DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 101     <-- 101 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 362.7--015.21 (083.7)001 Šumarski lisl br. 3—4, CXX (1996), 187—194


NEKI UTJECAJNI PARAMETRI NA RAZINU VIBRACIJA MOTORNIH PILA LANČANICA


PARAMETERS INFLUENTING THE VIBRATION LEVEL OF PORTABLE CHAIN SAW


Vlado GOGLIA*


SAŽETAK: Kako je poznato, na razinu vibracija motornih pila lančanica
djeluje veliki broj utjecajnih parametara. Da bi se osigurala ponovljivost mjerenja,
a time i usporedivost rezultata mjerenja, nastoji se međunarodnim normama
jasno odrediti mjerni postupak. Jasno opisan mjerni postupak omogućava
i ocjenu ergonomskih karakteristika motornih pila, te izbor pila koje najbolje
udovoljavaju postavljenim kriterijima. Nažalost, postoje značajne razlike
mjernih rezultata razina vibracija na istoj motornoj pili u različitim mjernim
laboratorijima. To upućuje na zaključak da mjernim postupkom nisu kontrolirani
svi bitni utjecajni parametri. Stoga treba uložiti daljnji istraživački
napor u veličinskom određenju utjecaja i onih parametara koji nisu obuhvaćeni
međunarodnim standardima. Upravo je radi toga na Šumarskome fakultetu
u Zagrebu istraživan utjecaj sljedećih djelujućih parametara: -rukovatelj,
-zategnutost lanca, - duljina vodilice, -količina goriva u rezervoaru, način
držanja pile.


Utjecaji su svih navedenih parametara određeni mjerenjima. U radu se
iznose detaljniji podaci o tome. Istraživanjima se došlo do mnogih zanimljivih
spoznaja. Dio je rezultata očekivan, dok je dio bio iznenađujući. Vjerujemo
da će rezultati istraživanja doprinijeti postupnom unapređivanju mjernog
postupka te potaknuti promjene u odgovarajućim međunarodnim i nacionalnim
normama.


Ključne riječi: motorne pile, vibracije, mjereni postupak, međunarodne
norme


UVOD - Introduction


Većina ISO normi kojima se propisuje određenje parametara koji značajno utječu na razinu vibracija motehničkih
karakteristika radnih strojeva, naglašava po- tornih pila nije dovoljno precizno opisano u ISO 7505,
trebu primjene jednostavnih mjernih postupaka, ali isto međunarodnoj normi iz 1986, kojom se propisuje potako
upozorava da pojednostavljenja ne smiju narušiti stupak mjerenja vibracija koje se s ručki motornih pimjernu
ponovljivost. Međutim, često je teško nedvoj- la prenose na ruke rukovatelja. U radu se iznosi dio
beno odrediti jesu li razlike među mjernim rezultati- rezultata istraživanja provedenih radi određenja utjema
uzrokovane nepreciznim određenjem mjernoga po- čaja nekih parametara na razinu vibracija motornih lanstupka.
Činjenica je da određivanje nekih utjecajnih čanih pila.


DEFINICIJA PROBLEMA - Problem definition


Gotovo sve nacionalne norme kojima se propisuje 7505. U svim je normama nadzor nekih utjecajnih papostupak
mjerenja vibracija na ručkama motornih pila, rametara tijekom mjerenja jasno određen, za neke je
kao i mnoge druge norme, kao osnovu rabe normu ISO utjecajne parametre određen samo dozvoljeni raspon,


d° k Se neki tek USPUtn°


»Izv.piof.dr. se. Vlado Goglia, šumarski fakultet Sveučilišta u Zagre- opominju. Česti je slučaj da Se
bu, Svetošimunska 25, HR-ioooo Zagreb, Hrvatska razine vibracija utvrđene mjerenjima na istim pilama u
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 102     <-- 102 -->        PDF

V- Goglia: NEKI UTJECAJNI PARAMETRI NA RAZINU VIBRACIJA MOTORNIH PILA LANČANICA Šumarski list br. 3—4, CXX (19%). 187—194


različitim institucijama kružnom usporedbom, tzv. Round
Robin Testom, znatno razlikuju. Da bi se osigurala
mjerna ponovljivost kao i usporedivost mjernih rezultata,
nužno je jasnije odrediti mjerni postupak.


