DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 9     <-- 9 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 232.322.9 (Pinus sp.) Šumarski list br. 7—8, CXIX (1995), 227—236


VIŠEGODIŠNJI REZULTATI ISTRAŽIVANJA USPJEHA POŠUMLJAVANJA NA
KRŠU ALEPSKIM BOROM (Pinus halepensis Mili.), CRNIM BOROM (Pinus nigra
Arn.) I PRIMORSKIM BOROM (Pinus pinaster Ait.) KOD TRI RAZLIČITE
METODE PRIPREME TLA ZA POŠUMLJAVANJE


THE LONGTERM RESEARCH RESULTS OF THE AFFORESTATION SUCCESS OF THE KARST
BY ALEPO PINE (Pinus halepensis Mill.), ASTRIAN PINE (Pinus nigra Arn.) AND MARITIME PINE
(Pinus pinaster Ait.) WITH REGARD TO THE THERE DIFFERENT METHODS OF SOIL
PREPARATIONS FOR AFFORESTATION


Ante TOMAŠEVIĆ*


SAŽETAK: U članku autor iznosi višegodišnje rezultate istraživanja na pošumljavanju
krša u području Šumarija: »Zadar«, »Šibenik« i »Split«.


Na zadarskom i šibenskom području pošumljavanje je obavljeno jednogodišnjim
sadnicama alepskog bora, na podrivanom tlu, riperom. Na podrušju
Šumarije »Split« u njenom submediteranskom dijelu, u šumarskom predjelu
»Vrba«, na oko 600 metara nad morem, pošumljavanje je obavljeno jednogodišnjim
sadnicama crnog i primorskog bora, gdje smo pripremu tla obavili na
tri načina i to: sadnjom pod kramp, sadnjom u izbušene jamice bušilicom »ST1HL
08« i sadnjom na podrivanom tlu.


Na zadarskom području korišten je alepski bor uzgojen u polietilenskim
cijevima, promjera 6 cm i dubine 28 cm.


Na šibenskom i splitskom području sadnice su uzgojene u »bosnaplast«
kontejeneru, dubine 12 cm. Višegodišnje rezultate preživljavanja zasađenih
biljaka i dinamiku rasta srednje visine donosimo u grafikonima 1-16.


Rezultati ovih istraživanja nedvojbeno govore u prilogu podrivanja tla riperom,
koja je dala najbolje rezultate glede preživljavanja zasađenih biljaka,
kao i rasta u visinu u samom startu.


Ključne riječi: alepski bor, crni bor, primorski bor, bušilica »ST1HL
08«, buldožer, riper, kramp, podrivanje tla, ljetna suša, preživljavanje, konzervacija
vlage u tlu, visinski rast.


1. UVOD I PROBLEMATIKA — INTRODUCTION AND PROBLEM
Organizirani rad na pošumljavanju krša u Hrvatskoj me su i šume platile danak, tada vidimo da je krških
započet je davne 1878. godine, dakle prije 117. godina. goleti, kamenih pustoši u Hrvatskoj gotovo isto toliko
Od tada pa do danas nismo uspjeli pošumiti naše kraške kao i prije 117 godina.
goleti niti 1%. Kada uzmemo u obzir i požare koji su


Moramo reći da je šumarska struka u ovom dugač


harali na kršu a posebno srbočetničku agresiju, rat u ko


kom razdoblju ipak uspjela savladati tehniku pošumljavanja
i od početka neuspjeha preživljavanja zasađenih
biljaka danas ipak postižemo zavidne rezultate, a usDr.
se. Ante Tomašević, Šumarski fakultet Zagreb pjeh preživljavanja se kreće i preko 95%. Dakle osvojene
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 10     <-- 10 -->        PDF

A. Tomašević: VIŠEGODIŠNJI REZULTATI ISTRAŽIVANJA USPJEHA POŠUMLJAVANJA NA KRŠU ALEPSKIM BOROM . Šumarski list br. 7—8, CXIX (1995), 227—236
su male površine krša na kojima rastu kulture borova,
kao pionirskih vrsta, ali smo zato dobrano savladali tehniku
i tehnologiju pošumljavanja krša i time stvorili sve
potrebne preduvjete da u svojoj samostalnoj državi
Hrvatskoj i u tom segmentu življenja napravimo više u
korist svih nas.


