DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 23     <-- 23 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVEN] ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 639.1. (497.13) Ovis ammon musimon Pallas Šumarski lisl br. 9— I0.CXIX (1995). 305-316


ANALIZA TROFEJA MUFLONA ODSTRIJELJENIH NA POLUOTOKU
PELJEŠCU


DTE TROPHAENANALYSE DER AUF DER HALBINSEL PELJEŠAC
ABGESCHOSSENEN MUFFLONS


Marijan GRUBEŠIĆ, Branko NJAKARA i Josip TOMLJANOVIĆ*


SAŽETAK: U radu su određeni podaci o trofejama muflona stečenim na
poluotoku Pelješcu od početka planskog odstrela do danas. Obrada podataka
i analiza obuhvatila je elemente ocjene trofeja po međunarodnim pravilima
C.I.C.-a, te dodatne veličine koje su utvrđene na 20 naknadno pregledanih
i premjerenih trofeja iz tog područja. Svi podaci vezani su uz starost
grla u vrijeme odstrela. Pored analize dužine rogova, opsega, raspona, boje,
zakrivljenosti, prstenastosti i konačne ocjene trofeja, prikazana je dinamika
rasta rogova po godinama, oštečenost na vrhovima rogova te data korelacija
oštečenosti i raspona rogova.


Udio trofeja s medaljama i maksimalne postignute vrijednosti trofeja (čak
do 234,20 točaka) ukazuje na potrebu ponovnog oživljavanja lovnog gospodarenja
na ovom području, nakon što je agresija na Republiku Hrvatsku utjecala
na devastaciju ranijih vrhunskih rezultata. Dosadašnji rezultati jamstvo
su da uz ulaganja i zalaganja poluotok Pelješac može održati čelnu poziciju
u Hrvatskoj s trofejama muflona, a postoji mogućnost da se nametne u sam
vrh europskih populacija muflona.


Ključne riječi: muflon, lovište, introdukcija, trofejna struktura, elementi
ocjene trofeja.


UVOD — Einleitung


Istraživanje trofejne strukture muflona na poluotopjelo
se spasiti dio materijala i podataka o dosadašnjem
ku Pelješcu nametnulo se prvenstveno zbog isticanja gospodarenju.
te populacije kao najbolje i najuspješnije u gospodare


Potreba za analizama nekadašnjih uspjeha u lovnom
nju na području Republike Hrvatske. Potreba da se broj


gospodarenju na dalmatinskom području utoliko je veni
pojedinačni navodi o kvaliteti trofeja muflona s po


ća, jer je neophodno obnoviti fond divljači na ovim,
luotoka Pelješca (Hilić 1992, Macanović 1992) po


ali i drugim područjima, nakon što se stišaju velikotvrde
i na znanstvenoj osnovi dovela je do prikuplja


srpski apetiti i utihne oružje.
nja podataka o toj populaciji. Iako je prikupljanje po


Predstavljanje rezultata dosadašnjeg gospodarenja,


dataka kasnilo, prvenstveno zbog kalvarije koju prola


koji su nesumnjivo na svjetskoj razini, vjerojatno će


ze brojna lovišta u Hrvatskoj, pa tako i Pelješac, us


ponukati ulaganja u tu prije svega privrednu i turističku
djelatnost. Treba istaći daje lovni turizam bio i ostao
elitni turizam. Stoga lovnoturistička ponuda uz nastavak
kvalitetnog lovnog gospodarenja treba naći mjesto
u katalozima turističke ponude. Kao opravdanje da se


mr. se. Marijan Grubešić, Šumarski fakultet, Zagreb


Branko Njakara. LD "Pelisac" Orebić može računati s lovnoturističkom ponudom na dalmaJosip
Tomljanović, LD "Jarebica" Senj tinskim otocima i obali služi i ovaj rad.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 24     <-- 24 -->        PDF

M. CiruhcSić, B. Njakara. J. Tomljanović: ANALIZA TROFEJA MUFLONA ODSTRIJELJENIH NA POLUOTOKU PELJEŠCU Šumarski list br. 9—10, CXIX (1995). 305-316
PODRUČJE ISTRAŽIV.


Poluotok Pelješac nalazi se u južnom dijelu Republike
Hrvatske. Prema administrativnoj podjeli pripada
županiji Dubrovačko-Neretvanskoj. Vezanje s kopnom
na jugoistočnom dijelu, dok su ostali dijelovi okruženi
morem. Pruža se u smjeru sjeverozapada i ima
uzak izdužen oblik. Dužine je oko 60 km, a širine između
3,5 i 8 km. Izdiže se vrlo visoko nad morem, čak
do visine od 961 m (Sveti Ilija) te predstavlja impozantan
masiv. Tako uzak i visok greben uvjetuje da su
pojedini predjeli vrlo strmi i nepristupačni i obrasli su
gustim mediteranskim raslinjem.


Klimu ovog podneblja obilježavaju blage zime i suha
ljeta s najmanje tri puta više oborina u najkišnijem
mjesecu zimi nego najsušnijem mjesecu ljeti kada je
količina oborina ispod 40 mm. Prosječna godišnja količina
oborina ove klimatske zone iznosi 936 mm, a
srednja godišnja temperatura 15,5 C. To je osnovni tip
klime masline.


Vegetacijski pokrov, posebno šumske cenoze, karakterizira
hrast crnika (Quercus ilex). Na sjeverozapadnom
dijelu poluotoka nalazimo zajednice hrasta
crnike i alepskog bora, hrasta crnike i crnog jasena te
hrasta crnike s mirtom (Rauš i ostali 1992). U sastojinama
hrasta crnike i njenim degradacijskim stadijima
nalazimo brojne vrste mediteranskog drveća i
grmlja: oštriku (prnar), divlju maslinu, planiku, zeleniku,
smrdljiku, tršlju, lovor, lempriku i druge (Rauš
i ostali 1992).


Pogodna klima i vegetacija omogućuje na tom prostoru
dobre uvjete za obitavanje kako autoktone divljači
(zec, jarebica kamenjarka) i predatora: čaglja, li-


METODE RADA


Pelješki mufloni često su spominjani kao najbolja
trofejna grla u Republici Hrvatskoj, a pelješka lovišta
kao najbolja za sticanje vrhunskih trofeja. Da bi potvrdili
te navode bilo je potrebno prikupiti određeni broj
podataka na bazi kojih bi dobili relevantne pokazatelje
o stanju muflona, a prvenstveno o trofejnoj strukturi
kao glavnom cilju u lovnom gospodarenju. Iako
se s aktivnostima na prikupljanju podataka započelo
dosta kasno, tek 1994. godine, kada je lovno gospodarenje
u cijeloj Republici bilo zahvaćeno izravnim i neizravnim
utjecajem agresije na Hrvatsku (Martić
1992), kada su brojni podaci nestali ili su nedostupni,
te kada je znatan dio lovaca i uposlenih kraće ili duže
vrijeme bio izvan svakodnevnih aktivnosti u lovištu,
uspjelo se doći do dijela podataka, odnosno trofejnih
listova, koji prate lovno gospodarenje muflona od njegovog
naseljavanja pa sve do danas.


Zbog ograničenih mogućnosti prikupljanja podataka
o pelješkoj populaciji muflona, istraživanje je obuhvatilo
podatke o trofejnoj strukturi muflona, dinamici
razvoja trofeja i osobinama pojedinih elemenata ro


\NJA — Forschungsgebiet


sica, kuna, vrana i dr. tako i naseljenih muflona (1970.
god.). Prve jedinke dopremljene su sa Brijuna i to 8
grla u omjeru 3:1 u korist ženki (6 ž i 2 m). Muflonska
divljač unesena u lovište Lovačkog društva "Pelisac"
iz Orebića, uz pojačanu brigu i nadzor, počela se dobro
razvijati. Radi očuvanja fonda te divljači zabranjen
je svaki lov iznad 350 metara nadmorske visine (osim
uzgojnog odstrela uz posebna odobrenja), a čak je uz
pristanak općine Korčula data zabrana ispaše stoke također
iznad 350 mnv. To je rezultiralo nesmetanim razvojem
fonda muflonske divljači, a uz povoljne stanišne
uvjete dostignuta je brojnost od 300 grla u matičnom
fondu. Ne samo da se populacija uspješno razvijala
u pogledu brojnog stanja već su muška grla postigla
trofejnu strukturu zapaženu i u svjetskim razmjerima
(Macanović 1992). Zbog napučenosti lovišta
muflonskom divljači došlo je do postupnog širenja te
vrste i na druge prostore poluotoka, te su i u susjednom
lovištu sticane trofeje zavidne vrijednosti (Hilić
1992).


Sadašnje brojno stanje muflona u lovištu LD "Pelisac"
(podaci s kraja 1994. godine) iznosi oko 80—90
grla u matičnom fondu. Ovom drastičnom padu brojnog
stanja uzrok su ratne operacije na prostoru južne
Hrvatske.


