DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 11     <-- 11 -->        PDF

. Vukclić: PROVEDBA ZAKONA () I.OVII Šumarski lisl hr. 9—10. CX1X (1995). 293-298


PROVEDBA ZAKONA O LOVU


IMPLEMENTATION OF THE WILDLIFE MANAGEMENT AND HUNTING ACT


Joso VUKELIĆ*


SAŽETAK: Sabor Republike Hrvatske donio je 28. siječnja 1994. godine
novi Zakon o lovu. On je kao i većina donesenih zakona od osnutka nove Hrvatske
države iz temelja promijenio pristup i odnose u ovoj djelatnosti. Zakon je
od strane predstavnika predlagača predstavljen kao zakon za 21. stoljeće, no
u njegovoj primjeni iskrsle su teškoće i nesporazumi. Slično je i s pravilncima
koji su ga slijedili i Uredbom Vlade Republike Hrvatske iz. veljače 1995. godine.
U tijeku je provedba javnih natječaja za dodjelu prava lova na temelju tog
Zakona, a dileme je izazvala i odluka Vlade o povjeravanju prava lova u dijelu
državnih lovišta Javnom poduzeću "Hrvatske šume" čime su ta lovišta eliminirana
iz natječaja.


U članku se razmatraju osnovne postavke Zakona, način provedbe i posljedice
ostvarivanja prava lova na lovištima u vlasništvu države za ovlaštenike
prava lova.


UVOD


Prema podacima iz Statističkog godišnjaka u 1993. štu neorganiziran, neodgovornost i nepoštivanje propigodini
Hrvatska je imala 40.623 lovca, približno 500 sa vrlo česti, uz slab inspekcijski i policijski nadzor ne
različitih lovozakupnika, 396 lovačkih domova, 15 fa-može prikriti ni jedan standardno dobar "Lovački vjezanerija,
a lovna površina iznosila je preko 5.000.000 snik", poneko kvalitetno i bogato lovište ili pak istakha.
Točnih podataka o fondovima divljači nema no prenutiji
lovni stručnjaci. S druge strane imamo iznimno
ma odstrelu pojedinih vrsta oni su minimalni. Nadzor raznolike sinekološke uvjete, veliku potencijalnu monad
provedbom lovnogospodarskih osnova i primjenom gućnost prirodnih staništa pa smo naprimjer, uz Karpa-
Zakona provodi trenutno 21 županijski i sedam državte,
još jedini dio Europe gdje na istom prostoru žive menih
inspektora. Nažalost sva mjesta u županijama nisu dvjed, vuk i ris. Razlozi za ovakvo stanje su višestruki,
popunjena, no postoje naznake da če do kraja ove godiod
krivice ne treba amnestirati ni resorno ministarstvo,
ne biti. znanstvene i stručne organizacije ni druge sudionike u


ovoj djelatnosti, no sustav u kojem su način lovozaku-


Dosadašnje stanje u lovstvu Hrvatske ne može se ocipa,
bavljenja lovom, stjecanja trofeja i drugo bili obe


jeniti kao zadovoljavajuće, a razlozi nisu samo u ratnim
zvređeni glavni je uzrok stanja s kojim nismo zadovolj


posljedicama. Činjenicu da su nam matični fondovi poni.
Zato vjerujemo daje dosljedna primjena novog Za


punjeni trećinom kapaciteta, trofejna struktura neprakona
o lovu neophodna za promjenu stanja pa makar se


vilna, krivolov u velikoj ekspanziji, lovna etika i disciglavni
pozitivni rezultati njegova donošenja i provedbe


plina na niskoj razini, ponuda siromašna, nastup na tržipokazali
za dest i više godina. U bitnim odredbama Za


kon raskida s jednim vremenom koje s tržišnim odnosiIzvr.
prof. dr. se. Joso Vukclić, Ministarstvo poljorivrede i šumarstva Rema
nije imalo mnogo veze i bilo je neophodno promijepublike
Hrvatske
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 12     <-- 12 -->        PDF

J. Vukelić: PROVEDBA ZAKONA O LOVU Šumarski list br. 9—10. CXIX (1995). 29.V29S
niti ranije odnose i shvaćanja, jer za promjenu našeg
odnosa i svijesti morali bismo čekati i jedno stoljeće.


