DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 125     <-- 125 -->        PDF

OBLJETNICE


PRVI PROFESORI UREĐIVANJA SUMA U HRVATSKOJ
Povodom 70. godišnjice smrti prof. ing. Ivana Partaša i 30. godišnjice smrti


Prvi nastavnik uređivanja šuma
bio je Čeh Dragutin Ferdinand
Hlava (1837-1905). Šumarsko školovanje
završio je u Šumarskom sveučilištu
u Bieloj vodi (Weisswaser)
1855/56-1856/57 Godina 1861. izabran
je D. Hlava za učitelja šumske
struke u Gospodarsko-šumarskom
učilištu u Križevcima, gdje je predavao
neprekidno 30 godina, tj. sve
do 1892. godine. Objavio je više članaka
u Šumarskom listu (1877,
1880, 1884, 1885, 1887.i 1890.godine)
i knjigu Šumska i tehnologijska
iskustva, 1887-Forstliche u. Technologische
Erfahrungen, 1888.


Uređivanje šuma bilo je na početku
uključeno u druge predmete.
Tek 1887. godine, dolaskom Ivana
Partaša, uređivanje šuma dobiva
posebno mjesto u križevačkom učilištu.
Ove godine navršava se 70 godina
od smrti Ivana Partaša, pa je to
prigoda da se o njemu osvježe uspomene.


Ivan Partaš (1862-1926) rodio se
u Zagrebu gdje je 1879. završio veliku
realku. Nakon toga šumarsko
obrazovanje stekao je na Visokoj
školi za kulturu tla u Beču od 1879.
do 1883. Uređivanje šuma i nauku o
prihodu slušao je kod prof. Guttenberga.
Poslije završenog studija
ubrzo imenovanje privremenim općinskim
šumarom u Samoboru. Kad
je položio državni stručni ispit za samostalno
šumarsko gospodarenje, i
time stekao uvjete (prema Zakonu od


22. 1. 1894.) za šumarskog stručnjaka
pri političkoj upravi, postavljen
je za kotarskog šumara u Samoboru.
Uspješno pošumljavanje u okolici
Samobora, u Anindolu i Stražinku,
može se pripisati ne samo tadašnjem
samoborskom načelniku Ljudevitu
Šmidhenu, nego i kotarskom
šumaru Ivanu Partašu. (O tome sam
prof. dr. Đure Nenadića


pisao u Šumarskom listu 1992. godine
na str. 13-14.)


Nakon trogodišnje šumarske
prakse, Ivan Partaš prelazi 1887. na
Gospodarsko-šumarsko učilište u
Križevcima, gdje predaje uređivanje
šuma i računanje vrijednosti šuma do
osnutka Šumarske akademije. Na temelju
Zakona od 13. ožujka 1897.


O promicanju gospodarstva u Kra-
Ijevinah Hrvatskoj i Slavoniji, u paragrafu
sedmom određuje se: "Ustrojava
se Kraljevska šumarska akademija
u Zagrebu prislonjena uz Filozovski
fakultet Kr. sveučilišta Franje
Josipa I. "Slijedeće godine naredbom
Kr. hrv. - slav. - zemaljske
vlade, odjela za unutarnje poslove,
za bogoštovje i nastavu od 7. listopada
1898. uređuje se šumarska obuka
na Kr. sveučilištu Franje Josipa


I. u Zagrebu. Ovom naredbom propisuju
se predmeti i vježbe u šest
proljeća, tj. 6 semestara šumarske
obuke. Predmet Uređivanje šuma
predviđen je u 5. i 6. semestru, u svakom
po 5 sati predavanja i 2 sata vježbi
tjedno."
(Izvor: A. Borošić; A. Goglia:
Zakoni i naredbe tičući se Šumske
uprave, Zagreb 1900).


Godine 1898. Ivan Partaš prelazi
na Šumarsku akademiju gdje predaje
uređivanje šuma, najprije na trogodišnjem,
a od "naučne 1907/08
godine" na četverogodišnjem šumarskom
studiju. Godine 1908. Šumarska
akademija dobila je svoju samostalnost
na Mudroslovnom fakultetu
u Zagrebu. Tada je prvi pročelnik
Šumarske akademije bio prof. Fran
Ž. Kesterčanek, a drugi prof. Ivan
Partaš (1908/09). Obojica, školovani
u Austriji, prvi na šumarskoj akademiji
u Mariabrunnu, drugi na Visokoj
školi za kulturu tla u Beču, zacrtali
su razvojni put hrvatske šumar


ske nastave, koja ubrzo preuzima vodeću
ulogu u šumarstvu u Hrvatskoj
i izvan nje.


Partaševa predavanja iz uređivanja
šuma bila su suvremena. To proizlazi
iz njegovih članaka u Šumarskom
listu, kojega je bio urednikom
od 1899-1904. godine. Osobito je zanimljiv
Partašev članak glede Naputka
iz 1903. (v. Šumarski list 1903),
ali ni ostali članci nisu manje vrijedni
(v. Šumarski list 1896, 1897. i
1904.).


