oko 3% šuma još nije uključeno u sastav "Hrvatskih
šuma". Ovo se oslobađanje dogodilo u tjednu
održavanja XX. IUFRO kongresa.


U ukupnom nacionalnom proizvodu - UNP (tzv. bruto
nacionalni proizvod - BNP) Republike Hrvatske, šumarstvo
sudjeluje s 1,2 %, a drvna industrija s 2,5 %.


Iako je njihov ukupni postotak (šumarstva i drvne industrije)
u UNP-u manji od 4 %, ukupno zaposleni
postotak manji od 5 %, izvoz je njihovih proizvoda oko
desetina (10 %) cjelokupnoga hrvatskog izvoza, dok je
razmjerni uvoz za ostvarenje cjelokupne proizvodnje 1
do 2 %. To je važna činjenica za hrvatsko gospodarstvo
zbog toga stoje odnos izvoza i uvoza 1 : 1,62. Istodobno
je industrijska proizvodnja porasla u siječnju
1995. za 4,9 %, ali je u svibnju pala za 1,6 %.


Među mnogim problemima, poput teškoga položaja
gospodarstva, sušenja šuma, borbe za održanjem biološke
raznolikosti (tzv. biodiverziteta), ekološke uravnoteženosti
(tzv. ekobilance) i prisutnosti cjelovitih (globalnih)
fizičkih promjena - o svemu tome brižno skrbi
i IUFRO. Katkada se javlja pojava da se ekološko
upravljanje preokreće u ekologizam, ideologiju, nauk,
spoznajnost poput mnogih drugih -izama.


Procjena vlastite situacije te izrada strategije eksploatacije
šuma lakša je ukoliko se poznaju slični problemi
u susjednim državama slične prošlosti, šumarske uobičajenosti
i dr. kakve su npr. Austrija, Njemačka, Slovenija,
Slovačka, Mađarska, Češka, Poljska, pa i dio
skandinavskih zemalja.


Ocijenjuje se da će zadaće i teškoće s ciljem rješenja
šumskoga vlasništva u Hrvatskoj proći s manje dvoumljenja
nego u drugim dijelovima bivše Jugoslavije,
barem u onome dijelu gdje je taj proces započeo. Tako
su se u Sloveniji privatne šume nakon prvoga dijela denacionalizacije
povećale sa 65 % na 75 %, a u sljede-


SUSJEDNE ZEMLJE - Neighbouring countries


čem se koraku denacionalizacije očekuje i najveći udjel
privatnih šuma u Europi, oko 81 %.


Poduzetničko je iskustvo različito. G u i m i e r
(1988) navodi daje 75 % opreme u kanadskoj eksploataciji
šuma vlasništvo, procijenjeno, od oko 9000 poduzetnika.
Taj veliki broj poduzetnika i njihov općenito
razmjerno mali obujam poslova, traži znatni izazov
istraživača koji mnogostruko moraju dijeliti zanimanje,
ocjene, pomoćna sredstva i proizvodne uvjete, kao i prijenos
tehnoloških spoznaja na velik broj pojedinaca.


U Poljskoj se 80 posto poslova u eksploataciji šuma
obavlja poduzetnicima i privatnim tvrtkama (G i e f i n g
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 50     <-- 50 -->        PDF

S. Sever: NEKA ISKUSTVA PRI POKUŠAJU OPOJMLJENJA STRATEGIJE EKSPLOATACIJE ŠUMA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 3—*, CXX (19%), 133—141
1995). Suparništvo između vlastito proizvedene opreme
i visokovrijednih uvoznih sastavnica doprinosi rastu
vrijednosti poljskih šumskih strojeva. Prema Muszynskom
(1995), poljske su šume sastavljene od 83 %
državnih šuma i 17 % privatnih šuma, veličine oko 1
ha po vlasniku.


Republika Češka očekuje denacionalizaciju državnih
šuma i rast privatnoga vlasništva (Petr 1995). Novi
šumovlasnici trebaju pomoć pri gospodarenju šumom,
novčanu pomoć pri otvaranju šuma i dr. Državne šume
čine 66 %, privatne 19 %, te je 15 % ostalih šuma u
ukupnoj ploštini šuma.