Kako to rade druge zemlje neka ilustrira nekoliko
primjera. Samo jedna fazanerija na sjeveru Češke sa stočetrdesetgodišnjom
tradicijom odstreli godišnje više fa


zana nego cijela Hrvatska. Isto tako je znakovita godišnja
usporedba odstrela srneće divljači od 6.000 kom. u
Hrvatskoj naprama 220.000 komada u Austriji. Mi praktički
nemamo običnog jelena u zlatnoj medalji dok ne
prijeđe iz Mađarske, a on je kod nas skuplji.


POSLJEDICE RATA NA LOV I LOVNI TURIZAM


Rat je i na lovnu djelatnost ostavio katastrofalne posljedice.
Primjera radi, odstrel jelenske divljači se u 1993.
godini u odnosu na 1990. smanjio sa 3.197 na 1.147,
srneće divljači sa 10.265 na 5.363, fazana sa 140.000 na


75.000 itd. Nema sumnje daje to pored ostalog i posljedica
smanjenja matičnih fondova, izrazito velikog krivolova,
nekontroliranog posjedovanja oružja, nedostatka
prave lovačke aktivnosti u lovištima i drugo.
Na tek oslobođenom i još nedostupnom području
Hrvatske po novom Zakonu o lovu formirano je 76 državnih
lovišta čiji će status uskoro biti riješen, a prostiru se
na približno 606.000 ha. Na tom području fondovi divljači
i cjelokupna lovna aktivnost su devastirani pa ću
citirati primjer koji je nedavno objavljen u našem tisku, a
prenesen je iz Beograda: u bivšem čuvenom "saveznom"
iločkom lovištu "Jelen" odstreljen je i posljednji jelen
lopatar pa je to nekad poznato lovište potpuno pusto.


S druge pak strane strani lovci su se većim dijelom
već preselili u Mađarsku, Češku, Poljsku i druge istočnoeuropske
zemlje. Ne samo Zbog ratne nesigurnosti
već je u nabrojenim zemljama odstrel divljači jeftiniji,
izbor daleko veći. Hrvatska mora, slično kao i u drugim
djelatnostima, iskoristiti neizmjerene potencijale svojih
raznolikih staništa, prionuti radu i redu u lovištima, napuniti
fondove divljači i "razigrati" ponudu, krivolov
putem lovočuvarskih službi inspekcije i policije svesti
na minimum, i primjeniti druge mjere koje proizlaze iz
Zakona o lovu. Nema sumnje da će samo tako naše prednosti
izražene kroz relativno nepromijenjenu i sačuvanu
prirodnu strukturu, raznolika i bogata staništa, veliki
broj životinjskih vrsta i druge potencijale doći do izražaja.
No moramo biti temeljito svjesni da su to samo
potencijali.


OSNOVNE POSTAVKE I DOSADAŠNJA AKTIVNOST NA PROVEDBI ZAKONA


Zakon o lovu inaugurirao je dominalni vlasnički sustav
u kojem pravo lova pripada vlasniku zemljišta, a
on ukoliko ga ne koristi dobija za to naknadu. Postoje
dva osnovna tipa lovišta, vlastita koja ustanovljuju
državne institucije i provode natječaje, nadzor i drugo i
zajednička sastavljena od površina više vlasnika na kojima
te ingerencije pripadaju županijama. Najmanja površina
lovišta iznosi 1000 ha, a osim vlasničkih odnosa
pri formiranju lovišta vodi se računa o ekološkoj cjelovitosti,
dnevnoj i sezonskoj migraciji divljači, prirodnim
granicama i slično jer se enklave i poluenklave i
drugih lovišta mogu obuhvatiti vlastitim lovištem.