Nije na odmet da još jednom naglasimo važnost šume
u životu čovjeka. Nezamisliv je život na Zemlji bez
šuma. Suma je ta koja nam daje nove količine kisika,
koje današnja industrijalizacija troši u enormnim količinama.
Šuma nam pročišćava zrak, vrši regulaciju pitke
vode, štiti nas od akvatičke i eolske erozije, stvara
uvjete za veće prinose u poljodjelstvu, služi odmoru i
rekreaciji pučanstva, razvoju turizma, šuma nam daje
drvo koje čovjeka prati od koljevke pa do groba. Na
području našega krasa velike su površine goleti koje ništa
ne proizvode, a znamo da postoje potencijalne mogućnosti
za novu proizvodnju u obliku drvne mase jer


jedino zelena biljka može iskoristiti potencijalnu snagu
tla i sunčeve energije, što se na kršu beskorisno rasiplje.
Dakle, vidimo da je pošumljavanje krških goleti od
ogromne važnosti za žitelje naše domovine. Koliko je
šuma važna za čovjeka najbolje je izrazio bezimeni pjesnik
u svojoj pjesmi »MOLITVA ŠUME«.


MOLITVA ŠUME:


ČOVJEČE!


JA SAM TOPLOTA TVOG OGNJIŠTA


SLJEME TVOJE KUĆE I


DRVO TVPOJE POSTELJE - JA


SAM DRŽALICA TVOJE MOTIKE


DRVO TVOJE KOLJEVKE I


MRTVAČKOG SANDUKA - MOLIM


TE NE UNIŠTAVAJ ME!


Stihovi ove pjesme nalaze se na »šumarevom grobu
« na Medvednici, šumarija Sljeme.


2. POKUSNE PLOHE — EXPERIMENTAL PLOTS
Za ova istraživanja pristupili smo osnivanju pokusnih
ploha na području krša Dalmacije. Tako smo 1984.
god. na području Šumarije Zadar, šumski predjel »VOLOVSKI
GAJ — KOZINO«, obavili prvo pošumljavanje
alepskim borom, na podrivanom tlu, riperom.


Na području Šumarije Šibenik, šumski predjel »LOZOVAC
« na podrivanom tlu riperom pošumljavali smo


alepskim borom 1985. godine.
Na području Šumarije Split, šumski predjel »VRBA«,
obavili smo pošumljavanje crnim i primorskim borom
na podrivanom tlu, riperom, sadnjom u izvrtane jame
bušilicom STIHL 08, te sadnjom pod kramp, zasjek,
1987. godine.


3. METODA RADA— WORK METHODS
Na području Šumarije Zadar, šumski predjel »VOLOVSKI
GAJ — KOZINO« podrivanje tla obavljeno
je buldožerom TG 300, 257 kW, a na području Šumarije
Šibenik buldožerom TG 200, 155 kW. Na području
šumarije Split podrivanje tla obavljeno je buldožerom
D9H od 306 kW. Dubina podriva na svim lokalitetima
kretala se između 50 cm i 80 cm dubine.


Na području Šumarije Zadar i Šibenik pošumljavanje
su izveli studenti osmog semestra Šumarskog fakulteta
u sklopu terenske nastave iz kolegija »Šumske melioracije
krša«, zbog kojih je i izvršena demonstracija
podrivanja kraškog tla riperom.


Na području Šumarije Split, u šumskom predjelu
»VRBE« u sklopu redovitih pošumljavanja postavili smo
tri pokusne plohe s različitim metodama pripreme tla za
pošumljavanje. Primijenili smo ove metode:


— sadnja pod kramp, zasjek,
— sadnja u izbušene jamice bušilicom STIHL 08,
— sadnja na podrivanom tlu riperom
Na svim pokusnim plohama izmjerili smo startne visine
svih zasađenih biljaka i utvrdili broj zasađenih biljaka.
Za cijelo vrijeme našeg istraživanja na kraju svake
vegetacijske periode utvrđivali smo broj preživjelih
biljaka i mjerili smo visine svake biljke u centimetrima.


4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA — RESEARCH RESULTS
4.1. Na području Šumarije Zadar zasađeno je 185 skoj periopdi preživjelo je 82% biljki. U grafikonu 1.
jednogodišnjih sadnica alepskog bora, uzgojenih u po-donosimo uspjeh preživljavanja alepskog bora od 1984.
lietilinskim cijevima, dubine 28 cm. U prvoj vegetacij-godine do 1994. godine. Uspijeh preživljavanja biljaka
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 11     <-- 11 -->        PDF

A. Tomaševic: VIŠEGODIŠNJI REZULTATI ISTRAŽIVANJA USPJEHA POŠUMLJAVANJA NA KRŠU ALEPSKIM BOROM Šumarski lisl br. 7—8, CX1X (1995), 227—236
Slika 1. Buldožer TG 220 s kojim je podrivano tlo na području šumarije
»Zadar«, šumarski predjel »VOLOVSKI GAJ— KOZINO«
(Slikao: A. Tomaševic, 1984.)


