DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 122     <-- 122 -->        PDF

Š. Korpel: RAZVOJ 1 STRUKTURA BUKOVO-JELOVIH PRAŠUMA I NJIHOVA PRIMJENA KOD GOSPODARENJA
Šumarski list br. 3—4, CXX (1996), 203—208


s/v-; ,—,—,—,—,—,—,—,—,—,—,— u i—i—<-._*—,—,—,—-——, , — .
10 30 50 70 90 110 130 godina 10 30 50 70 90 110 130 godina
starost (Alter) Oanre) starost (Jahre) Oanre)


Zvuči paradoksalno da bukva koja u prašumskim formacijama
predstavlja element koji povećava starosnu i
visinsku diferecijaciju, u prebornim šumama povećava
opasnost od nepravilne obnove i narušavanja strukture
sastojine, posebice kod izostanka redovne eksploatacije
u svrhu preborne sječe.


SI. 8. Tijek visinskog rasta (A) i kontinuiranog visinskog prirasta (B) jele u
bukovo-jelovoj mješovitoj prebornoj šumi (Šumsko dobro Mnfšek.
LZ Margecany, sastojina 180) (prema Holubčfku 1962).


Bild 8 Verlauf des Hohenwachstums (A) und des kontinuirten
Hohenzuwachses (B) der Tanne im gemischten Buchen-Tannen
Plenterwald (Waldgut Mnišek, LZ Margecany, Bestand 180) (Laut
Holbučki 1962).


4. ZAKLJUČCI
Poznavanje karaktera i dinamike prašume određenih
šumskih zajednica predstavlja vrlo vrijedan naputak
za transformiranje (pregradnju) prašume u usmjeravane
preborne šume. Prašuma ne predstavlja model
koji se može izravno prenijeti na preborno načelo. Struktura
i proporcinalnost prašume kroz većinu trajanja razvojnog
ciklusa znatno se razlikuje od preborne šume.
Prašuma se značajno približuje prebornoj šumi u etapi
u kojoj nakon njniže drvne zalihe dolazi do intenzivnog
volumnog prirasta. U toj etapi razvoja dobna i visinska
diferencijacija je najveća, pa je stoga nazvana
prebornom fazom. Usporedbom bukovo-jelovih (smrekovih)
prašuma s bukovo-jelovim prebornim šumama
koje su nastale transformacijom nekadašnjih prirodnih
šuma, ustanovila se potreba za prilagodbom (uređenjem)
proporcijonalnosti bitnih značajki, taksacijskih veličina,
odnosno za eliminiranjem ili poticanjem značajnih
procesa. Potvrdilo se da ih većinom treba reducirati pri


bližno na polovicu. To se odnosi na vrijeme koje je potrebno
za postizanje finalnih debljina u odnosu na cijeli
razvojni ciklus, zatim na trajanje doba zastarčivanja,
na doba debljinskih pomaka, prosječne i maksimalne
drvne zalihe, udjela debelih i vrlo debelih stabala. Na
temelju polovičnih vremenskih pokazatelja, ukazala se
potreba za dvostrukom veličinom površine obnove i
dvostrukim brojem biološki osiguranih jedinki obnove
(s visinim većom od 20 cm). Potrebno je eliminirati one
etape razvojnog ciklusa u kojima se samoredukcijom
oslobađa prostor donjeg i srednjeg sloja, a obnova stagnira.
To se odnosi na naprednu fazu dorastanja i na cijeli
stadij optimuma (terminalnu fazu). Uspjeh transformiranja
leži u kontinuiranom spajanju stadija dorastanja
s fazom obnove pomoću sistematskog reduciranja
zaliha za akumulirani prirast u obliku vrlo debelih i debelih
stabala, čime se nadomješta stadij raspada.


LITERATURA


B u r g a n, J., 1970: Prfspevok k problematike prevodov v TANAP-


u. Zbornik prac o Tatranskom narodnom parku, 12, s. 335380.
H o 1 u b č i k, M., 1960: O vyvoji, prirastku a strukture vyberkovych
lesov lesneho zavodu Smolnicka Huta. Matematicko-štatisticke
metody v hospodarskej uprave a pestovani lesa.
Vydav. SAV, Bratislava, s. 77-186.


H o 1 u b č i k, M., 1962: Prfspevok k otazke priestorovej vystavby
vyberkoveho lesa, jej zmeny a produkcie na prfklade ploch
v Smolnfckej Hute. Vedecke prace VULH v Banskej Štiavnici,
s. 97-196.


Korpel´ ,
Š., 1995: Die Urvalder der Westkarpaten. Stuttgart-Jena-
New York, 310 s.
Korpel´ , S., Saniga , M., 1993: Vyberny hospodarsky sposob.
Matica lesnfcka, Pisek, 127 s.
Leibundgut , H., 1982: Europaische Urwalder der Bergstufe.
Bern, Haupt.


Mayer , H., 1978: Liber die Bedeutung der Urwaldforschung fur
den Gebirgswaldbau. Allgem. Forstzeitschr., 24, 691-693.


Matić , S., 1979: Ekološke i strukturne karakteristike prebornih šuma
jele i bukve u Gorskom Kotaru. Drugi Kongres ekologa
Jugoslavije, Zagreb, 741-765.


Prpić, B., 1979: Struktura i funkcioniranje prašume bukve i jele (Abieti-
Fagetum illyricum Horv. 1938) u Dinaridima SR Hrvatske,
Drugi kongres ekologa Jugoslavije, Zagreb, 899-924.


Prpić, B., Seletković, E., Vukelić, J„ 1994: Der Urwald
Corkova Uvala — ein Modeli fiir den multifunktionalen
Buchen-Tannen-Planterwald. Ergebnisse d. 7. IUFRO-Tannensymposiums.
Mainz, 250-253.


S c h u t z, J.-Ph., 1989: Der Plenterbetrieb. ETH Zurich, 54 s.


Thoma s ius , H., 1992: Prinzipien eines okologisch orientieren
Waldbaus. Forstwiss. Cbl. Ill, 141-155.