DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 10     <-- 10 -->        PDF

IZ ŠUMARSKOG LISTA BROJ 11-12/1898, Šumarski lisl hr. 9—10. CXIX (19951,292


Naredba kr. hrvatsko slavonsko dalmatinske zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove i za bogoštovje i nastavu od 7. listopada
1898. broj 66102., kojom se izdaje naukovni i izpitni red za slušatelje šumarstva na mudroslovnom fakultetu kr. sveučilišta Franje


Josipa I. u Zagrebu.


§ 1.


Slušatelji šumarstva imadu slušati
sliedeće predmete, odnosno polaziti sliedeće
vježbe:


U I. poljeću.


1. Matematika (8 sati predavanja, 3 sata
vježbe);
2. Počela opisnoga mjerstva (4 sata
pred., 6 sati vježb.);
3. Fizika sa mehanikom (2 sata
predavanje);
4. Obćenita kemija (6 sati predavanje,
4 sata vježb.);
5. Obća botanika (4 sata predavanje, 3
sata vježb.);
6. Prostoručno risanje (4 sata vježbe).
U II. polječu.


1. Fizika sa mehanikom (4 sata predav.,
2 sata vježb.);
2. Šumska kemija (4 sata predav., 3 sata
vježb.);
3. Mineralogija i petrografija (3 sata
predav., 2 sata vježbe),
4. Šumska botanika (3 sata predav., 4
sata vježbe);
5. Opisno mjerstvo (4 sata predav., 6
sata vježbe);
6. Narodno gospodarstvo i financijalna
znanost (4 sata predavanje);
7. Prostoručno risanje (2 sata vježbe);
8. Šumsko tlocrtno risanje (4 sata
vježbe).
U III. prolječu.


1. Geodasija (2 sata predav., 3 sata
vježbe);
2. Zoologija (3 sata predav., 2 sata
vježbe);
3. Tehnička mehanika (4 sata predav.,
4 sata vježbe);
4. Bolesti drvlja (2 sata predav.);
5. Uporaba šumah (4 sata predav., 4 sata
vježbe);
6. Obče graditeljstvo (4 sata predav., 6
sata vježbe);
7. Ribogojstvo (2 sata predav., 2 sata
vježbe).
U IV. polječu.


1. Geodasija (2 sata predav., 3 sata
vježbe);
2. Meteorologija i klimatologija (2 sata
predav., 1 sat vježbe);
3. Šumarska entomologija (3 sata
predav., 2 sata vježbe);
4. Uzgoj šumah (4 sata predav., 4 sata
vježbe);
5. Dendrometrija (2 sata predav., 2 sata
vježbe),;
6. Šumar, graditeljstvo (3 sata predav.,
6 sata vježbe);
7. Cestogradnja i gradnja željeznica (3
sata predav., 2 sata vježbe);
8. Obče gospodarstvo (3 sata predav., 2
sata vježbe).
U V. polječu.


1. Čuvanje šuma (3 sata predav., 2 sata
vježbe);
2. Šumska kemijska tehnologija (2 sata
predav., 2 sata vježbe);
3. Uredjenje šuma (5 sata predav., 2 sata
vježbe);
4. Uprava šuma, računovodstvo,
stilistika (2 sata predav.);
5. Poviest i literatura šumarstva (2 sata
predav.);
6. Vodo- i mostogradnje (3 sata predav.,
2 sata vježbe);
7. Konstrukcija gatovah i branah (3 sata
predav., 2 sata vježbe);
8. Lov (2 sata predav., 2 sata vježbe);
9. Uredjenje bujicah (1 sat predav.).
U VI. polječu.


1. Šumska mehanička tehnologija i
strojarstvo (3 sata predavanje, 2 sata vježbe);
2. Uredjenje šumah (5 sata predav., 2
sata vježbe);
3. Proračunavanje vrijednosti šumah (3
sata predav., 2 sata vježbe)
4. Uprava šumah, računovodstvo,
stilistika, (2 sata predav., 2 sata vježbe),
5. Šumska statistika i politika (3 sata
predav., 2 sata vježbe);
6. Zakoni za obranu šuma, šumski, lovni
i urbarski zakoni (3 sata, predav., 2 sata
vježbe).
Osim ovih predavanja i vježbah dužni
su slušatelji sudjelovati i kod strukovnih
ekskurzija.