Rumpf (1995) izvještava o mađarskom šumarstvu te
navodi da se 2/3 drva dobiva pri konačnom sijeku, a 1/
3 otpada na prethodno pridobivanje drva iz prorjeda.
Državne šume čine 60 % šumskoga zemljišta, a privatne
oko 40 % njihove ploštine. Novi šumovlasnici, njih
oko 300 000, trebaju mjerodavnu i ovlaštenu pomoć.
Razina mehaniziranosti eksploatacije šuma kreće se od
40% za cijepanje drva, do 99 % pri obaranju, kresanju
i trupljenju.


Republika Slovačka stvorila je novu strategiju i šumsku
politiku. Oko 40 % državnih šuma neće biti privatizirano.
Državne šume sudjeluju s 47 %, privatne zajedničke
šume 21,6 %, male privatne šume 16,1 %, općinske
šume 9 % te druge šume 6,4 % (Turok 1995).
Slovačka je poznata po svojoj proizvodnji skidera (LKT


- Martin). Omjer cijena traktora za privlačenje (skideri,
forvarderi...) iz Slovačke i Skandinavije je oko 1 : 3.
U Austriji je 65 % šumskog zemljišta u privatnom
vlasništvu, a veći dio kao mali posjedi (Benett 1992).
Austrijsko federalno šumsko poduzeće (AFFE) gospodari
zemljištem državnih šuma koje obuhvaća 16 %
ukupnoga šumskog zemljišta. Obuhvatni zakoni usmjeruju
šumske postupke podjednako u privatnim i državnim
šumama. Ostali su vlasnici austrijskoga šumskog
zemljišta zadruge s 14 % (zadruge 10%, crkva 4 %);
općinske šume 3 %; pokrajinske 1 % te druge javne šume
1 %. AFFE ima šest centara za održavanje strojeva
koji usklađuju i usmjeruju opremu za gradnju putova i
iskorištavanje šuma prema šumarijama na njihov zahtjev.


ŠUMARSKA ORGANIZACIJA I ISKORIŠTAVANJE SUMA
Forestry organization and harvesting


Poslije proglašenja nezavisnosti Hrvatske 1990. godine,
novi je ustroj donio i promjenu bivših zakona i
propisa. Izmijenjeni Zakon o šumi osniva javno poduzeće
"Hrvatske šume" koje počinje upravljati državnim
šumama. Tvrtku danas organizacijski čini direkcija, 15
uprava šuma te 168 šumarija, odnosno nakon "Bljeska "
i "Oluje", 16 uprava šuma i 171 šumarija te oko 600
djelatnih revira. Granice šumarskih jedinica često nisu
istovjetne s granicama općina i županija. To se i očekivalo
pri usredotočenom upravljanju s 80% hrvatskih šuma
u državnom vlasništvu, kao i to da će takav organizacijski
oblik donijeti veću djelotvornost i manje proizvodne
troškove. Jednom kada oslobođenje od prošlosti
postane potpuno, bit će to povoljni doseg. "Hrvatske
šume" odgovorne su za upravljanje i rukovođenje s
1,95 milijuna hektara šuma i šumskoga zemljišta; oko
10 000 uposlenika; godišnje pomlađivanje na oko 50


000 hektara šuma; divljač na preko 0,5 milijuna hektara;
skrb za gotovo 300 milijuna m3 drvne zalihe; pridobivanje
gotovo 5 milijuna m3 sječnoga drva. Međutim,
na prvome je mjestu skrb o šumskome radniku i okolišu.
Otvorenost šuma u Hrvatskoj koleba od 20 m/ha u
planinskom području (Gorski kotar), do nekoliko metara
po hektaru u drugim dijelovima zemlje. Srednja
otvorenost prometnicama hrvatskih šuma iznosi 6,8 m/
ha.


Drvna zaliha svih hrvatskih šuma iznosi oko 300 milijuna
m3. Čine ju 84 % listače i 16 % četinjače. Omjer
jednodobnih i prebornih šuma je 65 : 35. Ukupni prirast
hrvatskih šuma iznosi oko 8,8 milijuna m3 (87 %
listača i 12,5 % četinjača). Godišnji ukupni sječivi etat
u Republici Hrvatskoj iznosi 5,5 milijuna m3; u državnim
šumama 4,8 106 m3 (48 % pilanski trupci i drugo oblo
industrijsko drvo; 37 % ogrjevno drvo; 15 % ostatak).


