DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 44     <-- 44 -->        PDF

J. Sikora: POTRAJNOST I PRIRODNO OBNAVLJANJE ŠUMSKE VEGETACIJE POPLAVNOG PODRUČJA Šumarski list br. 9—10, CXIX (1995), 32.V328
kav slučaj bilježimo na području Šumarije Osijek, u gospodarskoj
jedinici Osječke podravske šume.


Nakon katastrofalnih poplava 1965. i 1966. g., u nekoliko
idućih godina počeo se pojavljivati ponik bijele
vrbe i crne i bijele topole na dijelu površine, na kojoj je
neposredno prije poplave osnovana plantaža euram. to


Utvrđeni


Red.
br.


1.
2.
3.
4.
taksacijski podaci


Star° S t


OdjelPovršina Vrsta


pole, uz prethodnu pripremu zemljišta dubokim oranjem.
Uslijed dugotrajnog stagniranja poplavne vode, naročito
u ljetnim mjesecima 1966. g. došlo je do propadanja
plantaže ali i ostale vegetacije, te je površina oslobođena
od korova, pri povoljnim uvjetima idućih godina bila
spremna za prihvat i klijanje sjemena.


Tablica 1.


Br. stabala Drvna masa Omjer smjese God. teč. prir.


Odsjek S° d ha drveća kom/ha mVha % m´/ha
Crna topola 107 12 26 9,5
Bijela topola 22 3 7 9,1
Bijela vrba 243 29 67 13,1
72b 11 3,66 UKUPNO 372 44 100 11,9
Crna topola 188 39 52 9,4
Bijela topola 69 8 11 11,3
Bijela vrba 291 28 37 10,3
73c 12 6,60 UKUPNO 548 75 100 9,9
Crna topola 108 37 35 9,4
Bijela vrba 388 68 65 9,1
79a 14 6,88 UKUPNO 496 105 100 9,2
Crna topola 22 3 3 10,0
Bijela vrba 485 80 97 9,1
80a 14 4,00 UKUPNO 507 83 100 9,1


Osnovni podaci o mladim sastojinama nastalim na
taj način dati su prema mjerenjima obavljenim prilikom
revizije gospodarske osnove 1986. godine.


Iskazana drvna masa utvrđena je na bazi uzoraka klupiranjem
stabala iznad taksacijske granice na primjernim
prugama, a tečjani prirast na bazi izvrtaka uz primjenu
metode prof. K1 e p c a . Opisna, kvaliteta sastojina
je ocijenjena kao dobra (red. br. 2.), srednja (red.
br. 3 i 4) i loša (red. br. 1.).


Vodoprivredno građevinski radovi na koritu rijeke i
u priobalju kao na primjer: obaloutvrde, regulacija i skraćivanje
vodotoka radi bržeg protoka vode, izgradnja brana
i akumulacija, razne vrste zaštitnih nasipa, u funkciji
su osiguranja plovnih puteva, zaštite od poplava naselja
i susjednog poljoprivrednog zemljišta, te potreva industrije.
Nažalost prirodne šume ovog područja u sklopu
rješavanja ovih problema bivaju ponekad "zaboravljene".
Tako primjerice u Zakonu o vodama stoji, da vodoprivredna
poduzeća mogu rezati i sjeći šiblje, pruće i
kolje u koritu, na obali i u inudacionom području ako se
koriste za zaštitu od štetnog djelovanja voda ili regulaciju
vodotoka (članak 47.).


Nije teško prepoznati da se ovo "šiblje i pruće" upravo
sječe u mladim sastojinama koje ostaju u njihovom


posjedu više godina (novonastale površine između dviju
revizija osnova). Nema potrebe napominjati štetni
utjecaj ovakve eksploatacije materijala na buduću mladu
sastojinu. Navedeni primjer samo je mali detalj, u
nizu posljedica koje se reflektiraju na prirodne šume topola
i vrba, prije svega na njihov opstanak. Posebno velike
i trajne posljedice na okolnu vegetaciju, uvjetovane
su postavljanjem velikih brana i akumulacija u sklopu
izgradnje hidroelektrana (na Dravi kod Varaždina, Đerdap
na Dunavu).


Nakon izgradnje ovakvih objekata, dolazi do prijevremenog
taloženja dijela aluvijalnog materijala, te podizanja
razine vodostaja uzvodno od objekata, uz istodobno
produbljivanje korita, spuštanje razine vodostaja
i izostanak taloženja aluvijalnog materijala (koji je zadržan
u akumulaciji) nizvodno. Pored toga dinamika izmjene
visokog i niskog vodostaja, kao i sezonsko poplavljivanje
susjednog zemljišta bivaju poremećeni. Prirodne
sastojine kroz dugi niz godina se prilagođuju uvjetima
staništa, a kad se radi o šumama mekih listača,
jedan od limitirajućih uvjeta je dostupnost podzemne
vode, čija je razina u korelaciji s razinom vodostaja rijeke.
Stoga radikalne promjene koje nastaju u samom
rječnom koritu i njegovoj neposrednoj blizini imaju za