DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 47     <-- 47 -->        PDF

PREGLF.DNI ČLANCI — REVIEWS
UDK 630* 232.5. (Populus sp„ Salix sp.) Šumarski list br. 9—10, CX1X (1995). 329-334


KLONSKO ŠUMARSTVO I NJEGOVE PERSPEKTIVE


CLONAL FORESTRY AND ITS PERSPECTIVES


Davorin KAJBA*


SAŽETAK: Genetske prednosti klonskog sadnog materijala uvjetovale su
intenziviranje radova na vegetativnom razmnožavanju, omogućujući nam da
se kombinacija osobina nastala spontano u prirodi ili pod utjecajem čovjeka
trajno fiksira. Klonsko šumarstvo uključuje metode klonskog razmnožavanja i
rejuvenilizacije, selekciju i testiranje klonskog materijala, razvijanje povoljnih
klonskih smjesa za pojedina staništa i za različite namjene klonskih kultura
uz daljnja istraživanja koja slijede razvoj suvremene biotehnologije. Nedostaci
klonskog šumarstva mogu se svesti na najmanju mjeru, te iskoristiti maksimalnu
prednost sadnog klonskog materijala u multiklonskim kulturama osnovanim
smjesom divergentnih genotipova, koji će s obzirom na stabilnost ekosustava
biti najbliže prirodnim ekosustavima. Područja nizinskih šuma Hrvatske
potencijalna su staništa za ostvarenje visoke produkcije drvne mase u kulturama
selekcioniranih klonova topola i stablastih vrba u funkciji predkultura
radi lakše obnove sastojina vrijednijih vrsta šumskog drveća.


Ključne riječi: klonsko šumarstvo, multiklonske kulture.


UVOD — Introduction


Jedno od najznačajnijih svojstava živih organizama, šumskog drveća (sjemenom), pojedine vrste imaju spopa
tako i šumskog drveča, je razmnožavanje koje omosobnost
i vegetativnog razmnožavanja odnosno iz njigućuje
održavanje vrste, a ujedno je i način prijenosa hovih tjelesnih stanica ili vegetativnih organa mogu se
nasljedne tvari na potomstvo. Razmnožavanje može birazviti
nove, genetski istovjetne jedinke. Orteta je biljti
spolno (generativno) i nespolno (vegetativno). Kod ka od koje potječe svaka vegetativna kopija (rameta), a
spolnog razmnožavanja dolazi do spajanja nasljednih posjeduju istu genetičku konstituciju. Sve ramete zajedosnova
roditelja, a zbog mehanizama rekombinacijske no čine jedan klon. Svaki pojedini klon predstavlja jepromjenjivosti
osigurava se u potomstvu velika genetdan
genotip, odnosno određenu genetičku konstituciju
ska raznolikost. Potomci nastali nakon oplodnje uvijek organizma.
sadržavaju nasljeđe obaju roditelja, a zbog rekombina-


Za vegetativno razmnožavanje u šumarskoj proizvod


cija u nasljeđivanju nisu u svojstvima jednaki ni među


nji danas se služimo nizom metoda. Metode vegetativ


sobno ni s roditeljima. Osim spolnog razmnožavanja


nog razmnožavanja dijele se na tehnike makropropagacije
(autovegetativno i heterovegetativno razmnožavanje)
i mikropropagacije (tehnike kulture biljnog tkiva).


* Mr. se. Davorin Kajba, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sve-Autovegetativno razmnožavanje je način vegetativnog
tošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska razmnožavanja kod kojeg nadzemni dio (stabljika) i pod


ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 48     <-- 48 -->        PDF

D. Kajba: KLONSKO ŠUMARSTVO I NJEGOVE PERSPEKTIVE
zemni dijelovi biljke (korijen) pripadaju istom genotipu.
Tako se neke biljke razmnožavaju reznicama, korijenjacima,
podankom, gomoljem, vriježama i slično.
Kod heterovegetativnog razmnožavanja (cijepljenja),
podzemni i nadzemni dijelovi biljke ne pripadaju istom
genotipu, več se transplantirani dio biljke (plemka), koja
predstavlja jedan genotip, cijepi na drugu biljku (podlogu),
druge genetske konstitucije. Regeneracija biljaka
pomoću kulture tkiva u in vitro uvjetima jedna je od
tehnika koje su također intenzivirane i kod šumskog
drveća.