VLASNIŠTVO - Ownership


U društvenom vlasništvu koje je pripadalo samoupravnome
društvu bio je nepoznati vlasnički titular šuma.
1995. stanje je u Hrvatskoj drukčije: približno 4/5
(80 %) su državne šume, a 1/5 (20 %) privatne. Međutim,
denacionalizacija će donijeti nove upitnosti koje se


dijelom mogu riješiti vraćanjem dobara, a dijelom nadoknadom.
To će vjerojatno biti moguće, jer je prije nacionalizacije
poslije Drugoga svjetskog rata bilo 24,3%
privatnih šuma, tek nešto više nego danas.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 51     <-- 51 -->        PDF

S. Sever: NEKA ISKUSTVA PRI POKUŠAJU OPOJMLJENJA STRATEGIJE EKSPLOATACIJE ŠUMA U HRVATSKOJ ... Šumarski list br. 3—4, CXX (1996), 133—141
KAKO OPOJMITI STRATEGIJU EKSPLOATACIJE ŠUMA?
How to define logging strategies?


Kao i sve druge, strategija je eksploatacije šuma, ili
zapravo strategija šumarske tehnologije i razvoja tehnike,
vrh piramide čiju osnovu čine šumarska rutina,
operativa i taktika. Krug zahtjevnosti pri strategiji osnutka
novoga proizvoda je izbor tehnologije. Nužnost plana
tehnoloških i ergonomskih zahtjeva te tehničkih svojstava,
djelotvornog ostvaraja i održanja te skrbi o sociološkim
pojavama, mora pratiti opojmljenje strategije
eksploatacije šuma.


Nadalje, takva strategija mora proizaći iz poznavanja
vlastitoga povijesnoga nasljedstva, okolnosti u kojima
šumarstvo djeluje u tranzicijsko vrijeme, iskustva
susjednih zemalja - i onih koji su prošli ili ih je mimoišao
život iza berlinskoga zida. Sve to mora uobličiti
novu šumarsku organizaciju i strategiju pridobivanja
drva (slika 1).


Poslije određenja bioloških i tehnoloških čimbenika,
izbora opreme, sastavnica visoke zahtjevnosti i kojih
drugih sklopova, slijedi činidba koja će s njihovim
povezivanjem u strojeve za određene tehnologije stvoriti
preduvjete za racionalnu proizvodnju, naravno uz
prateće ozakonjenje. Različita razina tehničke vještine,
organizacije, izobrazbe i uzdržavanja stanja, najčešći su
problemi koji imaju za posljedicu stvaranje organizacijskoga
jaza.


Temeljeći se na uobičajenosti, stvarat će se nova i
podudarna politika. Takva šumarska politika mora rabiti
suvremeni tehnički i tehnološki razvoj usklađujući
ga s razboritim gospodarskim usmjerenjem i tržišnim
gospodarstvom.


U ovome trenutku na čelu je hrvatskoga šumarstva
najviši izvršni naredbodavac - Ministarstvo poljopriv-


POVIJESNO NASLJEDSTVO HRVATSKIH KRAJEVA


HISTORICAL INHERITANCE OF THE CROATIAN AREA ´ )


+


/^OKOLNOSTI U HRVATSKOM ŠUMARSTVU POSLIJE 1990. \


\ BACKGROUND OF CROATIAN FORESTRY AFTER 1990 J + / ISKUSTVO SUSJEDNIH ZEMALJA ´"´
I EXPERIENCE OF NEIGHBOURING COUNTRIES J


NOVA ŠUMARSKA ORGANIZACIJA I STRATEGIJA PRIDOBIVANJA DRVA


NEW FORESTRY ORGANIZATION AND LOGGING STRATEGIES


SI. I. Ostvaraj strategije eksploatacije šuma iz vlastitih i tuđih spoznaja
Fig. I Logging strategies realization by one´s own and foreign understandings