Figure 1. Buldožer TG 220 used in undermining the soil on the grounds
of the »Zadar« forest management, in the area of »Volovski
Gaj - Kozino« (photo A. Tomaševic, 1984)


vrlo je visok. U prvoj vegetacijskoj periodi preživljavanje
iznosi 82,00%. Tek u desetoj vegetacijipreživljavanje
je za svega 2,00% manje u odnosu na prvu vegetacijsku
periodu. Možemo kazati daje uspjeh preživljavanja
više nego dobar.


U grafikonu 2. prikazana je krivulja rasta srednje visine.
Krivulja rasta srednje visine za prvih pet vegetacija
kretala se do visine 1,00 m, da bi naglo porasla u šestoj,
sedmoj, osmoj i devetoj vegetaciji, kad je dosegla
gotovo 4 m. Najveće visina izmjerene biljke iznosi 6,00
m, a najmanje 2,00 m.


4.2. Na području Šumarije Šibenik zasadili smo 739
jednogodišnjih sadnica alepskog bora, uzgojenih u kontejnerima
»Bosnaplast« dubine 12 cm. Pošumljavanje
je obavljeno u proljeće 1985. godine, a ujesen iste godine
preživjelo je 82,32% biljki. Preživljavanje zasađenih
biljki donosimo u grafikonu 3. U grafikonu 4. prikazana
je krivulja rasta srednje visine. Uspijeh preživljavanja
nakon prve vegetacijske periode iznosio je 82,32%
da bi u desetoj vegetaciji iznosio 63,97%, što možemo
smatrati dobrim uspjehom.
Krivulja rasta srednje visine alepskog bora u prvih
pet vegetacijskih perioda kretala se do visine 1 m, da bi
u desetoj vegetaciji dosegla visinu od 2,25 m. Najveća
visina iznosila je 4,40 m, a najmanja 0,80 m.


Razlog lošijeg uspjeha u preživljavanju i rasta u visinu
za prvih deset vegetacijskih perioda u odnosu na
postignute uspjehe na području Šumarije Zadar, trebamo
tražiti u težim uvjetima tla. Naime, na području Šumarije
Šibenik dubina podriva kretala seje do 50 cm, a
na području Šumarije Zadar i do dubine 80 cm.


4. 3. Na području Šumarije Split u njenom submediteranskom
dijelu na oko 600 m nad morem, pošumlja-
Slika 2. Podrivanje tla na području šumarije Šibenik, šumski predjel
»LOZOVAC—GULINI« godina 1985. (Slikao: A. Tomaševic).


Figure 2. Undermining of the soil on the grounds of the Šibenik
forest management »Lozovac — Gulini«, 1985. (photo: A. Tomaševic).


vanje je obavljeno na sve tri pokusne plohe s jednogodišnjim
sadnicama crnog bora i primorskog bora, uzgojenim
u »Bosnaplast« kontejneru dubine 12 cm.


Pošumljavanje pod kramp (Afforestation by and pickaxe,
cat in planting) zasađeno je 515 biljaka crnog bora
i 527 biljaka primorskoga bora. U grafikonu 5. donosimo
preživljavanje crnoga bora, gdje vidimo daje nakon
prve vegetacije preživjelo 86,72% zasađenih biljaka,
a nakon sedme vegetacije 65,97% zasađenih biljaka
(grafikon 7.). Krivulja rasta srednje visine za crni bor
prikazana je u grafikonu 6, a za primorski bor u grafikonu
8. Primorski bor u visinskom prirastu u prvih sedam
vegetacija pokazao je veći visinski prirast, stoje u skladu
s biološkim osobitostima ove vrste.


Kod crnog bora u sedmoj vegetaciji najveća visina
iznosila je 2,70 m, srednja visina 1,10 m i najniža 0,30


m.
Pošumljavanje u izbušene jamice bušilicom STIHL
08 (afforestation by planting into holes drilled by STIHL
08) također je obavljeno sa crnim i primorskim borom.
Zasadili smo 515 sadnica crnoga bora i 527 sadnica
primorskoga bora.
Uspijeh preživljavanja za crni bor prikazan je u grafikonu
9. Nakon prve vegetacije preživjelo je 82,14%
biljaka, da bi preživljavanje opadalo i u sedmoj vegetaciji
iznosilo svega 33,20%.
Krivulja rasta srednje visine za crni bor prikazana je
u grafikonu 10, a za primorski bor u grafikonu 12.
U sedmogodišnjem periodu crni bor dosegao je najveću
visinu od 1,60 m, srednju visinu do 0,90 m i najnižu
visinu od 0,30 m. Primorski bor u sedmogodišnjem
periodu dosegao je najveću visinu od 2,60 m, srednju
visinu od 0,90 m i najnižu od 0,30 m.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 12     <-- 12 -->        PDF