U ovim generalnim okvirima na približno 1.800.000
ha lovne površine Hrvatske (nešto ispod 35%) ustanovljeno
je 320 vlastitih (državnih lovišta) kojima je Odlukama
Vlade RH iz prosinca 1994. godine određena namjena.
Kasnije su te Odluke u skladu sa Zakonom o
lovu nešto izmijenjene pa konačno imamo situaciju da
će se pravo koncesija na 30 godina ostvarit u 29 lovišta,
pravo lovozakupa na 10 godina u 165 lovišta, 76 je trenutno
neraspoređeno, a u 50 pravo lova uz određene
uvjete pripada javnom poduzeću "Hrvatske šume". Prvi


natječaji raspisani su u ožujku i travnju ove godine, a u
tijeku je i primanje prvih lovnogospodarskih osnova. Od
donošenja Zakona donijeta su i tri nužna podzakonska
propisa, Pravilnik o lovostaji, Pravilnik o izradi plana
zaštite divljači na površinama izvan lovišta i Pravilnik


o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja odnosno
odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja
divljači i programa zaštite divljači, a u veljači 1995, godine
i Uredba Vlade Hrvatske o izmjenama i dopunama
Zakona o lovu.
Uredba rješava problematiku koja je nužna za dinamiku
provedbe Zakona, tj. omogućava da se natječaji
provedu osim na temelju izrađene lovnogospodarske
osnove i na temelju akta o ustanovljenju lovišta koji sadržava
sve neophodne elemente za provedbu natječaja.
Drugi dio Uredbe rješava problematiku ranijih ugovora
i lovozakupnina dok se ne provedu novi natječaji i ne
sklope novi ugovori. Nakon formiranja svih lovišta, provedbe
natječaja i sklapanja novih ugovora Uredba neće
biti potrebna.


Ostali pravilnici su u izradi i sigurno će do veljače
1996. do kad je zakonski rok biti gotovi.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 13     <-- 13 -->        PDF

J. Vukdić: PROVEDBA ZAKONA OLOVU Šumarski lisl br. 9—10. CXIX (1995). 29.1-298
Zanimljivi su rezultati dva natječaja za davanje u zakup
i u koncesiju lovišta na površinama u vlasništvu
države.


Predmetom natječaja za zakup bilo je 130 lovišta, a
pristiglo je 225 ponuda za 97 lovišta dok za 33 lovišta
nije bilo ponuda ili su bile nevažeće. Površina 97 lovišta
za koje su pristigle ponude iznosila je 366.817 ha, a
ukupna početna lovozakupnina 3.865.313,00 kn ili 10,5
kn/ha (2.9 DEM/ha).


Natječajem je za dotična lovišta ponuđena lovozakupnina
od 9.200.474,00 kn ili 25,1 kn/ha (7,0 DEM/
ha) što je za 2,4 puta više od početne. Najviša lovozakupnina
ponuđenaje za lovište "Donja Mirna" površine
4.810 ha i to u iznosu od 696.488,00 kn, a još za dva
lovišta ("Žutica" i "Biokovo") ponuđenaje godišnja lovozakupnina
iznad 500.000,00 kn.


Od 97 najviših ponuda čak 56 ponudila su lovačka
društva, 20 fizičke osobe, a 21 tvrtke.


Predmetom natječaja za koncesije bilo je 27 lovišta,
pristiglo je 38 ponuda za 17 lovišta dok za preostale
nije bilo interesa.


Površina 17 lovišta za koje su pristigle ponude iznosi
124.589 ha, ukupni početni iznos lovozakupnine za
njih iznosio je 1.693.736 kn ili 13,6 kn/ha (3,8 DEM/
ha). Natječajem je za dotična lovišta ponuđeno ukupno
2.799,054,00 kn ili 22,4 kn/ha (6,2 DEM/ha) što je za
1,6 puta više od početnog iznosa. Najveća godišnja naknada
ponuđenaje za lovište "Garjevica" površine 9.805
ha u iznosu 565.000 kn, a najveća prosječna godišnja


naknada po hektaru ponuđenaje za lovište "Pelegrin" u
iznosu od 177.7 kn/ha (48.86 DEM/ha).
Od 17 najboljih ponuda 12 ponuda dostavile su pravne,
1 ponudu fizičke osobe, a 4 lovačka društva.


