DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 35     <-- 35 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 630* I I 1.772 (Corpino hctuli — Quercctum rohoris subass. lypicum Anid 1959 emend. RauS 1969), Šumarski list hr. 9—10. CXIX(1995), 317-322


RAZDIOBA OBORINA U ZAJEDNICI HRASTA LUŽNJAKA I OBIČNOGA
GRABA NA PODRUČJU SLIVA ČESME UTJECANA STAROŠČU I VRSTOM
DRVEĆA


DISTRIBUTION OF PRECIPITATION IN THE COMMUNITY OF PEDUNCULATE
OAK AND COMMON HORNBEAM AT THE AREA OF ČESMA BASIN INFLUENCED
BY THE AGE AND SPECIES OF TREES


Vlado KREJČI, Boris VRBEK*


SAŽETAK: Sumsko-ekološka istraživanja oslanjaju se na usku vezu između
strukture i starosti sastojina s načinom unošenja onečišćenja oborinama u njih.
Radi što čvršćeg uporišta i mogućnosti kvantificiranja unošenog onečišćenja,
izučavane su površine krošanja, volumeni krošanja, omjer smjese po vrstama
drveća u sastojinama hrasta lužnjaka i običnoga graba određenih starosti (mlade,
srednjedobne, zrele).


U mladim sastojinama je slijevanje oborina niz deblo po lm1 površine krošanja
hrasta lužnjaka 23,9 puta veće nego u starim sastojinama, a kod običnoga
graba taj odnos je samo 4,3 puta veći.


Od ukupnih oborina koje padnu na sastojinu u tlo mladih sastojina slijevanjem
niz deblo dolazi 10,4%, a kod starih sastojina 0,9% oborina.


Prokopavanjem kroz krošnje drveća najmanje oborina (74,7%) dolazi na tlo
srednjedobnih, a podjednako (85%) na tlo mladih i starih (zrelih) sastojina.


Intercepcija je najveća u srednjedobnim (21,9%), osrednja u starim (15,6%),
a najmanja (2,3%) u mladim sastojinama hrasta lužnjaka i običnoga graba.


Vrijednosti pH oborina sakupljenih na hrastu lužnjaku i običnome grabu
kao i pod zastorom krošanja u sastojini, prosječno su niže nego na kontrolnim
kišomjerima.


Ključne riječi: hrast lužnjak, obični grab, površina krošanja, prokopavanje,
slijevanje niz deblo, inercepcija, pH oborina


UVOD


Istraživane šume pripadaju zajednici hrasta lužnjaka Na isto pitanje već su pokušali odgovoriti neki autoi
običnoga graba (Carpino betuli-Quercetum roboris suri.
Tako su Ovington (1954) i Geiger (1961) ukabass.
typicum(Anić 1959)emend. Rauš 1969). (Rauš zali na važnost forme i položaja Cetina, oblika krošanja,
i dr. 1992) gustoće krošanja i ostalih specifičnosti vrste na zadrža


vanje i propuštanje oborina. Molčano v (1973) je is


Razdioba oborina u sastojini je u čvrstoj vezi sa strukturom
sastojine. Starost sastojine, vrsta drveće, sklop, tražio intercepciju i slijevanje oborina niz deblo zavipovršina
i volumen krošanja uvjetuju koliko će oborina sno o vrsti drveće i starosti sastojine. U poplavnoj šumi
koje padnu na sastojinu i na koji način, dospjeti na tlo. hrasta lužnjaka i šumi hrasta lužnjaka i običnoga graba,


uz koju su vezana i naša istraživanja, Prpić (1975) je


istraživao intercepciju. Uz praćenje depozicije taložnih


tvari Vrbe k (1993) je ukazao i na odnos količine obo


* Mr. se. Vlado Krejči, Mr. se. Boris Vrbek, Šumarski institut Jastrebarsko,
Odjel za tipologiju šuma, Trnjanska 35, 10000 Zagreb rina s obzirom na vrstu drveća i starost sastojine.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 36     <-- 36 -->        PDF