Cilj ovog rada je analiza dosadašnjeg gospodarenja
te stvaranje osnova i davanje smjernica za nastavak
uzgoja te vrste na Pelješcu, ali i šire gdje postoje uvjeti
za gospodarenje muflonskom divljači. Zbog čega
je to najunosnija lovnogospodarska divljač u mediteranskom
podneblju, nadamo se da će pokazati i ovaj
rad.


— Arbeitsmethoden
govlja ovisno o starosti i obliku trofeja. Jedan izvor
podataka predstavljaju trofejni listovi odstrijeljenih muflona
u lovištu od početka planskog izlovljavanja trofejnih
grla, a drugi dio podataka dobiven je detaljnim
premjerom dvadeset dostupnih trofeja na kojima su
utvrđivane dodatne vrijednosti svakog pojedinog trofeja,
koje inače nisu uobičajene u izmjeri kod ocjenjivanja
trofeja po međunarodnoj formuli CIC-a.


Prvi izvor podataka, dakle trofejni listovi koji su
izdani kao službeni dokument svakog odstrijeljenog
muflona u lovištu LD "Pelisac", obuhvaća 94 grla odnosno
trofej. Treba odmah napomenuti da su za analizu
prikupljeni samo trofejni listovi rogovlja koje je
postiglo jednu od medalja. Nažalost nismo bili u mogućnosti
prikupiti trofejne listove onih grla koja nisu
dostigla medalju. Takvih grla je bilo 37. Zbog toga će
kasnija obrada podataka imati nedostatak, jer nisu u
prosječnim vrijednostima i trofeji bez medalje, što bi
nesumnjivo utjecalo na neke vrijednosti kod statističke
obrade.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 25     <-- 25 -->        PDF

M. Grubešić, B. Njakara. J. Tomljanović: ANALIZA TROFEJA MUFLONA ODSTRIJFLJENIH NA POLUOTOKU PELJEŠCU Šumarski list br. 9—10. CXIX (19951. 305-316
Na osnovi podataka iz trofejnih listova najprije su ke dr. Dragiše Macanovića1 iz Splita, odstrijeljenih na
grla svrstana u grupe po godinama starosti u kojima su poluotoku Pelješcu. Ove trofeje su stečene dijelom u
odstreljivana, a potom su vađeni i analizirani pojedini lovištu L.D. "Pelisac", a dijelom u lovištu L.D. "Kuelementi
trofeja koji se mjere ili ocjenjuju. Na taj nana".
Mufloni iz ta dva lovišta potječu od iste inicijalne
čin dobiveni su sljedeći podaci: populacije koja je 1970. godine unesena s Brijuna u


lovište L.D. "Pelisac". Tim trofejama pridodane su mje


— ukupna dužina lijevog i desnog roga
re i ocjene iz trofejnih listova popunjenih od strane ocje


— opseg rogova na 1/3


njivačkih komisija u ta dva lovišta, a dodatno su utvrđe


— opseg roga na 2/3


ni sljedeći podaci:


— opseg roga na 3/3


— raspon rogova — prirast roga u svakoj godini
— ukupan broj točaka — zakrivljenost izražena u centimetrima
— prosječna ocjena za boju rogova — procjena oštećenosti rogova
— prosječna ocjena za prstenastost rogova — razlika u ocjeni trofeja nakon odstrela i po ko—
prosječna ocjena za zakrivljenost rogova misiji C.I.C.-a na međunarodnim izložbama (Brno
Zbog nemogućnosti da se utvrdi starost odstrijelje-1985. Nurnberg 1986., Nitra 1990.)
nih grla nije se u obradu moglo uzeti 18 trofeja, te je
daljnja obrada podataka vezana za 76 trofeja.
Drugi izvor podataka je 20 temeljito izmjerenih, pre1
Zahvaljujemo dr. Dragiši Macanoviću što je omogućio detaljnu premjeru 20
trofeja muflona pelješke provenijencije iz svoje bogate zbirke te na korisnim sugegledanih
i ocijenjenih trofeja muflona iz privatne zbirstijama
i zapažanjima koja su uključena u ovaj rad.


OBRADA PODATAKA I REZULTATI RADA — Datenbearbeitung und Arbeitsergebnisse


U tablici 1 prikazana je dinamika odstrela muflona Činjenica da ukupan broj odstrijeljenih muških grla,
po godinama i zastupljenost rogova po trofejnoj strukdakle
trofeja, od početka planskog odstrela u 1977/78.
turi od početka planskog odstrela. Podaci odstrela po lovnogospodarskoj godini pa do danas u zbrojenom
godinama pokazuju da se agresija na Republiku Hrvatiznosu
od 131 grla dovoljno govori o uspješnosti rada,
sku vrlo negativno odrazila na lovno gospodarenje, relovnog
gospodarenja i razvoja populacije. Pored ukupalizaciju
odstrela, ali i na brojno stanje divljači. Od pri-nog broja odstrijeljenih trofeja koji se kretao do 16 po
jeratnog matičnog fonda u lovištu "Pelisac" koji je brolovnoj
sezoni u prijeratnim godinama vidljivo je da čak
jao do 300 grla muflonske divljači sada ima oko 80— 94 trofeja ili 71,7% ima jednu od medalja.


90 grla. Među trofejima s medaljom, dakle njih 94, odnos
Prikaz trofejne strukture odstrijeljenih jedinki za cizlatnih,
srebrnih i brončanih medalja je sljedeći: 58 :
jelo promatrano razdoblje dat je u grafikonu 1. 22 : 14 ili 62% : 23% : 15%. Vidljivo je da zlatnih


Prikaz, dinamike odstrela i trofejne strukture muflona u lovištu Pelisac Abschufidynamik und Trophdenstruktur
der Mufflons im Jagdrevier Pelisac Tablica 1.


LOV. BEZ BRONČANA SREBRNA ZLATNA SA MEDALJAMA SVIH
GOD. MEDALJE MEDALJA MEDALJA MEDALJA UKUPNO UKUPNO
Jahr Ohne Medaille Bronzemedaille Silbermedaille Goldmedaille Insgesamt mit Medaillen Insgesamt
77/78
78/79
_
-
_
-
1
-
3
-
4
-
4
-
79/80
80/81
81/82
82/83
83/84
84/85
85/86
86/87
87/88
88/89
89/90
90/91
91/92
92/93
93/94
94/95
-
1
8
4
1
2
5
6
4
-
1
2
--
2
1
3
-
1
1
--
1
2
1
1
--
--
4
-
-
2
-
1
1
2
1
3
1
-
4
2
--
3
1
5
5
5
2
5
5
5
5
4
3
4
2
2
-
2
1
8
7
6
4
6
7
7
10
6
4
8
4
2
-
9
2
8
8
14
8
7
9
12
16
10
4
9
6
2
-
11
3
UKUPNO 37 14 22 58 94 131
307
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 26     <-- 26 -->        PDF

M. GmheSić, B. Njakara, J. Tomljanović: ANALIZA TROFEJA MUFLONA ODSTRIJFLJEN1H NA POLUOTOKU PELJEŠCU Šumarski list br. 9—10. CXIX (1995). 305-316
Grafikon 1. Trofejna struktura muflona u lovištu Pelisac
Diagramm 1. Mufflontrophdenstruktur im Pelisac Jagdrevier


HRO.VCANA MUMIJA


SREBRNA MEDAUA


medalja u ukupnom odnosu odstrijeljenih muških grla
ima 44%. Već iz tih podataka nameće se muflon kao
glavna gospodarska vrsta te je akcija za njegovo naseljavanje
na ovo područje bila više nego opravdana.


Usporedba nekih populacija muflona u Hrvatskoj,
koje su već ranije predstavljene (Tomljanović i ostali


1993, Raguž i ostali 1994), pokazuje daje struktura
odstrijeljenih trofejnih grla najbolja u pelješkoj populaciji.
Ne samo daje taj odnos trofeja specifičan u okvirima
naše zemlje, već nadmašuje rezultate iz drugih
zemalja koje imaju znatno dužu tradiciju uzgoja muflona
i daleko brojniji matični fond od našeg. Odnos
trofeja s medaljom u Republici Slovačkoj na posljednjih
pet izložaba, od ukupno 383 trofeja, bio je sljedeći:
(Sabadoš i Holy 1992)


— zlatnih medalja 89 ili 23,20%
— srebrnih medalja 119 ili 31,10%
— brončanih medalja 175 ili 45,70%.
Podaci o elementima izmjere svakog pojedinog trofeja,
kome je poznata starost, uzeti su iz trofejnog lista
koji je popunjen neposredno nakon odstrela. Navedeni
podaci iznijeti su u tablici 2.
Na osnovi podataka prezentiranih u tablici 2 napravljena
je statistička obrada. Izračunate su aritmetičke sredine
pojedinih vrijednosti po godinama starosti i za cijelu
populaciju, standardne devijacije te standardne pogreške
za svaku pojedinu skupinu podataka. Dobivene
vrijednosti prikazane su u tablici 3.