Pored ovih rezultata, natječaji su pokazali da su lovačka
društva relativno spremna dočekala promjene situacija
u lovu i protivno nekim mišljenjima i jalovim
raspravama u "Lovačkom vjesniku", napadima i objedama
na račun stručnih službi Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva, ponudila najbolje uvjete u više od polovice
ovih vjerojatno najskupljih lovišta u Hrvatskoj.
Konkretno u prva dva natječaja od 114 lovišta za koje
su nadležne komisije donijele prijedloge odluka o izboru
najpovoljnijih ponuda lovačka društva su predložena
za 60 lovišta, fizičke osobe za 21, a pravne za 33.


Vezano za dva prva natječaja nužno je istaći da za
kašnjenje donošenja Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda
i posljedica koje iz toga mogu proizaći, a za stoje
nadležna Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo poljoprivrede
i šumarstva ne snosi nikakvu odgovornost
jer je pravodobno provelo sve radnje i dostavilo Vladi
prijedlog za rješavanje predmetnih odluka. Da nije spornog
kašnjenja sigurno je da bi četiri kruga javnih natječaja
za državna lovišta već bila provedena i što je najvažnije
bili bi poznati lovozakupnici koji bi sukladno
svojim programima i obvezama iz ugovora o zakupu i
lovno gospodarskih osnova poduzeli odgovarajuće radnje.
Jasno je da bi u tom slučaju trenutni problemi oko
starih ugovora, obveza oko naknade šteta od divljači i
drugi bili rješeni.


DRŽAVNA LOVIŠTA I JAVNO PODUZEĆE "HRVATSKE ŠUME"


Odredba članka 15. stavka 2. Zakona o lovu propisuje
pravo Vladi Republike Hrvatske da pravo lova u
pojedinim državnim lovištima, ukoliko za to postoji
državni interes ili ih nitko ne zakupi povjeri korisniku
zemljišta u državnom vlasništvu dok se ne steknu uvjeti
za promjenu odluke i za ta lovišta primjeni postupak
natječaja. Ova odredba izazvala je brojne polemike pa i
molbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske za pokretanje
postupka za ocjenu ustavnosti ove odredbe, dakle i
odluke Vlade Republike Hrvatske kojomje sada konačno
50 lovišta na 400.000 ha dodijeljeno Javnom poduzeću
"Hrvatske šume", a što je Ustavni sud odbio i potvrdio
vladinu odluku. No objašnjenje za takvu odluku
Vlade Republike Hrvatske više je nego opravdano. Naime,
više od polovice tih površina (oko 250.000 ha) nalazi
se na Bjelolasici, Velikoj i Maloj Kapeli, Velebitu,
Papuku i dalmatinskom zaleđu gdje nema niti jednog
lovnotehničkog objekta, krajevi su vrlo slabi naseljeni,


a zbog nerazvijenog lovstva nema nikakvih prihoda ni
lovnog turizma, pa za lovozakup nema nikakvih mogućnosti.
Zato su u drugim u lovnom smislu daleko razvijenim
područjima Hrvatske povjerena neka lovišta
"Hrvatskim šumama" da se njihovim fondovima divljači
i prihodima od lova investira u prije spomenuta područja,
da se pronađu nova radna mjesta i da se ravnomjerno
razvije cijela zemlja. Tu se također vodilo računa
i o tek oslobođenim i još okupiranim područjima
istočne Hrvatske gdje će se u lovnu djelatnost morati
puno ulagati. To može postići samo jedno snažno državno
poduzeće kao "Hrvatske šume" koje imaju sve kadrovske
i druge pretpostavke za ostvarenje takvog cilja.


