DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 16     <-- 16 -->        PDF

B. Hrašovec, J. Margalelić: ŠTETNICI SJEMENA I NJIHOV UTJECAJ NA OBNOVU ŠUMA U HRVATSKOJ Šumarski UsI br. 3—4, CXX (1996), 101 — 106
MATERIJALI I METODE


Pokusne plohe postavljene su u nizinskim hrastovim
šumama, miješanim bukovo-jelovim, te čistim jelovim
šumama Gorskog kotara i u pojasu submediteranskih i
mediteranskih šuma i njihovih degradacijskih stadija.
Na trajno definiranim, ali i promjenjivim pokusnim površinama,
obavljen je čitav niz različitih ekoloških istraživanja.
Sukladno štetniku i njegovom načinu života,
odnosno razvojnom stadiju, upotrijebljeno je više
metoda utvrđivanja brojnosti populacije. Kod istraživanja
mišolikih glodavaca korištene su gotove klopke (živolovke
i mrtvolovke), postavljene u sastojini po međunarodnim
metodama (pravokutna, "Y" i metoda transekta)
za praćenje promjena u brojnosti populacija i determinaciju
nazočnih vrsta (Gurnell i Flowerdew 1994;
Barnett i Dutton 1995). Njihov štetni utjecaj kvantificiran
je analizom zubnih otisaka na oštećenom žiru sabranom
na pokusnim plohama (Tvrtkovič 1993). Ličinke
i odrasli oblici štetnih pipa i leptira sabirani su kopanjem
zemljanih proba oblika prizme, dimenzija
25x25x30 cm. Analiza ovako oblikovanih uzoraka
obavljena je na terenu, dok su izdvojeni primjerci dopremani
u laboratorij na dalju obradu. Izlazak potpuno
formiranih kornjaša žirotoča praćenje na posebno izrađenim
lovnim okvirima s mrežom sitnog oka (manje od
3 mm), a njihov kasniji boravak u sastojini praćen je
na nekoliko načina (Slika 1.). Korištene su sve klasične
metode kolekcioniranja: od stresanja štapom, hvatanja
rukom, lova na umjetno svjetlo, hvatanja pomoću
ljepljivih pojaseva, pa do tretiranja pokusnih stabala
kontaktnim insekticidima. U laboratoriju je obavljana


determinacija vrsta, uzgoj pojedinih razvojnih stadija,
te izrada fotodokumentacije. U dosadašnjem radu sakupljen
je značajan broj primjeraka iz različitih šumskih
ekosustava, koji je većim dijelom prepariran i može
služiti u komparativne svrhe. Posebno izdvajamo
kontrolirane pokušaje operativnog suzbijanja žirotoča
uz pomoć aviona. Na posebno odabranim površinama
izvršenje u dva navrata tretman sintetičkim piretroidom
u količini 0,1 l/ha. Sredstvo (Fastac SC) je razrijeđeno
u vodi i u dozi radne tekućine 17-25 l/ha, metodom atomiziranja
uneseno u krošnje odabranih sastojina.


Slika 1 Lovni okvir (dolje lijevo: netom izašao imago Curculio elephas).
Figure I Forest floor trap (insert: freshly emerged Curculio elephas acorn
wevil).


REZULTAT1 RADA


Opseg šteta na žiru hrasta lužnjaka


Štetni razmjeri na lužnjakovom žiru varirali su u istraživanom
razdoblju. Rezultati analize žira iz 1991.
ukazuju na prosječni gubitak žira (onog koji je uspješno
prošao fazu zametanja) od 59%. Neoštećeno je prema
našim podacima u istraživanom području3 preostalo
tek 41% žira. Od štetnih čimbenika koji su napali žir
na prvom su mjestu žirotoči roda Curculio (25%), iza
njih slijede šumski glodavci (18%), zatim leptiri iz porodice
savijača (12%), te još neki manje značajni čimbenici,
među kojima možemo izdvojiti kao potencijalno
opasnu osu šiškaricu Andricus quercus calicis (Burgsd.).


3 Sume Jastrebarskog luga pokraj Jastrcbarskog, Turopoljskog luga pokraj
Velike Gorice. Varoškog luga pokraj Vrbovca, te Zdenačkog gaja pokraj
Grubišnog polja.


Utvrđeni štetnici žira hrasta lužnjaka


Mišoliki glodavci


Između više vrsta kolekcioniranih sitnih glodavaca,
najkonzistentnija pojava zapažena je kod dvije vrste: žutogrlog
šumskog miša (Apodemus flavicollis Melchior)
i šumske voluharice (Clethrionomys glareolus Schreber)
(Rodentia, Muridae). Ovdje posebno ističemo važnost
žutogrlog šumskog miša, za čije je populacije
utvrđeno da već kod 20% pojave u klopkama postoji
potreba za suzbijanjem, dok kod 30% pojave predstavljaju
veliku opasnost za žir u sastojini (Crnković 1982).
Njihova štetna uloga započinje u jesenskim mjesecima
kada se hrane otpalim žirom. Pritom ostavljaju dijelove
žira i kupula prema kojima se može utvrditi nazočnost
vrsta. Postoji međutim i njihova pozitivna uloga
preko ukopavanja žira u njihove podzemne nastam