Na Šumarskome fakultetu u Zagrebu mjerene su razine
vibracija na velikom broju različitih tipova motornih
lančanih pila. Ovisno o utvrđenim razinama vibracija
izdavane su uporabne dozvole za one pile koje su
udovoljavale postavljenim kriterijima. Mjerni rezultati
uspoređivani su sa sličnima dobivenim kod proizvođača
ili u drugim institucijama kao što su KWF, DLG,
Vakola i drugi. Uočena odstupanja utvrđena uspored


bom mjernih rezultata jasno su ukazala na nedorečenost
mjernoga postupka. Da bi se ispitao utjecaj nekih djelujućih
parametara nejasno određenih u normama na razinu
vibracija motornih pila, i time dijelom objasnilo
rasipanje rezultata, provedena su veoma opsežna istraživanja.
Zbog toga su izdvojeni sljedeći utjecajni parametri:


- rukovatelj,
- zategnutost lanca,
- duljina vodilice,
- razina goriva i maziva u spremnicima i
- način prihvata ručki motorne pile.
CILJ ISTRAŽIVANJA - Research objective


Istraživanja su provedena sa svrhom da se utvrdi koji
od ranije navedenih parametara značajno utječe na razinu
vibracija. ISO 7505 spominje rukovatelja pilom samo
jednom: "Pilu treba pridržavati opušteno, ali dovoljno
čvrsto za siguran nadzor njenog rada". Pretpostavilo
se da način prihvata pile također može utjecati na
razinu vibracija. Nadalje, zategnutost lanca pile je u ISO
7505 tek usputno spomenuta: "Lanac mora biti nov i
mora biti podešen za rezanje na najbolji način...". Duljina
vodilice se u normi ISO 7505 povezuje sa stapajnim
obujmom cilindra. Prema preporukama te norme


duljina vodilice može biti izabrana u rasponu koji može
utjecati na razinu vibracija na ručkama pile. Budući
daje duljina rezanja povezana s duljinom vodilice, njen
utjecaj postaje još značajniji.


Iako je potpuno sigurno da razina goriva i maziva u
spremnicima značajno utječe na razinu vibracija koje
se prenose na ruke rukovatelja, u ISO 7505 se tek usputno
spominju: "... Lanac mora biti podmazan, a spremnici
moraju biti popunjeni iznad polovice svoga obujma."


METODE MJERENJA I MJERNI INSTRUMENTARIJ - Method of measurement and measuring instruments


Za potrebe mjerenja izvršen je slučajni izbor dviju
pila sa skladišta ovlaštenog zastupnika proizvođača u
Republici Hrvatskoj. Prije mjerenja pile su uhodane i
zagrijane. Istraživanja su dijelom obavljena na pilama
STIHL 044 AVEQ, a dijelom na pilama STIHL 034
AVEQ. Kako na razinu vibracija utječu rukovatelj, zatezna
sila i duljina vodilice ispitivano je na pili STIHL
044 AVEQ.


Sukladno planu istraživanja provedena su sljedeća
mjerenja:


- razina vrednovanih ubrzanja vibracija na prednjoj
i stražnjoj ručki mjerena je pri sljedećim režimima rada:
a) u praznom hodu i
b) pri maksimalnom broju okretaja;


- tijekom mjerenja efektivne vrijednosti signala s akcelerometra
u tri međusobno okomita smjera registrirane
su na magnetofonskoj traci;
- analiza mjernih rezultata obavljena je u laboratoriju
uz pomoć analizatora frekvencije i računala;
- mjerenja su ponavljana s drugim rukovateljem kao
i za dvije različite duljine vodilice.
Tijekom mjerenja uporabljen je mjerni lanac prikazan
na slici 1. Akcelerometri za sve tri osi, svaki mase
manje od 5 g, bili su pričvršćeni na posebnom držaču
kako to prikazuje slika 2. Držač je na ručke motorne
pile bio pričvršćen plastičnim obujmicama. Ukupna masa
akcelerometara i držača nije prelazila 50 g. Koordinatni
sustav u kojem su provedena mjerenja pojedinih
sastavnica vektora ubrzanja vibracija prikazan je na slici


3. Utjecaj razine goriva i maziva u spremnicima kao i
utjecaj načina prihvata pile ispitani su na pili STIHL
SI. 1. Shematski prikaz mjernog lanca pri mjerenju vibracija


Fig. 1. Diagramatic representation of the measuring chain used at measuring
vibrations
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 103     <-- 103 -->        PDF

V. Goglia: NF.K1 ITJKCAJNI PARAMkTRI NA RAZINI VIBRACIJA MOTORNIH PILA LANČANICA Šumarski lisl br. 3-4 . CXX (1996). 187—194
Akcelerometri


Accelerometers


Plastične obujmice


Plastic claspers


SI. 2. Pričvršćivanje akcelerometara na ručke motorne pile


Fig. 2. Mounting of the accelerometers on the chain saw handles


034 AVEQ. Mjerenja su provedena uporabom istoga
mjernog lanca. Mjerenje razine vibracija obavljena su
samo na stražnjoj ručki, istovremeno u sve tri koordinatne
osi pri sljedećim režimima rada:


a) u praznome hodu,


b) pri maksimalnoj snazi motora i


c) pri maksimalnoj frekvenciji vrtnje.


Za svaki je režim rada obavljeno osam nezavisnih
mjerenja. Efektivne vrijednosti vibracija za sve tri osi
istovremeno su snimane na magnetofonskoj traci. Analiza
snimljenih signala obavljena je u laboratorijskim
uvjetima.