A. Tomašević: VIŠEGODIŠNJI REZULTATI ISTRAŽIVANJA USPJEHA POŠUMLJAVANJA NA KRŠU ALEPSKIM BOROM Šumarski listbr. 7—8, CXIX (1995), 227—236
Pošumljavanje sadnjom na podrivanom tlu riperom
(Afforestation by planting on soil undermined by riper),
također je obavljeno crnim i primorskim borom. Crnog
bora smo zasadili 528 sadnica, primorskog bora 527 sadnica.


U grafikonu 13. donosimo rezultate preživljavanja
za crni bor. Krivulja rasta srednje visine za crni bor data
je u grafikonu 14, a za primorski bor u grafikonu 16.


Crni bor je u sedmoj vegetaciji dosegao visinu od
2,5 m, srednju visinu od 1,30 m i najnižu visinu od 0,40


m. Primorski bor u sedmogodišnjem periodu imao je
najveću visinu od 3,60 m, srednju visinu od 1,70 m i
najnižu visinu od 0,50 m (vidi tablicu 1.).


Ovom metodom priprema tla za pošumljavanje postignuti
su podjednako dobro rezultati u preživljavanju
nakon svih sedam vegetacijskih perioda, gdje praktično
nema izumiranja sadnica nakon prve vegetacijske periode.
U odnosu na prethodne dvije metode, podrivanje
tla riperom pokazalo se najboljim. Krivulja rasta srednje
visine za crni bor data je u grafikonu 14, a za primorski
bor u grafikonu 16. Vidimo daje i krivulja rasta
srednje visine za obe istraživane vrste pokazala daleko
najbolji rezultat.


ZAKLJUČAK — CONCLUSION


1. Provedena istraživanja pokazala su daje na kraškim
površinama moguće primijeniti teške strojeve za
pripremu tla za pošumljavanje.
2. Istraživanja su pokazala daje metoda podrivanja
tla na kršu u današnjim uvjetima najoptimalnija glede
uspjeha preživljavanja zasađenih biljaka i njihovog visinskog
prirasta u prvim godinama. U našem slučaju radi
se o višegodišnjim opservacijama i mjerenjima na pokusnim
plohama. Rezultati tih istraživanja prikazani su
u grafovima od 1-16.
3. Na području Šumarija: ZADAR I ŠIBENIK vršene
su istraživanja. Desetogodišnje razdoblje opservacija
sigurno je dovoljno da se može meritorno iznjeti stav
o podrivanju tla na kršu (grafovi 1, 2, 3, 4).
4. Na području Šumarije Split za crni i primorski bor
donosimo prikaz uspjeha preživljavanja i dinamike rasta
u visini (grafovi od 5 do 16) gdje se vidi daje podrivanje
u odnosu na pošumljavanje pod kramp i u izbušene
jamice bušilicom daleko najuspješnije u sedmogodišnjem
razdoblju.
5. Na području Šumarije Zadar, na podrivanom tlu
riperom najveća visina alepskog bora u 10 godini života
iznosi 6,00 m, a najmanja 2,00 m.
6. U Šibenskom području za sedam godina alepski
bor dosegao je najveću visinu od 4,40 m, a najmanju od
0,80 m.
Slika 3. Šumarija Šibenik, šumski predjel LOZOVAC — GULINI«, Slika 4. Samonikli dalmatinski crni bor (Pinus nigra Am. var. dalosam
godina kasnije, 1993. (Slikao: A. Tomašević). matica) na otoku Braču, Nerežišće. (Snimio: A. Tomašević).


Figure 3. The Šibenik forest management, the area of »Lozovac — Figure 4. Wild grown Dalmatian black pine (Pinus nigra Arn. var.
.Gulini«, eight years later, in 1993 (photo: A. Tomašević). dalmatica) on the island of Brač, Nerežišće. (Photo: A. Tomašević).
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 13     <-- 13 -->        PDF

A. Tomašević: VIŠEGODIŠNJI REZULTATI ISTRAŽIVANJA USPJEHA POSUMLJAVANJA NA KRŠU AI.EPSKIM BOROM . Šumarski list br. 7—8, CXIX (1995), 227—236
7. Uspjeh preživljavanja u desetoj godini za alepski Najveća visina crnog bora iznosi 1,60 m, a primorskog
bor u zadarskom području iznosi 80%, a u šibenskom bora 2,60 m.
području 63,97%, na podrivanom tlu riperom.
10. Pošumljavanje na podrivanom tlu riperom dalo
8. U submediteranskom dijelu Šumarije Split crni i
je ove rezultate: crni borje preživio sa 86,17%, apri


primorski bor pokazali su ovaj uspjeh u sedmoj godini


morski s 81,97%. Najveća visina kod crnog bora iznosi


starosti kulture:


2,55 m, a kod primorskog bora 3,60 m.