Prednosti upotrebe klonskog materijala naročito su
uspješne kod vrsta šumskog drveća koje se razmnožavaju
rutinski, autovegetativno, dok se za ostale vrste traže
pogodne metode za praktičnu upotrebu masovnog, lakog
i jeftinog kloniranja. U novije vrijeme mnogo se
radi na izučavanju metoda vegetativnog razmnožava


Šumarski list br. 9—10, CXIX (1995), 329-334


nja šumskog drveća, naravno s ciljem da se usavršene
tehnologije koriste za klonsko razmnožavanje pojedinih
vrsta, pa se tako razvio i poseban smjer u šumarstvu,
nazvan klonsko šumarstvo. Kloniranje šumskog
drveća i klonsko šumarstvo nije istovjetno, iako termini
ostavljaju približno isti dojam. Postoje bitne razlike, budući
da klonsko šumarstvo uključuje znatno veću problematiku
od same upotrebe klonskog materijala u šumarstvu.
Klonsko šumarstvo uključuje metode klonskog
razmnožavanja i rejuvenilizaciju i testiranje klonskog
materijala, razvijanje povoljnih klonskih smjesa za pojedina
staništa i za različite namjene klonskih kultura
uz daljnja istraživanja koja slijede razvoj suvremene biotehnologije.
Operativna primjena klonskog materijala
mora biti i zakonodavstveno regulirana, te je u Hrvatskoj
osnovana Komisija za topolu i Komisija za priznavanje,
odobravanje i zaštitu sorti šumskog bilja.


PREDNOSTI KLONSKOG ŠUMARSTVA — Preferences of Clonal Forestry


Vegetativno razmnožavanje omogućava da se kombinacija
osobina nastala spontano u prirodi ili kao rezultat
oplemenjivanja trajno fiksira. To nije moguće postići
generativnim razmnožavanjem, zbog mehanizama
rekombinacijske promjenjivosti. Heterozigotnost individua,
genetski polimorfizam, svojstva poligenog karaktera,
kao i individualna varijabilnost uzrokovana pojavama
vezanih gena, plejotropizma i krosingovera osigurava
veliki izvor genetske varijabilnosti. Kloniranjem
je moguće postići značajnu genetsku dobit već kod selekcije
i razmnožavanja superiornih genotipova iz postojećih
prirodnih populacija i kultura. U kombinaciji s
drugima metodama oplemenjivanja mogu se polučiti još
veća poboljšanja, jer se za klonsko razmnožavanje odabiru
najbolje jedinke u svakoj fazi oplemenjivanja.


Oplemenjivanje započinje selekcijom kao osnovnom
metodom, bilo da plus varijante u prirodi želimo sačuvati
i razmnožiti ili ih koristiti za dalje oplemenjivanje.
Selekcionirane jedinke odgovaraju postavljenim ciljevima
oplemenjivanja, pa se individualna selekcija temelji
na odabiranju fenotipski najboljih individua (plus
stabala), prema objektivnim kriterijima selekcije. Kod
vrsta šumskog drveća koje se ne mogu rutinski autovegetativno
razmnožavati, programi oplemenjivanja pojedinih
vrsta prolaze etapu osnivanja klonskih sjemenskih
plantaža. Klonske sjemenske plantaže osnivaju se
heterovegetativnim razmnožavanjem (cijepljenjem) plus
stabala iz neselekcioniranih populacija, u cilju dobivanja
genetski poboljšanog sjemena. Genetska konstitucija
provjerava se kroz testove potomstava (selekcijom


po genotipu), za razliku od prvotne selekcije plus stabala,
koja je izvršena po fenotipu.