DUŽINA ROGOVA — Hornlange


Daljnjom analizom pojedinih podataka iz trofejnih
listova (razmatrani su samo trofeji kojima je poznata
starost u vrijeme odstrela) nastojalo se utvrditi neke
značajke ove populacije. Promatrane su dužine rogova
kao prva veličina koja se mjeri prilikom ocjene trofeja.
Utvrđeno je da je među trofejima koji su osvojili
jednu od medalja najmanja dužina roga 68 cm, a najveća
104 cm. To su dužine pojedinih grana, iako je
trofej s najvećom prosječnom dužinom upravo onaj kome
je desni rog 104, a lijevi 102,2 cm.


Statističkom obradom podataka po godinama starosti
(tab. 3) vidljivo je da su prosječne dužine rogova
u cijeloj populaciji vrlo ujednačene te imaju standardnu
devijaciju 8,21 za lijeve grane i 8,39 za desne. Trofej
koji bi predstavljao prosječnog muflona u medalji
ima dužinu rogova 82,47 cm odnosno 82,29 cm.


Ujednačenost rasta dužine rogova vidljiva je u grafikonu
2, koji prikazuje prosječni porast dužine rogova
ovisno o starosti, te dužinu prosječnog roga za sve
prikazane trofeje. I ovom prilikom treba napomenuti
da su u obradi samo trofeji u kategoriji medalje, a da


Grafikon 2. Prikaz dužine rogova muflona, lovište Pelisac
Diagramm 2. Mufflonhornlange — Jagdrevier Pelisac


^^--l


< >" "´
Prosjek po


—— LIJEVI ROG


- — DESNI ROG


je 15 trofeja s medaljom izuzeto, jer im nije poznata
starost u vrijeme odstrela. Posebno treba naglasiti da
je prosječna dužina rogova u 3 i 4 godini života, koja
je prema ovim podacima i grafikonu gotovo istovjetna,
odraz nedostatka podataka, a napose onih trofeja
koji nisu postigli dovoljno točaka za jednu od medalja.
Sigurno je da bi uključivanjem trofeja koje imaju
ispod 185 točaka, a takvih je nesumnjivo od onih 37
bez medalje najviše upravo u 3. i 4. godini, i prosječna
dužina bila ispod prikazane.


Pad prosječne dužine rogova u osmoj godini nije
odraz pada vrijednosti trofeja već je tome razlog odstrel
nekolicine lošijih trofeja u toj dobi, a koja možda
i ne bi trebala dočekati tu starost, već se ranije odstraniti
iz lovišta.


Usporedba s podacima o dužini rogova iz drugih
lokaliteta Hrvatske kao i nekoliko europskih populaci-


Grafikon 3. Prosječni opsezi rogova muflona na 1/3, 2/3 i 3/3,
lovište Pelisac
Diagramm 3. Durchschnittliche Hornerumfange der Mufflons auf
1/3, 2/3 und 3/3 Jagdrevier Pelisac
0


starost U starost u
godinama godinama
308
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 27     <-- 27 -->        PDF

M. Grubešić, B. Njakara, J. Tomljano\ >ić: ANALIZA TROFEJA MUFLONA ODSTRIJEUENIH NA POLUOTOKU PELJEŠCU Šumarski list br. 9—10. CXIX (1995). 305-316
Elementi izmjere trofeja muflona stečenih u lovištu Pelisac Orebic —Abmessung der in Pelišac abgeschossenen Tablica 2.
Mufflon trophaen
UKUPNA DUZINA ROGOVA OPSEG NA 1/3
Gesamtliinge der Homer Umfang auf 1/3
OPSEG 2/3
Umfang auf 2/3
OPSEG 3/3
Umfang auf 3/3
STAROST BROJ RASPON OCJENA
(GOD.) GRLA L D L D L D L D ROGOVA TROFEJA
Alter Stuck Hornerumfang Bewertung
2-3 4 69.00 68.00 25.50 25.50 23.00 23.00 17.00 17.00 49.50 192.00
77.00 77.00 23.00 23.00 22.20 22.20 17.50 17.00 48.50 197.85
74.10 69.00 24.70 25.00 22.70 22.20 17.00 17.40 52.20 196.75
70.00 70.00 22.30 22.20 20.30 20.60 17.00 17.30 49.10 1 89.95
3-4 9 75.00 74.50 26.00 26.00 23.50 23.50 18.20 18.40 51.00 202.05
68.00 77.00 26.70 25.40 24.00 23.20 19.80 16.30 46.90 194.60
75.00 75.00 24.80 25.00 22.20 22.50 16.70 17.00 45.70 193.80
76.20 81.70 25.00 25.00 22.90 23.00 19.60 18.40 54.40 210.30
79.50 78.00 23.50 23.30 21.50 22.00 17.30 17.70 50.90 200.30
73.30 74.10 24.40 24.40 22.40 22.60 17.00 17.10 48.40 196.55
69.50 68.00 24.20 24.60 21.30 21.80 15.90 16.70 47.00 186.50
68.40 72.00 25.00 25.00 22.20 22.70 18.50 16.80 48.30 191.65
73.50 77.40 24.20 23.50 22.00 22.00 18.10 18.00 48.50 198.85
4-5 15 78.20 77.40 26.20 26.20 24.00 23.60 18.90 18.70 47.20 202.80
83.00 81.00 27.00 27.00 25.20 25.00 19.50 19.00 44.00 206.35
83.50 76.00 25.70 25.60 24.00 24.00 19.20 20.20 51.70 209.80
84.00 85.00 26.20 25.60 24.40 23.80 20.10 20.00 51.20 213.50
83.70 81.00 25.70 25.80 24.00 23.80 19.70 19.60 48.40 208.05
84.60 84.40 24.50 24.20 23.20 23.30 17.80 17.90 47.00 206.95
79.50 78.30 24.50 24.10 22.00 21.80 18.00 17.50 47.00 199.35
88.50 85.80 23.20 23.00 22.50 22.50 19.50 19.80 53.80 216.70
80.40 67.30 26.20 26.00 24.00 24.90 18.60 21.00 49.00 202.20
71.00 72.20 24.30 24.20 22.40 22.30 16.60 17.00 48.00 191.50
73.00 71.50 23.60 23.20 22.20 21.90 18.20 18.20 49.00 195.90
79.50 80.50 24.20 24.40 23.00 22.50 18.90 18.70 44.20 197.65
82.00 82.00 24.00 24.00 22.70 22.30 18.30 18.00 49.50 207.15
76.40 74.70 23.50 23.60 22.00 21.70 18.00 17.50 57.50 206.20
72.60 72.50 23.40 23.40 21.50 21.60 17.00 17.10 55.00 197.05
5-6 13 85.80 85.70 24.75 24.75 24.30 24.20 20.00 20.00 53.80 218.55
73.50 89.30 26.40 26.20 24.00 23.70 21.60 19.70 43.80 205.50
91.00 87.50 26.70 26.40 23.70 23.70 20.00 20.30 47.80 216.95
82.50 79.50 26.00 26.40 23.80 25.40 20.80 20.60 43.70 204.20
81.70 80.00 27.20 26.70 24.50 24.20 19.30 20.20 49.50 209.40
81.50 79.50 25.00 24.70 24.20 24.00 21.30 21.20 43.40 203.10
81.00 79.50 25.50 25.00 23.10 23.50 19.80 19.70 46.50 206.05
82.00 81.00 24.90 24.10 22.50 22.00 18.90 18.80 51.40 207.50
80.00 78.20 23.50 23.40 22.40 21.80 17.60 18.60 50.50 203.25
82.80 80.40 24.90 24.80 23.30 23.00 20.10 20.30 49.20 209.50
88.00 87.80 24.70 24.40 24.50 24.00 20.70 20.80 46.50 213.95
78.00 79.00 25.00 25.00 22.80 22.40 19.40 19.40 52.60 209.85
86.10 84.30 26.00 25.70 23.60 24.20 19.40 19.60 51.20 216.65
6-7 8 86.50 87.20 26.30 26.40 24.30 24.20 21.70 21.80 45.60 214.30
87.00 82.50 24.20 23.80 23.00 23.30 19.50 20.50 46.50 207.90
87.50 84.00 23.10 23.10 22.60 22.70 19.50 19.70 46.10 207.20
86.60 89.80 23.30 23.40 22.70 22.70 19.90 20.10 50.00 212.75
88.70 85.00 25.10 25.30 24.50 24.10 20.20 21.00 46.20 213.75
69.00 71.20 22.70 22.80 21.70 21.50 20.00 19.00 43.70 186.65
88.00 86.50 24.40 24.00 23.10 23.30 20.10 20.20 44.50 208.30
94.50 97.20 24.30 23.20 24.00 23.70 21.20 21.60 44.00 217.85
7-8 13 66.00 60.00 24.70 24.30 22.00 21.70 15.40 15.60 48.50 185.85
71.00 78.00 23.00 23.00 22.70 21.60 20.10 18.40 42.00 189.90
83.30 83.90 23.60 23.50 22.70 22.70 19.50 20.80 51.50 208.50
92.00 93.50 26.30 25.20 25.00 24.40 22.40 21.80 51.50 223.80
78.50 90.00 22.50 22.00 21.80 21.80 19.60 19.40 44.20 201.00
89.70 89.20 26.50 26.60 25.00 24.70 19.30 19.40 47.00 217.70
91.00 95.00 26.00 26.00 26.00 25.80 21.70 21.50 47.40 222.90
88.60 90.00 24.60 24.40 24.50 24.60 20.70 21.00 49.60 216.80
81.00 81.00 25.20 24.80 23.40 23.40 19.70 20.20 53.50 211.85
84.50 81.40 25.40 25.60 22.80 23.20 19.80 19.90 49.80 210.60
88.20 88.00 24.50 24.50 24.20 24.40 20.00 20.50 52.90 219.05
86.30 86.00 25.60 24.70 23.30 23.20 20.10 20.20 49.70 215.10
77.00 81.00 22.20 21.60 21.40 21.10 18.60 17.80 49.70 199.80
8-9 10 102.20 104.00 24.50 24.40 24.50 24.50 21.80 21.70 50.00 233.80
75.20 79.50 24.60 24.40 26.00 24.80 23.80 23.60 49.70 211.65
87.00 82.30 25.20 25.30 24.80 24.80 21.00 22.00 42.90 209.10
87.00 87.00 23.70 23.70 22.40 22.40 19.90 19.50 47.50 210.80
94.00 92.00 24.50 24.80 23.80 24.40 20.60 20.70 53.20 225.10
95.00 96.00 25.90 25.70 24.50 24.60 20.50 21.30 50.20 219.95
92.00 87.00 24.50 24.70 24.20 24.00 20.90 20.60 53.60 222.56
81.70 81.80 23.40 23.80 22.60 22.70 19.60 19.20 51.60 208.00
84.80 80.50 23.40 23.10 23.00 23.10 20.30 21.10 50.00 209.65
92.30 88.70 25.10 24.50 24.80 24.20 19.60 19.80 50.20 220.70
9-10 3 93.50 94.50 24.50 24.00 24.00 23.80 21.20 21.40 54.00 225.45
102.00 100.00 26.20 26.00 24.80 25.00 21.70 21.50 50.60 234.20
95.50 97.50 25.70 25.00 25.20 25.20 20.20 20.70 52.00 225.00
10-11 1 98.00 100.00 23.90 23.90 23.60 23.40 21.20 21.10 50.50 227.05
309
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 28     <-- 28 -->        PDF