Pošumljavanje pod kramp, crni bor preživio je


11. Komparativna istraživanja tri metoda pripreme
57,50%, ima najveću visinu od 2,70 m, dok je primorski
bor preživio sa 65,97% i ima najveću visinu od 2,6 tla za pošumljavanje nedvojeno govore u prilog podrivanja,
kao za sada, najbolje metode u pripremi tla za


m.
pošumljavanje na kršu.
9. Pošumljavanje u izbušene jamice bušilicom STIHL
08, crni borje preživio 33,20%, a primorski 42,50%.
LITERATURA


Dere ta, B., 1968: Primjena mehanizacije na kršu upošumljavanju. u SR Hrvatskoj. Glasnik za šumske pokuse, posebno izdaInstitut
za šumarska istraživanja u Zagrebu, Radovi 11: str. nje 2, str. 147-159, Zagreb.
1-17, Zagreb 1953.


Tomašević, A., 1990: Podrivanje kao prva faza pripreme tla za
pošumljavanje. Glasnik za šumske pokuse 26, str. 393-404,


Meštrović, Š., 1964: Primjena mehaničke obrade tla pri podizaZagreb.


nju šuma u području Mediterana, Šumarski list (3-4): str.
124-133, Zagreb. Tomašević, A., 1993: Uspijevanje kultura austrijskog crnog bora
(Pinus nigra Arn. ssp. austrica) i zelene američke duglazije


Piškorič, O., 1960: Duglazija kao vrsta ekonomskih sastojina na


(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) na području Šuma


degradiranom dijelu krša. Šumarski list (11-12) str. 383-392,


rije Poreč. Šumarski list 3-6, str. 93-106, Zagreb.


Zagreb.
Tomašević, A., 1993: Pinija (Pinus pinea L.) kao vrsta za poTomaševič,
A., 1986: Rekultivacija kršnih goleti pošumljavanjem šumljavanje krasa. Šumarski list 6-8, str. 225.


Tabelarni prikaz o preživljenju i visinskom rastu biljaka u pokusima


Surival and hight grouth og plants in experiments
Tabela — Table 1


Visina, m — Hight m
Metoda pripreme Vrsta


Preživljavanje (%)


tla


Srednja Minimalna Maksimalna


The mrthod of soil Species


Survival (1%)


prepared


Mean Min. Max


1. Pokus »VOLOVSKI GAJ — KOZINO«, Šum. Z idar
Podrivanje
Alepski bor 80,00 (10. g.) 4,00 2,00 6,00
Pinus halepensis Mili. (10 years)


2. Pokus »LOZOVAC — GULINI«, Šum. Šibeni k
Podrivanje
Alepski bor 63,97(10. g.) 2,26 0,80 4,40
Pinus halepensis Mili. (10 years)


´


3. Pokus »VRBA«, Šum. Split
Podrivanje
Crni bor 86,17(7. g.) 1,30 0,40 2,50
Pinus nigra Arn. (7 years)


Primorski bor 81,97 (7 g.) , 1,70 0,50 3,60
Pinus pinaster Ait. (7 years)


Bušilica STIHL 08
Crni bor 33,20 (7 g.) 0,90 0,30 1,60
Pinus nigra Arn. (7 years)


Primorski bor 42,50 (7. g.) 0,90 0,30 2,60
Pinus pinaster Ait. (7 years)


Zasjek krampom
Crni bor 57,50(7. g.) 1,00 0,30 2,70
Pinus nigra Arn. (7 years)


Primorski bor 65,97(7. g.) 1,10 0,30 2,70
Pinus pinaster Ait. (7 years)
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 14     <-- 14 -->        PDF

