DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 109     <-- 109 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 822.34 : 621* 935+9.02.001 Šumarski lisl br. 3—4. CXX (1996). 195—201


BOČNA STABILNOST LISTA I SNAGE VLASTITIH OTPORA TRAČNE PILE
U OVISNOSTI O SILI NAPINJANJA LISTA


LATERAL MOVEMENT OF THE BAND SAW BLADE AND MACHINE´S OWN RESISTANCE
POWER IN RELATION TO THE STRAIN FORCE


Vlado GOGLIA, Ružica BELJO*


SAŽETAK: Povećanje učinkovitosti tračnih pila povezano je s problemima
bočnog gibanja lista pile i gubicima uslijed vlastitih otpora stroja. Bočno
gibanje lista umanjuje kvalitetu piljenih ploha, smanjuje iskorištenje materijala
koji se obrađuje i iziskuje povećane energetske normative. Energetski gubici
koji se pojavljuju u samom stroju pri prijenosu gibanja također povećavaju
jedinične energetske normative. Značajan utjecaj na bočno gibanje lista,
kao i na vlastite otpore, ima zatezna sila lista. Veličina se zatezne sile u literaturi,
a i kod proizvođača tračnih pila, navodi u prilično širokom rasponu.
Stoga su provođena veoma opsežna istraživanja s ciljem da se u zadanom sustavu
stroj-alat odrede optimalne vrijednosti zatezne sile lista pile. Za nezavisne
varijable uzete su zatezna sila i frekvencija vrtnje pogonskog kotača. Približna
vrijednost zatezne sile određivana je preko horizontalne sile i bočnog
otklona lista. Frekvencija vrtnje pogonskog kotača varirana je pomoću frekvencijskog
pretvarača. Veličina bočnog pomaka lista pile mjerena je pomoću
induktivnog davača, a snaga vlastitih otpora mjerena je električnim instrumentima.


Rezultati istraživanja poslužit će objektivnijem određivanju zatezne sile lista
kao bitnog parametra učinkovitosti tračne pile.


Ključne riječi: učinkovitost tračne pile, bočna stabilnost lista, snaga vlastitih
otpora, zatezna sila


UVOD - Introduction


Problemi koji se javljaju tijekom eksploatacije tračne
pile mogu se podijeliti na tri glavna nositelja: stroj,
alat i obradak. Velik broj utjecajnih parametara na učinkovitost
stroja te njihovo složeno pojedinačno i interakcijsko
djelovanje, iziskuje strpljiv istraživački rad sa ciljem
pronalaženja optimalnih rješenja. U nastojanjima
da se odrede optimalni radni uvjeti stroja, redovito se
susreću tri ograničenja: utrošak energije, kvaliteta piljenja
i učin stroja.


Zatezna sila lista pile utječe na sva tri prije spomenuta
ograničenja. Iako vrlo utjecajna na učinkovitost


* Izv. prof. dr. se. Vlado Goglia, mr. se. Ružica Beljo, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
stroja, zatezna sila je tijekom eksploatacije potpuno
izvan kontrole. Rukovatelji tračnim pilama oslanjaju se
redovito na nedostatne upute proizvođača strojeva. Naime,
tijekom eksploatacije strojeva dolazi do promjena
njihovih vitalnih funkcija, a mijenjaju se i svojstva materijala
lista pile u odnosu na one za koje su upute
pisane. Stoga, prvenstveno treba poboljšati upute za podešavanje
stroja od onih s kojima trenutno raspolažemo,
čime bi se postigli minimalni uvjeti za učinkoviti
rad stroja.


Mjerenje približne vrijednosti zatezne sile vrlo je jednostavan
postupak, kako se to može vidjeti u radovima
Goglie (1994) i Golje i Kranjčeca (1988a,
1988b), te se preporuča povremena kontrola.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 110     <-- 110 -->        PDF