Kada promatramo jedno mjereno svojstvo onda nam
ta vrijednost predstavlja fenotipsku vrijednost tog individua.
Da bismo analizirali svojstva trebamo tu vrijednost
rastaviti na komponente uvjetovane genotipom i
one uvjetovane okolinom, koje zajedno čine fenotipsku
vrijednost. Varijabilitet populacije mjeri se konvencionalno
varijancom, a možemo je rastaviti u komponente
koje se pripisuju različitim uzrocima. Fenotipska varijanca
(ukupna) je varijanca fenotipskih vrijednosti i predstavlja
zbroj genotipske i okolinske varijance:

+ a2. Genetske komponente varijance su: s2. = c2 + <52n
+ a2 (aditivna — vrijednost križanja, dominanca i interakcija).
Aditivna varijanca (a2) je varijanca vrijednosti
križanja i glavni je uzrok sličnosti između srodnika,
te je zbog toga glavni determinant promatranog, genetskog
svojstva populacije. Zbog toga je, u praksi, važno
raščlaniti ukupnu fenotipsku varijancu na aditivnu genetsku
varijancu i varijancu okoline. To se najpovoljnije
izražava kao odnos aditivne genetske prema totalnoj
fenotipskoj varijanci, a naziva se nasljednost u užem
smislu: h2 = 0"2/G2
A P


Mnoga svojstva pokazuju, naime, daje genetska varijabilnost
pretežno aditivna, bazirana na općoj kombinacijskoj
sposobnosti (OKS), pa je u tom slučaju moguće
sačuvati samo aditivnu komponentu varijance. Kod
nasljeđivanja pojedinih svojstava utvrđeno je daje znatan
dio genetske varijabilnosti neaditivnog karaktera (koju
sačinjava varijanca dominance i interakcije). Samo
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 49     <-- 49 -->        PDF

D. Kajba: KLONSKO ŠUMARSTVO [ NJEGOVE PERSPEKTIVE
vegetativnim načinom razmnožavanja mogu se sačuvati
aditivna i neaditivna genetska komponenta varijance.
Na taj se način može dobiti natprosječna genetska dobit,
u kraćem razdoblju, selekcijom plus stabala i vegetativnim
razmnožavanjem plus varijanata u najboljim
familijama (SI. 1). Dobivena genetska dobit je prosječno
poboljšanje u potomstvu u odnosu na srednju vrijednost
roditelja ili roditeljske generacije, a ovisi o intenzitetu
selekcije (i), širini varijabilnosti u roditeljskoj generaciji
i nasljednosti (h2). Kod aditivnog učinka gena,
genetska dobit (AG) predstavlja produkt selekcijskog diferencijala
i nasljednosti. Genetsku dobit i osobine neaditivne
genetske varijabilnosti ili specifične kombinacijske
sposobnosti (SKS) roditelja moguće je održati i
reproducirati samo klonskim putem. Takve superiorne
genotipove možemo selekcionirati u bilo kojoj fazi razvoja
i izravno koristiti u operativnom uzgoju, pod uvjetom
da su testirani u klonskim terenskim testovima,


divlja populacija


selekcionirani dio
populacije
* populacije
selekcionirana potomstva


plus varijante


f potomstava


%onovi


A G= i h = genetska dobit


i = selekcijski diferencijal


h*= nasljednost za određeni sistem selekcije


SI. 1. Ostvarena genetska dobit (AG) kod uzgoja potomstava sa
selekcioniranih plus stabala i selekcioniranih klonova


Fig. 1 The realized genetic gain (AG) from phenotypic selection and
from the selected clones


Klonski se materijal, kao genetski uniforman, koristi
i u proučavanju interakcije genotip x okolina, za očuvanje
genofonda "ex situ" metodom, a također i u fiksaciji
određenih vrijednih hibrida, mutanata i poliploi


Šumarski list br. 9—10, CXIX (1995). 329-334


da primjenjivih u hortikulturi, praktičnom uzgoju te daljnjem
oplemenjivanju. Zato je veliko značenje brzog
multipliciranja provjerenog genetskog materijala.


