DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 6     <-- 6 -->        PDF

I. Trinajstić: SINTAKSONOMSKA ISTRAŽIVANJA ŠUMA CKNIKF. (QUF.RCUS ILEX L.l U ISTOČNOJ ISTRI (HRVATSKA) Šumarski list br. 7—8. CXIX (1995), 223—226
maka pomoću kojih bi dokumentirao njihov florni sastav
i građu. Iz svega navedenog možemo jasno zaključiti
da o fitocenološkoj strukturi šuma crnike u Istri,
na temelju samo 32 fitocenološke snimke, znamo
oorazmjerno malo, kad se poglavito zna da se florni sastav
pojedinih šumskih zajednica diljem Europe dokumentira
sa stotinama fitocenoloških snimaka.


Nedovoljno poznavanje vazdazelenih crnikovih šuma
u Istri pokazala su i najnovija istraživanja u istočnim
dijelovima Istre, gdje crnika izgrađuje dvije šumske
zajednice -Orno-Quercetum ilicus cotinetosum i\
Ostryo-Quercetum ilicis. Tijekom dosadašnjih istraživanja
proučena je detaljnije samo prva od njih, dok ćeeza drugu trebati, tijekom daljih istraživanja, pronaći dovoljno
razvijene sastojine, pogodne za fitocenološkosintaksonomsku
analizu.


Orno-Quercetum ilicis H-ić. (1956) 1958 cotinetosum%


Lausi et Poldini 1962


Zanimljivo je naglasiti da nam vazdazelene šumske
eesastojine crnike sjeveoristočnoga dijela Istre, koje se
ee


protežu na potezu od Moščeničke Drage na sjeveru do
Brestove na Jugu, u fitocenološkom smislu uopće nisu
bile poznate. Te su sastojine vrlo pristupačne, pa ipak
iz čitavoga tog područja nije u znanstvenoj literaturi
objavljena niti jedna fitocenološka snimka. Zbog toga
su posljednjih godina, tijekom komparativnih fitocenoloških
i sintaksonomskih istraživanja šumske vegetacije
u Istri (usp. Trinajstić 1993, 1994) istraživanjima
obuhvaćene i crnikine sastojine njenoga sjeveroistočnog
dijela. Tu crnikove sastojine obrašćuju strme i vrlet


ne položaje povrh okomitih stijena što se uzdižu neposredno
iznad morske razine. Takve orografske prilike
uvjetuju povoljnu mikroklimu koja pogoduje bujnom
razvoju crnike i elemenata crnikovih šuma.


Glede sveukupnog flornog sastava, crnikove šume
na istraživanom području pripadaju subasocijaciji Orno-
Quercetum ilicis cotinetosum. Florni sastav navedene
šumske zajednice prikazan je na Tablici 1. koja
je sastavljena na temelju 10 fitocenoloških snimaka.
snimke su u tablici raspoređene redoslijedom od juga
(najtoplije) prema sjeveru (najhladnije).


RASPRAVA


Kako se iz Tablice 1. može razabrati, florni sastav/
crnikovih šuma s rujem reazmjerno je siromašan. Jedan
od razloga siromaštva je činjenica da su vazdazelene
šume crnike općenito izgrađene od malenoga broj
jjvrsta. Drugi razlog su izuzetno strmi položaji s plitkimiskeletnim tlom, pa su iz sastojina eliminirani svi na sušuiosjetljivi elementi.


U zavisnosti od dubine tla, ekspozicije i nagiba, broj
jjse vrsta po jednoj fitocenološkoj snimci kreće od 10 doj29, pa one sastojine s vrlo malenim brojem vrsta (npr.
snimka 10) treba u fitocenološko-sintaksonomskomismislu smatrati fragmentarno razvijenim. Ipak, i takvezsastojine imaju vliku zaštitnu funkciju, jer vežu površinske
slojeve tla i zadržavaju listinac, te sprečavajuieroziju na strmim padinama.


U ekološkom smislu istraživane šume crnike razvijaju
se prvenstveno zbog karakteristične orografije toga
dijela istočne Istre, a to su strmi položaji najčešće
južne ekspozicije s posebnom mikroklimom, stoga bez
obzira na veliku ukupnu količinu oborina predstavljaju
izuzetno kserotermno stanište.


Istraživane crnikove sastojine predstavljaju u estetskom
smislu ugođaj pravoga Sredozemlja, ali su nažalost,
zbog blizine ceste Rijeka-Pula zagađene najrazličitijim
otpadom od metala i plastike do šute i kamena,
Svakako bi ih trebalo zaštititi i otpad očistiti u prvom
redu radi blizine najznačajnijih turističkih središta toga
dijela Hrvatskoga primorja. Isto bi ih tako trebalo
čuvati i od požara, koji je pojedine dijelove sastojima
mjestimično i uništio.


ZAKLJUČAK


U radu je izvršena sintaksonomska analiza šuma
crnike u dijelu istočne Istre, na potezu od Moščeničke
Drage na sjeveru do uvale Brestove na jugu. Ustanovljeno
je da istraživane sastojine pripadaju subasocijaciji
Orno-Quercetum ilicis cotinetosum, u kojima u slo


ju grmlja pridolazi vrsta Cotinus coggygria, kao najznačajnija
diferencijalna vrsta subasocijacije. Taje zajednica
bila dosad poznata jedino iz okolice Trsta u Italiji
i ušća rijeke Mirne u Hrvatskoj.


LITERATURA


Anič, M., 1945: Pogled na šumsku vegetaciju Istre i susjednih zeŠegulja,
N., 1967: Fitocenološka istraživanja vegetacije na pomalja.
Šum. list 69, 13-23. dručju sjeveroistočnog dijela Labinštine u Istri. Mag. rad
mscr. Zagreb.
Anič, M., 1958: Šumsko-vegetacijski odnosi Istre. Zemljište i bilj


Šegulja, N., 1970: Vegetacija sjeveroistočnoga dijela Labinštine


ka, 8, 83-95.


u Istri. Acta Bot. Croat. 29, 57-172.