§.2.


Slušatelji šumarstva imadu polagati za
svako polječe izpite iz predmetah, što su ih
po naukovnom redu (§. 1.) imali toga
polječa slušati:


§.3.


Izpiti se polažu — osim iz predmetah
navedenih u §. 4. nazočne naredbe — pred
povjerenstvom, koje sastoji od svih učiteljah
izpitat se imajučih predmetah, ter kojemu
predsjeda po činu najstariji izpitatelj.


§.4.


Iz narodnog gospodarstva i financijalne
znanosti, bolesti drvlja, ribogojstva, občeg
gospodarstva, povjesti i literature šumarstva,
lova, te zakona za obranu šumah, šumskih,
lovskih i urbarskih zakonah, polaže se izpit
pred učiteljem dotičnoga predmeta i jednim
u tu svrhu po rektoru kr. sveučilišta Franje
losipa I. u Zagrebu delegovanom članu
sveučilištnog profesorskog sbora.


§.5.


Za ocjenu znanja slušateljah imadu se
rabiti oznake "izvrstan" "dobar", "dovoljan"
i "nedovoljan".


Kod izpita valja za one predmete, kod
kojih se u dokaz polučene vještine imadu
predlagati risanja, manualija i t. d., kod
ocjenjivanja uspjeha uzeti obzir i na
predložene radnje.


§.6.


Bude li izpitani kod izpita, navedenoga
u §. 3. nazočne naredbe, iz više od dva
predmeta ocienjen sa "nedovoljno", tada
imade cieli izpit ponoviti. Izpitanik, koji
pokaže na izpitu, navedenom u §. 3. nazočne
naredbe, nedovoljno znanje iz jednog ili dva
predmeta, može izpit ponoviti samo iz
odnosnih predmetah; takov ponovni izpit
polaže se pred učiteljem dotične struke i
jednim u tu svrhu po dekanu filosofskog
fakulteta delegovanom članu profesorskoga
sbora filosof. fakulteta kr. sveučilišta Franje
losipa I. u Zagrebu.


Bude li izpitanik kod izpita, navedenog
u §. 4. nazočne naredbe, reprobovan, može
taj izpit ponoviti pred povjerenstvom,
sastavljenim prema propisu navedenog §. 4.


Nijedan se izpit ne može bez posebne
dozvole kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske
vlade, odjela za bogoštovje i nastavu
ponoviti više, no dva puta.


Uspjeh izpita ima se u slučaju §. 3. i
prve alineje ovoga paragrafa po
predsjedatelju, a u ostalih slučajevih po
izpitatelju u index ubilježiti, i to uz izričnu
naznaku svakoga predmeta, iz koga je izpit
položen.


§7.


Izpiti se obdržavaju zadnjih i prvih 14
dana svakoga polječa. Tko bude reprobovan
koncem zimskog polječa, može izpit
ponoviti koncem ljetnog ili početkom
budućeg zimskog polječa, a tko bude
reprobovan koncem ljetnog polječa, može
izpit ponoviti početkom sljedećeg zimskog
polječa. Nu prije polaganja izpita za drugo
polječe odnosnog godišta mora da je
svakako položen izpit za prediduće polječe.
Nitko se ne može upisati u III, odnosno V.
polječe, tko nije s uspjehom položio izpite
za I. i II., odnosno III. i IV. polječe.


§8.
Za svaki izpit po §. 3., odnosno alineji


1. §. 6. ove naredbe plaća se pristojba od 8
forintih, za svaki od ostalih izpitah, pristojba
od 4 forinta. Ove se pristojbe diele medju
članove izpitnog povjerenstva na jednake
dielove.
Od plaćanja školarine oprošteni
slušatelji ne plaćaju izpitnih pristojbah.
U Zagrebu, 7.´listopada 1898.
Za bana. Krajcsovics.


(Iz Šumarskog listu br. 11-12/1898.)