Metode vegetativne reprodukcije postaju važne u
oplemenjivanju sve većeg broja šumskog drveća. Bazirane
su na totipotentnosti biljne stanice, u smislu posjedovanja
svih genetskih informacija potrebnih za regeneriranje
kompletnog organizma. Prednost vegetativnog
razmnožavanja je u potencijalno većoj genetskoj
dobiti i većoj uniformnosti, te u udjelu aditivne i neaditivne
varijance. Njime je moguće sačuvati i prenijeti u
novu jedinku sav genetski potencijal, a proizvodnjom
sjemenskog materijala samo dio aditivnog dijela (Zobel
1982). Nadalje, nije neophodno čekati proizvodnju
sjemena za operativnu upotrebu, već se kod vrsta
koje se lako zakorjenjuju, jedinku za koju pretpostavljamo
da će biti dobar genotip, može izravno upotrijebiti.
Masovna upotreba moguća je onda, kada je aktualna
metoda dovoljno razvijena.


Mnogi autori navode očigledne prednosti vegetativnog
razmnožavanja prema generativnom, koje se ogledaju
u nizu značajki kreiranih u mnogim istraživačkim
programima. Kleinschmit (1988, 1989) komparira
oba načina razmnožavanja i navodi neke prednosti vegetativnog
razmnožavanja: genetski oplemenjeni materijal
može se reproducirati kao istovjetan, razmnožavanje
ne ovisi o urodu sjemena, pa se razmnožavanje
ne mora odgađati, dobivaju se i homogenije biljke. Osim
učešća negenetskog dijela varijance, L i b b y (1983) navodi
i cijeli niz ostalih prednosti: potencijalna mogućnost
osiguranja klonova za stres okoline, eliminacija svih
inbrida i samooplodnje, masovna proizvodnja, identifikacija
adaptiranih klonova, optimalno razvijanje smjese
klonova, te reduciranje negativne interakcije i kompeticije
klonova, kao i to daje kod većine vrsta potrebno
puno kraće vrijeme od selekcije do kraja ophodnje.


Optimalne modifikacije u uzgoju selekcioniranih
klonova moguće je polučiti kada kulturu predstavljaju
superiorni genotipovi, koji su dobro adaptirani na dano
stanište. Razlikujemo osnovne tipove adaptacije: specifična
adaptacija na stresna staništa, specifična adaptacija
na optimalna staništa te adaptacija na veliki raspon
staništa, što čini opću adaptaciju genotipova
(Krstinić 1984, Krstinić & Kajba 1993). Upotrebom
smjese klonova u šumskim kulturama postiže
se i bolja bufernost.


PROBLEMI KLONSKOG ŠUMARSTVA — Problems with Clonal Forestry


U novije je vrijeme uočena biološka opasnost u kul pulacije, biva na ovaj način znatno reducirana. Ekosutiviranju
velikih površina s istim ili sličnim genotipovi stavi slijede pravilo, prema kojem raznolikost uvjetuje
ma, jer genetička varijabilnost u odnosu na prirodne po njihovu stabilnost. Genetska ujednačenost je kod po
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 50     <-- 50 -->        PDF

D. Kajba: KLONSKO ŠUMARSTVO I NJEGOVE PERSPEKTIVE Šumarski liši br. 9—10, CXIX (1995), 329-334
ljoprivrednog bilja manje opasna nego kod vrsta šumskog
drveća, jer je kod poljoprivrednog bilja veća mogućnost
kontrole bolesti, hraniva, kompeticije i vlažnosti,
a biljke rastu samo tijekom dijela godine, pa se može
intervenirati već u početku uočenih promjena. Šumsko
drveće pak mora preživjeti, rasti i reproducirati se
kroz dugo razdoblje, u ekološko klimatskim ekstremima,
izloženo štetnicima i bolestima i mora opstati na
vrlo različitim staništima.


