DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 18     <-- 18 -->        PDF

V. Topic: UTJECAJ ŠUMSKE VEGETACIJE NA SUZBIJANJE EROZIJE U BUJIČNIM SLIVOVIMA -Šumarski lisl br. 9—10, CXIX (1995), 299-303
PRIRODNE ZNAČAJKE OBJEKTA — Natural caracteristic of object


Sliv Suvave zauzima površinu od 1.823,0 ha, s dužinom
glavnog toka od 10,1 km i ukupnom dužinom


O BUJICA SUVAVA -BASIN OF SUVAVA


INI I 111 BOROVE KULTURE -PINE CULTURE


111 II I II PANJAČE-STUMPS


ŠIKARE -SHRUBS


GOLETI-KRŠKI PAŠNJACI-ROCKY GROUNDS
POLJOPRIVREDNE POVRŠINE -AGRICULTURAL AREAS


ŽARIŠTA ER07IJE -FOCUSES OF EROSION


Slika I. Položaj i struktura površina sliva bujice Suvava


Figure I. Position and surface strukture of the torrent Suvava basin


većih i manjih protoka - vododerina od 20,8 km. Izduženog
je oblika, u pravcu sjeveroistok-jugozapad i prostire
se između 460 i 961 m n.v. (si. 1).


Klima ovog područja je submediteranska, sa srednjom
godišnjom temperaturom od 12,9 °C. Srednja godišnja
količina oborina, za razdoblje 1973. - 1993. godine
iznosila je 1329,4 mm, a maksimalna količina od
1882 mm zabilježena je 1976. godine. Najveći dio oborina
pada u tijeku jeseni i to često u obliku pljuskova,
a najmanji dio u ljetnom razdoblju. U Muću imamo
prosječno godišnje 92 kišna dana, od čega 18 erodibilnih.


U geološkom smislu, sliv je vrlo raznolik. Zastupljene
su formacije donjeg i srednjeg trijasa, liasa, jure
i kvartara. Najveće površine prekrivaju šupljikavi dolomiti,
tamni vapnenci donjeg liasa i vapnenac srednje
jure.


Na trijaskim materijalima uglavnom nalazimo litogena
tla, na vapnencima jure plitka smeđa tla, dok iz
kvartara postoje manje površine sa crvenicom.


Najveći dio površine sliva, u vegetacijskom pogledu,
pripada području rasprostranjenja zajednice hrasta
medunca i bijelog graba. Suma je skoro čitavog sliva
potisnuta i nalazi se u različitim stadijima degradacije,
od panjače i šikare do kamenjare (goleti). Borove kulture
zauzimaju samo 10,7% površine sliva i one su dobrim
dijelom smirile erozijska žarišta u tom dijelu sliva,
površine šikara i panjača 21,8%, goleti zauzimaju
50,4%, poljoprivredne površine 16,7%, a pod putovima
je 0,4%.


METODA RADA — Work method


U tijeku 1971. godine, u slivu Suvave, formirane
su i postavljene tri eksperimentalne plohe (B., B2, B,).
Sve eksperimentalne plohe nalaze se na nagibu od
28,8%, sa svojim recipijentima i odgovarajućim biljnim
pokrivačem (si. 2).


Nakon osnivanja ploha B1 bila je bez biljnog pokrivača
do 1977. godine kada je na njoj posađena brnistra
(Spartium junceum L.) koja pun učinak počinje
davati od 1981. godine. Zbog toga se ploha B^ u tom
razdoblju može smatrati kao ploha bez biljnog pokri


vača (gola površina). Od 1982. godine ploha je pod
vegetacijom (90% brnistra, 10% šmrika).


Uzimanje uzoraka vode i nanosa iz recipijenata počelo
je 17. siječnja 1973. godine, a njihove analize
obavljene su u labaratoriju Instituta za jadranske kulture
i melioraciju krša u Splitu. Podaci površinskog
otjecanja vode i gubici tla, obrađeni su i analizirani za
razdoblje 1973. - 1981. godine, razdoblje kada je ploha
bila bez vegetacije (gola površina) i za razdoblje
1982. - 1993. godine kada je ploha pod vegetacijom.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA — Research results


U razdoblju od 1973. do 1981. godine godišnje koU
tom razdoblju otjecanje i zemljišne gubitke na
ličine oborina kretale su se od 968,6 do 1881,9 mm, a plohi Bv plohi bez vegetacije (goloj površini), izazvasrednja
godišnja vrijednost je iznosila 1464,7 mm. le su oborine od 2,5 - 136,5 mm. Od ukupno 870 ki