DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 116     <-- 116 -->        PDF

IZ INOZEMNOG ŠUMARSKOG TISKA


STEFAN KORPEL: DIE URW ALDER DER WESTKARPATEN
(PRAŠUME ZAPADNIH KARPATA)


U izdanju poznate izdavačke kuće


Gustav Fischer Verlag iz Stuttgarta —


Stuttgart-Jena-New York, izašla je


1995. knjiga dr. Stefana Korpela, redo


vitoga profesora uzgajanja šuma na Su


marskome fakultetu u Zvolenu (Lesnic


ka fakulta Technickej univerzity vo


Zvolene), Slovačka, pod naslovom "Die


Urwalder der Westkarpaten". Knjiga je


tiskana na njemačkom jeziku na 310


stranica i sadrži četiri poglavlja: Uvod,


Opče značajke prašume, Metode istra


živanja, Pridolazak, Sadašnje stanje i


značajke prašuma zapadnih Karpata.


Prof. Korpel zasigurno je jedan od
najboljih poznavatelja strukture i funkcioniranja
europskih prašuma, kojih je,
kako po broju, tako i po zastupljenosti
različitih staništa, najviše u Slovačkoj.
Rezultati istraživanja prikazani u ovoj
knjizi temelje se na 30-godi.šnjem radu
na više od 100 pokusnih površina u slovačkim
prašumama.


Na početku uvoda prof. Korpel naglašava
kako razvoj prašume zavisi o
unutarnjim zakonitostima ekosustava, te


o zakonu prestanka života. Napominje
kako se šumski ekosustavi zadnjih desetljeća
nalaze u kritičnome položaju,
dok šumari i prirodoslovci uporno nastoje
pronaći izlaz iz takvoga stanja. Naglašava
kako je pronalaženje zakonitosti
razvoja šumskoga ekosustava vrlo težak
zadatak, ali isto tako i vrijedan, budući
da se istraživanjem prašume dolazi
do zaključaka koji mogu poslužiti kao
naputak za gospodarenje šumama.
Poglavlje o razgraničenju pojma o
značenju prašume odnosi se na definicije
prašume o kojima autor kritički raspravlja,
te daje svoju definiciju prašume
koja glasi: Prašuma je ekološki
stabilna šuma s čvrstim i dinamički
uravnoteženim odnosima između klime,
tla i organizama, a istovremeno
očuvana od takvih čovjekovih utjecaja
koji bi mogli izmijeniti zakonitosti
životnih procesa kao i strukturu sastojine.


U poglavlju o značenju prašume autor
daje modernu definiciju šume za
srednjoeuropske prilike i kaže: Šuma je
u našim klimatskim prilikama zapravo
jedinstvena vegetacijska formacija
koja pokriva veću površinu, i u stanju
je samoregulacijom i vlastitom
snagom sama održati životne procese
uz uvjet da se prilike u staništu
značajno ne promijene, a prašuma je
model za proučavanje takve sposobnosti.


Životni put srednjoeuropske prašume
podijelio je Korpel na tri stadija i to
— odrastanje, optimalni stadij i stadij
raspadanja, a svaki od njih dalje dijeli
na razvojne faze. Životni put prašume
vrlo je zorno prikazan shemom i grafikonom
u primjeru prašume bukve, jele
i smreke.


Metoda istraživanja opisana je u posebnom
poglavlju. Autor navodi kako
je za istraživanja koristio pretežno
državne rezervate, dok je kod izbora staništa
koristio Zlatnikovu podjelu u stupnjeve
šumske vegetacije. Sistematska


istraživanja Korpel je
započeo 1955. i neprekidno
ih obavlja
do danas. Mjerenja su
ponavljana svakih 10
godina, a kod pojave
propadanja šuma ili
pojave faze pomlađivanja
prašume, mjerenja
se obavljaju
svake 5. godine.


Istraživanja su
obavljena u ovim vegetacijskim
stupnjevima:


— Prvi, hrastov
vegetacijski stupanj,
— drugi i treći,
bukovo-hrastov i hrastovo-
bukov vegetacijski
stupanj,
— četvrti, bukov
vegetacijski stupanj,
— peti i šesti, jelovo-bukovi i smrekovo-
bukovo-jelovi vegetacijski stupanj
sedmi, smrekov vegetacijski stupanj.


Rezultati istraživanja ovih prašumskih
sastojina dobro su opremljeni grafikonima,
crtežima, tablicama i vrlo uspjelim
fotografijama.


Znakovito je napomenuti da iz opsežnih
istraživanja koja se prate 30 godina,
autor daje sažetak općih saznanja
o prašumama zapadnih Karpata kao i o
njihovoj primjeni na postupak sa šumama
srednje Europe. Kao vrstan uzgajivač
šuma i izvrstan pedagog prof. Korpel
dao je u ovoj knjizi pravu sintezu
uzajamnoga utjecaja staništa i životne
zajednice te dinamike srednjoeuropske
prašume. U općemu trendu povratka
prirodnoj šumi, Korpelova knjiga o prašumama
dobro će poslužiti europskome
šumarstvu. Knjiga će zasigurno biti vrlo
čitano štivo.


Prof. dr. se. B. Prpić


Die Urwalder


Štefan Korpel´


T^fSaT** f> te}


4 * GUSTAV
S> FISCHER