M. Grubešić, B. Njakara. J. TomljanovW: ANALIZA TROFEJA MUFLONA ODSTRIJELJENIH NA POLUOTOKU PELJEŠCU Šumarski list br. 9 -10, CXIX I 1995), 305-316
Statistička obrada elemenata izmjere trofeja muflona lovište Pelisac — Statistische Bearbeitung Tablica 3.
der Trophaenabmessungen — Jagdrevier Pelišac


UKUPNA DUZINA ROGOVA OPSEG NA 1/3 OPSEG 2/3 OPSEG 2/3


Gesamtlange der Homer Umfang auf 1/3 Umfang auf 2/3 Umfang 3/3
STAROST BROJ RASPON OCJENA
(GOD.)
Alter
GRLA
Stuck
L D L D L D L D ROGOVA
Hornerumfang
TROFEJA
Bcwertung
3-4 4
as 72.53 71.00 23.88 23.93 22.05 21.95 17.13 17.18 49.83 194.14
sd 3.21 3.54 1.28 1.37 1.05 0.86 0.22 0.18 1.42 3.27
sp 1.61 1.77 0.64 0.68 0.53 0.43 0.11 0.09 0.71 1.6.3
4-5 9
as 73.16 75.30 24.76 24.69 22.44 22.59 17.90 17.38 49.01 197.18
sd 3.64 3.68 0.74 0.81 0.83 0.55 1.23 0.7.3 2.52 6.42
sp 1.21 1.23 0.25 0.27 0.28 0.18 0.41 0.24 0.84 2.14
5-6 15
as 79.99 77.97 24.81 24.69 23.14 23.00 18.55 18.68 49.50 204.08
sd 4.83 5.34 1.19 1.20 1.04 1.10 0.96 1.18 3.66 6.67
sp 1.25 1.38 0.31 0.31 0.27 0.28 0.25 0.31 0.94 1.72
6-7 13
as 82.61 82.44 25.43 25.20 23.59 23.55 19.82 19.94 48.45 209.57
sd 4.28 3.76 0.96 0.97 0.70 0.97 1.02 0.72 3.35 5.18
sp 1.19 1.04 0.27 0.27 0.19 0.27 0.28 0.20 0.93 1.44
7-8 8
as 85.98 85.43 24.18 24.00 23.24 23.19 20.26 20.49 45.83 208.51
sd 6.86 6.85 1.09 1.16 0.90 0.83 0.74 0.89 1.86 8.95
sp 2.43 2.42 0.39 0.41 0.32 0.29 0.26 0.31 0.66 3.16
8-9 13
as 82.85 84.38 24.62 24.32 23.45 23.28 19.676 19.73 49.02 209.45
sd 7.62 8.62 1.36 1.42 1.35 1.39 1.58 1.62 3.15 11.58
sp 2.11 2.39 0.38 0.39 0.37 0.39 0.44 0.45 0.87 3.21
9-10 10
as 89.12 87.88 24.48 24.44 24.06 23.95 20.80 20.95 49.89 217.13
sd 7.24 7.33 0.77 0.73 1.07 0.84 1.19 1.25 2.87 8.16
sp 2.29 2.32 0.24 0.23 0.34 0.27 0.38 0.39 0.91 2.58
10-1 1 3
as 97.00 97.33 25.47 25.00 24.67 24.67 21.03 21.20 52.2 228.22
sd 3.63 2.25 0.71 0.82 0.50 0.62 0.62 0.36 1.4 4.23
sp 2.09 1.30 0.4 0.47 0.29 0.36 0.36 0.21 0.81 2.44
UKUPNO 76
as 82.47 82.29 24.73 24.57 23.33 23.25 19.45 19.46 48.98 208.04
sd 8.21 8.39 1.15 1.16 1.15 1.14 1.57 1.64 3.22 10.93
sp 0.94 0.96 0.13 0.13 0.13 0.13 0.18 0.19 0.37 1.25


ja muflonske divljači vidljivo je da su dužine rogova Prosječna dužina rogova "zlatnih" muflona u Slou
pojedinoj starosti i generalno kao populacija dosta vačkoj iznosi 88,67 cm, a u Češkoj 87,72 cm. Kako je
ujednačeni (Raguž i ostali 1994, Koubek i Hrabe prema njihovim istraživanjima maksimum trofejne vri1987).
Prosječna dužina rogova svih odstrijeljenih grla jednosti u 8—9 godini, to bi se u usporedbi s peljekreće
se L = 82,47 cm odnosno D = 82,29 cm, a tu škim muflonima vrijednosti dužina izuzetno dobro podužinu
dosegnu grla uglavnom u petoj godini života. klapale (prosječna dužina rogova u 9 godini iznosi L


= 89,19 cm D = 87,88 cm).


OPSEZI ROGOVA — Hornumfang


Opsezi rogova na sve tri trećine odnosno njihove stavlja pitanje i načina izmjere kod ocjenjivanja trofesrednje
vrijednosti (grafikon 3) pokazuju gotovo zaneja
(svi su podaci iz trofejnih listova) jer se često kod
marivi porast opsega s povećanjem starosti. Dakako, izmjere opsega na 1/3 mjerenje obavlja na samoj bazi,
to je ovisno o rastu roga u dužinu za koji je rečeno da iako najveći opseg ne mora biti na bazi već može biti
je najveći u prve četiri godine pa tako i opsezi zadržačak
i na kraju 1/3. Približavanje vrijednosti opsega 1/
vaju približne vrijednosti i u starijoj dobi. 3 i 2/3 (graf. 3) pokazuje upravo to da su najveći op


Zanimljivo je promatrati krivulje opsega na 1/3 i 2/ sezi relativno ujednačeni, a mjesto izmjere relativno bli3
koje se kod starih grla gotovo izjednačuju. Tu se pozu.
Teoretski, najveći opseg 1/3 može biti na samom
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 29     <-- 29 -->        PDF

M. Grubešić. B. Njakara, J. Tomljanovid: ANALIZA TROFEJA MUFLONA ODSTRUELJENIH NA POLUOTOKU PELJEŠCU Šumarski list br. 9—10, CXIX (1995), 305-316
kraju trećine, a najveći opseg 2/3 na samom početku.
Imamo primjer da je čak opseg na 2/3 veći od prethodnog
(desni rog trofeja s 233,80 točaka).