SI. 3. Položaj akcelerometara na ručkama motorne pile


Fig. 3. Location of the accelerometer on the chain saw handles


Smjerovi koordinatnih osi na prednjoj i stražnjoj ručki
ranije su prikazani na slici 3. Mjerni lanac rabljen
tijekom mjerenja imao je sljedeće sastavnice:


- tri Briiel & Kjaer akcelerometra tip 4375,
- tri Briiel & Kjaer pojačala tip 2635,
- magnetofon proizvođača Briiel & Kjaer tip 7003,
- analizator frekvencije istoga proizvođača, tip 2131,
- računalo Hewlett Packard,
- mjerač broja okretaja motora W. Laender, tip N
37.
MJERENJE I REZULTATI MJERENJA - Measurement and the results of measurements


Rezultati će se mjerenja iznijeti izdvojeno; prvo oni
dobiveni mjerenjima razine vibracija na pili STIHL 044
AVEQ, a potom oni dobiveni mjerenjima razine vibracija
na pili STIHL 034 AVEQ.


A) Mjerni rezultati ispitivanja pile STIHL 044 AVEQ


Kako je već ranije spomenuto, mjerenja su se istovremeno
obavljala u sve tri koordinatne osi, najprije na
prednjoj, a potom na stražnjoj ručki. Za svaku ručku
kao i za svaki režim rada obavljeno je pet nezavisnih
mjerenja. Za oba režima rada izvršena je terena analiza
vibracija u sva tri koordinatna smjera. Rezultati su mjerenja
razvrstani prema utjecajnim parametrima:


a) Utjecaj rukovatelja na razinu vibracija
Rezultati mjerenja za sva tri smjera u oba režima rada
na prednjoj i stražnjoj ručki sadržani su u tablici 1. Da
bi se ispitao utjecaj rukovatelja, mjerenja su obavljena
sa:


- profesionalnim sjekačem - instruktorom i
- priučenim rukovateljem.
Za svako mjerenje izračunat je rezultantni vektor
vrednovanih ubrzanja vibracija u pojedinim osima
(WAS - weighted acceleration sum). WAS vrijednosti
također su prikazane u tablici 1.


b) Utjecaj duljine vodilice na razinu vibracija


Mjerenja su obavljena s dvije različite duljine vodilica:
najprije s vodilicom duljine 40 cm, a zatim s vodilicom
duljine 52 cm. Rezultati su razvrstani na prije opisani
način te prikazani u tablici 2.


c) Utjecaj zategnutosti lanca


Budući daje zategnutost lanca ISO normom potpuno
neodređena veličina, mjerenjima je ispitan i njen utjecaj.
Tijekom mjerenja pilom je rukovao priučeni rukovatelj.
Za mjerenja je uporabljena vodilica lanca duljine
52 cm. Zategnutost lanca određivana je na način prikazan
na slici 4. Pri svakom mjerenju na lanac je ovješen
uteg jednake mase (težine). Razmak između vodilice
i lanca predstavljao je mjeru zategnutosti lanca. Vrijednosti
dobivane tim mjerenjima prikazane su u tablici
3. Izmjerene razine vibracija na obje ručke u sve tri
koordinatne osi prikazane su u tablici 4.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 104     <-- 104 -->        PDF

V. Goglia: NEKI UTJECAJNI PARAMETRI NA RAZINU VIBRACIJA MOTORNIH PILA LANČANICA Šumarski list br. 3—4, CXX (1996), 187—194
Rezultati mjerenja utjecaja rukovatelja na razinu Zazor između lanca i vodilice za dvije različite
vibracija na pili STIHL 044 AVEQ, m/s2 sile zatezanja, mm


Results of measurement of the operator´s influence Defection of the chain from the long guide for two
on the vibrations level measured at the different levels of chain strain, mm Tab. 3.
STIHL 044 AVEQ, mJs2 Tab. 1.


Zategnutost lanca Prije mjerenja Poslije mjerenja Srednja vrijednost


Režimi rada Mjerenje br. WAS


Chain strained Before meas. After measuring Mean value


Operating conditions Measuring No. Zategnut 6,4 5,7 6,05


1 2 3 4 5 X m/s2 Strained


Nezategnut 7,0 7,7 7,35


P * ** X 2,89 2,94 2,76 4,04 3,97 3,32


Loosened


r A V 3,27 4,29 3,95 4,08 5,02 4,12 8,3
e P z 7,26 6,24 6,44 6,40 5,65 6,40
d H X 6,11 7,79 8,64 8,68 8,38 7,92


nj B 8,83 8,63 8,19 8,03 8,04 8,34 12,69


v


Rezultati mjerenja utjecaja sile zatezanja lanca na


a z 4,43 5,33 5,13 6,66 5,26 5,36


razinu vibracija na pili STIHL 044 AVEQ, m/s2


X 4,23 3,09 3,21 3,18 3,15 3,37
r M A V 2,07 1,86 1,76 1,88 1,69 1,85 4,76 Results of measurement of the chain strain force influence
u B z 2,87 2,85 2,66 2,83 2,86 2,81 on the vibrations level at the STIHL 044 A VEQ, m/s2 Tab. 4.