Vegetativno razmnožavanje u konceptu oplemenjivanja
šumskog drveća pokazalo je do sada vrlo velike
prednosti, ali stručnjaci imaju i cijeli niz dilema u njenoj
daljnjoj primjeni. Vegetativno razmnožavanje je samo
jedan oblik razmnožavanja i nikada ne bi smio biti
isključivo upotrebljavan u programima oplemenjivanja,
jer bi limitirao napredak u oplemenjivanju (Kleinschmit
1983). Kang (1982) smatra da bi za dugogodišnja
istraživanja glavni pravac programa trebalo biti generativno,
a tek kao dopunska linija vegetativno razmnožavanje.
Korišćenje vegetativnog razmnožavanja u
praktičnom šumarstvu i oplemenjivanju, kao mogućnost
fiksacije superiornih genotipova, intenziviralo je daljnja
istraživanja. Naročito je važno istraživanje metoda
za ranu procjenu klonova, juvenilno adultnim korelacijama,
kada se radi o praktičnoj vegetativnoj primjeni
produkata razmnožavanja. Tehnike kulture tkiva također
bi omogućile masovno razmnožavanje klonskog materijala
u pojedinim stadijima oplemenjivanja.


Razvoj uspješnih tehnika u masovnom razmnožavanju
selekcioniranih klonova rezultira signifikantnim dobitima
kroz kratko razdoblje. Na taj način se kloniranjem
čuvaju i osiguravaju za praktičnu primjenu rezultati
oplemenjivanja. Međutim, klonskim šumarstvom se
drastično reducira genetska varijabilnost prirodnih populacija,
koja inače povećava stabilnost ekosustava. Nedostaci
i rizik klonskog šumarstva mogu se svesti na
najmanju mjeru, te iskoristiti njegove prednosti jedino
u multiklonskim kulturama (Krstinić 1981; Vidako


vić & Krstinić 1985). Na taj način podignute kulture
biti će smjesom divergentnih genotipova najbliže prirodnim
ekosustavima, a time će se postići i odgovarajuća
fenotipska stabilnost.


Koliko klonova je neophodno za sigurnu i maksimalnu
dobit ovisi o ophodnji, intenzitetu uzgojnih radova,
genetskom varijabilitetu vrste i proizvedenim klonovima.
Libby (1981) preporučuje 15 klonova (raspon
od 7—30 klonova) za jednu okolinu, za dovoljno varijabilnu
vrstu, koja ima široku adaptabilnost za kratke
ophodnje. Ukoliko je veći broj okolina, a od toga su
dvije potpuno kontrastne, neophodno je uzeti 50 klonova.
Ukoliko je evidentno da od 400 testiranih klonova
15 daje dvostruku genetsku dobit, njihova klonska smjesa
ne bi smjela predstavljati opasnost njihovog uzgoja
glede proizvodnog potencijala. Za većinu vrsta Zobel
(1983) smatra daje korektan broj od 20—25 klonova.


Većina istraživanja u dosadašnjem razvoju klonskog
šumarstva bila je monokonska. Koncept i strategija daljnjeg
klonskog uzgoja je razvijanje multiklonskog pristupa
i primjena mozaik blokova monoklonskog uzgoja
kao sigurnije alternative (Kleinschmit 1983; Libby
1983; Zsuffa et al. 1993). Klonsko testiranje je neophodan
dio klonskog šumarstva, za koje Libby (1987)
predlaže četverodjelni program: inicijalno odabiranje,
kandidatno testiranje, testiranje uspijevanja klonova i
komparativni pokusi s malim brojem uspješnih genotipova.
Predlaže također dvije glavne alternative pristupa
klonskom šumarstvu: stablimična rasprostranjenost
klonsko mješovitih plantaža (WIMPs) i mozaici monoklonskih
nasada (MOMS). Raspored klonova u kulturi
treba biti mozaičan (grupimičan), kako bi se izbjegli gubici
u proizvodnji kakvi su kod stablimične smjese ili
sadnje klonova u redove uslijed kompeticije među klonovima
nejednake dinamike i prirasta (Krstinić et al.
1990). Takav koncept klonskog uzgoja treba primjenjivati
u kratkim i dugim ophodnjama.