Ispravnost takve odluke potvrdili su i prvi natječaji jer
za lovišta na primjer u Lici, Podvelebitskom primorju,
dalmatinskom zaleđu, Papuku, istočnoj Slavoniji i uz bojišnicu
nije bilo interesa, pa čak ni u povoljnim nadmetanjima
sa znatno sniženom početnom lovozakupninom.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 14     <-- 14 -->        PDF

J. Vukelić: PROVEDBA ZAKONA 0 LOVU Šumarski lisl br. 9—10, CXIX (1Uz to "Hrvatskim šumama" su povjerena lovišta u lovišta ili lovozakupnika.
nizinskom području u kojima je zbog različitih uzroka Osim toga posebno ističem da su dotična lovišta povporemećena
stabilnost i ugroženi su veliki šumski komjerena
poduzeću koje inače koristi zemljište u državpleksi.
Tu se kod podizanja posušenih sastojina moraju nom vlasništvu i to na vrijeme dok se ne promjene uvjeprovoditi
često vrlo skupe mjere zaštite, multidiscipli-ti zbog kojih je takva odluka donesena. Sve su to bili
narno gospodariti cijelim ekosustavom, a to opet ne morazlozi
zbog kojih je Ustavni sud Republike Hrvatske
gu drugi lovozakupnici. odbio pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti spornih


Prema tome, Vlada Republike Hrvatske i Ministarsodredbi
jer Država naprosto štiti svoj interes, a takva
tvo poljoprivrede i šumarstva moraju u provedbi Zakomogućnost
u ovom slučaju proizlazi i iz Ustava Repuna
gledati razvoj cijele Hrvatske, a ne samo pojedinih blike Hrvatske.


POTEŠKOĆE I NESPORAZUMI OKO PROVEDBE


Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva čvrsto stoji
na provedbi Zakona i potrebnoj dinamici. Nema sumnje
da će ga uz suradnju nadležnih županijskih institucija
i provesti. Izmjene i dopune Zakona zasada nisu
potrebne, a napominjem da su saborski zastupnici samo
uz jedan glas protiv prihvatili ovaj Zakon. Mi bismo
bili sretni daje rasprava bila plodnija i konstruktivnija
no to je u nas bilo vrijeme negativnih asocijacija i konotacija
oko lova.


Protesti pojedinih lovačkih društava i pojedinaca proizlaze
iz jednostranog gledanja, nepoznavanja i nepriznavanja
činjenica. Lov je pored ostalog i velika strast,
a ona budi silne emocije. No mi se svi moramo pomiriti
sa činjenicom da su prošla vremena lova kao socijalne
kategorije u kojoj se obveze često nisu poštivale, trofeji
sticali bez naknada, a lovozakupnina nije postizala ni
simbolične iznose. Lov je svuda u svijetu djelatnost koja
traži velika ulaganja, a ako je nekome hobi onda je
skup. Moramo se pomiriti sa činjenicom da neki nećemo
loviti na površinama na kojima smo dosada jer ih je
zakupio netko treći, noja sam više nego uvjeren da će
se strasti brzo smiriti. Osobito kada lovci vide da će
ukupno vlastitih i zajedničkih lovišta biti više nego potencijalnih
lovozakupnika, da će lovozakupnine biti primjerene
tržišnim odnosima i kad se uvjere u sve pozitivne
činjenice koje proizlaze iz primjene Zakona o lovu.


Dio prigovora odnosi se na visinu početnih lovozakupnina.
One su određene u okvirima članaka 22. i 27.
Zakona o lovu kao i već spomenute Uredbe o izmjenama
Zakona o lovu, a izračunate su na temelju stručnih
podloga o bonitiranju lovišta koje je izradio stručni tim
Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. U njima je sadržana
pedesetpostotna vrijednost odstrela divljači koja
u određeno vrijeme važenja lovnogospodarske osnove
može na tom lovištu obitavati, a nikako na temelju sadašnjeg
brojnog stanja dviljači za koje nam se sad predbacuje
da nije utvrđeno , ili da divljači uopće nema, a
još prošle godine u godišnjim planovima odstrela div


ljači prikazivana su nerealna stanja samo da se odobri
plan koji je dopuštao veći odstrel od mogućeg. Primjenom
sustava prema sadašnjem brojnom stanju divljači
dobili bi apsurdnu situaciju: onaj tko je dobro radio i
ima divljači morao bi, prođe li na natječaju, platiti lovozakupninu
neusporedivo više od onoga tko nije poštivao
lovnogospodarsku osnovu, zakonske propise i nije bio
aktivan. Osim toga, tko bi i u kojem vremenu mogao
utvrditi brojno stanje divljači za svako lovište u državi.