Opseg rogova na 3/3 pokazuje značajnije povećanje
sve do sedme godine starosti. Zatim znatnije stagnira
u sedmoj godini, kao i sve ostale vrijednosti promatrane
populacije u toj starosti, i ponovno raste u kasnijoj
dobi (razlog stagnacije je statistički utjecaj ne


RASPON ROGOVA


Raspon rogova kao element izmjere ne možemo staviti
u korelaciju sa starošću grla. Uvidom u svrstane
podatke u tab. 2 vidimo da su rasponi gotovo istovjetni
s 3 godine i s 9 do 10 godina. Vjerojatno da su ovako
visoke vrijednosti raspona kod mladih grla uzrokovane
nedostatkom podataka, prvenstveno onih trofeja
niže trofejne vrijednosti kao i kod dužine rogova. Srednja
vrijednost raspona iznosi 48,98 cm, pojedinačne vrijednosti
i prosjeci po godinama starosti vidljivi su u
tablicama 2. i 3. Vrlo je značajno i to da je odnos raspona
i razmaka između vrhova rogova (index c) u optimalnom
odnosu tako da nema odbitaka zbog tih nepravilnosti,
a ovakvim rasponom postiže se znatan broj


koliko lošijih trofeja od realno očekivanih u dotičnoj
starosti).


Usporedba opsega rogova muflona u Češkoj i Slovačkoj
(Sabadoš i Holy 1992) s pelješkom populacijom
(radi se o zlatnim medaljama) pokazuje vrlo
male razlike u opsezima, jedino su nešto jači opsezi na
3/3 kod peljeških muflona (ČSFR 18,49, Pelješac u
osmoj godini 19,74 te u devetoj 20,87 cm, prosjek svih
peljeških trofeja je 19,45 cm).


— Hornspannbreite
točaka u ukupnoj ocjeni (oko 25% ukupnog broja točaka).


Usporedbom ovih raspona s ostale dvije do sada
obrađene populacije muflona u Senju i Pločama (Raguž
i ostali 1994) pokazuje da su u kategoriji trofeja
s medaljom u prosjeku najmanji rasponi kod pločanskih
muflona, a senjski mufloni, iako po starosti znatno
mlađi, imaju taj elemenat vrlo ujednačen s pelješkom
populacijom.


Podaci iz Slovačke (Sabadoš i Holy 1992) pokazuju
da zrela grla u 8. i 9. godini imaju prosječni
raspon između 47,96 i 51,31 cm (iznimku čini jedan
lokalitet s vrlo malim rasponom, tek oko 43 cm).


BOJA ROGOVA — Homfarbe


Srednja ocjena za boju rogova iznosi 2,23 točke (od boju ispod 2, dok ih je 10 ocijenjeno s maksimalnom
3 moguće). To znači da su rogovi smeđe do tamne boocjenom
3 za boju.
je. Samo 8 trofeja od 76 promatranih ima ocjenu za


PRSTENASTOST — Ringformigkeit


Prstenastost peljeških trofeja ima prosječnu ocjenu šen srednje gustim do gustim prstenovima. Čak 20 trood
2,278 točaka (od 3 moguće). Iako prstenastost ovisi feja dobilo je maksimalni broj bodova za prstenastost.


o starosti trofeja, ipak je prosječan pelješki trofej ukraZAKRIVLJENOST
— Biegung


Zakrivljenost rogova je jedini elemenat ocjene trofeja
muflona čija su se pravila za ocjenjivanje odlukom
međunarodne komisije CIC-a promijenila (Kljajić
1991). Tako su neki trofeji ocjenjivani po starim
kriterijima, a neki po novim. No, što se peljeških muflona
tiče, te promjene nisu znatnije utjecale na uku


OCJENA TROFEJA


Pojedinačna ocjena trofeja kreće se iznad 185 točaka,
što je razumljivo kada znamo da su u obradi samo
trofeji s medaljom. Porast trofejne vrijesnosti najbolje
se vidi na grafikonu 4 gdje su prikazane prosječne vrijednosti
trofeja po godinama starosti. Prosječna trofejna
vrijednost u stalnom je porastu s povećanjem starosti
grla. Iznimno u 7. i 8. godini zabilježen je manji


pan broj točaka, jer sve trofeje koje imaju zakrivljenost
veću od 30 cm dobivaju za ovaj elemenat maksimalno
5 točaka. Prosječna ocjena svih analiziranih trofeja
iznosila bi za zakrivljenost 4,80 stoje vrlo visoko,
a treba napomenuti daje samo 10 trofeja dobilo 4 točke.


— Trophaenbevvertung
prosjek zbog nekoliko trofeja koji su imali znatno niže
ukupne ocjene od logičnog slijeda unutar promatrane
populacije.


Porast vrijednosti trofeja u starijoj dobi uvjetovan
je manjim brojem visokovrijednih grla u toj dobi, a nesumnjivo
da su trofejno najkvalitetnije jedinke ostavljene
do veće starosti što je također utjecalo na pove
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 30     <-- 30 -->        PDF

. Njakara, J. Tomljanović: ANALIZA TROFEJA MUFLONA ODSTRUELJENIH NA POLUOTOKU PELJEŠCU Šumarski lisl br. 9—10, CXIX (1995), 305-316


ćanje prosjeka. Promatrajući pojedinačne podatke, potočaka.
Prosječni zlatni muflon u Slovačkoj imao bi
sebno one koji su iznad prosjeka, uočava se da poje214,00
točaka, u Češkoj 211,94 točke. Najjači Slovačdina
grla već s navršene tri godine života dostižu sreki
trofej, koji je inače Češke provenijencije, dostigao
brnu medalju, dakle vrijednost iznad 195 točaka. S naje
vrijednost od 226,75 točaka.
vršene četiri godine imamo zlatne trofeje s visokom


bodovnom vrijednosti za tu starosnu dob — 210,30 toGrafikon
4. Prosječna oejena trofeja muflona po godinama starosti, lovište
čaka. Povećanje trofejne vrijednosti je logično, iako ima Pelisac
pojedinih primjeraka koji su odstrijeljeni u starijoj doDiagramm
4. Durchschnitsbewertung der Mufflontrophaen nach


Lebenslater Jagdrevier Pelisac


bi, npr. u devetoj godini, a jedva su prešli granicu od
185 točaka (185,85). Postavlja se pitanje opravdanosti 230
držanja takvih grla do te starosti dok je npr. grlo sa 220
197,85 točaka odstrijeljeno već u četvrtoj godini. S go6
210
spodarskog aspekta nameće se pitanje opravdanosti oj


5,200
w


držanja neperspektivnih grla do te starosne dobi, a ujed
§ 195 no se odstreljuju vrlo perspektivna grla u 3. i 4. godi185
ni. Takva odstupanja su uvijek prisutna jer nije moguć 170
pristup na sve lokalitete u lovištu pa ujedno nije moguća
ni kontrola strukture populacije.


Na dvadeset trofeja iz lovišta na poluotoku Pelje


Sigurno da posebnu pozornost privlače grla s najšcu,
koji su bili dostupni i dati na raspolaganje u vrijačim
trofejima. Među svim trofejima ističu se dvije: jeme prikupljanja podataka za ovaj rad, izvršena su dotrofeji
odstreljeni u desetoj godini života s 233,80 todatna
mjerenja s ciljem dobivanja potpunijih saznanja
čaka i trofeji odstrijeljeni u 11 godini s 234,20 točaka. o rastu i razvoju trofeja. Ovom prilikom nisu obrađiSvi
trofeji iznad 10 godina starosti (iako je takvih mali vani samo trofeji iz lovišta LD "Pelisac", već i trofeji
broj) imaju ukupnu ocjenu trofeja iznad 225 točaka, iz lovišta LD "Kuna". Obzirom da se radi o jedinstvešto
opravdava držanje kvalitetnih grla i do te starosne noj populaciji muflona moguće je obraditi i analizirati
dobi. Takva grla sudjeluju više godina u reprodukciji utvrđene vrijednosti.
te se može očekivati i medu mlađim grlima jedinki sličS
ciljem analize prirasta dužine rogova u svakoj po


ne kvalitete trofeja. jedinoj godini izmjerene su dužine između godišnjih


Češka i Slovačka populacija muflona (Sabadoš i prstenova za 19 trofeja od 20 koje su bile na raspolaHoly
1992) analizirana je u kategoriji zlatnih medaganju,
a na jednoj od tih trofeja nije bilo moguće prelja.
U tom prikazu koji je dat po pojedinim lokaliteticizno
utvrditi godišnje prstenove za 2. i 3. godinu. Svi
ma vidljivo je da je prosječni trofej u najboljem Slopodaci
unijeti su u tablicu 4., a na osnovi prosječnih


vačkom lovištu 217,56 točaka, a u Češkoj to je 213,87 vrijednosti izrađen je grafikon 5.