PERSPEKTIVE KLONSKOG ŠUMARSTVA — Perspectives of Clonal Forestry


Vegetativno reproducirani materijal je, općenito,
skuplji od konvencionalnog sjemenskog biljnog materijala,
mada je danas relativno skupo i sjeme skupljano
iz određenih sjemenskih objekata, kao i uzgoj kvalitetnog
materijala. Vegetativni materijal treba upotrebljavati
samo ako je genetski superioran, kakav se ne može
razmnožiti iz sjemena. Mnoge gospodarski važne vrste
razmnožavaju se reznicama, uz ekonomski opravdane i
primjenjive metode rada. Glavni problem bez obzira na
upotrebljenu metodu je kontrola fiziološkog starenja.


Najčešća metoda za održavanje juvenilnosti je "headging"
i serijsko razmnožavanje. Ako je konski materijal
s juvenilnih orteta, nema razlike u upotrebi generativnog
ili vegetativnog materijala. Što su ortete adultnije,
to su poteškoće u razmnožavanju te rastu i razvoju
klonskog materijala veće.


U svijetu postoje mnogi programi vegetativnog razmnožavanja.
Tako se npr. Cryptomeria japonica i Chamaecyparis
obtusa plantažiraju u Japanu, Pinus radiata
u Novom Zelandu, Australiji i Kaliforniji, a Picea
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 51     <-- 51 -->        PDF

D. Kajba: KLONSKO ŠUMARSTVO 1 NJEGOVE PERSPEKTIVE
sp. plantažira se u središnjoj Europi, Skandinaviji i Kanadi
posljednjih 30 godina. Pseudotsuga menziesii, Tsuga
heterophylla, Sequoia sempervirens potiču se za plantažni
uzgoj u SAD i Kanadi, a Larix sp. u Japanu, Velikoj
Britaniji i Njemačkoj. Zatim postoje intenzivni klonski
programi uzgoja topola i vrba, kao i Eucalyptus sp.,
kao vrsta velikog potencijala za proizvodnju drvne mase
u klonskim kulturama te biomase u kratkim ophodnjama
putem namjenskih nasada. U namjenskim nasadima
sa vrlo kratkim ophodnjama moguće je prakticirati
i monoklonski uzgoj, čime se maksimalno povećava
produkcija biomase.


Napredak u znanosti dolazi s novom tehnologijom,
kao stoje in vitro tehnika u biljnoj biotehnologiji, koja
je u mogućnosti osigurati nove metode klonskog razmnožavanja.
Regeneracija biljaka pomoću kulture tkiva
jedna je od tehnika koje su intenzivirane i kod šumskog
drveća. Kultura biljnog tkiva je zbroj metoda i tehnika
koje se koriste za rast različitih dijelova biljnih tkiva
i stanica u aseptičkim uvjetima. Razvijena su četiri
tipa kultura u biljnoj regeneraciji: kalusna kultura, kultura
tkiva, kultura stanica u suspenziji i kultura protoplasta.
Za mikropropagiranje šumskog drveća uglavnom
su korišteni juvenilni eksplantati, dok je kod nekoliko
listača korišteno adultno mikropropagiranje. Kod golosjemenjača
regenerirane su ukupno 32 vrste, a kod listača
je uspješno regenerirano 15 vrsta. Iako se s vrstama
šumskog drveća teško manipulira u in vitro uvjetima,
učinjen je znatan napredak. Sve više vrsta šumskog
drveća uključuje se u programe oplemenjivanja, pa će i
više njih biti prošireno metodama vegetativnog razmnožavanja.
Te se metode razvijaju i temelje na načelu
da svaka vrsta šumskog drveća može biti vegetativno
razmnožena (J e 1 a s k a 1994).