rede i šumarstva. Prema izmijenjenom Zakonu o šumama,
određuje se da državno javno poduzeće "Hrvatske
šume" ostvaruje strukovne programe i planove gospodarenja,
rukovodne zadaće, odabir stabla i sječine za sječu,
istodobno obavljajući sve potrebne radove i u privatnim
šumama. To je prvi put u povijesti hrvatskoga
šumarstva da je ono organizirano kao ujedinjeno
poduzeće. S obzirom na ukupni (bruto) dohodak od
1993. do 1995. godine, "Hrvatske šume" bile su deveta
tvrtka u Hrvatskoj. Na početku toga razdoblja dohodak
je iznosio oko 150 milijuna USD, a profit oko 25
milijuna USD. Najveći problemi privatnih šuma ostaju:
gotovo pola milijuna hektara šuma su degradirane
šume, dio njih zapušten je, usitnjene su u posjede od
0,5 do 1,5 ha. Nadalje, strategija eksploatacije šuma mora
dati odgovor na mnoga pitanja u svezi sa zaštitom
sjekača i okoliša, sa položajem poduzetnika (npr. postizanje
licence za rad u šumi i dr.), ostvariti dogovor s
mogućim užitnikom sadašnje prosječne drvne zalihe u
privatnim šumama od oko 90 mVha (prema 200 mVha
u državnim šumama), o djelovanju tržišne ekonomije
na određene razine šumarskih poslova, ocjenu gustoće
šumskih prometnica, strategiju mehaniziranja u novim
okolnostima, sve s posebnim osvrtom na omjer opreme
proizvedene kod kuće i one iz uvoza itd. (Seve r
1994).


Dati odgovor na pitanje o suvisloj strategiji iskorišćivanja
šuma promatranjem samo sustava šumarstva,
unatoč proizvodnog prevladavanja te sastavnice, npr. u
broju zaposlenih, ukupnom dohodku i dr., tek je dijelom
moguće. Zbog mnogih vanjskih čimbenika koji
utječu na šumarstvo, a time i na pridobivanje drva, treba
promatrati i okruženje. Lambert iWhittenbur
y (1995) za SAD u prvom trokutnotn okruženju
koje stvara šumarsku frustraciju, taj osjećaj nezadovoljstva,
smetnji i zapreka zbog nemogućnosti ostvarenja
ciljeva, ali i mnoge polarizacije, kolebanja između brojnih
krajnosti, navode tri: vladu, okoliš i industriju. U
hrvatskim se okolnostima sredinom devedesetih godina
mogu pridodati i mnoga druga trokutna okruženja.
Slika 2. pokazuje mogući drugi krug koji nisu naveli
američki istraživači, a koji često dovodi unutarnje naprezanje
šumarskoga sustava na razinu dopuštene granice
izdržljivosti.


Kao dio Europe, sve do svršetka Prvoga svjetskog
rata, hrvatsko šumarstvo može i sada u daljem putu izabrati
europski predložak, tj. osobiti udio vlastitih radnih
sredstava i onih poduzetničkih. To će povećati broj
pitanja poznatih u zemljama koje su godinama živjele
u određenim uvjetima često opisivanih izričajem ´iza
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 52     <-- 52 -->        PDF

S. Sever: NEKA ISKUSTVA PRI POKUŠAJU OPOJMI JENJA STRATEGIJE EKSPLOATACIJE ŠUMA U HRVATSKOJ . Šumarski list br. 3—4, CXX (19%). 133—141
STRATEGIJA EKSPLOATACIJE ŠUMA


LOGGING STRATEGIES


VLASTITA (NE)SPOSOBNOST


ONE´S OWN (MABIUTY


SI. 2. Dvostruki trokut šumarske frustracije i polarizacije (unutarnji trokut:


M. B. Lambert i C. Whittenbury, 1995)
Fig. 2 Double triagle of forester´s frustration and polarization (Inside triagle:
M. B. Lambert & C. Whittenbury 1995)


berlinskoga zida´, iza ´željezne zavjese´ i si., npr. određenje
sudova o vrednovanju tehnologija i tehnike koji
će ostati u šumarskoj proizvodnji i dr. (S e v e r 1988).


Kao dodatak ovim mjerilima može se opojmiti i djelotvorne
sustave za nadziranje kakvoće i vrsnoće skrbi
o okolišu, međuovisnost obveza za zaštitu šuma od opasnosti
pri radu s traktorima u realnoj proizvodnji, osiguranje
pomoćnih materijala, zaštitne opreme i dr. Sve
je to vjerojatno bio razlog da se jedna ograničavajuća
stranica unutarnjeg trokuta na drugoj slici imenovala industrijom,
ne označujući dvojnost: drvna industrija i
strojogradnja. Od jedne dobivamo radna sredstva, drugoj
prodajemo svoj proizvod. O ostvarivosti strategije
eksploatacije šuma, kako nas poučava vlastito iskustvo,
često suprotni zahtjevi odlučuju o omjeru postupaka i
poslova obavljenih vlastitim radom ili radnim, odnosno
transportnim sredstvom, ili ugovorenom poduzetničkom
činidbom. Shematski prikaz temelja šumarske strategije,
šumarskoga iskustva, treba pomoći da ono potraži