No javna nadmetanja su pokazala da lovozakupnici
smatraju tražene lovozakupnine niskima pa prosječno
nude dvostruko veće sume. Za sada, obzirom na stanje
u državi, kao i stanje lovstva smatram da su početne
visine realne, a izlicitirane previsoke. Silno griješe oni
koji misle da će lovozakupnine i druge financijske obveze
koje proizlaze iz Zakona o lovu moći platiti samo iz
odstreljene divljači jer će za par godina potpuno ostati
bez nje. Takve, u prošlom sustavu već viđene situacije
devastacije lovišta, raskida i napuštanja ugovora bez posljedica
neće se sigurno više dešavati. U ugovorima o
zakupu i koncesiji prava lova istaći će se visina osiguranih
sredstava uglavnom u hipotekarnom obliku kojima
se jamči izvršavanje obveza koje proizlaze iz ugovora,
programa i lovnogospodarskih osnova. Lov se kao i svuda
u svijetu mora plaćati iz "vlastitog džepa" osobito
ako odstrel ne realiziramo na tržištu već u vlastitoj
režiji. Jednako tako apsurdne su tvrdnje iz napisa u "Lovačkom
vjesniku" daje sad sav lov samo za bogate, da
se oni koji su branili domovinu tjeraju iz lovišta i slično.


Mi naprosto moramo shvatiti da se lov mora platiti.
Jednostavna računica govori da oko 4 milijuna ha lovne
površine koliko će u Hrvatskoj biti u natječaju sa prosječnom
cijenom od oko 2,5 DEM/ha stoji 10 milijuna
DEM što podijeljeno sa 40.000 lovaca Hrvatske iznosi
250 DEM po lovcu. Dodamo li još tome 200 DEM drugih
obveza godišnje dobijamo približno 450 DEM po
lovcu stoje i do deset puta manje nego u nekim drugim
zemljama. Prema tome mi moramo shvatiti da onaj tko
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 15     <-- 15 -->        PDF

J. Vukelić: PROVEDBA ZAKONA () LOVU Šumarski list br. 9—10. CXIX(1995), 293-298
ne može platiti 450 DEM godišnje ne može biti "na štangovoru
s novim lovozakupnicima mogu poduzimati
du". Naravno da se dio svih ovih troškova može namirimnoge
radnje na uzgoju i zaštiti divljači, njihovom foti
iz racionalnog odstrela divljači čime se oni još više tografiranju, promatranju, istraživanju i slično, a da za
smanjuju. Tsto tako istinski ljubitelji prirode i lova u do-taj veliki užitak ne plaćaju nikakvu naknadu.


ZAKLJUČNE NAPOMENE


Rezimirajući ovaj kratki prikaz provedbe Zakona o
lovu nameće se neprijeporno uvjerenje da se u Hrvatskoj
i njenom lovstvu nema za čim žaliti. Matični fondovi
divljači su desetkovani, krivolov veći nego ikada,
nedisciplina caruje, nema lovne etike u koju se uprazno
zaklinjemo, smrtni slučajevi u krivolovu i u lovu su u
1994. godini bili upravo dramatični.


Ovakav sustav formiranja i ostvarivanja prava lova
generalno gledajući Hrvatsku bez obzira na pojedine proteste
nužan je i dobar. On omogućava da trećinu boljih
lovišta zakupe pravne i fizičke osobe koji imaju dobru
financijsku podlogu i spremne su ulagati u lovstvo od
šireg interesa za Republiku Hrvatsku. Jednu trećinu zakupit
će uglavnom i ranije bolje organizirane lovačke
udruge koje će se prosječnim ulaganjima i angažmanom
i dalje baviti lovom ostvarujući konstantne rezultate,
povremeno i jače trofeje i bez ulaganja izvan lovišta čime
će zadovoljiti svoju lovačku strast i socijalni moment.
Treća trećina uglavnom zajedničkih lovišta zakupit
će se uz vrlo male lovozakupnine, bez brzih ulaganja
i poboljšanju stanja u njima i nastavit će se s dosadašnjim
načinom rada. No opći pozitivan trend u razvoju
lovstva u Hrvatskoj i financijske obveze osigurat će
postupan napredak i u ovim lovištima.