Partaš je bi vrlo obrazovan, napredan
i poštovan šumarski stručnjak.
Zalagao se da se šumarska nastava
digne na razinu sveučilišta. To
je obrazlagao u svome članku Kratki
nacrt historijskog razvitka višje
šumarske nastave i njezino sadanjestanje (Šumarski list, 1892, str. 218223).
U tom članku spominje različite
oblike organiziranja šumarske
nastave i ističe kao najbolji primjer
šumarsku Akademiju u Giessenu,
gdje je 1831. godine šumarska nastava
bila inkorporirana na Sveučilište.
Nema sumnje daje Partaševo
zalaganje za takvu šumarsku nastavu
imalo određenog utjecaja, pa se s
pravom može reći da su Fran Ž. Kesterčanek
i Ivan Partaš uz mnoge
druge zaslužni da je Šumarska kademija
1908. godine dobila svoju autonomiju
pri Mudroslovnom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu i daje ušla
u rang sveučilšne nastave.


Ivan Partaš unaprijedio je nastavu
iz uređivanja šuma. Možemo ga
smatrati našim prvim profesorom
uređivanja šuma, tim više, stoje naslov
profesora dobio i formalno
1894. godine. Zbog bolesti povukao
se u mirovinu 1911. Od tada njegova
predavanja na Šumarskoj akademiji
preuzima njegov đak Đuro
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 126     <-- 126 -->        PDF

Nenadić (1876-1966). Rodio se
1876. u Rudopolju, završio veliku realku,
a 1901. godine prvi je apsolvent
Šumarske akadmije u Zagrebu kao i
Andrija Petračić. Doktorirao je
1907. na bavarskom sveučilištu u
Munchenu, postigavši titulu "doktora
oeconomiae publicae". Od 19071911.
radi u šumarskoj operativnoj
službi. Najprije kao suplent (19101912),
potom kao stalni profesor Šumarske
akademije, preuzima predavanja
od prof. Ivana Partaša. To je
vrijeme kad dvojica sveučilišnih profesora,
naši uvaženi šumari Andrija
Petračić i Đuro Nenadić, počinju najprije
razmišljati a onda i aktivno djelovati
da osamostale šumarsku nastavu.
To im je uspjelo godine 1919. u
novoosnovanom Gospodarsko-šumarskom
fakultetu u Zagrebu, kojem


je prvi dekan bio (1919-1920) šumar
prof. dr. Andrija Petračić. A daje šumarska
nastava u to vrijeme ne samo
formalno nego istinski bila na razini
sveučilišta, svjedoči izbor šumara dr.
Dure Nenadića za rektora Hrvatskog
Sveučilišta 1927/28. godine.


Danas, nakon 30 godina od smrti
Đure Nenadića, ugodno je sjetiti se
tog nestora hrvatskog šumarstva. Uz
ostale knjige i članke Đ. Nenadić napisao
je prvu knjigu Uređivanje šuma,
Zagreb 1929, str. 1-304, koja je
dugo vremena služila kao sveučilišni
udžbenik. Teorijski dio Nenadićeve
knjige odgovarao je
Judeichovoj knjizi Die Forsteinrichtung,
8. izdanje, Berlin 1923, a
praktični dio je originalan, te može
u mnogim dijelovima poslužiti i danas
našim uređivačima. Đ. Nenadić
je preko 30 godina predavao uređivanje
šuma tijekom 2 semestra (VII.
i VIII), 5+2 sata tjedno. Zahtijevao
je da se prisustvuje njegovim predavanjima:
davao je mnogo i tražio od
studenata mnogo. Rezultat nije izostao.
Nenadićevi đaci postali su vrlo
dobri šumari u zemlji i u svijetu,
mnogi od njih bili su odlični taksatori
kojima se i danas diči naše šumarstvo.


Nenadićev postulat bio je načelo
potrajnosti. On gaje zvao željeznim


zakonom u šumarstvu. Ostao je karakteristika
zagrebačke šumarske
škole.


Nenadić se okušao i u praktičnom
uređivanju šuma. Izradio je dvije gospodarske
osnove: jednu za šumu
Lepoglavske kaznionice, gospodarsku
jedinicu "Očura" i drugu za šumu
Prvostolnoga Kaptola Zagrebačkoga,
gospodarsku jedinicu "Markuševačka
Gora". Ova druga ušla je u
Šumarsku enciklopediju 3, Zagreb
1987, str. 551, kao primjer uređenja
šume po kombiniranom rešestarenju,
kakvo je bilo propisano po Naputku
iz 1903.


Godine 1987. Šumarski fakultet
u Zagrebu priredio je svečanost u povodu
80-godišnjice prvih doktora šumarskih
znanosti (Đ. Nenadića, A.
Petračića i A. Ugrenovića). Ove godine
navršava se 30 godina od smrti
profesora uređivanja šuma dr. Đure
Nenadića, pa se s poštovanjem sjećam
tog zaslužnog šumara kao i njegovog
učitelja prof. Ivana Partaša.


Dušan Klepac