V. Goglia, R. Bcljci: BOČNA STABILNOST LISTA I SNAGE VLASTITIH OTPORA TRAČNE PILE . Šumarski lisl br. 3—4, CXX (19%). 195—201
Vrijednosti preporučljivih zateznih sila lista tračnih
pila, kako u literaturi, tako i kod proizvođača strojeva,
navode se u širokom rasponu. Za tračne pile trupčare
preporučuju se zatezne sile koje u listu pile izazivaju
naprezanje od 60 do 120 MPa (M i k o 1 a š i k , 1981;
Prokeš, 1982; W i 11 i s tone , 1978; Gr ube, 1971;
Goglia , 1994), za rastružne tračne pile od 50 do 70
MPa (Grube, 1971; Goglia, 1994) te za stolarske
tračne pile od 30 do 40 MPa (Grube, 1971; Gogli a,
1994). Povečanjem zatezne sile razmjerno se povećavaju
momenti trenja u ležištima, pa tako i snaga vlastitih
otpora. Vrijednost spomenutih veličina ovisi i o kutnoj
brzini kotača, odnosno o brzini rezanja. Zatezna je
sila s jedne strane uvjetovana zahtjevima za nesmetani
prijenos gibanja i snage glavnog kretanja. Lako se može
pokazati da minimalna vrijednost zatezne sile, za normalne
radne uvjete u kojima ne dolazi do klizanja lista
pile u odnosu na pogonski kotač, mora udovoljavati uvjetima:


K


D n n P


F, >


e1"1 — 1 (1)


gdje je:


K - jedinični otpor rezanja, N/mm2


v - posmična brzina, m/min


š - širina propiljka, mm


h - visina rezanja, mm


D - promjer kotača, m


n - frekvencija vrtnje pogonskog kotača, s"1


LI - faktor trenja između lista pile i pogonskog ko


tača.
S druge strane, maksimalna je vrijednost zatezne sile
uvjetovana zahtjevima za bočnom stabilnošću lista i sigurno
predstavlja problem koji treba zasebno istražiti. Neka
istraživanja Golj e i Kranj čeca (1988a), naime,
ukazuju i na to da se s povećanjem vrijednosti zatezne
sile iznad optimalne vrijednosti, s gledišta bočne stabilnosti,
može postići djelovanje suprotno očekivanom.
Bočna stabilnost lista tračne pile problem je kojemu
se također posvećuje značajna pozornost u pilanskoj
praksi. Povećane amplitude bočnog gibanja lista povećavaju
širinu propiljka te zahtijevaju povećane energetske
normative, Brežnjak i Moen (1972). U1 s o y ,
Mote i Szymani (1978) navode da je velik broj
pitanja vezanih uz bočno gibanje lista još uvijek bez odgovora
unatoč značaju problema. W u i Mote (1982)
pokazali su da se mjerenjima bočnog gibanja slobodnog
kraka lista pile mogu izvoditi zaključci o zbivanjima na
radnom kraku, čime se značajno povećavaju mogućnosti
neposredne kontrole procesa piljenja.


CILJ ISTRAŽIVANJA - Aim of research


Kako bi se ustanovile posljedice široko preporučljivih
i primjenjivanih zateznih sila, odnosno naprezanja
u listu pile, mjerena je snaga vlastitih otpora stroja te


bočna stabilnost lista stolarske tračne pile u ovisnosti o
zateznoj sili lista i kutnoj brzini kotača pile, tj. brzini
rezanja (si. 1).


Nezavisne varijable


Independent variables


Zatezna sila


Strain force


Brzina rezanja


Cutting speed


jP


^


Zavisne varijable


Dependent variables


Bočna stabilnost


fP


Lateral stability


Snaga vlastitih otpora


Machine´s own resistance power,


´V ´ ´


Učinkovitost stroja


Machine efficiency


Širina propiljka -Sawkerf width
Kvaliteta piljenja - Sawing quality


( Trajnost alata -Tool durability )


Potrošnja energije - Energy consumption
Jedinični energetski normativi


SI. 1. Definicija problema


Specific energetic standards


Fig. I. Problem definition


PLAN I UVJETI POKUSA - Test plan and measuring procedure


Sva su mjerenja provedena na stolarskoj tračnoj pili
sljedećih tehničkih karakteristika:


promjer kotača D~ 900 mm
razmak osi kotača H= 1560 mm
nazivna snaga pogonskog motora P =7 kW
širina lista 5=61 mm
debljina lista o=l,4 mm
visina zubi h =7 mm
z


pomak obratka - ručni
zatezanje lista - navojnim vretenom i oprugom
ručno
Zatezna sila mjerena je približnom metodom (G o
lja i Kranjčec, 1988a, 1988b; G o g 1 i a´ i Be
1 j o , 1995) prema približnoj relaciji:
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 111     <-- 111 -->        PDF

V. Goglia, R. Bcljo: BOČNA STABILNOST LISTA I SNAGE VLASTITIH OTPORA TRAČNE PILE .
F, = 4-8
(2)


Za određivanje zatezne sile potrebno je dakle odrediti
vrijednosti horizontalne sile FH i veličinu bočnog
otklona lista 8 izazvanog silom F .