Prirast rasta rogova muflona po pojedinim godinama — Hornerwuchs in verschiedenem Lebensalter Tablica 4.


Rast roga u go dinama


Red. Starost 3 4 6 7 8 više Uk. dužina Ukupna dužina


broj grla naknad izmjera Gesair tlange
8 Jahre Gesamt iinge der
und mehr naebtraglichen


abme stmgen
Nr. Lebensalter L D L 1) L D L D L D L D L D L 1) L D I D


1 4 12.30 15.00 37.70 36.20 14.00 15.60 8.00 7.50 72.00 74.30 74.50 77.00
2 4 28.50 29.20 18.00 19.80 17.50 16.30 9.00 10.00 73.00 75.30 77.00 76.00
3 5 29.50 30.00 23.50 23.70 17.00 16.30 7.50 7.50 6.50 6.50 84.00 84.00
4 5 26.80 25.60 23.00 24.20 18.40 17.70 9.50 10.00 7.00 7.50 84.70 85.00 86.50 87.50
5 6 25.70 24.00 13.80 15.90 14.10 12.50 8.50 7.70 6.50 6.50 3.50 4.00 7710 70.60 73.20 70.70
6 6 10.00 9.00 20.80 21.00 18.90 19.00 10.00 10.00 8.00 8.00 5.20 6.00 77.90 73.00 75.25 78,20
7 6 16.00 21.50 22.00 21.00 12.00 12.50 10.50 10.00 8.00 8.50 5.50 5.50 74,00 79.00 77.00 81.00
8 6 14.70 15.70 25.30 25.70 23.00 23.60 7.00 7.50 6.00 5.50 2.00 2.50 78,00 80.50 83.00 83.50
9 7 18.90 16.00 17.60 17.30 19.50 20.30 9.50 9.50 7.50 7.50 5.50 5.50 4.50 6.00 83.00 82.10 85.50 81.00
10 7 21.60 16.50 33.40 33.50 9.50 11.50 7.50 7.50 5.50 5.50 3.00 3.00 5.90 7.50 86.40 85.00
11 7 27.00 27.70 14.30 14.80 17.90 17.50 12.00 11.00 7.00 7.00 5.50 5.00 3.50 3.50 87.20 86.50 86.50 87.20
12 7 25.70 24.50 23.60 22.80 17.20 17.40 1 1.00 11.50 6.50 7.50 5.50 6.50 2.50 3.50 92,00 93.70 92.00 93.50
13 8 18.00 14.70 3.50 4.00 2.00 2.00 3.00 3.50 2.20 2.50 2.30 0.40 84.50 81.40


*** **.* *** ***


14 8 16.40 16.70 31.40 32.60 15.60 14.70 10.00 9.00 6.00 4.50 4.00 4.00 3.20 2.90 2.10 4.80 89.70 89.20
15 9 16.50 9.00 22.00 26.00 17.00 16.20 10.50 10.50 6.00 6.00 5.50 5.00 3.50 3.50 6.00 6.10 87.00 82.30
16 9 84.70 80.70
17 9 24.40 24.00 23.00 23.50 15.40 13.50 9.50 9.00 6.00 6.50 5.50 4.00 3.00 3.00 7.20 8.50 94.00 92.00
18 10 10.70 10.00 26.70 30.00 17.30 15.50 11.00 11.(X) 5.50 5.50 3.50 3.50 2,50 2.50 4.50 3.80 81.70 81.80
19 10 29.«) 32.00 19.00 18.50 19.00 20.50 8.00 7.50 5.00 4.50 4.50 4.00 3,00 3.00 2.50 3.00 90,00 93.00
20 10 32.30 33.00 13.70 13.50 15.00 15.80 9.50 9.00 6.50 6.50 5.00 5.00 4.00 4.00 7,50 7.70 93.50 94.50


DINAMIKA RASTA ROGA — Hornwuchsdynamik


Slikovit prikaz rasta roga može se vidjeti u monozliku.
Tomu su uzroci:
grafiji o muflonu (Tuercke i Tomiczek 1982). U (1) Oštećivanje rogova na vrhovima (na dijelu koji
tablici 4 vidimo da se rast roga u prvoj godini kretao je izrastao u prvoj godini). Kako je za svaki trofej prood
9 do 33 cm, što predstavlja nesrazmjerno veliku racijenjena
oštećenost, u kasnijoj obradi je moguće utvrdi


312
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 31     <-- 31 -->        PDF

M. Grubesić, B. Njakara, J. Tomljanović: ANALIZA TROFEJA MUFLONA ODSTRIJEIJENIH NA POLUOTOKU PELJEŠCU Šumarski list br. 9—10, CXIX (1995), 305-316
ti koliki je stvarni prirast imao rog u prvoj godini.


(2) Kasno (ljetno ili jesensko) janjenje. Vrlo mlada
grla ulaze u zimu s vrlo malim rogovima iako u kasnijim
godinama rast roga napreduje. Početni zaostatak
se odražava više ili manje cijelog života. Sto se gospodarenja
tiče takvu janjad trebalo bi odstreljivati. U praksi
se nameće potreba da se takva janjad ostavlja zbog
velikih gubitaka koje uzrokuje čagalj i niskog brojnog
stanja koje je uzrokovao rat, unatoč stalnom zaostatku
trofeja. Među dvadeset promatranih grla cak 7 je iz kasnog
janjenja.
Dinamika rasta roga po godinama starosti data je u
tablici 4, dok grafikon 5 daje prosječni rast roga za svih
19 trofeja (za jedan trofej nije utvrđen godišnji rast rogova,
a za jedan trofej nije utvrđen prirast u drugoj i
trećoj godini pa je tu uzeto u obzir samo 18 podataka).


Grafikon 5. Prosječni rast rogova muflona u pojedinim godinama
Diagramm 5. Durchschnittswuchs der Mufflonhorner in verschiedenem
Alter


- Lijevi rog
- Desni rog
godinestarosti


Usporedbom grafikona 5 s rezultatima na osnovi podataka
s 4 lokaliteta u Europi (Koubek i Hrabe
1987) došlo je do istovjetnog oblika grafikona koji ima
maksimum rasta roga u drugoj godini. Usporedbom apsolutnih
vrijednosti rasta roga po godinama za 7 europskih
populacija muflona koje su date tabelarno od
navedenih autora, vidimo da se prosječni rast rogova


OŠTEĆENJA ROGOVA


Kod detaljne analize i premjera trofeja primijećeno
je da su kod pojedinih primjeraka vrhovi rogova znatno
oštećeni. Uzrok oštećenja uglavnom je lomljenje
uslijed međusobnih borbi ili udaranja u stabla (frustracija),
a manjim dijelom je kao posljedica brušenja. Pregledom
položaja rogova spram glave i uspoređujući trofeje
međusobno, uočeno je da bi oštećenost mogla biti
u korelaciji s rasponom rogova. Da bi dobili odgovor
na ovu pretpostavku u tablici 5 iznijete su vrijednosti
raspona i procijenjena oštećenja za svaki pojedini trofej,
a na osnovi toga načinjen je i grafikon 6. Promatranjem
podataka i grafikona uočava se podudarnost
raspona i oštećenosti. Raspon je u obrnutoproporcionalnom
odnosu s veličinom oštećenja vrhova rogova.


kretao od 15,7—22,4 cm u prvoj godini, zatim 15,3—
25,4 cm u drugoj godini, 9—17 u trećoj, 7—11 cm u
četvrtoj i 3—6,9 cm u petoj godini. Rastu roga u prvoj
godini trebalo bi dodati vrijednosti oštećenja, tako bi
dobili stvarni rast u prvoj godini. Dodavanjem oštećenja
dužini rogova za prvu godinu (graf 5) dobili bi prosječni
stvarni rast roga u prvoj godini. Kako su oštećenja
različita od jedinke do jedinke, najbolje je svakom
trofeju individualno dodati veličinu oštećenja.