A. Tomascvić: VIŠEGODIŠNJI REZULTATI ISTRAŽIVANJA USPJEHA POŠUMLJAVANJA NA KRŠU ALEPSKIM BOROM
SUMMARY: Afforestation of the Karst in Croatia started as for back as the
last century. May 7th, 1878, is considered to be the beginning of the organized
word on afforestation of the Karst in Croatia when the »Inspectorate for Afforestation
of the Karst« was funded in Senj. Thus, Croatia has a long tradition
of 117 years in the afforesation of the Karstrocky ground. After this conturylong
period, Croatia is still far from having the Karst area afforested, and
nowdays we can say that Croatia is still at the start of the battle with the Karst
wasteland. Multiple reasons, explaining this situation, exist. During ist long
history Croatia predominantly was under foreign administration, and although
favourable Acts on afforestation of the Karst rocky ground were passed,
the application of the Acts in practice was met with difficulties. Apart from the
aformentioned, during some twenty years in the recent past, forest fires have
unmercifully devestated the forest vegetation and newly-planted pine plantations.
A particular emphasis should be placed on the fact that since 1990, the
year of Serbo-Chetniks aggression on Croatia, the objects of their intentional
destruction were also the forests and forest plantations, thus, makong the present
state of the forester the Karst much worse than it had been prior to the
Serbo-Chetnik´s aggression. Wider regions of Dubrovnik, Šibenik and Zadar
have suffered particularly heavy damage.


Unfortunately, it has to be said that the results of the afforestation activities
on the Karst are very small. On the other hand, if we analyse the forestry
profession and the archieved degree of afforestation techniques it can be said
that the most up-to-date work methods were applied in practice, and that a
remakable success in the plant survial was achived, reaching over 90% m, if
not to say 100%, at times.


Three methods of soil preparation for afforestation were applied by the
author:


— Afforestation by planting and pickaxe, cat in plating
— Afforestation by planting into holes by STIHL 08
— Afforestation by planting on soil undermined by ripper.
On the soil undermined by the ripper the following species were planted:
Aleppo Pine (Pinus halepensis Mill.), Austrian Pine (Pinus nigra Arn.) and
Maritime Pine (Pinus pinaster Ait.). On the terrains of the Forest Districts of
Zadar and Šibenik the one-year plants of Aleppo Pine were planted, and in the
area of the Forest District of Split the one-year plants of Austrian Pine and
Martime Pine, were planted.
The Aleppo Pine seedlings in the area of the Forest District of Zadar were
cultivated in polyethylene pipes, 6 cm. in diameter and 28 cm. in height. Seedlings
for the area of the Forest District of Šibenik and the Forest District of
Split were cultivated in the »Bosnaplast« container, 12 cm in depth.
In all the experimental plots the heights of plants were measured at the end
of vegetational period in centimeters, and the mortality of the planted seedlings
was registered at the same time. The results of the research are presented in
the GRAPHS 1-16.
The best survival results of the planted seedlings for all three species were
displayed by the method of soil undermined by the reppier.
In the area of the Forest District of Split and its sub-Mediterranean part, at
approximately 600 m above sea level, comparison of results was carried out
for all three methods of soil preparation for the afforestation with the Austrian
Pine and the Maritime Pine, and these results are shown in the GRAPHS 5-16.


Šumarski list br. 7—8, CXIX (1995), 227—236
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 15     <-- 15 -->        PDF

A. Tomašević: VIŠEGODIŠNJI REZULTATI ISTRAŽIVANJA USPJEHA POSUMLJAVANJA NA KRŠU ALEPSKIM BOROM . Šumarski list br. 7—8, CXIX (1995). 227—236
Graph. 1


Šumarija »Zadar« — Forest district »Zadar«
Šumski predjel »Volovski gaj — Kozino« — Forest region »Volovski gaj — Kozino«
Pošumljavanje sadnjom na podrivanom tlu riperom — Afforestation by
planting on soil undermined by riper


PREŽIVLJAVANJE ZASAĐENIH BILJAKA


N
200
(SURVIVAL OF PLANTING PLANTS)
loo´;
180
160 82% 82% 82% 82% 82´, sor;
140
120


100
80 60
40
200


o> Godina
~ c Year


— \o
m —


Alepski bor
(Pinus halepensis Mill.)


Graph. 3


Šumarija »Šibenik« — Forest district »Šibenik«


Šumski predjel »Lo/ovac — Gulini« — Forest region »Lozovac — Gulini«
Pošumljavanje sadnjom na podrivanom tlu riperom — Afforestation bv
planting on soil undermined by riper


PREŽIVLJAVANJE ZASAĐENIH BILJAKA
(SURVIVAL OF PLANTING PLANTS)
N
800 T
100%
700 82.32%
600 " /b.ll* 75.84% 75.71%
500 63.979!


400
300
200


1000


17/4/1985


Alepski bor


(Pinus halepensis Mill.)