Momenti se trenja u ležajima kotača, kao i drugi otpori,
zanemaruju. Horizontalna sila FH mjerena je tenzometrijskim
dinamometrom i pojačalom proizvođača
Hottinger Baldwin Messtechnik.


Bočni otklon lista pile pri djelovanju sile FH mjeren
je komparatorom s podjelom skale 0,01 mm, proizvođača
Mitutoyo.


Električna snaga vlastitih otpora mjerena je jednofaznim
vatmetrom proizvođača Iskra, klase točnosti 0,5.
Snaga vlastitih otpora za određenu zateznu silu mjerena
je pri različitim frekvencijama vrtnje motora, odnosno
pri različitim brzinama gibanja lista. Frekvencija
vrtnje motora regulirala se frekvencijskim pretvaračem
maksimalne izlazne snage 2,2 kW proizvođača Regatron,
tip FVR 022 G5S-7RS. Stvarna frekvencija vrtnje
elektromotora kontrolirana je pomoću centrifugalnog tahometra
proizvođača Smiths.


Bočni pomak lista pile mjeren je bez vodilica lista.
Mjerenja su obavljena pomoću induktivnog davača vlastite
proizvodnje. Za pojačanje signala korišteno je spomenuto
pojačalo. Mjerni rezultati registrirani su na PC
s ugrađenim A/D konverterom. Frekvencija je uzorkovanja
bila oko 0,12 kHz. Induktivni davač umjeren je
nakon svake promjene zatezne sile. Umjeravanje je
obavljeno uz pomoć mikrometarskog vijka. Podaci dobiveni
umjeravanjima induktivnog davača izjednačeni
su polinomom drugog stupnja, oblika:


A = A + B-U+C-IP


gdje je:


A - bočni otklon, mm


U - napon očitan na PC-u, V


A, B i C - koeficijenti


Vrijednosti koeficijenata dobivenih izjednačavanjem
rezultata usmjeravanja i pripadajući indeksi regresije


The value of coefficients obtained by fitting the results
of calibration and the accessory regression indexes Tab. 1.


Umjeravanje br. Koefi e ijenti -Coefft cie nts Indeks regresije
Calibration No. A B C Regression Index


1. -0,03 4,45 -1,15 0,999
2. 0,05 8,29 -2,95 0,997
3. 0,17 3,78 -0,69 0,998
4. 0,09 4,15 -0,97 0,998
5. -0,02 3,58 -0,82 0,999
Šumarski list br. 3—4, CXX (1996), 195—201


Na slici 2. prikazane su točke dobivene umjeravanjem
i krivulja izjednačenja. Vrijednosti koeficijenata
i indeksi regresije za svih pet umjeravanja induktivnog
davača sadržani su u tablici 1.


Korišteni A/D konverter imao je unipolaran ulaz
(ulazni napon od 0 do +9 V), što je tijekom mjerenja
izazvalo male teškoće koje je potrebno obrazložiti. Izlazni
napon iz pojačala je u rasponu od -4,5 do +4,5 V.
Da bi zaštitili konverter od negativnog napona ugradili
smo električni filtar. Stoga su svi oni otkloni lista pile


E
E if < L
3,5
3 ´ — -| ff-0 999
& | 2.5
TO -S3
E -o
-Q (U
o Ta
2
1,5 3+4,450-1,15
i 2s s i
% 0,5
o i 1I II i
0,3 0,6 0,9 1,2 1,5


Napon -U, V
Voltage -U, V


SI. 2. Krivulja umjeravanja induktivnog davača pri zateznoj sili od 2,339
kN


Fig. 2. Fitted curve of inductive transducer calibration at the strain force of
2,339 kN


koji su polučili na izlazu iz pojačala negativan napon
ostali neregistrirani. Zbog toga je srednja vrijednost računana
tako da je pretpostavljena simetrična distribucija
podataka oko srednje vrijednosti.