Manjak drvne sirovine i intenzivno iskorišćivanje šuma
sve više zahtijeva da se skrati vrijeme za proizvodnju
drvne mase i tako poveća produktivnost u šumarstvu.
Šumske se površine neprestano smanjuju i zbog potreba
proširenja za poljoprivredne kulture (npr. tropske
šume Amazone, afričke savane). Iz svih se navedenih


ZAKLJUČAK
Klonsko šumarstvo imat će u budućnosti svakako
važnu ulogu, jer će daljnji civilizacijski napredak intenzivirati
osnivanje kultura u kraćim ophodnjama. Komercijalna
primjena različitih metoda vegetativnog razmnožavanja
i upotreba klonskog materijala ovisit će o
daljnjoj pouzdanosti tehnika reprodukcije i ekonomske
opravdanosti. Da bi genetska dobit bila pravovremeno
prenesena i primijenjena u praksi, uz najmanji ekološki
rizik, treba probleme s klonskim materijalom svesti na


Šumarski list br. 9—10, CXDC (1995), 329-334


razloga produkcija drvne mase u klonskim kulturama
mora značajno povećati u odnosu na prirodne sastojine
iste vrste uz upotrebu manjeg broja sadnica i uz manje
izdatke za pošumljavanje po jedinici površine. Takvo
povećanje će biti u skladu i s veličinom šumskih resursa
koji se smanjuju, pa je neophodno intenzivnije istraživanje
metoda razmnožavanja. Učešće kultura s glavnim
šumskim vrstama dostiglo bi u bliskoj budućnosti u središnjoj
Europi značajan dio ukupnih šumskih resursa.
Konverzacija genofonda, sastojina, klonske sjemenske
plantaže, te radovi na oplemenjivanju i povoljne klonske
smjese povećat će taj odnos, kao i uključivanje staništa
izvan konvencionalno šumskog područja.


Radovi u svijetu i kod nas na kreaciji visokoprinosnih
klonova listača značajno su povećali produkciju
drvne mase u klasičnim klonskim kulturama, kao i u
specijalnim nasadima proizvodnje biomase i energetskim
plantažama (naročito zbog zabrane upotrebe fosilnih
goriva). U mnogim su zemljama načinjeni programi
istraživanja proizvodnje biomase različitih vrsta drveća
u namjenskim nasadima kao obnovljivih izvora energije.
Ophodnja namjenskih nasada kreće se u rasponu
između 2 i 12 godina. To su u pravilu nasadi vrlo guste
sadnje, koji su ekonomski opravdani ako u ophodnji od
6 do 12 godina mogu osigurati proizvodnju od najmanje
100 t suhe tvari/ha (Krstinić et al. 1992).


Intenzivni radovi u Hrvatskoj na selekciji klonova
stablastih vrba kao i topola, osim rezultata u povećanju
produkcije drvne mase, pružaju i mogućnost proširenja
površina pod šumskim kulturama. To se posebno odnosi
na ekološke niše na području nizinskih šuma, gdje je
slabo ili pak onemogućeno šumsko gospodarenje (plavljena
ili zakorovljena zemljišta, mokre bare i čistine itd.).
Uz povoljnu smjesu klonova moguće je ostvariti visoku
produkciju i osigurati funkciju predkultura za pridolazak
vrijednijih vrsta listača (jasena, hrasta). Istraživanja
novih mogućnosti kloniranja i kod vrsta koje se teže zakorjenjuju
(bijele topole, johe, breze) daju također ohrabrujuće
rezultate.


— Conclusion
najmanju moguću mjeru. Multiklonskim pristupom u
osnivanju kultura, te konzervacijom genofonda dane
vrste, možemo bitno smanjiti biološku opasnost reduciranja
genetske varijabilnosti za pojedinu vrstu šumskog
drveća. Područja nizinskih šuma Hrvatske potencijalna
su staništa za ostvarenje visoke produkcije drvne
mase u klonskim kulturama topola i stablastih vrba uz
njihovu funkciju predkultura za pridolazak vrijednijih
vrsta šumskog drveća.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 52     <-- 52 -->        PDF

D. Kajba: KLONSKO ŠUMARSTVO I NJEGOVE PERSPEKTIVE Šumarski list br. 9—10, CXIX (1W51. 32´)-334
LITERATURA — References


Jelaska, S., 1994: Kultura biljnih stanica i tkiva. Školska knjiga, Zagreb, Krstinić, A., Ž. Borzan, J. Graćan, I. Trinajstić, D. Kajba.
398 pp. F. Mrva & M. Gradečki, 1992: Oplemenjivanje šumskog
Kang. H., 1982: Components of a tree breeding plan. Proc. IUFRO drveća. Rauš, Đ. (Eds.): Sume u Hrvatskoj: 109—120, Zagreb.
Joint Meeting, Sensenstein, pp 119—135.