Zbrojem godišnjeg rasta roga u dužinu i ukupne dužine
rogova dobivenih iz podatka u trofejnom listu, odnosno
izmjerom neposredno nakon odstrela, uočava se
stanovita razlika. Uglavnom je ukupna dužina iz trofejnog
lista veća od zbroja dobivenog zbrajanjem godišnjeg
prirasta. Tomu je uzrok sljedeće:


— ocjenjivanje po službenoj komisiji CIC-a na izložbama
vršeno je nekoliko mjeseci pa i godina nakon
odstrela, te je moguće da je došlo djelomično do usuha
trofeja


— nesumnjivo da je rad službene komisije CIC-a
izvršen s više iskustva te s opremom i u uvjetima koji
omogućavaju veću preciznost
— prilikom obrade trofeja može doći do djelomičnog
oštećenja (skraćenja) na bazi, pa je dužina manja
za koji milimetar.
Zakrivljenost rogova izražava se brojem bodova u
trofejnom listu koji se dodjeljuje prema tablici od 0—


5. Obzirom daje međunarodna komisija za ocjenjivanje
trofeja (CIC) donijela promjene u ocjeni ovog elementa,
nije nam poznato koji su trofeji ocjenjivani po
novim, a koji po starim pravilima. Uvidom u službene
trofejne listove zapaža se da je kod velike većine trofeja
ocjena zakrivljenosti maksimalna. Zbog toga je na
dvadeset dodatno mjerenih trofeja uzeta i mjera zakrivljenosti
u centimetrima. Vrijednosti dobivene mjerenjem
lijevog i desnog roga izražene u centimetrima nalaze
se u tab. 5. Na osnovi apsolutnih iznosa zakrivljenosti
vidljivo je da pelješki mufloni imaju, bez obzira
na promjenu propisa, maksimalni broj točaka za
zakrivljenost.
— Hornbeschadigung
Grafikon 5. Prikaz odnosa raspona i oštećenja rogova muflona, lovište
Pelisac


Diagramm 6. Das Verhaltniss zwischen der Spannbreite und


Beschadigung der Mufflonhorner Jagdrevier Pelisac


601


-y"^ /h /.- A/


\/w x/


Raspon


—<— Procjena oštećenosti


X^l^S^A-rA


1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 32     <-- 32 -->        PDF

M. Grubešic. B. Njakara. J- Tomljanović: ANALIZA TROFEJA MUFLONA ODSTRIJELJENIH NA POLUOTOKU PELJEŠCU Šumarski list br. 9 -10, CXIX (1995), 305-316
Dodatna izmjera pojedinih veličina


Erganzungsabmessung der einzelnenRedni Starost Zakrivljenost
broj grla rogova cm
Nr. Lebcnsalter Hornbiegung
links


D


trofeja muflona Tablica 5.
Werte der Mujflontrophden


Raspon Procjena oštećenosti
rogova na vrhovima rogova
Hornumfang Beschiidigungs


rechts bewertung
der Hornspitzen
links rechts


L D


4 30.40 31.00 48.50 6.00 5.00
4 31.00 31.00 51.00 4.00 3.00
3 5 33.80 34.00 54.00 1.00 1.50
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
IH
19
20
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
32.20
31.30
30.70
31.40
34.00
30.90
31.20
30.20
33.90
31.50
32.20
30.80
31.20
34.20
33.00
33.00
33.90
31.50
31.00
30.40
31.80
33.50
30.20
31.50
30.60
34.00
32.00
31.50
30.90
31.00
35.20
32.90
32.80
33.80
53.10
50.60
45.10
46.50
53.80
46.20
49.00
45.60
51.50
49.80
47.00
42.90
48.60
53.20
51.60
48.40
34.00
3.00
2.00
4.00
5.00
0.00
2.00
2.00
4.00
2.00
2.50
2.00
3.00
1.00
1.00
3.00
9.00
0.00
4.00
3.00
5.00
2.00
1.00
3.00
3.00
4.00
2.00
2.50
2.00
8.00
2.00
2.00
3.00
7.00
0.00


Trofej koji ima manji raspon gubi dvostruko prilikom
ocjenjivanja, jer dobije manji broj točaka za raspon, a
određeni broj točaka izgubi zbog manje dužine uslijed
većeg oštećenja. Eventualni dobitak na većim opsezi-


Prikaz razlika u ocjeni komisije na terenu i komisije
CIC-a na izložbama* Tablica 6.
Bewertungsunterschiede zwischen der Feldkommission und der
Komission bei Ausstellungen*


Redni Starost Ocjena Ocjena Razlika
broj grla komisje CIC-a
Nr. Lebensller Bewertung Bewertung Unterschied
der Kommission von CIC


1


2
3
4
5
6
7


8


9
10
11
12
13
14
15 9
16 9
17 9
18 10
19 10
20 10


; Nitra, Budimpešta
: Nitra, Budapest


202.25


203.40


214.10


217.30


191.30


200.40


205.15


217.35


210.15


211.55


213.80


226.30


210.60


217.70


209.10


209.20


225.10


208.00


222.00


226.95


201.49 0.76
202.32 1.08
214.95 -0.85
216.95 0.35
192.35 -1.05
198.98 1.42
202.52 2.63
211.95 5.40
210.27 -0.12
208.35 3.20
211.25 2.55
219.20 7.10
210.53 0.07
212.50 5.20
205.45 3.65
221.90 3.20
206.59 1.41
221.65 5.30


ma na 2/3 i 3/3 zasigurno ne može nadomjestiti nastali
gubitak. Postavlja se pitanje ranijeg odstrela grla čiji
su trofeji s manjim rasponom.


RAZLIKE KOD OCJENJIVANJA TROFEJA — Unterschede bei Trophaenbevvertung


Tijekom rada na dostupnim trofejima radi utvrđivanja
dodatnih parametara uočena je razlika u broju
točaka koje je dotični trofej dobio neposredno nakon
odstrela od strane komisije za ocjenjivanje u lovištu i
komisije koja je ocjenjivala isti trofej u sklopu izložaba
nekoliko mjeseci ili godina kasnije. Od promatranih
20 trofeja samo 3 nisu bile na izložbama. Razlika
u konačnoj ocjeni trofeja prikazana je u tablici 6. Vidljivo
je da se na pojedinim trofejima radilo o dosta ve


ZAKLJUČCI —


Na osnovi tablično i grafički prikazanih vrijednosti
može se donijeti niz zaključaka o populaciji muflonske
divljači na poluotoku Pelješcu. Svatko može donositi
individualni sud o pojedinim prikazanim vrijednostima
ili ih uspoređivati s drugim poznatim trofejima
ili cijelim populacijama ove vrste divljači.


Nakon obrade prikupljenih podataka i analize dobivenih
vrijednosti, koje su komentirane paralelno s njihovim
iznošenjem, možemo iznijeti neke od zaključaka
koji proizlaze iz ranije prikazanog.


1. Ispušteni mufloni u lovište L.D. "Pelisac" Orebić
na poluotoku Pelješac 1970. godine razvili su se u
izuzetno dobru populaciju, brojčano i trofejno. Pored
lovišta "Pelisac" dotična populacija nastanila je i susjedna
područja.
likim razlikama koje dosižu čak do 7,10 točaka. Razloga
za ovako velika odstupanja može biti nekoliko,
odnosno sličnih kao i kod razlika dužina. Ipak kada
znamo da su trofeji naknadno ocjenjivani dosta vremena
poslije odstrela, nameće se pitanje da li na te razlike,
osim subjektivnosti jedne i druge ocjenjivačke
komisije, ima utjecaj i usuh rogova (posebice na dužinu).


Zusammenschlusse


2. Planski odstrel trofejnih grla započeo je 1977./
78. godine i već na početku postignuti su izuzetni rezultati,
od 4 odstrijeljena trofeja 3 su u kategoriji zlatne
medalje a jedan srebrne.
3. U proteklih 18 godina, od kada se vrši odstrel
muflona na poluotoku Pelješcu, samo u lovištu "Pelisac"
odstrijeljeno je čak 131 trofejno grlo od kojih samo
37 ili 28% nije steklo jednu od medalja.
4. Detaljna analiza trofeja obuhvatila je samo trofeje
koji su u kategoriji medalje i kojima je poznata
starost. Ti podaci ukazuju na trofejno izuzetno vrijednu
populaciju koja zahvaljujući dobrom staništu i nasljednim
osobinama postiže iznenađujuće dobre rezultate.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 33     <-- 33 -->        PDF

M. Grubešić. B. Njakara, J. Tomljanović: ANALIZA TROFEJA MUFLONA ODSTRIJELJBNIH NA POLUOTOKU PELJEŠCU Šumarski list br. 9—10, CXIX (1995), .105-316
5. Dužina rogova kod pojedinih starijih grla prelazi
impozantnih 100 cm. Srednja dužina svih promatranih
trofeja s medaljom iznosi preko 82 cm.
6. Srednje vrijednosti opsega rogova pokazuju da
se sa starošću opsezi na 1/3 i 2/3 dosta približavaju,
što ukazuje na činjenicu da se najveći opseg 1/3 postupno
u starijoj dobi pomiče prema kraju trećine. Imamo
slučaj daje najveći opseg roga prešao čak na 2/3.
(Trofej u devetoj godini s 233,80 točaka.)
7. Prosječna ocjena trofeja u stalnom je porastu s
povećanjem starosti muflona. Pojedinačno gledano najjači
trofeji odstrijeljeni su u devetoj i desetoj godini
(233,80 i 234,20 točaka).
8. Tijekom obrade podataka kod više elemenata uočeno
je da su prosjeci za 7. i 8. godinu nešto niži od
očekivanih. Uzrok tome nalazi se u nekoliko trofeja
koji su izuzetno niske trofejne vrijednosti za navedenu
starosnu dob i oni statistički snizuju prosjek.
9. Na osnovi prethodnog zaključka analizirani su i
ostali trofeji te je ustanovljeno da ima u starijim godinama
grla koja su trebala biti znatno ranije odstrijeljena
iz lovišta, ali isto tako daje bilo odstrela i vrlo perspektivnih
mladih grla koja su trebala još ostati u lovištu.
10. Utvrđivanje godišnjeg prirasta roga pokazalo je
dinamiku rasta roga po godinama starosti. Najveća odstupanja
u godišnjem prirastu zabilježena su u prvoj
godini. Analizirajući uzroke nastalih odstupanja utvrđena
su dva: oštećivanje rogova na vrhovima te kasno
LITERATURA


