DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 10     <-- 10 -->        PDF

S. Malic, M. OrSanić. 1. Anić: NEKE KARAKTERISTIKE I PROBLEMI PREBORNIH ŠUMA OBIČNE JELE ... Šumarski list br. 5—4, CXX (1996). 91—99
Na grafikonu 2 možemo vidjeti raspodjelu učestaloDebljinski
raxvudx-Diameter classes
sti broja stabala po debljinskim razredima, koja ima oblik
Liocourtove krivulje s karakterističnim zadebljanjem u
području debljinskih razreda od 50 do 90 cm. Raspodjela
učestalosti drvnih masa ukazuje na preveliko učešče
najdebljih stabala i preveliku drvnu zalihu na pokusnoj
plohi.


Na pokusnoj plohi 3 koja je smještena u zajednici
jele s rebračom (Blechno-Abietetum Horv. 1950) na dubokim,
vlažnim tlima, na silkatnoj podlozi (podzoli i
smeđa tla), u subasocijaciji Blechno-Abietetum hylocomietosum
Horv., nalazi se sastojina čije strukturne po


Grafikon 2 Distribucija broja stabala i drvnih masa po debljinskim razredima


datke donosimo u tablici 5. Graph 2 Distribution of tree numbers and growing stock, per hectare


Šumstrija-Forest department: Zalesina
Gosp. jed´mica-Management unit: Belevine Pokusna ploha-Lxp. plot: 3
Odjci-Compartment: 11 TABLICA-7/iBLL 5 Površina-Pfo? area: 1 ha


Struktura sastojlne po vrstama drveća, debljinskim razredima, broju stabala, temeljnici i drvnoj rnasl-Sfanđ structure as to tree species, diameter
classes, number of trees, basal area and volume


Debljinski
razred
VRSTA DRVEĆA-FREE SPECIES
Diameter
classes
Abies alba Picea abies Fagus sylvatica UKUPNO-7ote/
cm N G V N G V N G V N G V
-10 207 0,71 3,51 53 0,20 1,01 251 0,92 2,15 511 1,83 6,67
11-20 59 0,99 6,22 18 0,28 1,56 66 1,17 6,13 143 2,44 13,91
21-30 17 0,80 8,10 4 0,19 1,89 13 0,63 5,95 34 1,62 15,94
31-40 12 1,23 15,14 1 0,13 1,64 13 1,36 16,78
41-50 14 2,41 33,80 3 0,51 7,02 17 2,92 40,82
51-60 47 12,05 181,56 47 12,05 181,56
61-70 35 11,92 184,74 2 0,62 9,60 37 12,54 194,34
71-80 31 13,91 218,12 2 0,93 14,64 33 14,84 232,76
81-90 11 6,35 100,15 11 6,35 100,15
91-100 2 1,35 21,46 2 1,35 21,46
Total 435 51,72 772,80 83 2,86 37,36 330 2,72 14,23 848 57,30 824,39


Iz tablice je vidljivo da se na pokusnoj plohi nalazi SumnrYyA-Forest dept: Zalesina Odjel-Management unit: Belevine 11


drvna masa od 824,39 mVha, a kako se sastojina nalazi
na stojbini bonitetnog razreda I/II, normalna drvna zaliha
za taj razred iznosi 550 mVha. Odnos debljinskih razreda
u prebornoj strukturi iznose 4%:7%:89%, stoje
daleko od normalnih postotnih odnosa (20%:30%:50%).


Potpuniju informaciju o strukturi sastojine možemo
dobiti na slici uzdužnog profila dijela sastojine prikazanog
na slici 3. Iz slike je vidljivo da u vertikalnoj strukturi
nedostaje stabala srednje etaže, kao i manji broj stabala
donje etaže. Razloge možemo tražiti u poremećenoj
prebornoj strukturi koja je nastala zbog nepridržavanja
pravila o sječnim zahvatima tijekom ophodnjice
od 10 godina. Ova sastojina nije sječena već 40 godina
što se odrazilo na njenu strukturu.


U tablici 6 prikazana je raspodjela učestalosti broja
ponika, pomlatka i mladika po visinskim klasama. Iz
nje je vidljivo da se na pokusnoj plohi javilo ukupno
24300 komada ponika, pomlatka i mladika, a da se od


Slika 3 Profil sastojine i horizontalna projekcija krošanja


tog zbroja na ponik jele odnosi 5450 kom. Figure 3 Stand profile and horizontal projection of crowns