ZAŠTITA ŠUMSKOG RADNIKA I OKOLIŠA
LUMBERMAN AND ENVIRONMENMENTAL PROTECTION


- POLOŽAJ PODUZETNIKA -STATUS 01 CONTRACTORS
-TRŽIŠNO GOSPODARSTVO - MARKE! ECONOMY
- GUSTOĆA PROMETNICA ROAD DENSITY
OMJER DOMAĆE I UVOZNE OPREME
RATIO Of IMPORT AND DOMESTIC EQUIPMENT


ERGONOMSKI ZAHTJEVI -ERGONOMIC DEMANDS
SOCIOLOŠKI POGLED SOCIOLOGICAL ASPECTS
TZV. UMIRUĆE TEHNOLOGIJE -DYING QUI TECHNOLOGIES
PRIMJENJIVANJE TEHNOLOGIJE BEZ VEĆE BUDUĆNOSTI
SWING U CIMU OGIES BUT NO l ONGER PROSPI Cl IVI
BUDUĆNOSNE TEHNOLOGIJE PROSPI Cl IVI II CNOl OGIES
NADZOR NAD KAKVOĆOM BRIGE 0 OKOLIŠU
SUPERVISING THE QUALITY OF ENVIRONMENTAL CARE


OSTVARIVOST STRATEGIJE PRIDOBIVANJA DRVA


FEASIBILITY OF LOGGING l


SI. 3. Slijed razina poticaja stvaranju strategije šumarskih tehnologija s tražnjom
odgovora na upitnosti čije poznavanje osigurava ostvarivost poduhvata


Fig, 3 Sequences initiative´s level to creat strategy of forestry Technologies
with answers finding on differently questions


odgovore na brojna pitanja, urašćujući u svekoliko obuhvaćanje
i osiguranje ostvarivosti prihvaćene strategije
(slika 3).


STROJEVI U EKSPLOATACIJI SUMA KAO DIO STRATEGIJE
Logging machines as part of strategy


Uz problem vlasništva i njegove trenutne promjene,
mnoga se pitanja odnose na strojeve i opremu, npr., kojim
je strojevima i opremi dopuštena uporaba u šumi,
kakvo je određenje mjerilišta i ispitivališta ovlaštenih
za izdavanje ovjernica o valjanosti uređaja i oruđa za
rad u šumarstvu, koliko je prihvaćanje dijela domaće
opreme uz uvoznu, bilo licencu ili nekoga drugoga su


radničkog oblika, koji su načini usmjerbe ovisnosti
između prilagodljivosti i mnogostranosti opreme itd.
(Sever 1990B, 1994).


Činjenica da u šumarskoj proizvodnji eksploatacija
šuma sudjeluje sa 76 % zaposlenih, sa 70 % ukupnoga
prihoda u šumarstvu te oko 80 % radničkih ozljeda, a
samo s 19 % istraživača te ispod 15 % ukupnih istraži
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 53     <-- 53 -->        PDF

S. Sever: NEKA ISKUSTVA PRI POKUŠAJU OPOJMLJENJA STRATEGIJE EKSPLOATACIJE ŠUMA U HRVATSKOJ . Šumarski list br. 3—4, CXX (1996), 133—141
STROJEVI U ISKORIŠTAVANJU ŠUMA KAO DIJEL STRATEGIJE


LOGGING MACHINES AS PART OF STRATEGY


OPĆA PITANJA


GENERAL QUESTIONS J)


STROJEVI I UREĐAJI ČIJA JE UPORABA DOPUŠTENA U SUMI
MACHINES AND DEVICES ALLOWED TO BE APPLIED IN FORESTS


ISPITIVALIŠTE TESTING LABORATORIES
MJERILIŠTE MEASUREMENT LABORATORIES
UVOZNE SASTAVNICE - IMPORTED COMPONENTS
HOMOLOGACIJSKI SUSTAV HOMO(LO)GENIZATION SYSTEM
CERTIFIKACIJSKI SUSTAV - CERTIFICATION SYSTEM
PROVJERA PODUZETNIČKE OPREME