Graph. 2


Šumarija »Zadar« — Forest district »Zadar«
Šumski predjel »Volovski gaj — Kozino« — Forest region »Volovski gaj — Kozino«
Pošumljavanje sadnjom na podrivanom tlu riperom — Afforeslalion by
planting on soil undermined by riper


KRIVULJA RASTA SREDNJE VISINE


(GROWTH CURVE OF MEAN HEIGHT)


h (cm)


ooo.ou


500.00 400.00
/
s


300.00


//


200.00


y ´^


^^Ja^mak%


100.00 /
j©""´^" sred.


0.00-1 1 1 1 1 — i — i — i — i
1983 1984 1986 1987 1988 1990 1991 1993 1994


Godina
Year


Alepski bor


(Pinus halepensis Mill.)


Graph. 4


Šumarija »Šibenik« — Forest district »Šibenik«
Šumski predjel »Lozovac — Gulini« — Forest region »Lozovac — Gulini«
Pošumljavanje sadnjom na podrivanom tlu riperom — Afforestation by
planting on soil undermined by riper


KRIVULJA RASTA SREDNJE VISINE
(GROWTH CURVE OF MEAN HEIGHT)


Godina
Year
1984 1985 1986 1987 19881989 1990 1991 1992 1993 1994


Alepski bor


(Pinus halepensis Mill.)


233


15/12/1985


15/12/1986
15/12/1987
15/8/1988
10/6/1994


o o5"
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 16     <-- 16 -->        PDF

A. Tomašcvić: VIŠEGODIŠNJI REZULTATI ISTRAŽIVANJA USPJEHA POSUMLJAVANJA NA KRŠU ALEPSKIM BOROM . Šumarski list br. 7—8, CXIX (1995), 227—236
Graph. 5


Šumarija »Spilt« — Forest district »Split«
Šumski predjel »Vrba« — Forest region »Vrba«
Pošumljavanje sadnjom pod kramp — Afforestation by
planting under pickaxe (cat-in planting)


PREŽIVLJAVANJE ZASAĐENIH BILJAKA
(SURVIVAL OF PLANTING PLANTS)


100%


"——~—


500 -X6.72´
i


400 -


62.24%


58.82% 57.69% 57.50%


300


200


100


S Godina
2 Year


Crni bor


(Pinus nigra Am.)


Graph. 7


Šumarija »Spilt« — Forest district »Split«
Šumski predjel »Vrba« — Forest region »Vrba«
Pošumljavanje sadnjom pod kramp — Afforestation by
planting under pickaxe (cat-in plating)


PREŽIVLJAVANJE ZASAĐENIH BILJAKA
(SURVIVAL OF PLANTING PLANTS)


100%


500


88.40%


75.48%
400 70.15% 68.06%


65.97%


300


200


100


^ Godina
g! Year


Primorski bor


(Pinus pinaster Ait.)


Graph. 6


Šumarija »Spilt« — Forest district »Split«
Šumski predjel »Vrba« — Forest region »Vrba«
Pošumljavanje sadnjom pod kramp — Afforestation by
planting under pickaxe (cat-in plating)


KRIVULJA RASTA SREDNJE VISINE
(GROWTH CURVE OF MEAN HEIGHT)


1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994


Crni bor


(Pinus nigra Arn.)


Graph. 8


Šumarija »Spill« — Forest district »Split«


Šumski predjel »Vrba« — Forest region »Vrba«
Pošumljavanje sadnjom pod kramp — Afforestation by
planting under pickaxe (cat-in plating)


KRIVULJA RASTA SREDNJE VISINE
(GROWTH CURVE OF MEAN HEIGHT)


"h (cm)


250


200


150


/h maks.


100


/ /"


^-~^~^ ^^^ sred.


50


// js ^______—— Godina
/,—°"~~~^ ~ ITiiiin. \ ear


1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994


Primorski bor


(Pinus pinaster Ait.)
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 17     <-- 17 -->        PDF

A. Tomaševic: VIŠEGODIŠNJI REZULTATI ISTRAŽIVANJA USPJEHA POŠUMLJAVANJA NA KRŠU ALEPSKIM BOROM . Šumarski lisl br. 7—8, CXIX (1995), 227—236
Graph. 9


Šumarija »Spilt« — Forest district »Split«
Šumski predjel »Vrba« — Forest region »Vrba«
PoSumljavanje sadnjom u izbušene jame bušilicom »STIHL 08« — Afforestation by
planting into holes drilled by »STIHL 08«


PREŽIVLJAVANJE ZASAĐENIH BILJAKA
(SURVIVAL OF PLANTING PLANTS)


N


100%
500


82.14%


400 i


300


42.52%


35.92%


200 -33.20% 33.20%


100


r- co oo O C-J ^t- Godina


OO oo oo o\ CTA O A/


o o a\ o\ o c^ Year


Crni bor


(Pinus nigra Arn.)