Shematski prikaz korištenih mjernih lanaca prikazuje
slika 3.


amplifier


računalo


Computer


15Hz

SI. 3. Shematski prikaz upotrebljenih mjernih lanaca


Fig. 3. The scheme of the used measuring chains
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 112     <-- 112 -->        PDF

V. Goglia, R. Beljo: BOČNA STABILNOST LISTA I SNAGE VLASTITIH OTPORA TRAČNE PILE ... Šumarski list br. 3—4^ CXX (1996), 195—201


REZULTATI MJERENJA - Measurement results


Za potrebe mjerenja na stroju je najprije pomoću na-položaja lista pile za dvije različite zatezne sile i dvije
vojnog vretena podešena određena zatezna sila lista. Zarazine
brzine rezanja prikazani su na slici 4. Mjerni retezna
je sila određivana računanjem srednje vrijednosti zultati svrstani su u razrede, a histogrami su prikazani
sila F, za određenu zategnutost lista. U tu je svrhu list s desne strane slike 4.
pile za zadanu zategnutost bočno opterećivan silom FH


Frekvencija vrtnje varirana je u rasponu od 15 do


različitog intenziteta. Za određenu vrijednost FH očita


45 Hz s koracima od 5 Hz. Stupanj redukcije s elektro


van je bočni otklon, a na osnovi relacije (2) izračunana


motora na pogonski kotač iznosio je i = 5.


je sila Fy Za određenu zategnutost određeno je više parova
vrijednosti (F 8) te izračunano više vrijednosti
sile F, na osnovi kojih je potom određena srednja vrijednost
te izračunato naprezanje a . Podaci mjerenja daMjerenje
snage vlastitih otpora stroja i lateralnog pomaka
lista pile pri različitim zateznim silama i različitim


ni su u tablici 2.


frekvencijama vrtnje elektromotora
Za određenu zategnutost varirana je frekvencija


The measurement of idling power and saw blade
vrtnje motora, odnosno brzina gibanja lista pile, pri čedisplacement
at different strain force and
mu je očitavana električna snaga vlastitih otpora. Istodifferent
cuting speed Tab. 3.
vremeno su pomoću sustava za akviziciju podataka reBrzina
rezanja Amplituda Snaga vlastitih otpora
gistrirane i veličine bočnih otklona lista. Podaci su saCutting
speed Amplitude Power at idling
držani u tablici 3. Za svaku zateznu silu i frekvenciju m/s mm W
Zatezna sila - Strain Force fi 1 = 2 338,81 N


vrtnje registrirano je 1700 bočnih otklona lista pile kroz


2,72 540


razdoblje od 13,90 s uz prije spomenutu približnu fre8,5


1,55 660


kvenciju uzorkovanja 0,12 kHz. Primjeri registriranih 11,3


14,1 0,92 720
17,0 0,90 810
19,8 0,62 870
22,6 0,89 930
Mjerenje zatezne sile 25,5 0,41 1020
Strain force measurement Tab. 2. Zatezna sila - Strain Force F|? = 2 613,45 N
8,5 4,46 540


Mjerenje br. Horizontalna sila Bočni otklon lista Zatezna sila Naprezanje
Measure No. Horizontal Force Lateral Blade Displacement Strain Force Tension 11,3 2,21 660
S, mm F\,N en, MPa 14,1 2,37 720


Zatezna sila -Strain Force F\ 1 17,0 2,21 810
1 23,54 4 2 295,54 30,36


19,8 2,26 900
2 29,43 5 2 295,54 30,36


22,6 2,10 930


3 36,30 6 2 359,31 31,21


25,5 1,94 1020


4 43,16 7 2 404,85 31,81


Zatezna sila - Strain Force Ft 3 - 2 817,96 N


Srednja vrijednost - Mean value 2 338,81 30,94
8,5 1,43 540


Zatezna sila - Strain Force F|2
11,3 1,41 660


1 27,47 4 2 678,13 35,43
14,1 2,10 750


2 33,35 5 2 601,61 34,41
3 39,24 6 2 550,60 33,74 17,0 1,33 810
4 47,09 7 2 623,47 34,70 19,8 1,13 900
Srednja vrijednost - Mean value 2 613,45 34,57 22,6 1,02 960