V. Krejći. B. Vrbek: RAZDIOBA OBORINA U ZAJEDNICI HRASTA LUŽNJAKA I OBIČNOGA GRABA Šumarski liM br. 9—10. CXIX (1995), 317-322
CILJ


Radi utvrđivanja utjecaja starosti sastojine, vrste
drveća, površine i volumena krošanja na sakupljanje
oborina, pokus je postavljen u mladim, srednjedobnim i
starim sastojinama hrasta lužnjaka i običnoga graba. Radi
praćenja utjecaja vrste drveća na prijem oborina sakuplajči
su postavljeni na hrastu lužnjaku, (vrsti hrapave
kore) i običnom grabu, (vrsti drveća glatke kore).


Prvenstveno nas je zanimala količina padalina koja


se niz deblo slijevala neposredno u zonu korijena drveća.
Konačni cilj istraživanja vrste i količine padalina u
sastojini je njihov kemijski sastav, koji nam daje uvid u
unošenje toksičnih tvari u tlo promatrane sastojine. Ovim
istraživanjima obuhvaćen je samo pH tih padalina u sakupljaču
na deblu, kišomjeru pod krošnjama drveća i
kišomjeru na otvorenom, kao jedan od prvih pokazatelja
različitosti kemijskog sastava tih tekućina.


METODA


Pokus je postavljen u slivu rijeke Česme na tri plohe
različite starosti. Tlo je pseudoglej ravničarski nastao
na pretaloženom lesnom materijalu. Ploha 1. predstavlja
mlade sastojine, ploha 2 srednjedobne, a ploha 3 stare
(zrele) sastojine hrasta lužnjaka i običnoga graba.


Način sakupljanja oborina izvan sastojine, u sastojini
i na deblu, detalj no je opisan u radu Vrbek (1992) te
prikazan na slici br. 1. Zbog tehničke neizvedivosti montaže,
sakupljač nije postavljen na tankom deblu običnog
graba na plohi 1.


Visine stabala i dužine debala mjerene su na plohi i
podplohi, dok su širine krošanja mjerene samo na podplohi,
a metoda izmjere je opisana u radu D ubra vac &
Novotn y (1992). Unutar te izmjene nalaze se i stabla
sa sakupljačima oborina koje se slijevaju niz deblo.
Dužine, površine i volumeni krošanja obračunati su prema
metodi opisanoj u radu Hren&Krejči (1992).


Slika I. Način sakupljanja oborina u sastojini


Fig. 1. Method of collecting precipitations in a stand (Foto: B. Vrbek)


REZULTATI ISTRAŽIVANJA S RASPRAVOM


Rezultati provedenih istraživanja u sastojinama hrasta
lužnjaka i običnoga graba ukazuju na važnost i opravdanost
istraživanja kao uporišta za praćenje kretanja
oborina u njima i svega što one donose u tlo na što je
već ukazao Vrbe k (1993).


U tablici 1. predočeni su elementi istraživanih
sastojina, a u tablici 2. i na grafikonu 1. taksacijski
elementi stabala opremljenih sakupljačem oborina koje
se slijevaju niz deblo, te količine sakupljenih oborina
1994. godine u sastojini. U idućim ekološkim
istraživanjima nas zanima koliko se oborina slijeva niz
deblo hrasta lužnjaka i običnoga graba, glavni čimbenici
strukture tih sastojina, te kako se te količine odnose
prema starosti sastojine.


Visinska struktura (etažiranost) ukazuje da se u 35godišnjoj
godišnjoj sastojini 69% stabala hrasta lužnja


ka nalazi u dominantnom prvom sloju, dok u 140-godišnjoj
sastojini taj sloj zauzima 100% stabala hrasta lužnjaka.
Obični grab tvori ponešto drugoga, a najviše trećega
sloja tih sastojina.