CONTROL OF CONTPATOR´S EQUIPMENT


VLASNIČKA PITANJA


.OWNERSQUESTIONS


VLASTITI RADNICI I RADNA SREDSTVA
ONE´S OWN WORKERS AND WORK MEANS


VLASTITI RADNICI - RADNA SREDSTVA SU NJIHOVO VLASNIŠTVO
ONE´S OWN WORKERS WHOSE WORK MEANS ARE THEIR PROPERTY


SURADNJA S PODUZETNICIMA - COOPERAIION WITH CONTRACTORS
NEKI DRUGI NAClN SOME OTHER WAY
ZABORAVITI PROŠLOST -FORGET THE PAST


>


OPOJMITI ZAHTJEVE NOVOGA DOBA PRI ŠUMARSKIM


POSTUPCIMA PRIDOBIVANJA DRVA


>


TO DEFINE THE REQUIREMENTS OF NEW AGE IN


FORESTRY LOGGING OPERATIONS


vačkih sredstava, povećava potrebu za rastom strategije
u iskorištavanju šuma. Stanje je u uzgajanju šuma
obrnuto.


Sljedeći podaci određuju prijeratno stanje u hrvatskome
šumarstvu. Za hrvatske je šume to ponajprije pitanje
preko 6000 motornih pila, 1000 traktora od kojih
su trećina izraziti šumski traktori (skideri, forvarderi),
oko 270 traktorskih prikolica, 400 kamiona i 350 kamionskih
prikolica s oko 500 hidrauličnih i samohodnih
dizalica - svi ti strojevi upotrebljeni su u eksploataciji
šuma, uz dodatno oko 1600 strojeva i 670 pomoćnih
uređaja koji se rabe u uzgajanju šuma, kao i oko
280 strojeva i priključaka za gradnju šumskih prometnica.


Uspoređujući podatke iz 1990, sječa je smanjena za
trećinu. Svi su poslovi obavljeni s oko 40 % manje poljoprivrednih
traktora s ugrađenim vitlom i oko 30 %
manje skidera, dok je drvo prevezeno s oko 40 % manje
kamiona i njihovih prikolica. Šumarstvo s oko 3000
motornih pila, uništenih ili pokradenih u ratu, te oko
300 automobila i autobusa za prijevoz radnika, 250 traktora
drugih tipova, 200 dizalica, 500 strojeva i uređaja,
200 radio postaja te druge opreme - zahtijeva ustroj vlastitoga
nacionalnog sustava homologacije, certifikacije
i atestne provjere uvoznih strojeva u Hrvatsku, na vlastitim
mjerilištima i ispitivalištima (slika 4).


SI. 4. Strojevi u iskorištavanju šuma kao dio strategije


Fig. 4. Logging machines as a part of strategy


PODUZETNICI I RADNA SREDSTVA U ŠUMARSTVU - BITAN DIO STRATEGIJE U EKSPLOATACIJI
ŠUMA
Contractors and work means in forestry - essential part of logging strategies


Kao i u mnogim drugim dijelovima tranzicijskih procesa,
šumarstvo je krenulo sa zamisli privatizacije i poduzetničkoga
rada kao spasonosnom formulom za sve
dnevne probleme pri mehaniziranju šumskoga rada (Sever
1993A). Pitanje o tome tko treba biti vlasnik strojeva
i uređaja rabljenih u šumarskoj djelatnosti, poseb


no u eksploataciji šuma, jedan je od prvih zadataka novoga
javnog poduzeća.


Sredinom devedesetih godina poduzetnici u hrvatskome
šumarstvu pri različitim poslovima sječe i izrade
sudjeluju s oko 28,3 %, na privlačenju s 41,4 %, prijevozu
30,5 %, uzgajanju i zaštiti šuma s 45 %, gradnji
šumskih prometnica 52 % (Anon. 1994).


ZAKLJUČAK - Conclusions


Rad na strategiji i rješavanju problema eksploatacije
šuma iznijedrili su mnoge probleme: kako izabrati
radnu metodu s optimalnom tehnikom; kako unaprijediti
iskoristivost u eksploatacijskim postupcima sa strojevima;
kako poboljšati kriterije i naputke za konstruiranje
i izradu vlastitih strojeva; kako svladati probleme
potreba za malim serijama kao i mnogih nesuglasnih


zahtjeva pri konstruiranju; kako jasno definirati zahtjeve
šumarskih tehnologa; kako optimirati sociološku
strukturu zaposlenih - svi ti čimbenici kao i mnogi drugi,
moraju se razmatrati ako je hrvatsko šumarstvo izabralo
europski model za ustroj državnih šuma.