Zatezna sila - Strain Force ^ 3 25,5 1,21 1050


1 29,43 4 2 869,43 37,96 Zatezna sila - Strain Force Fu = 3 680,61 N
2 35,32 5 2 754,65 36,44


8,5 1,30 570
3 43,16 6 2 805,66 37,11


11,3 1,38 660


4 51,01 7 2 842,10 37,59


14,1 1,24 780
Srednja vrijednost Mean value 2 817,96 37,27


17,0 1,22 870
Zatezna sila -Strain Force F| 4


19,8 1,34 930


1 37,28 4 3 634,61 48,08


22,6 1,29 1 020


2 47,09 5 3 672,86 48,58


25,5 1,19 1 110


3 56,90 6 3698,37 48,92
Zatezna sila - Strain Force F\ 5 - 5 131,49 N


4 66,71 7 3 716,59 49,16


Srednja vrijednost - Mean value 3 680,61 48,69 8,5 0,96 585


Zatezna sila -Strain Force F| 5 11,3 1,18 720
1 39,24 3 5 101,20 67,48 14,1 1,04 840
2 53,96 4 5 260,61 69,58 17,0 0,99 930
3 65,73 5 5126,71 67,81 19,8 1,38 1 035
4 77,50 6 5 037,44 66,63 22,6 0,96 1 140
Srednja vrijednost Mean value 5131,49 67,88 25,5 0,71 1 230


198
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 113     <-- 113 -->        PDF

V. Goglia, R- Bcljo: BOĆNA STABILNOST LISTA I SNAGE VLASTITIH OTPORA TRAČNE PILE .
Šumarski list br. 3—4. CXX (19%), 195—201


v11,3 m/s F-2,61kN


v-25,5 m/s F-2,61 kN


v11,3 m/s F-5,13kN


v-25,5 m/s F-5,13kN


Vrijeme - Time Bočni odmak - Displacement


SI. 4. Primjeri registriranih položaja lista pile (lijevo) i histogrami izmjerenih podataka (desno)


Fig. 4. Examples of the registered amplitudes of the saw blade lateral displacement (left) and the data of the displacement classified in histograms (right)


ANALIZA MJERNIH REZULTATA - Measurement results analysis


Mjerni rezultati analizirat će se u skladu s postavljenim
ciljevima istraživanja.


Utjecaj sile zatezanja na snagu vlastitih otpora stroja
očito je linearan. Podaci dobiveni mjerenjem izjednačeni
su linearnom regresijom i prikazani na slici 5.
Vrijednosti koeficijenata A, B i koeficijenata regresije
pokazani su u tablici 4. Ovisnost snage vlastitih otpora
o zateznoj sili može se na osnovi podataka dobivenih
mjerenjima ekstrapolirati.
Dobiveni su rezultati očekivani u kvalitativnom smislu.
Kvantitativno mogu poslužiti analizi toka vrijednosti
frikcionih parametara u uležištenjima pogonskog i gonjenog
kotača. Za tu svrhu bilo bi nužno više pažnje
posvetiti kontroli toka snage, nego što je to učinjeno u
ovim mjerenjima.


Ovisnost je snage vlastitih otpora o frekvenciji
vrtnje pri zadanoj zateznoj sili očekivano linearna.
Ono što treba istaknuti, je činjenica da se izborom
zatezne sile, u rasponu koji je naveden u literaturi, može
utjecati na snagu vlastitih otpora u rasponu od približno
50 %. To potvrđuje prije naglašeni značaj ove
veličine na ukupnu učinkovitost tračne pile.


Izbor zatezne sile određen je zahtjevom za bočnom
stabilnošću lista, u cilju smanjenja širine propiljka, povećanja
kvalitete piljenja i smanjenja jediničnih energetskih
normativa. Na osnovi analize rezultata mjerenja,
o bočnoj stabilnosti lista pile u ovisnosti o zateznoj
sili može se navesti sljedeće:


Zatezna sila znatno utječe na amplitudu bočnog gibanja
lista pile. Međutim, taj se značaj smanjuje pri po


ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 114     <-- 114 -->        PDF