Na istraživanim plohama broj stabala po hektaru se
smanjuje s porastom starosti, a prsni promjeri, promjeri
krošanja, visine stabala i dužine krošanja se povećavaju.
Slično se ponašaju isti elementi stabala opskrbljeni
sakupljačem oborina.


Kako je u metodi navedeno, na plohi 1. nije postavljen
sakupljač na stablo običnoga graba, pa su vrijednosti
uzete od hrasta lužnjaka. Na plohi 2 je količina sakupljenih
oborina na deblu običnoga graba po jednom
m2 površine krošanja 8,2 puta veća nego na hrastu lužnjaku,
dok je na plohi 3 ta količina samo 5,5 puta veća.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 37     <-- 37 -->        PDF

V. Krejei, B. Vrbck: RAZDIOBA OBORINA U ZAJEDNICI HRASTA LUŽNJAKA I OBIČNOGA GRABA
Šumarski list br. 9—10. CXIX (1995), 317-322
Smanjenje tih odnosa između hrasta lužnjaka i običUnutar
vrste drveće, povećanjem starosti mnogo su
noga graba povećanjem starosti objašnjavamo povećaveće
razlike u slijevanju oborina niz deblo po lm2 povnjem
hrapavosti kore običnoga graba i povećanjem kuršine
krošanja. Za hrast lužnjak ta razlika između mlata
grana prema središnjoj osi debla, tako da dolazi do dih i srednjedobnih stabala iznosi 11,9 puta, a između
većeg prokapavanja. Osim toga dolazi i do povećanja mladih i starih stabala 23,9 puta u korist mladih stabala.
intercepcije. Te razlike kod običnoga graba mnogo su manje, 1,4 pu-


Osnovni podaci o pokusnim plohama


- Prema lužnjaku
Grneral data on experimental plots Tablica Table 1
N/ha - Broj stabala po hektaru
d - Aritmetička sredina prsnih promjera
D - Aritmetička sredina promjera krošanja


Šumarija
Vrbovec V. Pisanica Bjelovar h - Aritmetička sredina visina


G. jedinica Bukovac Du^ ej-Jsfsen. tlrije/ Česma hd - Aritmetička sredina dužina stabala
Odjel 40 b 27 47a lk - Aritmetička sredina dužina krošanja
Pokusna ploha broj 1 2 3 Pk - Aritmetička sredina površine krošanja
Vk - Aritmetička sredina volumena krošanja


Površina ha
0,04 0,50 1,00


2
Pk/ha - Površina krošanja po hektaru


Površina podplohe m100 2500 3600


Vk/ha - Volumen krošanja po hektaru


Dob godina*
35 77 140


I, II, III - Sloj (etaža)


N/ha 1625 152 44
ds cm 11,68 36,28 72,10
Ds cm 2,89 6,76 11,14


hsm 14,05 27,63 36,29 Graf. 1 — Godišnja količina sakupljenih oborina na deblu lužnjaka i običnoga
Hrast lužnjak hd m 8,40 15,66 18,45 graba po m2 površine krošanja
lk m 5,65 11,97 17.83 Graph 1. Anual amount of´collected precipitations on the trunk of Pedunculate
Pk m2 6,94 39,57 102,88 Oak and Common Hornbeam per 1 m2 of the tree-crown area


Vk m3 24,62 283.82 1055,09
Pk m7ha 11,277 6 015 4 527
Vk mVha 40 007 49 155 46 424


I 69 85 100
II % 25 15 III
6


N/ha 3150 384 230
ds cm 5.44 20,87 27,46
Ds cm 2,52 5,90 6,89


u—


^A
hs m 9,73 21,16 22,64


fho.00


Obični grab
hd m 4,37 8,73 10,49
Ik m 5,36 12,43 12,15


1 | 1M0


Pk m2 5.18 29,80 40,34


| | 10.00 S


Vk m´ 17,80 246,28 315,26


5,00 /


Pk nr/ha 16 317 11 443 9 278
Vk mVha 56 070 94 571 72 510 o.oo kC J
I -16


1


II % 28 34 19


Broj plohe


III 72 50 81


No. of plot


Elementi stabala opskrbljenih sakupljačima oborina s podacima o oborinama u 1994 godini


