DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 17     <-- 17 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVEN] ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 421.1 .(X) I Šumarski list br. 9—10. CXIX (1995). 299-30.1


UTJECAJ ŠUMSKE VEGETACIJE NA SUZBIJANJE EROZIJE U BUJICNIM
SLIVOVIMA MEDITERANSKOG PODRUČJA HRVATSKE


INFLUENCE OF FOREST VEGETATION ON KEEPING DOWN OF EROSION


IN THE TORRENT FLOW ON THE MEDITERRANEAN PART OF CROATIA


Vlado TOPIC*


SAŽETAK: U radu su prikazani erozijski procesi na goloj površini i površini
pod šumskom vegetacijom (brnistra, šmrika). Istraživanja su provedena
na pokusnoj plohi S; u slivu bujice Suvave. Utvrđene su srednje godišnje
vrijednosti površinskog otjecanja koje na goloj površini iznose 111,6 mm
(1116,0 m3 .ha ´) s koeficijentom otjecanja oaf),0068 i gubicima tla od samo
0,309 g.ni2 ili 0,0031 t.h´. Gubici tla na goloj površini veći su za 619,97
puta nego pod vegetacijskim pokrivačem.


Ključne riječi: sliv bujice Suvave, pokusna ploha Br gola površina,
površina s vegetacijskim pokrivačem, oborine, površinsko otjecanje, erozija,
gubici tla, brnistra, šmrika, mediteransko krško područje.


UVOD —


Mediteransko područje Republike Hrvatske pokriva
15.389 km2 površine (Topic 1994). To je tipično
krško područje, gdjg, erozija tla i njen najekcesivniji
oblik - bujice, predstavljaju veliki problem, iako je u
jednom dijelu ovog područja, u prošlosti potpuno degradiranom
i ogoljenom (krške goleti) erozija dospjela
do svoje negacije (Topić i Leko 1987).


Najveća i najteža bujičarska problematika je na terenima
s nepropusnim podlogama (verfenski škriljci,
laporci i flišne naslage), koji zauzimaju značajne površine
u priobalnom dijelu i slivovima rijeka. Ovi tereni
su vrlo erodibilni, naročito ako se njima slabo gospodari
i ukoliko su bez vegetacije.


Proučavanje gubitaka zemljišta u funkciji erozijskih
parametara, predstavlja osnovu za utvrđivanje stupnja
njihove degradacije pod utjecajem erozijskih procesa,
a također i osnovu za planiranje korištenja i zaštite po


* Dr. se. Vlado Topić, Institut za jadranske kulture i melioraciju
krša, Split
Introduction


ljoprivrednih površina, šumskih površina, melioracijskih
i drugih sistema.


Na mediteranskom krškom području, ova istraživanja
dobivaju posebno značenje, osobito kada se radi o
erozijskom djelovanju oborinskih voda. Imajući u vidu
ove razloge, Institut za jadranske kulture i melioraciju
krša u Splitu, osnovao je 1971. godine eksperimentalne
plohe u slivu Suvave, sa ciljem da se suvremenim
stacioniranim metodama, dođe do originalnih
podataka o bitnim karakteristikama erozije tla pod vodom
(Jedlowski i dr. 1975, Topić 1987. Topić i
Kadović 1991).


U ovom radu iznosi se dio rezultata dugogodišnjih
istraživanja, dobivenih na eksperimentalnim površinama
u slivu Suvave, a imaju osnovni cilj da ukazu na
utjecaj vegetacije (brnistra, šmrika) na površinsko otjecanje
oborinskih voda i erozijske gubitke tla.


Ovaj je rad prezentiran na Savjetovanju "100-ta obljetnica
znanstveno istraživačkog rada poljodjelsko prehrambenog
sustava i šumarstva mediterana R. Hrvatske"
održanom u Splitu od 12. do 14. 10. 1994.


299