č O X 5,81 5,47 5,84 5,47 5,51 5,62


Rež imi rada Mjerenje br. WAS


k B V 2,14 2,12 2,04 2,42 2,18 2,18 7,47


Operati ig conditions Measuring No.


a z 4,20 4,27 4,28 4,64 4,70 4,42


1 2 3 4 5 X m/s2


S X 7,69 6,41 6,91 6,36 5,87 6,65


P * X 6,31 5,57 4,88 5,12 5,15 5,41


t A V 6,61 6,36 6,21 5,33 5,30 5,96 17,58


r Z 7,36 6,43 7,11 6,29 7,08 6,85 10,33


r P z 15,3 17,5 14,0 15,2 13,7 15,1 V
e P z 6,08 5,41 5,12 5,59 5,52 5,54


a H X 3,96 3,96 3,83 4,67 5,22 4,33
ž B V 7,81 13,5 10,5 10,7 13,8 11,3 17,76


d H X 4,46 5,15 5,82 5,01 4,84 5,06
z 13,6 13,6 13,0 13,0 nj P 6,75 6,82 6,43 7,44 6,68 6,82 10,00


nj 11,9 13,1 V
a X 4,37 4,67 3,58 3,64 3,76 4,00


a z 5,78 5,44 4,38 4,24 5,99 5,29


M A V 2,47 2,21 2,37 2,33 2,56 2,39 5,29 X 4,70 4,49 4,56 4,60 4,61 4,59
r B z 2,95 3,30 1,90 2,26 2,09 2,50 r M z V 2,48 2,37 2,34 2,38 2,43 2,40 6,68
u O X 2,52 2,53 2,59 3,00 3,08 2,74 u B z 3,92 4,34 4,35 4,24 4,24 4,22
č. B V 4,23 4,25 4,18 4,69 4,88 4,46 6,15 Č O X 3,87 3,68 4,39 4,47 4,52 4,19


7 3,28 3,02 3,30 3,20 3,37 3,23 k P 2,26 2,37 2,36 2,33 2,43 2,35 6,34


V


* PH -prazni hod {idling); MBO - maksimalni broj okretaja (max. rot. freq.) a z 3,52 3,64 4,50 4,60 4,44 4,14
** A - profesionalni sjekač (professionallumberjack);
S X 2,61 3,14 2,70 2,55 3,03 2,81


B - priučeni radnik (inexperienced wonder)


t z y 5,89 5,85 4,89 6,48 5,65 5,75 14,58


Prednja ručka - Front handle
Stražnja ručka - Rear handle r P z 12,6 13,9 12,6 13,0 13,4 13,1
a H X 2,94 2,63 2,48 2,53 2,30 2,57
ž p V 5,64 6,14 5,21 5,31 4,59 5,50 14,64
nj z 12,7 13,5 13,8 13,3 -13,3


Rezultati mjerenja utjecaja duljine vodilice lanca na


a X 4,37 4,35 3,50 3,50 3,45 3,83
razinu vibracija na pili STIHL 044 AVEQ, m/s2


M z V 3,55 3,48 3,45 3,12 3,20 3,36 5,57
Results of measurement of the chain saw guide r B z 2,57 2,55 1,94 2,04 2,09 2,24
length influence on the vibrations level at the u O X 3,89 4,06 3,87 4,34 4,25 4,08
STIHL 044 A VEQ handles, m/s2 Tab. 1. č. p Y 4,07 4,06 4,35 4,40 4,24 4,22 6,82


z 3,19 3,61 3,52 3,50 3,51 3,47


Re; .imi rada Mjerenje br. WAS


Z - zategnuta vodilica (high strain level);


Operati ng condi Ions Measuring No.


P - popuštena vodilica (low strain level)


1 2 3 4 5 X m/s2
P X 6,35 8,08 7,54 6,76 6,81 7,11


r K 8,82 7,81 8,05 7,99 8,55 8,24 12,43
e P z 5,93 6,53 6,09 5,45 -6,00 X
d H X 7,36 6,43 7,11 6,29 7,08 6,85
nj D V 6,31 5,07 4,88 5,12 5,15 5,41 10,33
a z 6,08 5,41 5,12 5,59 5,52 5,54


X 5,71 5,56 5,82 5,31 5,16 5,51


Y


3


r M K y 2,5 2,55 2,63 2,89 2,61 2,64 7,61
u B z 4,36 4,66 4,45 4,67 4,57 4,54
č O X 4,70 4,49 4,56 4,60 4,61 4,59 ^5 k D V 2.48 2,37 2,34 2,38 2,43 2,40 6,68
a z 3,92 4,34 4,35 4,24 4,24 4,22
S X 5,51 5,14 5,88 4,78 4,82 5,23
t K y 11,00 10,1 12,7 13,1 12,5 11,9 17,8