Particulars of trees fitted with precipitation collectors and data on precipitations in 1994
Tablica — Table 2


Godišnja kol čina Godišnje oborine Godišnja
količina


Broj Vrsta d D h hd lk Pk Vk


2
na deblu Kišomjer Kišomjer sakupljenih


plohe drveća cm m m m m mm´


oborinama na 1


Ukupno Po m2 kr. Po nr´ kr. pod kros. na otvor.


ha po m2 kros.
litara


Lužnjak 18,00 4,01 16,50 9,50 7,00 12,63 49,51 451,88 35,80 9,10 403 717
1 Ob. grab 584 149
Ukupno 828,30 948,70 987 866


Lužnjak 40,00 8,80 26,00 17,00 9,00 60,82 306,54 183,10 3,01 0,59 18 105
2 Ob. grab 29,00 7,48 25,50 9,20 16,30 43,94 436,89 1092,05 24,85 2.50 284 358
Ukupno 665,20 890,20 302 463


Lužnjak 66,50 10.26 33,00 11,50 21,50 82,68 995,43 124,11 1,50 0,12 6 790
3 Ob. grab 35.50 8.03 25,10 12,70 12,40 50,64 383,04 421,45 8,32 1,10 77 193
Ukupno 808,90 968,70 83 983


319
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 38     <-- 38 -->        PDF

V, Krejči. B. Vrbek: RAZDIOBA OBORINA U ZAJEDNICI HRASTA LUŽNJAKA I OBIČNOGA GRABA Šumarski list br. 9—10. CXIX (1995), 317-322


ta između mladih i srednjedobnih do 4,3 puta između
mladih i starih stabala.


Razmatrajući količine sakupljenih oborina na delu
prema dobi sastojina, po površini ili volumenu njihovih
krošanja na hektaru, možemo zaključiti isti trend pada
vrijednosti od mladih prema starim sastojinama. Između
mladih i srednjedobnih sastojina prema m2 površine
krošanja na hektaru razlika je 3,3 puta, a između mladih
i starih 11,8 puta veća (u korist mladih sastojina).


Tablicom 3. i grafikonom 2. prikazali smo strukturu
ukupnih oborina u sastojini hrasta lužnjaka i običnoga
graba.


Usporedbom količina sakupljenih oborina na deblu
po m2površine krošanja na hektaru sastojine i oborina u
kišomjerima van sastojine određujemo postotak slijevanja
ukupnih oborina niz deblo. Kod mladih sastojina,
pri prikazanoj strukturi po vrsti drveće i broju stabala,
slijevanje oborina niz deblo iznosi 10,4%, kod srednjedobnih
3,4%, a kod starih 0,9% od ukupnih oborina.


Struktura razdiobe oborina u šumi hrasata lužnjaka i običnoga graba


Structure of precipitation distribution in a forest of Pedunculate Oak and


Common Hornbeam Tablica — Table 3
Broj plohe
Razdioba oborina u šumi 1 2 3
%
Prokapavanje na tlo
Slijevanje niz deblo
Intercepcija
87.3
10.4
2.3
74.7
3.4
21.9
83.5
0.9
15.6


Graf. 2. — Razdioba godišnjih oborina u šumi hrasta lužnjaka i običnoga graba Lužnjak 5.25


Graph. 2. — Distribution of annual precipitations in a forest of Pedunculate Oak
and Common Hornbeam


Intercepcija je najmanja u mladim sastojinama (2,3%)
najveća u srednjedobnim (24,9%), a osrednja (15,6%) u
starim sastojinama. Slične rezultate je dobio Molčanov
(1973) u čistim hrastovim šumama. Prema Prpi


ću (1975) u istom tipu šume u razdoblju vegetacije intercepcija
iznosi 26,1%, a za njena mirovanja 5,9%.


