DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ — CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS


UDK 630* 221.4.001
Matić,S.,Oršanić , M., Anič , I.: Neke karakteristike i problemi prebornih šuma obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj


Some Features and Problems Concerning Silver Fir (Abies alba Mill.) Selection Forests in Croatia 91
UDK 630* 449: 323.3.001
Hrašovec.B-, Margaletić,J.: Štetnici sjemena i njihov utjecaj na obnovu šuma u Hrvatskoj


Seed Pests and their Impact on Reforestation Efforts in Croatia 101
UDK 502.7.001
Š p a n j o 1, Ž.: Zaštita prirode i okoliša u Republici Hrvatskoj


Environmental Protection in the Republic of Croatia 107
UDK 630* 165.42.001 (Picea omorica Panč)
Borzan , Ž., Idžojtić , M., Guttenberger,H. : Standardizacija istraživanja kariotipova četinjača na primjeru Picea omorica


Resaearch on the Standardization of Gymnosperm Karyotypes using Picea Omorica as an Example 121
UDK 630* 31+903+681 (497.13).001
Sever , S.: Neka iskustva pri pokušaju opojmljenja strategije eksploatacije šuma u Hrvatskoj — zemlje u tranziciji


Some Experience in the Attempt to Define Logging Strategies in Croatia, a Country in Transition 133
UDK 631* 352.5+319.4 : 630* 232.326.2+236.9 : 631* 072.16.001
Horvat , D., Sever , S.: Rotositnidba—jedna metoda mehaniziranja prirodne obnove i njege sastojina


Mulching Flail Mower - one Method for Mechanization of Stand Establishment and Treatment Operations 143
UDK 630* 379.001
Krpan , A. P. B.: Problem privlačenja drva u nizinskim šumama Hrvatske


Problem of Skidding Timber in Croatian Lowland Forests 151
UDK 630* 375.M - - 015.2 (234.5) : 630* 377.2.001
Horvat, D., Sever, S.: Neke tehničke značajke traktora za privlačenje drva u prorjedama sastojina brdsko-planinskog područja


Some Properties of the Skidders Used in Mountain Forest Stand Thinning 157
UDK 332.14.839.31+861.0.001
Goglia, V., Horvat, D., Risović, S., Sever, S.: Sadašnjost i budućnost korištenja šumske biomase u Hrvatskoj


Past and the Future of the Forest Biomass Utilization in Croatia 163
UDK 630* 587.001
Kušan , V.: Pristup daljinskim istraživanjima i GIS-u u hrvatskome šumarstvu


The Approach to Remote Sensing and GIS in Croatian Forestry 171
UDK 630* 689.001
T o m a n i ć , S.: Izbor predmeta istraživanja šumskih radova


Choice of Subject of Research in Forest Operations 179
UDK 630* 362.7 - - 015.21(083.7) 001
Goglia , V.: Neki utjecajni parametri na razinu vibracija motornih pila lančanica


Parameters Influenting the Vibration Level of Portable Chain Saw 187
UDK 630* 822.34 : 621* 935+9.02.001
Goglia , V., B e 1 j o , R.: Bočna stabilnost lista i snage vlastitih otpora tračne pile u ovisnosti o sili napinjanja lista


Lateral Movement of the Band Saw Blade and Machine´s own Resistance Power in Relation to the Strain Force 195
UDK 630* 228.81 +221.4.001
K o r p e 1 , Š.: Razvoj i struktura bukovo-jelovih prašuma i njihova primjena kod gospodarenja prebornom šumom


Entwicklung und Struktur der Buchen-Tannen Urwalder und ihre Anwendung beim Bewirtshaften der Plenterwalder 203


IZ INOZEMNOG ŠUMARSKOG TISKA
Prpić , B. : Stefan Korpel: Die Urwalder der Westkarpaten 202


IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
S t a r č e v i ć , T.: Ima li i u šutnji odgovornosti? 210


KNJIGE I ČASOPISI
D i m i n i ć , D . : Prof. dr. se. Milan Glavaš: Osnove šumarske fitopatologije 210


OBLJETNICE
K 1 e p a c , D.: Prvi profesori uređivanja šuma u Hrvatskoj 21 1
Čorkalo , K.: Akademik Dušan Klepac: Šumarski znanstvenici iz Vinkovaca i vinkovačke okolice 213


IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA HR HERCEG BOSNE
M e š t r o v i ć , A.: Stajalište Hrvatskog šumarskog društva Hrvatske Republike Herceg Bosne glede ustroja šumarstva i drvne
industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine 215


Radovi {referati i poster!) tiskani u ovome broju izloženi v» na XX II FRO kongresu u Finskoj i prilagođeni primjedbama rasprave
održane poslije izlaganja. Ovaj postupak držimo jednaka vrijednim postupku međunarodne recenzije.