Strategija eksploatacije šuma može se sažeti u nekoliko
natuknica:
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 54     <-- 54 -->        PDF

S. Sever: NEKA ISKUSTVA PRI POKUŠAJU OPOJMLJENJA STRATEGIJE EKSPLOATACIJE ŠUMA U HRVATSKOJ
Šumarski lisl br. 3—4. CXX (1996), 133—141
prihvaćanje razvoja tehnike i tzv. međukoraka, što
znači prihvaćanje strojeva i uređaja za potrebe sadašnjih
tehnologija;
opojmljenje tehnološko-eksploatacijskih značajki
strojeva sa svrhom razvoja budućih tehnoloških sklopova;


određenje i izbor visoko normiranih strojnih sklopova;


izbor opreme prema kriterijima: vlastita/strana, uvjeti
za stranu opremu (dokumentacija, licenca, kooperacija,
uvoz i dr.);
razvoj tzv. sekundarnih postupaka (održavanje, priprema
alata i dr.);
sudjelovanje pri proizvodnji opreme, optimizaciji
radnih režima, razini kontrole, energijske potrošnje itd.;
zakonodavnu skupnost: normacija, zaštita pri radu,
razvrstba i nazivoslovno opojmljenje, i dr.;
LITERATURA


(1) Anon. (1994): Priopćenje u svezi s raspravom o hrvatskom šumarstvu
i JP "Hrvatske šume" (A report on the discussion
on Croatian forestry and the "Croatian Forests" public association).
Meh. šumar. 19(1994)1, s. 1-9.
(2) Benett ,
D. M. (1992): Observations of selected forest operations
in Austria, FERIC SR-81, p. 11 + V.
(3) G i ef i ng , D. (1995): Wie sehen die forstpolitischen Rahmenbedingungen
in Polen aus? Forum auf der Interforst ´94,
Band I, KWF, Nr. 17/1995, s. 2-4.
(4) G u i m i e r,
D. Y. (1986): Contractors Challenge and opportunities.
1UFRO DIVISION 3 Paper, "Future needs of forest
operations research", Uppsala, p. 1-8.
(5)Kaunders,
A., Frančišković, S. (1983): Povijest šumarstva,
Šumarska enciklopedija, LZ "Miroslav Krleža",
Zagreb, Svezak 2, str. 81-86.
(6) M. B.Lambert.
C. Whittenbury (1995): Integrating forest
operations technology with society´s view of the new
age of forest management, IUFRO XX World Congress,
Tampere, Abstract of Invited Papers, p. 228
(7) M u s z y n s k i,
Z. (1995): Die Lage der Forst und Holzwirtschaft
in Polen. Forum auf der Interforst ´94, Band 1, KWF,
Nr. 17/1995, s. 4-6.
(8) P e t r,
J. (1995): Zu einigen Problemstellungen der gegenwiirtigen
Forstwirtschaft der Tschechischen Republik. Forum auf
der Interforst ´94, Band 1, KWF, Nr. 17/1995, s. 26-32.
(9) Rauš ,
Đ. (1992), Edit.: Šume u Hrvatskoj (Forests of Croatia).
Zagreb, p. 340.
(10) Rumpf , J. (1995): Situation von Forst und Holzwirtschaft
in Ungarn. Forum auf der Interforst ´94, Band 1, KWF, Nr.
17/1995, s. 33-36.
prijenos spoznajnih rezultata o nabavljenoj novoj
šumarskoj opremi, redovna i dodatna izobrazba;
napor pri rješavanju konstrukcija, izboru materijala,
sklopova, agregata...;
Zemlja u tranziciji poput Hrvatske katkada mora i
umjetno odrediti svoje stanje: razvijena, polurazvijena,
nerazvijena, da bi našla mjesto u GATT-u, WTO-u,
PHARE-u, IMF-u, WB-u... — sve važne ustanove za
novčanu podršku i hrvatskoga šumarstva i drvne industrije.