V. Uoglia, R. Beljo: BOĆNA STABILNOST LISTA I SNAGE VLASTITIH OTPORA TRAČNE PILE .
Šumarski list br. 3~t. CXX (1996). 195—201
(7) 3 o/s 3 rps (3) 5 o/s - 5 rps (s) 7 o/s 7 rps (7) 9 o/s-9rps
većanim brzinama gibanja lista. Pri frekvenciji vrtnje
(2)
4 o/s-4 rps 0 6 o/s - 6 rps (6) 8 o/s - 8 rps kotača iznad 7 s ´, što odgovara brzini gibanja lista od
približno 20 m/s, gotovo da niti nema znatne razlike
između zatezne sile od 2,82 kN i 5,13 kN. Razlika u
snazi vlastitih otpora pri najvećoj brzini gibanja lista naprotiv
iznosi 17 %. Rezultati mjerenja prikazani su na
slici 6.
Rasipanje vrijednosti amplituda bočnog pomaka lista
smanjuje se pri različitim brzinama trake povećanjem
zatezne sile što se vidi iz dijagrama na slici 7. List
pile zategnut silom velikog intenziteta, pokazuje gotovo
jednake veličine bočnog otklona pri svim brzinama
gibanja trake.
2,5 3,5 4
5,5


Tračna pila, na kojoj su mjerenja obavljena, bila je


Zatezna sila, kN


Strain (ome, kN opremljena pokazivačem preporučljivih vrijednosti zaSI.
5 Snaga praznog hoda u ovisnosti o zateznoj sili i frekvenciji vrtnje tezne sile. Izračunavanje stvarnih vrijednosti naprezapogonskog
kotača


nja u listu na osnovi rezultata mjerenja, ukazuje na zna


5. Power at idling vs. the strain force at different wheel rotational frequency
čajnu nepreciznost pokazivača što se dobro vidi iz dijagrama
na slici 8.


Vrijednosti koeficijenata A i B i koeficijenata
.-...-%


—— Fn — FE
regresije za P =f(F)


--» --Fv


The value of coefficients A, B and regression
coefficient for P =f(F.) Tab. 4. 4,5 ´


1


Frekvencija vrtnje kotača, Hz koeficijenti -Coefficients koeficijent regresije 4 ´


II


Wheel Rotation Frequency, Hz A B Regression Coefficient


3,5 ´


3 495,06 18,07 0,964
\


4 601,51 21,25 0,896
3 ´


5 616,51 43,87 0,988
2,5


p l


\U-


6 690,87 46,78 0,986


2


7 742,36 55,68 0,984


-*^»...


1,5 ´
*- .-o


8 737,7 77,89 0,995
t


sC LT"--´
9 827,7 77,89 0,995 1 ´
1


0,5


10 15 20 25 30
8,5 m/s 19,8 m/s Brzina rezanja, m/s
Cutting speed, m/s


14,1 m/s 25,5 m/s


SI. 7. Amplitude bočnog pomaka lista pri različitim zateznim silama u
ovisnosti o brzini rezanja


4,5


i Fig. 7. The amplitude of hlade lateral displacement vs. cutting speed at different
strain force


4


E E 1 >


E E 1 \


f1
3,5


to"

1 ´


-O 3 1 \
60


ab ^s. = 6 \


8 cz 1 2,5


-t—


II


1« 1 2


a
E A»
if*


1

3 1 1,5


lb K**9 «—te^TZ. ^r-r-= s-8


o. 3
1


iE B 1 jl
II .


~J
0,5 6
§« 10


0


2 3 4 5 6 30 40 50 60 70 80


Zatezna sila, kN Širina lista pile, mm
Strain force, kN Bandsaw blade width, mm


SI. 6. Ovisnost amplitude lateralnog gibanja o zateznoj sili pri različitim SI. 8. Naprezanja u listu pile različite širine prema pokazivaču prepobrzinama
gibanja trake ručljivih vrijednosti na stroju


Fig. 6. The amplitude of lateral movement vs. strain force at different cutFig.
8. Band axial tension of various band width according to the pointer of
ting speeds recommended values at the machine
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 115     <-- 115 -->        PDF

V. Goglia, R. Beljo: BOĆNA STABILNOST LISTA 1 SNAGE VLASTITIH OTPORA TRAČNE PILE . Šumarski list br. 3—4, CXX (1996), 195—201
ZAKLJUČAK - Conclusions


Ispitivanja bočne stabilnosti lista tračne pile u praznom
hodu pokazala su da se i uz znatno niže vrijednosti
sile zatezanja u odnosu na preporučene mogu dobiti
zadovoljavajuće male amplitude bočnog pomaka.
To pogotovo vrijedi pri višim vrijednostima brzine gibanja
lista (v > 20 m/s).