Libby, W. J., 1981: What is a safe number of clones per plantations?
Kleinschmit, J., 1983: Concepts and experiences in clonal plantations


Proc. IUFRO Meet, on Generics of Host-Pest Interaction. Wage-


of conifers. Proc. of the 19th Meet, ofthe Can. Tree Improv. Assoc,


ningen, 342—360.


Part 2:26—56, Toronto.
Libby, W. J., 1983: Potential of clonal forestry. Proc. of 19th Meet, of


Kleinschmit, J., 1988: Scientific and practical experience with vegetatithe
Can. Tree Improv. Assoc, Part 2: 1—11, Toronto.


ve propagation of forest tree species. Seminar on reforestation methods
after harvesting, in particular artificial regeneration, Eberswal-


Libby, W. J., 1987: Testing for clonal forestry. Ann. Forest. 13/1—2:
de-Finow (GDR), 9—13 May, 11 pp.


69—75, Zagreb.
Kleinschmit, J., 1989: Scientific and practical experiences with vegeta


Vidaković, M. & Krstinić, A., 1985: Genetika i oplemenjivanje šum


tive propagation of forest tree species. Boletin Academia Galega de


skog drveća. Liber, Zagreb, 505 pp.


Ciencias. Vol. VIII, Pags. 81—90.


Krstinić, A., 1981: Problematika multiklonskih kultura stablastih vrba. Zobel, B. J., 1982: Vegetative propagation in forest management operaRadovi
44:119— 125, Zagreb. tions. Proc 16th Southern Forest Tree Improvement Conf., Blacksburg,
VA„ 149—159.


Krstinić, A., 1984: Fenotipska stabilnost, adaptabilnost i produktivnost
nekih klonova stablastih vrba. Glasnik za šum. pokuse, posebno


Zobel, B. J.. 1983: Vegetative propagation in Eucalyptus. Roc. of 19th


izdanje: 1:5—24, Zagreb.


Meet, ofthe Can. Tree Improv. Assoc, 136—144, Toronto.
Krstinic, A. & D. Kajba, 1993: Oplemenjivanje brzorastućih listača.


Zsuffa, L., L. Sennerby-Forsse, H. Weisgerber & R. B. Hall,


Glas. šum. pokuse posebno izdanje 4:59—72, Zagreb.


1993: Strategies for Clonal Forestry with Poplars, Aspens and Wil


Krstinić, A. & Majer, Ž. & Kajba, D., 1990: Utjecaj staništa i


lows. M. R. Ahuja & W. J. Libby (Eds.). Clonal Forestry II: 91 —


klona na produkciju drvne mase u kulturama stablastih vrba na dunavskim
adama kod Vukovara. Sum. list CXIV: 45—62, Zagreb. 120.


SUMMARY: Genetic advantages of clonal seedling material gave rise to
the more intensive works on the vegetative propagation, making it possible for
the combination of properties occurred either spontaneously in the nature or
under the influence ofthe man to become permanently fixed. The clonal forestry
includes the methods of clonal propagation and rejuvenilization, the clonal
material selection and testing, the development of clonal mixtures favorable


for particular sites and for various uses of clonal cultures as well as further
researches which follow the development of the modern biotechnology. The
disadvantages of clonal forestry may be reduced to the minimum, and the advantages
of clonal seedling material in multiclonal cultures established by the
mixture of divergent genotypes, which with respect to the stability ofthe ecosystem
will be the nearest to the natural ecosystems, may be utilized to the full
extent. The regions of lowland forests of Croatia, in addition to their function
of pioneer plantations, are potential sites for obtaining high production of
woodmass in the cultures of selected poplar and arborescent willow clones
thus facilitating the renewal of more valuable broadleaved tree species.


Key words: clonal forestry, multiclonal cultures.