Nadalje, ovakav Zakon uvodi red u organizaciju lovočuvarske
službe, lovnu kinologiju, izradu i provedbu
lovnogospodarskih osnova, onemogućava povlastice u
sticanju trofeja, vlasniku zemljišta osigurava naknadu
za korištenje prava lova na njegovom vlasništvu, onemogućava
bilo kakve monopole i sigurno vodi k poboljšanju
stanja.


I nema nikakve sumnje da su mu ove prednosti neusporedivo
izražajnije od osporavanih nedostataka kao
što je zabrana korištenja poluautomatskih pušaka, zabrana
lova divljih svinja puškama s glatkom cijevi, spornih
300 m od naselja i slično, a što se može promijeniti
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lovu kad
za to dođe vrijeme. Treba ustrojiti sva lovišta, provesti
javna nadmetanja, jamčiti novim lovozakupnicima njihova
prava ali i tražiti njihove obveze i neće biti problem
promijeniti propise koji će naprimjer, omogućiti
lov s poluautomatskim puškama s blokadom na trećem


metku, ili pak spornih 300 m uključiti u lovište ali u
njima zabraniti skupni lov i slično.


Stručnjaci Javnog poduzeća "Hrvatske šume" moraju
shvatiti da primjena članka 15. stavka 2. ne znači za
njih nikakvu povlasticu, već iznimno važnu obvezu koju
im je nametnula Vlada Republike Hrvatske. Oni su
dužni zaštititi državni interes u gospodarenju divljači, i
služiti kao repro i razvojni centri za ravnomjerni i svestrani
razvoj lova na cijelom teritoriju Republike Hrvatske,
a posebno na područjima koja su nam zbog okupacije
bila četiri godine nedostupna. Isto tako moraju konačno
shvatiti da se u šumi ne proizvodi samo drvna
sirovina i da se trebaju svi angažirati na iskorištenju onoga
što često samo deklarativno nazivamo "sporedn i
šumski proizvodi" a što je u pojedinim dijelovima
Hrvatske zapravo "glavni šumski proizvod".
Ovakva organizacija poduzeća to apsolutno omogućava,
osobito ulaganja koja će se vratiti tek pri kraju realizacije
lovnogospodarske osnove ili još kasnije. Poslovati
se mora na način kaji državi najviše koristi sagledavajući
osim financijskog i socijalni, strateški, demografski
i svaki drugi interes. Na ravnopravan tretman lovstva
sa uzgajanjem, iskorišćivanjem i uređivanjem šuma
obvezuju nas i velika šumarska imena, autori lovačkih
udžbenika i nositelji lova u hrvatskoj povijesti kao što
su Kesterčanek, Ettinger, Čeović, Rohrimnogi
drugi šumari. Niti jedna druga struka kao šumarska
ne može obuhvatiti cjelovitost staništa na kojima obitava
divljač i povezati ga s njenim biološkim i ekološkim
odnosima.


Moramo svi shvatiti da će samo tako Hrvatska moći
dostići mjesto koje joj u lovnom svijetu prema prirodnim,
pa i stručnim potencijalima i pripada. Jedan od prvih
preduvjeta za to je i primjena novog Zakona o lovu. Sve
državne institucije od Sabora i Vlade Republike hrvatske
na niže moraju to prepoznati i na tome ustrajati. Ne
prepoznaju li to i ne podrže, mi koji smo preuzeli najveći
posao i odgovornost na provedbi ovoga Zakona morat
ćemo otići. S druge strane, želimo li ostvarenje napretka
lova u okvirima ovog Zakona trebaju se promijeniti
oni koji promjene ne žele, ne razumiju ili ih nisu u
stanju provesti, bez obzira koje strane i institucije zastupali.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 16     <-- 16 -->        PDF