Izborom optimalne vrijednosti zatezne sile mogu se
znatno smanjiti gubici uslijed vlastitih otpora stroja. Preporučuje
se provjera stvarne zategnutosti lista pile, bu


dući da je metoda određivanja zatezne sile vrlo jednostavna.
Pored toga, pokazalo se i to da uređaji kojima
je stroj opremljen radi ispravnog prednamještanja zatezne
sile u ovisnosti o širini lista, u nekim slučajevima
ne pokazuju prave vrijednosti.


Sve dobivene rezultate trebalo bi provjeriti u efektivnom
radu stroja tj. tijekom piljenja. Utjecaj sastavnica
sile rezanja u pojedinim smjerovima mogao bi znatno
izmijeniti sliku odnosa između ispitivanih veličina.


LITERATURA - References


Bre ž njak , M., Moen , K., 1972: On the lateral movement of Mikolašik , L. 1981: Drevarske stroje a zariadenia, 1. zvazok,


the handsaw blade under various sawing conditions, Norsk SNTL - Statni nakladatelstvi techicke literatury, Praha.


Treteknisk Institutt, Rep. No. 46.


Prok e š , S. 1982: Obrabeni dreva a novych hmot ze dreva, SN


Goglia , V., 1994: Strojevi i alati za obradu drva, I dio, Zagreb.


TL - Statni nakladatelstvi techicke literatury, Praha.


Goglia , V., Beljo , R. 1995: Utjecaj zatezne sile lista stolar


ske tračne pile na snagu praznoga hoda, Drvna industrija U1 s o y , A.G, Mote, C.D.Jr. and S z y m a n i, 1978: Principal


46, br. 1, str. 3-8. Developments in Band Saw Vibration and Stability ReseGolja
, V., K r a n j č e c , V., 1988a: Utjecaj sile prednapinjanja arch, Holz als Roh- und Werkstoff 36, str. 273-280.


na lateralnu stabilnost lista tračne pile, Drvna industrija 39,


W i 11 i s t o n , M. 1978: Saws, Design, Selection, Operation, Ma


br. 9-10, str. 223-226.


intenance, Miller Freeman publications, San Francisco.


Golja , V., Kranjčec , V. 1988b: Mjerenje stabilnosti alata na
tračnoj pili, Savjetovanje JUKEM, Split, str. 1-6. Wu, W.Z., Mote, CD. Jr., 1984: Analysis of vibration in a hanGrube
, A. E. 1971: Derevorežušćie instrumenty, Izdateljstvo Le-dsaw system, Forest Product Journal, Vol. 34, No. 9, str.
snaja promyslenost, Moskva. 12-21.


SUMMARY: In attempting to improve the band saw efficiency there is always
the problem of the lateral movement of the band saw blade and of the
losses due to the machine´s own resistances. The lateral movement of the band
saw blade reduces both the quality of the saw surfaces, and the material yield.
At the same time it requires higher energy standards. The energy losses
occuring in the machine during transmission movement also increase the specific
energy standards. The lateral movement of the band saw blade and the
machine´s own resistances are significantly influenced by the strain force of
the blade. Both, the references and the band saw producers, list a rather wide
range of strain force values.


In order to determine the optimum strain force value for the given machine-
tool system, a very comprehensive research work was done at the Faculty
of Forestry, University of Zagreb. The strain force and the rotation frequency
of the driving wheel were chosen as independent variables. The approximative
value of the strain force was determined by the horizontal force and the
lateral displacement of the blade. The rotation frequency of the driving wheel
was varied by frequency transformer. The lateral displacement value of the
band saw blade was measured by inductive transducer. The machine´s own
resistances power was measured by electric measuring instruments.


The research will contribute to the more objective determination of the strain
force of the band saw blade, which is one of the most important parameters
of the band saw efficiency.


Key words: band saw efficiency, blade lateral movement, machine´s
own resistance power, strain force