SI. 4. Shematski prikaz mjerenja zategnutosti lanca


r P z 12,05 12,3 12,5 12,2 11,5 12,2


Fig. 4. Diagramatic representation of the chain strain measuring


a H X 2,61 3,14 2,7 2,55 3,03 2,81
ž D y 5,89 5,85 4,89 6,48 5,65 5,75 14,58
nj z 12,60 13,9 12,6 13,0 13,4 13,1


B) Mjerni rezultati ispitivanja pile STIHL 034 AVEQ


a X 3,55 3,54 3,12 3,19 3,12 3,30
M K y 4,79 4.82 4,73 4,42 4,42 4,63 6,53


Ova su mjerenja provedena radi utvrđenja utjecaja


r B z 3,34 3,35 3,36 3,41 3,22 3,34
u O X 4,37 4,35 3,50 3,50 3,45 3,83 količine goriva i maziva u spremnicima na razinu vi


č. D y 3,55 3,48 3,45 3,12 3,20 3,36 5,57 bracija. Ovim je mjerenjima ispitivan i utjecaj načina


z 2,57 2,55 1,94 2,04 2,09 2,24


prihvata pile na razinu vibracija. Mjerni rezultati bili


K kratka vodilica (short chain bar);
D duga vodilica (long chain bar) su razvrstani po utjecajnim parametrima na prije opisa


190
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 105     <-- 105 -->        PDF

V. Ooglia: NEKI UTJECAJNI PARAMETRI NA RAZINU VIBRACIJA MOTORNIH PILA LANČANICA Šumarski list br. 3—4, CXX (19%). 187—194
ni način. Mjerenja su obavljena samo na stražnjoj ručjedinim
smjerovima računat je na osnovi srednjih vriki,
u sva tri koordinatna smjera istovremeno. Za svaki jednosti vibracija po tercama, a iz vektora vrednovanih
režim rada obavljeno je osam nezavisnih mjerenja za ubrzanja izračunate su vrijednosti rezultantnih vektora
sve tri koordinatne osi. Mjerenja su najprije snimana (WAS). Karakteristike filtera za vrednovanje ubrzanja
na magnetofonsku traku, a potom analizirana pomoću vibracija u pojedinim osima bile su u skladu s preporuanalizatora.
Za svakoje mjerenje obavljena frekvencijkama
norme ISO 5349. Vrijednosti vrednovanih ubrzaska
analiza. Za svaku srednju frekvenciju terca računanja,
WAS vrijednosti, postotno odstupanje pojedinih
te su srednje vrijednosti ubrzanja vibracija iz osam neWAS
vrijednosti u odnosu na aritmetičku sredinu, kao
zavisnih mjerenja. Vektor vrednovanog ubrzanja u poi
standardne devijacije date su u tablicama 5 do 16.


Rezultati mjerenja razine vibracije na stražnjoj ručki na pili STIHL 034 AVEQ, m/s2


The measurement results of vibration level on rear handle at the STIHL 034 AVEQ chain saw, m/s2 Tab. 5—16


Prislonjeno uz tijelo rukovatelja (stražnja ručka) Odmaknuto od rukovatelja (stražnja ručka)


Put up against the operator (rear handle) Held away from the operator (rear handle)


B) Maksimalni broj okretaja (maximum rotational frequency): A) Prazni hod (idling):


Mj. broj (M. No) X z WAS % Mj. broj (M. No) X z WAS %


y y
1 5,93 6,49 4,22 9,75 9,4 1 6,98 1,71 1,47 7,33 3,2
2 5,92 6,35 4,07 9,59 7,6 2 6,43 2,44 1,67 7,08 6,6
3 4,12 4,89 2,66 6,92 22,3 3 6,84 3,11 1,84 7,74 2,1
4 5,49 7,33 3,42 9,77 9,6 4 6,64 2,99 1,81 7,5 1,1
5 5,24 6,32 3,01 8,74 1,9 5 6,61 3,01 1,78 7,48 1,3
6 5,17 6,04 2,9 8,46 5,1 6 7,07 2,31 1,94 7,69 1,4
7 5,28 5,99 4,48 9,16 2,8 7 7,24 2,53 1,81 7,68 1,3
8 5,21 5,89 4,2 8,91 0 8 7,42 2,64 1,94 8,11 7,0
Arit. sredina 5,29 6,16 3,62 8,91 Arit. sredina 6,9 2,59 1,78 7,58


Mean value Mean value


7= 0,88 m/s2 o-= 0,31 m/s2


B) Maksimalni broj okretaja (maximum rotational frequency): B) Maksimalni broj okretaja (maximum rotational frequency):