Graph. 11


Šumarija »Spilt« — Forest district »Split«
Šumski predjel »Vrba« — Forest region »Vrba«
PoSumljavanje sadnjom u izbušene jame bušilicom »STIHL 08« -- Afforestation by
planting into holes drilled by »STIHL 08«


PREŽIVLJAVANJE ZASAĐENIH BILJAKA
(SURVIVAL OF PLANTING PLANTS)


100%


500


80.27%


400 4


300


50.28%
46.49% 44.78% 4250 %


200


100


os Godina
re Year


Primorski bor


(Pinus pinaster Ait.)


24/4/


26/1/


2/9/


9/5


27/2/


27/1/


Šumarija »Spilt« — Forest district »Split«
Šumski predjel »Vrba« — Forest region »Vrba«
PoSumljavanje sadnjom u izbušene jame bušilicom »STIHL 08« — Afforestation by
planting into holes drilled by »STIHL 08«


KRIVULJA RASTA SREDNJE VISINE
(GROWTH CURVE OF MEAN HEIGHT)


h (cm)


250


200


150


100 -/n maks.


50 -^^_— ´ ^^dfCsxti.


s^ o-^"""^ ____-— ""Godina
^ — —ITrnin. Year


(


0


1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994


Crni bor


(Pinus nigra Arn.)


Graph. 12


Šumarija »Spilt« — Forest district »Split«
Šumski predjel »Vrba« — Forest region »Vrba«
PoSumljavanje sadnjom u izbušene jame bušilicom »STIHL 08« Afforestation by
planting into holes drilled by »STIHL 08«


KRIVULJA RASTA SREDNJE VISINE
(GROWTH CURVE OF MEAN HEIGHT)


1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Primorski bor
(Pinus pinaster Ait.)
235
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 18     <-- 18 -->        PDF

A. TomaSević VIŠEGODIŠNJI REZULTATI ISTRAŽIVANJA USPJEHA POSUMI.JAVANJA NA KRŠU ALEPSKIM BOROM . Šumarski liši br. 7—8. CXIX (1995), 227—236
Graph. 13 Graph. 14


Šumarija »Spilt« — Forest district »Split«
Šumski predjel »Vrba« — Forest region »Vrba«
Pošumljavanje sadnjom na podrivanom tlu riperom — Afforestation by
planting on soil undermined by riper


PREŽIVLJAVANJE ZASAĐENIH BILJAKA
(SURVIVAL OF PLANTING PLANTS)


N


100%


91.86*


500


1.83«


87.31´J 86.74´7f


400


300


200


100


Šumarija ».Spilt« — Forest district »Split«
Šumski predjel »Vrba« — Forest region »Vrba«
Pošumljavanje sadnjom na podrivanom tlu riperom — Afforestation by
planting on soil undermined by riper


KRIVULJA RASTA SREDNJE VISINE
(GROWTH CURVE OF MEAN HEIGHT)


h (cm)


250


;* Godina


2 Year


s


Crni bor


(Pinus nigra Am.)


Graph. 15


Šumarija »Spill« — Forest district »Split«
Šumski predjel »Vrba« — Forest region »Vrba«
Pošumljavanje sadnjom na podrivanom tlu riperom — Afforestation by
planting on soil undermined by riper


PREŽIVLJAVANJE ZASAĐENIH BILJAKA
(SURVIVAL OF PLANTING PLANTS)


100´r


91.4691


500 89.75%


88.05´;


85.58´.


81.97´/


400


300


200


100


1993 1994


Crni bor


(Pinus nigra Arn.)


16


Šumarija »Spilt« - Forest district »Split« "
Šumski predjel »Vrba« — Forest region »Vrba«
Pošumljavanje sadnjom na podrivanom tlu riperom — Afforestation by
planting on soil undermined by riper


KRIVULJA RASTA SREDNJE VISINE
(GROWTH CURVE OF MEAN HEIGHT)
h (cm)


350


300


250


200 -/ti maks.


150


100 -/ 0-fi sred.


Primorski(Pinus pinaster
bor
Ait.)
S Godina
2 Year
50
-
1987
/
1988^ ^ ^
1989 1990 1991Primorski bor
(Pinus pinaster Ait.)
__ _ Godina
Year
H
1992 1993 1994
236