J. Vukclic: PROVEDBA ZAKONA O LOVU
SUMMARY: On 28th January 1994 the Croatian Parliament passed a
new Act on Hunting. This Act, like the majority of law passed since the establishment
of the Croatian state, fundamentally changed the approach and relationships
in this field of activity. The Act proposed by the authors is meant for
the 21st century. However, its application has brought to the surface some
difficulties and misunderstandings. The situation is similar with ragard to the
Regulations which followed, and in the case of the Regulations issued by the
Croatian Government in February 1995. A public competition is in progress


for the assignment of the right to hunt as set out in this Act. However, the
Decision of the Government to trust the right to hunt, in part of the stateowned
hunting districts, to the Public Enterprise "Croatian Forests" is causing dilemmas.
Subsequently these districts were eliminated from the competition.


The paper analyses the basic postulations of the Act, manner of its implementation
and consequences of the right to hunt in the state-owned hunting
districts for those authorized to hunt.


Različite viesti.


Djačka strijeljana. Visoka kr. hrv.-slav.- dalm. zemaljska vlada doznačila
je kr. gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcih na račun izvanredne
dotacije za godinu 1895. medju inim iznos od 1600 for. za uredjenje streljane,
na kojoj če se tamošnji slušatelji vježbati u strieljanju. — Gradnja streljane
povjerena je profesoru g. F. pl. Kružiću. Isto tako je dozvoljen zavodu još i za
konačno uredjenje gnjetelišta dalnji trošak u iznosu od 600 for.


Kako se čiste parožci. Presv. gosp. Mir. grof Kulmer priobčio je u "Lov.
ribar. Viestniku (br. 2) sliedeće: ""Kada ubiješ u travnju srndaća, koji to vrieme
još nije posve očistio rogovlje od ličja, dakle u vrieme kada ti rogovi rek bi
još nisu posvema dorasli (dozreli), dakle u vrieme kada ne imadu jošte ni boju
običnih izkuhanih parožka, možeš im ipak podati običnu naravnu liepu boju,
ako ih naličiš raztopinom hipermanganovog kiselog kalija. Pošto sam i sam
to sredstvo upotrebio i to sa veoma povoljnim uspjehom, zato ga ovime
preporučujem i drugim."


Riedka lovina za naše krajeva učinjena je na 28. studenoga p. g. nedaleko
Sanskog mosta u Bosni, gdje je jedan od tamošnjih lovaca ubio patku gavku
(Eiderente, Somateria mollisima). — Ovo je vrst patke, koja se samo u vrlo
riedkih slučajevih udaljuje od mora, a još redje ju je naći u naših stranah tako,
da je do sada, u koliko je poznato, u obće u Austro-Ugarskoj za posliednjih
petedeset godina ubijeno tek 14 komada ove riedke sjeverne ptice. Gore
spomenuti eksemplar predan je zemaljskom muzeju u Sarajevu. — A isto tako
ubio je g. J. Strambach u Vogišću u Bosni vepra dugog 1,80 m. a 180 oka
težkog.


Čuvanje šljuka u proljeću. Kako javlja u Sarajevu izlazeća "Bosn. Post",
opažano je u Bosni i Hercegovini jesenas mnogo više šumskih šljuka, nego
prijašnjih godina. Drže pako, da je to bar djelomice pripisati u zaslugu
bosanskom zakonu o lovu od 5. kolovoza 1893., po kojemu je glasom §. 15.
ograničen lov na šumske šljuke od 18. kolov. do 31. prosinca. Primjećujemo,
daje ta odredba zakona tim više hvale vriedna, jer u Hercegovini, primjerice
oko mostarskog blata, šljuke za blage zime i prezimuju.


"Lov. rib. Viestnik."


(Iz Šumarskog lista br. 3/1895.)


Šumarski list br. 9—10. CXIX (1995). 29.5-298