Najmanje prokapavanje na tlo je u srednjedobnim
sastojinama (74,7%), srednje u starim sastojinama
(83,5%), a najveće u mladim sastojinama (87,3%).


Iz prethodno navedenog uočavamo da od ukupnih
oborina najveća količina (97,7%) dopire na tlo u mladim
sastojinama, zatim (84,4%) u starim sastojinama,
te najmanje (78,1%) u srednjedobnim sastojinama hrasta
lužnjaka i običnoga graba.


Iz tablice 4 i grafikona 3 možemo zaključiti da su
prosječne pH vrijednosti oborina koje su sakupljene pomoću
sakupljača na hrastu lužnjaku i običnome grabu
niže nego na kontrolnim plohama u kišomjerima na otvorenome
prostoru, dok prosječni pH oborina u kišomjerima
pod krošnjama varira od plohe do plohe. Na plohi
br. 1 prosječni pH ima gotovo istu vrijednost kao kontrola,
na plohi br. 2 prosječni pH oborina je viši nego u
kontrolnim kišomjerima, a na plohi br. 3 prosječni pH
oborina je izrazito niži nego u kontrolnim kišomjerima.
Sama vrijednost pH oborina nije dovoljna pri analizi kemijskog
stanja. Ponekad se pojavljuje učinak neutralizacije,
te pH oborina može biti veća što ne znači da takove
oborine neće zakiseliti tlo. Iz toga razloga potrebno
je u daljnjim istraživanjima odrediti sastav kationa i
aniona u oborinama.


Prosječni podaci o pH oborina u 1994. godini


Average data on precipitation pH in 1994


Oborine u Broj Vrsta sakupljaču plohe drveća


1


Ob. grab
Lužnjak 4,96


2


Ob. grab 5.10
Lužnjak 5,52


3


Ob. grab 5,09


Tablica — Tabic 4


Kišomjer pod Kišomjer na
krošnjom otvorenom
PH
5,38 5,40
5,38 5,40


5,42 5,39


4,86 5,80


Graf. 3 — Prosječni pH tekućina sakupljenih tijekom 1994 godine
Graph. 3 — Average pH of liquids collected during 1994


5,8
56
M,
!c
1 --... *\.---""
´"-©"* ´ " -" „
O Saki^iint » 1
jg-Hbi!
; -Q- -Salraptjati J
5 ] tubgafcu
! *~ -A— Ktšointer
4,8 krofejtxn
4, 6 \ X Kišomjer mi.
4,4
4, 2
2
Broj plotu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 39     <-- 39 -->        PDF

V. Krcj«, B. Vrbek: RAZDIOBA OBORINA U ZAJEDNICI HRASTA LUŽNJAKA I OBIČNOGA GRABA Šumarski iisl br. 9—10. CXIX (1995). 3 17-322
ZAKLJUČCI


Povećanjem starosti stabla, bez obzira na vrstu drvemanje
je u srednjedobnim, a podjednako u mladim i staća,
smanjuje se količina oborina po 1 m2 površine krorim
sastojinama.
šanja koje se slijevaju niz deblo. Kod hrasta lužnjaka ta Intercepcija je najveća u srednjedobnim, a najmanja
količina je 23,9 puta veća u mladih nego li u zrelih stau
mladim sastojinama hrasta lužnjaka i običnoga graba.
bala, dok je kod običnoga graba razlika znatno manja


Vrijednost pH oborina koje su sakupili sakupljači na
(4,3 puta). Struktura sastojine po vrsti drveća bitno utječe hrastu lužnjaku i običnome grabu niže su nego na kon


na raspodjelu oborina u njoj. trolama, a vrijednost pH oborina u kišomjerima pod zaProkapavanje
oborina kroz krošnju drveća na tlo najstorom
krošanja na plohama variraju.


