DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 59     <-- 59 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630» 24:28 Šumarski list br. 9—10, CXIX (1995). 341-343


PROGRAM ŠUMSKOUZGOJNIH RADOVA
SANACIJE


Tomislav STARČEVIĆ*


SAŽETAK: Sječom oštećenih stabala, propadanjem šuma, propadaju i naša
najvrednija šumska staništa. Radi sprečavanja propadanja staništa, nužno je
hitno provoditi šumskouzgojne radove sanacije te ubrzanu obnovu sastojina.


U "Hrvatskim šumama" izvršeno je terensko snimanje površina koje treba
sanirati. Količine radova sanacije, kao i prognoze o brzini i rastu broja
oštećenih stabala, nažalost potvrđuju pretpostavku dugoročnosti značajno velikih
šumskouzgojnih radova.


Sve to, ozbiljan je izazov struci i znanosti pa je za očekivati opću mobilizaciju
šumarske struke.


Ključne riječi: Sječa oštećenih stabala, propadanje staništa, program
sanacije, opseg šumskouzgojnih radova, prosječna godišnja količina radova
sanacije.


UVOD


Svaka sječa stabala, zbog sušenja ili propadanja, neovisno
od uzroka, upozorila je na jače ili manje izraženu
pojavu degradacije staništa. Razlike u brzini
propadanja staništa, uočljive su idući od poplavnih staništa,
biljnih zajednica poljskog jasena i hrasta lužnjaka,
pa do staništa hrasta kitnjaka i obične bukve u
sredogorju ili staništa bukve i jele u planinskom dijelu
Hrvatske. Negdje su staništa spontano reagirala prirodnom
obnovom glavnim vrstama drveća (bukova - jelova
staništa) drugdje pak bujnom pojavom podrasta
grmlja ili pratećih vrsta (kitnjakovo - bukova staništa
te zajednice lužnjaka i običnog graba), dok su najslabije
reagirala vlažna staništa lužnjaka i poljskog jasena.
Tu su degradacijski procesi najizraženiji, pa je i
propadanje staništa otišlo najdalje.


U operativi nismo uvijek i svagdje mogli trenutno
reagirati. Rezultat zakašnjelih reakcija bit će nemogućnost
sačuvanja kvalitete staništa, pa će se u uzgojnom
smislu događati pomaci u obnovi sastojina prema pionirskim
vrstama, srazmjerno stupnju degradacije staništa.


Tu zadaću struke vrlo je ambiciozno i dobro sankcionirao
čl. 25 novog Pravilnika o uređivanju
šuma.


No koliko je trenutni opseg nužnih šumskouzgojnih
radova sanacije, samo smo mogli naslućivati.
Zadatak, preuzet u svibnju 1994. godine na terenskom
savjetovanju u Šumariji Čazma, priveden je kra


* Tomislav Starčević, dipl. inž., stručni suradnik za internu kontrolu i reviziju
za gospodarenje šumama i koordinaciju gospodarenja privatnim šumama,
J.P. "Hrvatske šume" Zagreb, Vukotinovic´eva 2


ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 60     <-- 60 -->        PDF

T. Slarčević: PROGRAM ŠUMSKOUZGOJNIH RADOVA
ju i danas raspolažemo podacima o veličini, trenutno
utvrđenih, šumskouzgojnih radova sanacije. Ti podaci
dakako, nose u sebi naše regionalne, pa i osobne stručne
i moralne osobine ljudi koji su ih snimali.


Isto tako, njihova veličina je podatak koji vrijedi


Šumarski lisl br. 9—10. CXIX (1995), 341-343


danas, a mi nemamo pravo reći kako nismo znali da
će te površine, nažalost, svake godine rasti.


Za očekivati je, da se sada sustavno, svake godine
kod doznake oštećenih stabala istovremeno snimaju
površine za snaciju i program nadopunjuje.


REZULTATI TERENSKOG SNIMANJA


U vremenu od svibnja 1994. godine pa do isteka Potrebe
PotrebePotrebe sjemena
sjemenasjemena i
ii sadnica
sadnicasadnica po
popo vrsti
vrstivrsti drve


drveća


zadanog roka (31. 03. 1995.) za izradu terenske snimke
stanja i veličine površina za sanaciju, dostaje truda SJEM
SJEMSJEM E
EE SADNIC E
uloženo kroz terenske seminare u kojima su šumarski
inženjeri -revirnici morali steći nužna znanja u tom


VRST
VRSTVRSTA
AA K
KKG
GG VRSVRSTA u 000 kom


poslu, i što je još bitnije ujednačen kriterij u pristupu.
Svakako da se nisu mogle u istoj mjeri i pokrenuti sve


Hras
HrasHrast
tt lužnja
lužnjalužnjak
kk 1
114
44 70
70700
00 Hras
HrasHrast
tt lilužnjak 5 593


Uprave šuma što je vidljivo i iz nelogičnih razlika u
količini šumskouzgojnih radova između sličnih Upra


va šuma. Hras
HrasHrast
tt kitnja
kitnjakitnjak
kk 1
110
00 70
70700
00 Hras
HrasHrast
tt kkitnjak 2 47.3


To svakako može biti rezultat manje ili jače izraženog
propadanja šuma ili pak manje ili više intenzivBukv
BukvBukva
aa 12
12120
00 Poljsk
PoljskPoljski
ii jasen 3 736
nog pristupa poslu.