Mj. broj (M. No) X y z WAS % Mj. broj (M. No) X y z WAS %
1 5,93 6,49 4,22 9,75 9,4 1 4,91 3,89 2,87 6,89 0,6
2 5,92 6,35 4,07 9,59 7,6 2 4,88 3,84 2,91 6,87 0,3
3 4,12 4,89 2,66 6,92 22,3 3 4,85 3,84 2,76 6,77 1,2
4 5,49 7,33 3,42 9,77 9,6 4 4,77 4,03 2,93 6,90 0,7
5 5,24 6,32 3,01 8,74 1,9 5 4,73 3,91 2,90 6,79 0,9


6 4,72 3,75 3,36 6,90 0,7


6 5,17 6,04 2,9 8,46 5,1
7 4,73 3,87 3,05 6,83 0,3


7 5,28 5,99 4,48 9,16 2,8
8 4,71 3,97 3,06 6,88 0,4


8 5,21 5,89 4,2 8,91 0
Arit. sredina 5,29 6,16 3,62 8,91 Arit. sredina 4,79 3,89 2,98 6,85


Mean value


Mean value


CT=0,05 m/s2


r= 0,88 m/s2


C) Maksimalna snaga (full load):
C) Maksimalna snaga (full load):


Mj. broj (M. No) X z WAS %


yMj. broj (M. No) X y z WAS % 1 5,93 7,7 4,73 10,81 3,0
1 6,56 7,63 4,38 10,94 1,3 2 5,91 7,61 5,03 10,87 2,4
2 6,07 7,90 4,48 10,92 1,5 3 5,84 6,09 4,44 11,22 0,7
3 6,17 9,12 3,85 11,66 5,1 4 6,68 7,85 4,62 11,29 1,3
4 6,1 8,62 4,26 11,38 2,6 5 6,44 7,26 4,72 10,79 3,1
5 5,96 8,91 4,07 11,47 3,4 6 ---6,69 2,7
6 5,96 8,11 4,59 11,06 0,3 7 6,65 6,48 6,69 11,44 2,7
7 6,59 6,83 3,80 10,22 7,8 8 6,41 6,56 7,01 11,54 3,6
Arit. sredina 6,19 8,04 4, 11,09 Arit. sredina 6,27 7,08 5,32 11,14


Mean value Mean value


7= 0,44 m/s2 CT=0,29 m/s2
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 106     <-- 106 -->        PDF

V, Goglia: NEKI UTJECAJNI PARAMETRI NA RAZINU VIBRACIJA MOTORNIH PILA LANČANICA Šumarski list br. 3—LCXX0996), 187—194


Prazni spremnici (stražnja ručka) Puni spremnici (stražnja ručka)
Empty tanks (rear handle) Full tanks (rear handle)
A) Prazni hod (idling). A) Prazni hod (idling):
Mj. broj (M. No)
1
X
7,01
y2,34
z
3,50
WAS
8,18
%
8,80
Mj. broj (M. No)
1
X
5,4
y
3,05
z
2,40
WAS
6,65
%
10,6
2 6,03 2,46 2,70 7,05 6,20 2 5,35 3,18 2,47 6,70 9,90
3 6,50 2,57 2,75 7,51 0,10 3 5,50 2,97 2,73 6,82 8,33
4 6,26 2,15 2,59 7,11 5,40 4 6,50 3,00 2,38 7,54 1,30
5 7,92 2,01 2,48 8,54 13,56 5 6,44 3,08 2,78 7,66 3,00
6 6,30 2,19 2,55 7,14 5,10 6 6,14 3,14 2,43 7,31 1,70
7 6,50 2,32 2,69 7,41 1,50 7 8.04 2,800 2,13 8.78 18,0
8 6,32 2,03 2,89 7,24 3,70 8 7,01 3,01 2,64 8,08 8,60
Arit. sredina
Mean value
6,60 2,26 2,77 7,52 Arit. sredina
Mean value
6,29 3,02 2,49 7,44
a=0,51 m/s2 7=0,69 m/s2


B) Maksimalni broj okretaja (maximum rotational frequency): B) Maksimalni broj okretaja (maximum rotational frequency):


Mj. broj (M. No) X y z WAS % Mj. broj (M. No) X y z WAS %
1 5,08 4,97 2,59 7,56 7,0 1 4,70 3,83 2,06 6,40 1,70
2 6,32 5,40 2,75 8,56 5,3 2 4,24 4,12 2,71 6,50 3,30


3 5.57 5,87 2,78 8,56 5,3 3 3,73 3,90 2,52 5,96 5,20
4 5,16 6,00 2,50 8,30 2,1
4 4,40 3,99 2,07 6,29 0


5 5,16 4.76 2,22 7,36 9,5 5 4,87 4,01 2,12 6,65 5,70
6 5,24 5,93 2,46 8,29 2,0 6 4,10 4,18 1,34 6,17 1,90
7 5,17 5,73 2,58 8,14 0,1 7 4,32 3,94 1,91 6,15 2.20


8 5,19 5,85 2,59 8,24 1,4 8 4,34 4,02 1,90 6,21 1,30
Arit. sredina 5,36 5,56 2,56 8,13 Arit. sredina 4,34 4,00 2,15 6,29


Mean value Mean value


a=0,41 m/s2 =0,2 m/s2


C) Maksimalna snaga (full load):


C) Maksimalna snaga (full load):


Mj. broj (M. No) X y z WAS % Mj. broj (M. No) X y z WAS %
1 4,54 3,31 2,44 6,12 1,30


1 6,01 4,24 2,01 7,62 3,0


2 4,12 3,48 2,33 5,87 5,30


2 6,19 4,59 2,13 8,94 13,7


3 6,39 5,61 2,16 8,77 11,6


3 4,53 3,70 2,86 6,51 5,00
4 4,43 3,36 2,60 6,14 0,96
5 4,22 3,30 2,25 5,81 6,30


4 6,35 4,96 2,24 8,36 6,4


5 5,51 4,50 2,10 7,42 5,6


6 5,05 3,41 2,74 6,68 7,70


6 5,53 4,61 2,31 7,56 3,8
7 5,46 4,43 2,33 7,41 5,7


7 4,31 3,83 2,33 6,22 0,30
8 4,56 3,63 2,22 6,24 0,60


8 4,95 4,29 1,93 6,83 13,1


Arit. sredina 4,47 3,50 2,47 6,20


Arit. sredina 5,80 4,65 2,15 7,86


Mean value


Mean value


= 0,69 m/s2 a=0,27 m/s2


ANALIZA REZULTATA MJERENJA - Measurement results analysis


Utjecaj rukovatelja na razinu vibracija prikazanje u Granice dnevnog izlaganja prikazane su na slici 5.
tablici 2. Najveće razlike utvrđene su između dviju izraOne
prikazuju da postoji značajna razlika između dvačunatih
WAS vrijednosti izmjerenih na prednjoj ručki ju rukovatelja.
u praznome hodu, kao i pri maksimalnom broju okre


taja. Razlika WAS vrijednosti između dvaju rukovateDuljina
vodilice lanca također značajno utječe na ralja
iznosila je 4,39 m/s2 u praznome hodu, odnosno 2,71 zinu akceleracija vibracija koje se prenose na ruke rum/
s2 pri maksimalnom broju okretaja. Za kritične vrikovatelja.
Njezin utjecaj posebno je značajan pri nižim
jednosti napravljena je frekvencijska analiza razina brojevima okretaja. Veće su razlike izmjerenih razina
ubrzanja vibracija za srednje vrijednosti tercnih frekvenvibracija
uočene na stražnjoj ručki i to u smjeru koorcija.
Rezultati su prikazani u tablici 17 i na slici 5. dinatnih osi x i y.


192
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 107     <-- 107 -->        PDF

V. Goglia: NEKI UTJECAJNI PARAMETRI NA RAZINU VIBRACIJA MOTORNIH PILA LANČANICA Šumarski lisl br. 3-^t, CXX (1996), 187—194
Ubrzanje vibracija po 1/3 oktava u praznom 26.0
hodu. smjer y m/s2 20.0 05


1 /A


II / /.


Acceletarion analyzed in one-third octave bands ~> 16,0 i\ r


4


at idling, direction y, m/s2 Tab. 17. 12.5 1 I v // /. /


/ /


c < ; IO.O 1 X / \ if


Frekvencija, Hz 6,3 8 10 12,5 16 20 25 o p 8
Frequency t! C, 8.0 f /x f


n c i


Rukovatelj I 0,1 0,22 0,33 0,17 0,23 047 0,49 ZJ O 6.3 /V w


v


Operator I / 7, / A t


8 2 "


Rukovatelj II 0,39 0,25 0,21 0,30 0,67 1,07 1,22 / / \


///´


Operator II TS

Frekvencija, Hz 31,5 40 50 63 80 100 L8 "


Frequency > 0 2.5 y /
/
/ / \\
/


r"


Rukovatelj I 0,44 1,82 9,66 1,53 0,72 2,02 D ci) / 11


c 5 a.o


11


Operator I >*: /


Rukovatelj II 6,03 20,4 4,62 0,99 0,74 0,54 \/´


Operator II li u \\


»\


LU OJ if


1.0


0.8 t\ f


10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100 125 160 200 250


Mjerenja i analiza mjernih rezultata utjecaja zatezne


Frekvencija, Hz


sile nisu ukazala na značajan utjecaj ovoga parametra


Feequency, Hz


na razinu vibracija. Utjecaj količine goriva i maziva u


SI. 5. Grafički prikaz ubrzanja vibracija po srednjim frekvencijama terci


spremnicima te način prihvata pile sažeto su prikazani


Fig. 5. Graphic representation of the acceleration analyzed in 1/3 octave
u tablici 18. bands


Utjecaj količine goriva u spremniku i utjecaj načina prihvata pile na razinu vibracija


Fuel level in tanks and ways of gripping the chain saw influences on the vibration level Tab. 18.


Režimi rada Način pri hvata pile Količina goriva


Operating Way of gripioing handles Fuel level in tank
condition Prislonjena Odmaknuta Prazni spr. Puni spr.
Put up Held away Empty tank Full tank


Prazni hod


Idling


t i


Maks. br. okr.


Max.rot.freq.


tt U tt U


Maks. snaga


Full load


tt U


T " povećava(increase): T T- značajno povetava(significantly increase); +


smanjuje (decrease); značajno smanjuje (significantly decrease)


ZAKLJUČAK - Conclusion


Od pet pretpostavljenih utjecajnih parametara na raTakođer
bi trebalo istražiti interakcijsko djelovanje
zinu vibracija na ručkama motornih pila lančanica, ispiizmeđu
ovih i drugih utjecajnih parametara. Međutim,
tivanja su pokazala da četiri parametra imaju značajan da postupak mjerenja vibracija na ručkama motornih piutjecaj.
Značajni su utjecajni parametri: la treba preciznije odrediti, jasno su pokazali rezultati


- rukovatelj, istraživanja izneseni u ovome radu. To podrazumijeva
- duljina vodilice lanca, i nužnost poticaja promjene u nacionalnim normama kao
- količina goriva i maziva u spremnicima i i u normi ISO 7505.
- način prihvata motorne pile.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 108     <-- 108 -->        PDF

V. Goglia: NEKI UT1ECAJNI PARAMETRI NA RAZINU VIBRACIJA MOTORNIH PILA LANČANICA
Šumarski list br. 3—4, CXX (19%). 187—194
LITERATURA - References


l.Sjerobabski , \. (1975): Utjecaj buke i vibracija na zdravlje 8. ... ISO 5348: 1987, Mechanical vibration and shock - Mechani


i proizvodnost radnika, Zbornik referata savjetovanja Za- cal mounting of accelerometers


štita okoline od prekomjerne buke i vibracija, Opatija, str. 9. ... ISO/TC 108/SC4/14: 1974, Guide for the evaluation of the


1^-25
human exposure to hand transmitted vibration


2. Bog adi-Šare, A.: Metode i kriteriji u dijagnostici vibracij- 10. ... DIN 45675: 1987, Einwirkung mechanischer Schwingungen
ske bolesti, Radovi 25(1990) 1, Šumarski institut Jastrebar- auf das Hand-Arm-System, Messung der Schwingungen von
sko, str. 133-149 Handkettensagemaschinen, Teil 1 i Teil 2
3.Radišić ,
I.: Utjecaj interminentne ekspozicije vibracijama na 11. ...DIN45671: 1987, Messung mechanischer Schwingungen am
prevalenciju vibracionog sindroma, Radovi 25(1990)1, Šu- Arbeitsplatz, Teil 1 i Teil 2
marski institut Jastrebarsko, str. 149-157 12. ... ČSN 470172: 1984, Metodika mereni vibraci na pracovišti


4. ... IEC 651: 1979, Sound level meters
13. ... NF E90-402: Guide pour 1´ evaluation de I´ exposition des
5. ... ISO 6531: 1982, Machinery far forestry - Portable chain saws individuus aux vibrations transmises aux membres superie-
Vocabulary
uns
6. ...ISO 5349: 1986, Guidelines for the measurement and the asse-
14. ... ISO 7505: 1986, Forestry machinery - Chain saws - Measussment
of human exposure to hand-transmitted vibration rement of hand transmitted vibration
7. ... ISO 5347: 1987, Method of calibration of vibration and pic- 15. Goglia V.: Osigurava li ISO 7505 mjernu ponovljivost?, Mehakups
nizacija šumarstva 19(1994)1
SUMMARY: It is a well known fact that the vibration level of the motor
chain saws is influenced by a large number of parameters. To provide for
repeatability and reproducibility of the vibration level measurements, the international
standards seek to give a clear definition of the measurement procedure
for measuring vibrations on the motor chain saw handles. Only a well-
defined measurement procedure enables the ergonomic evaluation of motor
chain saws and the choice of the type best meeting the imposed ergonomic
criteria.


Unfortunately, the measurements of the vibration levels made in various
laboratories on the same motor chain saw showed substantially different results.
In inevitably leads to the conclusion that the measurement procedure
does not control all the significant parameters influencing the vibration level
of the motor chain saws. It is therefore necessary to do further research work
into the quantification of the factors of influence yet not mentioned by the international
standards.


Bearing this in mind, a research work on motor chain saw vibration levels
was done at the Faculty of Forestry, University of Zagreb, Croatia.


The following parameters were studied:


-operator,


- chain strain,
- chain guide length,
-fuel
level in tank,
- ways of gripping the motor chain saw handles.
The influences of these parameters were quantified by measurements. The
paper presents detailled research data and results, which are very interesting
in many respects: some of the obtained results were expected, but some of
them came as a suprise. The research results on the whole give us reason to
believe that this research work might contributed to the gradual improvement
of the procedure for measuring vibrations on the motor chain saw handles
and initiate the necessary changes of the relevant international standards.


Key words: chain saw, vibration, measuring procedure, international
standards