LITERATURA


Dubravac, T., Novotny, V. I 992: Metodologija tematskog podruPrpić,
B. 1975: Poslijedice promjene šumske fitoklime u ekosustavu počja
uzgajana šuma-rast i prirast (primjena u multidisciplinskom proplavne
šume hrasta lužnjaka. Simpozij sto godina znanstvenog i


jektu ekološko ekonomske valencije tipova šuma). Radovi, Šum. organiziranog pristupa šumarstvu jugoistočne Slavonije. Zagreb.
institut. Jasterbarsko, Vol. 27, Br. 2. 157-166.
Rauš, Đ., Trinajstič, 1., Vukelič, J., Medvedović, J. 1992:


Geiger, R. 1961: Das Klima derbodennahen Luftschicht, Braunschweig.


Biljni svijet Hrvatskih šuma. Sume u Hrvatskoj, Zagreb.
Hren, V., Krejči, V. 1992: Obični broj krošanja nekih važnijih vrsta


Vrbek, B . 1992: Metoda pedoloških istraživanja u projektu ekonomsko


drveća 1 Irvatske. Radovi šum. institut, Jastrebarsko, Vol. 27, Br. I,


ekoloških valencija šuma (EEVTŠ). Radovi, Šum. institut. Jastre


15-20.


barsko, Vol. 27, Br. 2, 143-156.


Molčanov, A. A. 1973: Sovremenoesastojanijelesnoj gidrologii v SSSR
i za rubežom. Izd. ANSSSR, Moskva. Vrbek B. 1993: Praćenje depozicije taloženih tvari u zajednici hrasta lu


Ovington, I. D. 1 954: A comparison of Reinfall in Different Woodslan-žnjaka i običnoga graba na području uprave šuma Bjelovar. Radods."
Forestry", London. vi, Šum. institut, Jastrebarsko, Vol. 28, Br. 1-2, 129-145.


SUMMARY: The investigated forests belong to a community of Pedunculate
Oak and Common Hornbeam (Carpino betuli-Quercetum roboris subass.
typicum (Anić 1959) emend. Rauš 1969).


Forest-ecological research rely on close connection between the structure
and age of stands and the way in which pollution is introduced into them by
precipitation. In order to obtain a firm conclusion and eventual quantification
of the introducedpollutants, studies werecarried out on the area of the tree-
crowns, volumes of tree crowns and mixed proportions of tree species in stands
of Pedunculate Oak and Common Hornbeam at different ages (young, middle-
aged, mature).


In the young stands of Pedunculate Oak the flowing of precipitation down
the trunk per lml of the crown area is 23.9 times greater than in the mature
stands, while in the case of Common Oak this ratio is only 4.3 times greater.


Out of the total amount of precipitation wich falls on the stand and flows
down the trunk, 10.4% reaches the soil in young stands and 0.9% in old stands.


By dripping trough the tree crowns the least precipitation (74.7%) reaches
the soil in middle-aged stands, and apporoximately 85% reaches the soil of
the young and older (mature) stands.


In stands of Pedunculate Oak and Common Hornbeam interception is highest
in the middle-aged stands (21.9%) and is of medium intesity in the old
stands (15.6%), and least (2.3%) in the young stands.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 40     <-- 40 -->        PDF

V. Ki-cjfi. B. Vrhck: RAZDIOBA OBORINA U ZAJBDNIC1 HRASTA LUŽNJAKA I OBIČNOGA C´.RABA Šumarski lisl br. 9—10. CX1X (1995). 317-322
Distribution of precipitation in a stand is firmly connected with the stand
structure. The age of a stand, tree species, canopy, area and volume of tree
crowns coundition how much precipitation, which fall on the stand, will reach
the soiland in what way.