Frković, A. 1989: Lovački trofeji. Lovački savez Hrvatske.
Zagreb, str. 187—193.
Hilić, V. 1992: "Kuna" puna muflona. Lovački vjesnik


12. Zagreb, str. 464.
Kljajić, M. 1991: Novi pogledi na trofeje. Lovački vjesnik
6. Zagreb, str. 12—13.


Koubek, P., Hrabe, V. 1987: Kraniometricka charakteristika
a dynamika rustu toulcu muflonu z chovatelske
oblasti "Svitavsko". Folia Venatoria 17, Zvolen,
str. 69—80.


Macanović, D. 1992: Pelješki šampion. Lovački vjesnik


10. Zagreb, str. 351—353.
Martić, D. 1992: Dalmacija u plamenu. Lovački vjesnik


10. Zagreb, str. 343.
Raguž, D., Grubešić, M., Tomljanović, J., Markota,
I. 1994: Usporedba trofejne vrijednosti nekih


janjenje pa se rog ne stigne normalno razviti do kraja
prve godine.


11. Analizirajući oštećenja na vrhovima rogova uvidjelo
se da su oštećenja rzličitog intenziteta. Kao važniji
utjecaj na oštećivanje pokazao se raspon rogova.
Usporedbom raspona i oštećenja rogova dobivena je
obrnutoproporcionalna korelacija ovih elemenata. Manji
raspon uvjetuje veće oštećenje vrhova rogova.
12. Kod 18 trofeja koji su sudjelovali na međunarodnim
izložbama uočena je razlika u ukupnoj ocjeni
dobivenoj odmah nakon odstrela od strane ocjenjivačke
komisije u lovištu i komisije C.I.C.-a. Uglavnom su
ocjene C.I.C.-ove komisije niže. Razlog tome može biti
u kvaliteti i uvjetima ocjenjivanja, no nameće se pitanje
eventualnog usuha trofeja jer su trofeji sudjelovali
na izložbama nekoliko mjeseci pa i godina nakon odstrela.
Iz toga proizlazi potreba da se istraži eventualni
usuh trofeja muflona.
13. Nakon svega iznešenog ukazuje se potreba za
revitalizacijom uzgoja muflona na poluotoku Pelješcu
kao najkvalitetnije trofejne divljači u ovom podneblju.
Dosadašnji uspjesi opravdavaju ulaganja i akcije da se
sanira ratom izazvano stanje i da se obnovi matični fond
muflona barem na prijeratno stanje.
14. Stručno gospodarenje i provođenje odstrela trebalo
bi doprinijeti ujednačavanju uzlaznih krivulja za
sve elemente trofeja kao i konačnih ocjena. Nesumnjivo
da bi takav rad osigurao i dalje čelnu poziciju pelješkim
trofejima u Hrvatskoj, a možda i u Europi.
— Literatur
populacija muflona (Ovis ammon musimon Pali.) u
Hrvatskoj. Šumarski list 3—4. Zagreb, str. 91 —104.


Rauš, D., Trinajstić, L, Vukelić, J., Medvedović,
J. 1992: Biljni svijet hrvatskih šuma. Sume u
Hrvatskoj — monografija. Zagreb, str. 33—78.


Sabadoš, K., Holy, R. 1992: Sučasne rozširenie a zhodnotenie
populacii muflonej zveri na Slovensku. Folija
Venatoria 22, Zvolen, str. 53—74.


Seletković, Z., Katušin, Z. 1992: Klima Hrvatske.
Sume u Hrvatskoj — monografija. Zagreb, str. 13—


18.
Tomljanović, J., Grubešić, M., Skorup, V. 1993:
Trofejna struktura muflona (Ovis ammon musimon
Pali.) u lovištu "Zrnovnica" Senj. Šumarski list 6—


8. Zagreb, str. 237—251.
Tuercke,
F., Tomiczek, H. 1982: Das Mufelwild. P.
Parey. Hamburg und Berlin.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 34     <-- 34 -->        PDF

M. Grubešić, B. Njakara, J. Tomljanović: ANALIZA TROFEJA MUFLONA ODSTRUF.LJENIH NA POLUOTOKU PELJEŠCU
ZUSAMMENFASSUNG: Die Halbinsel Pelješac ist der bekannteste
kroatische Standort des im Jahre 1970 von den Brioniinseln iibertragenen
Muffelwildes. Von damaligen 8 Stuck hat sich heute im Jagdrevier Pelisac
eine stabile Population guter Wualitdt entwickelt und ilber die ganze Halbinsel
verbreitet. Die Mujflons aus diesem Gebiet werden schon lange als
Jagdtrophden hochster Qualitdt betrachtet. Aufier Erwdhnung einzelner
Kapitalexemplare, hat man bis heute die Bewirtschaftungsangaben und die
abgeschossenen Trophden noch nicht bearbeitet.


Das gute Wirtschaften in diesen Jagdgebieten wurde durch die Aggression
auf Kroatien gestort, so dafi die Zahl des Wildes verkleinert und ein
Angabenteil zerstbrt wurde.


Erst seit 1994 hat man die Angaben iiber das bisherige Bewirtschaften
auf Pelješac zu sammeln angefangen. Dieser Bericht wurde aufgrund des
geretteten Materials gemacht. Er bezieht sich hauptsdchlich auf die
Trophdenanalyse und -Struktur der planweise abgeschossenen Mujflons. Es
wurden insgesamt 94 Trophdenblatt gesammelt, und zwar diejenigen die mit
einer der Medaillen ausgezeichnet wurden, also die Trophden mit iiber 185


C.I.C. Punkten. Von diesen hat man 76 Stuck, deren Alter bekannt ist, fiir die
Bearbeitung genommen. Der Mangel an den Angaben iiber die restlichen
Trophden ohne Medaillen und solche ohne festgestelltes Alter hat sich auf
die statistische Werte reflektiert, besonders die fiir die Trophden jiingeren
Alters.
Die Forschungsergebnisse iiber Trophdenentwicklung dieser Population
sind interessant. Schon im dritten Jahr erzielt man bemerkenswerte Trophden
mit Silber- und Bronze-Medaillen. Die besten Mujflons wurden im neunten
Lebensalter mit 233,80 und im zehnten mit 234,20 Punkt abgeschossen. Die
durchschnittlichen Bewertungen steigen stdndig mit dem Lebensalter der Tiere.
Die Oszillationen in einzelnen Gruppen werden durch den Abschufi der
schwdcheren Tiere im hoheren Alter verursacht. Andererseits wurden einige
sehr versprechende Tiere zu friih abgeschossen. Es wurde registriert, dafi
nach griindlicher Untersuchung von zwanzig Trophden einzelne Hbrnerspitz.en
sehr beschddigt waren. Dies hat die Feststellung der jdhrlichen
Hornwuchsdynamik und die Schlufibewertung beeinflusst. Man hat eine
Korrelation zwischen die Spannbreite und Beschddigung festgestellt. Die
Trophden mit kleineren Spannbreiten waren mehr beschddigt, diejenigen mit
grofieren waren weniger oder ganz unbeschddigt. Die Beschddigungen an
Hornspitzen und spates Sommerlammen, wodurch der Hornwuchs im ersten
Lebenalter bedeutend schwacher ist als im zweiten.


Die verschiedenen Trophdenbewertungen nach dem Abschufi und bei
internationalen Ausstellungen benotigen weitere Nachforschungen. Aufier
subjektiven und technischen Ursachen solite eine eventuelle Moglichkeit der
Trophdenaustrocknung in Betracht genommen werden.


Trotz unvollstdndigen Angaben iiber bisheriges Bewirtschaften, eine
Intensivierung dieser Arbeit mit den Mujflons auf der Halbinsel Pelješac ware
notig genauso wie, nach der Verjiingung des Mutterfonds, die fachmdnnische
Orientation der mdnnlichen Stiicke auf die neuen Spitzentrophden.


Šumarski list br. 9—10, CXIX (1995), 305-316