DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 9     <-- 9 -->        PDF

S. Malic: ŠUMARSTVO HRVATSKI. KAO AKTIVNI SUDIONIK PRI OSNIVANJU Šumarski list br. 9—10. CXIX (1995). 2X7-291
šćivanju naših šuma te svesrdno nastoji formirati šume For more than two centuries the forestry profession
and science in Croatia have been engaged in silvicultu


na takav prirodni način kako bi uzgojene šume odgova


re, forest management, protection and exploitation of


rale definiciji šume koja glasi: "Sumu predstav


forests, in a sincere effort to form forests in such a natu


lja šumsko tlo suvislo obraslo drve


ral way as to make the newly cultured forest correspond
čem, grmljem i prizemnim rašćem, to the definition of the forest as follows: "Forest consigdje
se trajno proizvodi drvna tvar i sts of forest land coherently stocked with trees, shurbs


and ground vegetation, where wood mass is permanen


općekorisna dobra izražena u ekolo


tly produced, and benefits of general welfare are expre


škim (zaštitnim) i društvenim (soci


ssed by ecological (protective) and social forest functi


jalnim) funkcijama šume". ons."


Sve navedeno, kvalitetne prirodne šume, razvijene


The aforementioned, high-quality indigenous foreznanstvene
i stručne spoznaje o šumama, današnja znasts,
advanced scientific and professional knowledge of
nost i visokoškolska šumarska nastava u Hrvatskoj, jeforests
and practical solutions, present day science and


forestry studies at the university in Croatia and the inte


dinstvo hrvatskog šumarstva, podkrepljuje spoznaju da


grity of Croatian forestry, support the idea that Croatian


je danas hrvatsko šumarstvo i njegova znanost na vode


forestry today and its science take a leading role in Eu


ćem mjestu u Europi.


rope.


Naredba kr. hrvatsko slavonsko dalmatinske zemaljske vlade, odjela
za unutarnje poslove i za bogoštovje i nastavu od 7. listopada 1898. broj
66101., kojom se uređuje šumarska obuka na kr. sveučilištu Franje Josipa


I. u Zagrebu.
§ 1.


U smislu ustanove §. 7. zakona od 13. ožujka 1897. o promicanju
gospodarstva u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji (kom. VII. br. 32. zbornika
zakona i naredaba od g. 1897.) primaju se počam od naukovne godine 1898/


99. na mudroslovni fakultet kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu i takove
osobe koje kane polučiti višju šumarsku stručnu naobrazbu.
§3.


U koliko ne budu izdane posebne odredbe, valjaju za slušatelje šumarstva
isti propisi, koji i za ostale slušatelje na mudroslovnom fakultetu kr. sveučilišta
Franje Josipa I. u Zagrebu. Imenito valjaju za nje ustanove §. 39., slovo a),
alinea druga zak. čl. od 5. siečnja 1874., odnosno zakona od 6. listopada 1894.
ob ustrojstvu sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu (kom. III. br. 3. zbornika
zak. i naredaba od godine 1874. odnosno kom. XVIII. br. 63. zbornika od
god. 1894.).


§.3.


Slušatelji šumarstva, koji hoće da navrše nauke svoje struke na
mudroslovnom fakultetu kr.. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu, moraju
polaziti propisane kolegije kroz tri godine. U ime naukovine plaćaju za svako
poljeće 10 for, slovi deset for. a. vr.


§4.
Naukovni i izpitni red za slušatelje šumarstva izdaje se posebnom naredbom.
Za bana: Krajcsovics v. r.


(Iz Šumarskog lista br. 11-12/1898.)