Konačno, razumna strategija može pomoći hrvatskome
šumarstvu u očuvanju ostalih sastavnica, poput krajobraza,
gospodarstva i kulture. Zbog toga razloga rezultati
izvornih istraživanja tranzicijskih problema moraju
obuhvatiti šumarsku praksu u najširem smislu te
riječi.


- References
(1 I) Sabadi , R. (1994), Edit.: Pregled šumarstva i drvoprerađi


vačkog sektora u Republici Hrvatskoj, Zagreb, p. 120 + karta


šumskih zajednica Republike Hrvatske


(12) Sever ,
S. (1988): Some future needs oflogging machine research
development. IUFRO DIVISION 3, Paper "Future
needs of forest operations research", Uppsala, p. 1-5.
(13) Sever ,
S. (1990 A): Emerging forest harvesting issues in Eastern
Europe. Post-Congress proceedings of IUFRO 1990.,
S3.06, Voluntary paper, Subject Area XIX World Congress,
Montreal, QU, Canada and Swedish University of Agricultural
Sciences, College of Forestry, Garpenberg 1991,
Sweden, pp. 241-242.
(14) Sever ,
S. (1990B): Strategija razvoja mehanizacije radova
u šumarstvu (Strategy of forestry work mechanization development).
Glas. šum. pokuse 26, Zagreb, pp. 497-518.
(15) Sever ,
S. (1993A): Kako dalje sa sredstvima rada u šumarstvu?
(What next with work means in forestry?). Glas. šum.
pokuse, posebno izdanje 4, Zagreb, p. 249-264.
(16) Sever ,
S. (1993B): Stanje i mogući razvoj mehanizacije u
hrvatskom šumarstvu (Status and Possible Development of
Mechanization in Croatian Forestry). Meh. šumar.
18(1993)1,3-15.
(17) Sever ,
S. (1994): Some changes in forestry technologies,
techniques and operational research in Croatia, a country in
transition. Proceedings "Scandinavian Forest Research in
Europe: Operational Research". NSR Research Conference
1994, Lyngby, Denmark, p. 69-81.
(18)Turok,
J. (1995): Slowakei Eine neue Forstpolitik. Forum
auf der Interforst ´94, Band 1, KWF. Nr. 17/1995, s. 37-40.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 55     <-- 55 -->        PDF

S. Sever: NEKA ISKUSTVA PRI POKUŠAJU OPOJMLJENJA STRATEGIJE EKSPLOATACIJE ŠUMA U HRVATSKOJ ... Šumarski Hsl br, 3—4, CXX (19%), 133—141
SUMMARY: Croatian forestry untill Croatia become independent and establishment
of own state, there are several factors defining the forestry: socially-
owned forests and work means, frequent organizational changes, central planning,
the so-called agreement economy, nonconvertible currency, periods of
high inflation, high state debts, closed and controlled information flows, etc.
The transition started before five years, specially at logging operations, directed
towards market economy and assessment of forest proprietors. In connection
with this metter it is meeting a number of both objective and subjective
obstacles aggravating the definition of the forest operation strategies. The
formation of a common enterprise controlling the state forests of Croatia (about
80 % of all forests) enables a joint management of almost 2 000 000 ha forest
lands, although one quarter of the Croatian territory is still occupied by foreign
forces. At the same time, the wholeness of the forestry production ranging
from silviculture to logging has not been disturbed. The basic concept of
the only real strategy in logging is production and productibility increase by
better use of skill and knowledge of the forestry staff rather than investmants
and constant reorganizations. At that moment (at the begining of 1995), with
the open of changing proprietors relationship, contracting in logging of Croatian
state forests is differently represent: skidding in average about 50 %,
wood transportation about 45 %, felling and processing nearly 30 %, silviculture
and forest protection about 45 %, construction of forest roads over
50%, etc.


Key words: logging strategy, country in transition, Croatia
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 56     <-- 56 -->        PDF

OT» i uK MltHANIMTION Of STAND


....»« «INU IREATMENT Off RATIONS
DU8SAVK0 HORVAT ANO SfANISlAV SEVER
MUCHWC fU| | MOWtH
o« M.il,»<| |„ , Mitl.«»i„„„,
of Srud {tMUkk««i
»«d ftutaiM Opimift,,
I WO TASKS
INVESTIGATION RESULTS
? "1
Mill I WAV´S
I "´´„J


. iv« ww, aiJtWUN KISUVIC AND STANISEAV SEVER


»*co«.