Crnogorica 8 124 Joha 1 083


Program sanacije (skraćeni)


Ostale


S5

ui >C/0 bjelogorice
UPRAVA


s ~?


SJEMENA SADNICA NJEGA ZAŠTITA


ŠUMA


0 -c/o


ha ha kg ha 000 kom ha ha Crnogorica 2 876


VINKOVCI 70 19 9.700 4! 289 94 90


OSIJEK 61 11 93 9 9


NAŠICE 141 139 1165 111


Nužna je temeljita priprema za sve ove radove, ko


POŽEGA 300 37 317 110 48


ja će uvažiti prioritet radova sanacije ali i osiguranje


BJELOVAR 115 107 695 101 105


sadnica, opreme i dakako izvora financijskih sredsta


KOPRIVNICA 197 2 120 350 1970 352 215 va.


ZAGREB 1074 11 8200 525 4498 1370 276 Radi boljeg uvida u opseg i veličinu samo nekih
SISAK 258 172 1169 382 218 najvažnijih šumskouzgojnih radova sanacije, evo usporednih
podataka o prosječnom godišnjem izvršenju od


KARLOVAC 469 15 7500 373 3172 648 570


1991-1994. godine i trenutnim količinama iz Progra


OGULIN 470 470 7050 825 2081 825 825


ma sanacije.


DELNICE 35 40 143 40 36


SENJ 27 25 127


GOSPIĆ NEMA POVRŠINA ZA SANACIJU


BUZET
SPLIT
808
30
199 947 134
111
296
207
31
568
400 VRSTA RADA
JED.
MJERE
PROSJEČNO GODIŠNJE
IZVRŠENJE
1991-1994.
Prog.
sanacije
UKUPN O 3785 741 33644 2865 16095 4641 2792
Priprema staništa ha 8.196 3.785
Sjetva i sadnja ha 4.903 3.606
Njega poml. i mladika ha 14.736 4.641


No, vrijeme će sigurno pokazati istinu, a na struci
je da ozbiljno prihvati izazov zadatka.


Iz ovih skraćenih podataka, jasno se vidi veličina Iz ovih podataka lako je zaključiti kako neće biti
trenutnog zadatka na sanaciji sastojina zahvaćenih promoguće
u kratkom vremenu "dovršiti" posao sanacije,
padanjem. Ukupna površina radova sjetve i sadnje u već će biti nužno u skladu s mogućnostima (financij


količini od 3.606 ha, pa ni proizvodnja potrebnih sadskim
i fizičkim) u sklopu svih šumskouzgojnih radova
nica u količini od 16,095.000 komada nije moguća u odrediti prioritete, svjesni, da će poslovi sanacije dukratkom
vremenskom roku. goročno ostati neizbježni.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 61     <-- 61 -->        PDF

T. Slarfevic: PROGRAM SUMSKOUZGOJNIH RADOVA Šumarski list br. 9—10. CXIX (1995). 341-343
ZAKLJUČCI


1. Svi ovi šumskouzgojni radovi moraju se izvrša4.
Ako su prognoze o stalnom pogoršavanju općeg
vati kao dodatak na redovne godišnje - propisane rastanja
oštećenosti stabala pouzdane, onda možemo sa
dove. sigurnošću tvrditi da će progresivno rasti i količine ra2.
Prosječna godišnja količina svih radova (redovdova
sanacije.
no propisanih i pridodanih, sanacionih) bit će uvjeto5.
Iz svega ovoga proizlazi da će šumarska operavana
mogućnošću osiguranja financijskih sredstava te tiva Hrvatske, zajedno sa šumarskom znanošću, dugoosiguranja
mehanizacije (opreme), sadnica i radne snaročno
biti preokupirana spašavanjem šumskih staništa,
ge. sanacijom i obnovom šumskih sastojina zahvaćenih su3.
Vrijednost i značaj šumskouzgojnih radova sašenjem.
nacije definitivno će izmijeniti prioritete unutar radoSudeći
prema svim ovim podacima, te sigurnosti
va proširene biološke reprodukcije, te neizbježno zaprognoze
progresivnog rasta broja oštećenih stabala,
hvatiti i u sredstava jednostavne biološke reprodukcije vrijeme čekanja je isteklo.
šuma.
LITERATURA


Prpić B. 1992: Odabiranje oštećenih stabala za sječu i obnova "Hrvatske šume" Izvještaj o provedenoj anketi "Umiranje šusastojina
opustošenih propadanjem, Š. L 11-12. ma" 1994. godine.


Prpić B. Seletković Z. Ivkov M. 1991: Propadanje šuma
u Hrvatskoj i odnos pojave prema biotskim i abiotskim činiteljima
danas i u prošlosti, S. L. 3-5.


UPUTE AUTORIMA


Molimo autore da prilikom pisanja radova prate upute tiskane na zadnjoj stranici Šumarskog lista.
Nepotrebne teškoće (dopune i vraćanja članaka na doradu) nastaju posebice kod nepoštivanja
onih dijelova uputa, koje su od br. 9—10/1995. tiskane polumasnim slovima.
Zahvaljujemo na suradnji.
Uredništvo