The pH values of precipitations collected on Pedunculate Oak and Common
Hornbeam, including those collected under the tree-crown cover in a
stand, are on averlage lower than those on the control rain-gauges. The average
pH values in precipitations, which were gathered by colletors on the trees
of Pedunculate Oak and Common Hornbeam, range from 4.96-5.52. In the
rain-gauges under the tree crowns pH values range from 4.86-5.42, while in
the control rain-gauges pH amounts to 5.39-5.80. The pH value of precipations
is not sufficient for analysis of chemical structure.


Occasionally a neutralization effect occurs and the pH of precipitations
can be higher, which does not mean that there is no acidification of soil.
Key words: Pedunculate Oak, Common Hornbeam, tree-crown area, dripping
through, flowing down trunk, interception, pH precipitation


NJEMAČKA U ODNOSU NA KONFERENCIJU NA VRHU O SVJETSKOJ KLIMI


Na berlinskom sastanku o svjetskoj nacionalni plan smanjenja emisija CO, do liša, prema navodima Saveznog ureda za
klimi održanom od 28. ožujka do 7. travnja 2005. godine za 25—30% (u odnosu na okoliš, oko 680.000 radnih mjesta. Prema
1995., trebalo je postaviti smjernice za dalji 1987.) Njemačka poduzima značajne predviđanjima Njemačkog instituta za
razvoj okvirne konvencije o klimi napore. istraživanje gospodarstva u 2000. godini će
postavljene u Rio de Janeiro 1992. godine. oko 1,1 milion žena i muškaraca raditi u


Njemački program zaštite klime sadrži


Kod toga se u prvom redu misli na emisije zanimanjima vezanim za ekologiju.


110 pojedinačnih mjera. Oko 90 mjera su


ugljičnog dioksida. (CO,). Okvirna


već u fazi provođenja. Kao drugi stupanj se Kroz rastuće zahtjeve vezane uz okoliš


konvencija o klimi iz Rio de Janeir-a brinula


planira porez koji se tiče emisija, postupno nastati će i posve nova zvanja. Pred


se dosad samo o uređivanju emisija C02 do


uvođenje peto-litarskih automobila i veće nekoliko godina bilo je jedva jedno


2000 godine. Njemačka nastoji postići da se


korištenje obnovljive energije. zanimanje iz područja zaštite okoliša prema


industrijske zemlje u jednom protokolu


22 300 radnih mjesta. Danas broje savezne


S ovim opsežnim postupcima Njemačka


obvežu, da će svoje emisije ugljičnog


ustanove za rad već 88 različitih zanimanja


nastoji izgraditi svoju vršnu poziciju u zaštiti


dioksida nakon 2000. godine zaustaviti ili


na eko-tržištu. Sveučilišta nude vlastite


okoliša i istovremeno pokazati, da se zaštita


spustiti na razinu iz 1990. godine.


znanstvene smjerove iz. područja zaštite


klime i rast gospodarstva daju uskladiti.


Kao domaćin sastanka na vrhu


okoliša.
Njemačka je na poseban način tražila da se Savezna Republika Njemačka pripada
Od Konferencije na vrhu iz 1992.


pruže informacije o njenoj politici prema među prve zemlje u području zaštite okoliša.
godine održane u Rio de Janeiru, oko 120


zaštiti klime: Njemačka doprinosi s oko 4% Strogi propisi o zaštiti okoliša ne dovode do
zemalja koje su tamo prihvatile Konvenciju


globalnoj emisiji ugljičnog dioksida. Od smanjenja radnih mjesta, suprotne pojave su


o klimi su je ratificirale.
1987. do 1993. u Njemačkoj su emisije CO, slučajne. Već početkom devedesetih godina
smanjene za oko 15%. S obzirom na u Njemačkoj je bilo vezano za zaštitu oko(
Natur und Landschaft, 1995., Heft 3)


Ivan Tikvić, dipl. inž. šum.
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu