DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 59     <-- 59 -->        PDF

PRIPREME ZA XX. SVJETSKI KONGRES IUFRO
6-12. kolovoza 1995, Tampere, Finska


Približava se vrijeme održavanja


XX. svjetskog kongres IUFRO. Organizacijski
odbor za pripreme tog Kongresa,
Izvršni odbor i predsjednik IUFRO,
pozvali su sve istraživače u šumarstvu
za sudjelovanje na Kongresu i
na poslijekongresnim znanstvenim ekskurzijama.
Koordinatori divizija i rukovoditelji
sekcija IUFRO uputili su
pozive istraživačima za prijave referata
i postera. Svi koji su se odazvali dobivaju
redovito obavijesti i upute za pripreme
sudjelovanja na Kongresu. Upute,
obavijesti, upiti, preporuke, dogovori
i druge komunikacije među organizatorima
Kongresa i znanstvenicima, obavljaju
se putem časopisa IUFRO NEWS,
tiskanih brošura Organizacijska odbora,
tiskanih materijala koordinatora divizija
i voditelja sekcija, telefona, telefaksa
i kompjutorske pošte. Pripreme za
Kongres IUFRO su pri završetku i
obavljaju se u cijelom svijetu. Naravno,
najveći obujam posla i odgovorno-


Moto Kongresa


sti za organizaciju ove velike svjetske
smotre šumarske znanosti danas imaju
Finci, domaćini Kongresa. Oni očekuju
oko 2500-3000 sudionika Kongresa
iz svih krajeva svijeta koji imaju vrlo
visoke zahtjeve u pogledu djelotvornog
rada znanstvenika tijekom kongresnog
tjedna. XX. svjetski kongres IUFRO
održat će se u sveučilišnom gradu Tampere
pod pokroviteljstvom predsjednika
Finske gospodina Martti Ahtisaaria.


BRIGA ZA ŠUMU: ISTRAŽIVANJA U PROMJENLJIVOM SVIJETU


Predstoječi kongres IUFRO posvećen
je brizi za šumu putem znanstvenih
istraživanja u promjenljivom svijetu.
Na Kongresu će se održati šest plenarnih
zasjedanja svih sudionika, šest subplenarnih
zasjedanja, trinaest interdivizijskih
znanstvenih konferencija, šest
divizijskih zasjedanja i 227 znanstvenih
sesija pojedinih sekcija, radnih i projektnih
grupa.


Ključne referate na plenarnim zasjedanjima
svih sudionika Kongresa
održat će sljedeći ugledni znanstvenici:


Risto Ihamuotila, rektor Sveučilišta
u Helsinkiju:


Šuma kao izvor ekonomskog i socijalnog
blagostanja


Jean-Pierre Troy, direktor ECO-
FOR-a u Parizu i glavni inženjer Ministarstva
poljoprivrede i ribarstva Francuske:


Novi izazovi za šumarsku biologiju
i ekologiju u ranom 21. stoljeću


Ross S. Whaley, predsjenik Državnog
sveučilišta New York, Koledž za
okolišnu znanost i šumarstvo:


Razvoj istraživanja i tehnologije
za potraj no šumarstvo


Gurmit Singh K. S., izvršni direktor
Centra za okoliš, tehnolgiju i razvoj


u Maleziji:


Nacionalne državne organizacije
(NGPs) i šumarstvo: dinamičke interakcije.


Na subplenarnim zasjedanjima
obradit će se dostignuća i izazovi šumarskih
istraživanja. Pri tom će se raspraviti
slijedeće teme:


* Ekološko upravljanje i ekobalansi
* Biološke različitosti šumskih ekosustava
* Istraživanja u promjenljivim vremenima
* Globalne promjene
* Gospodarstva u tranziciji
* Uporaba šumskih resursa
Navedene teme obradit će se u dvadeset
naručenih referata i raspravama o
tim referatima.


Na interdivizijskim zasjedanjima
obradit će se uloga znanstvenih istraživanja.
Na trinaest zasjedanja raspravit
će se slijedeće teme:


* Posljedice promjena bioloških različitosti
* Oblikovanje šuma u složenom
okruženju
* Vitalnost i stabilnost šumskih ekosustava
-utjecaj stresova na šumu
- gospodarenje šumom koja je pretrpila
stres u cilju postizanja njene vitalnosti
i stabilnosti
* Tropske i subtropske suhe šume
* Integriranje društvenih znanosti u
prirodne resurse
* Borealne šume
* Šumarska znanstvena istraživanja
poslije UNCSD (United Nations Commission
on Sustainable Development).
Komisija je predvidjela da će tijekom
proljeća 1995. godine definirati smjernice
i načine budućih znanstvenih istraživanja
u cilju potrajnog razvoja šumarstva.
Taj zadatak komisija namjerava
obaviti u suradnji sa IUFRO-om i drugim
organizacijama.


* Potrebni podaci za donošenje
odluka
* Tehnologije sklone okolišu
* Vrhovi stabala kao industrijska sirovina.
U sklopu navedenih tema obradit će
se uloga znanstvenih istraživanja u šumarstvu
putem izlaganja oko 60 naručenih
referata i rasprave o tim referatima.


Šest plenarnih zasjedanja organizirat
će sljedeće divizije IUFRO:
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Prva divizija


Šumarski okoliš i silvikultura


Druga divizija


Fiziologija, genetika i zaštita šuma


Treća divizija


Šumarski radovi i tehnike


Četvrta divizija


Inventarizacija, prirast, prihod,
kvantitativne i gospodarske znanosti


Peta divizija


Šumski proizvodi


Šesta divizija


Socijalne, ekonomske, informatičke
i političke znanosti.


Na divizijskim sjednicama raspravit
će se izvješća o radu divizija u razdoblju
između XIX. i XX. kongresa IU


FRO, proučit će se prijedlozi i usvojiti
programi rada divizija u idućih pet godina,
raspraviti prijedlozi i izabrati nova
rukovodstva divizija i njihovih organizacijskih
jedinica.


Tijekom kongresnog tjedna održat
će se 227 sjednica sekcija, projektnih i
radnih grupa IUFRO. Na tim sjednicama
će istraživači iz užih specijalnosti
održati oko 1500 znanstvenih referata.
Na posebnim sjednicama će navedene
organizacijske jedinice utvrditi planove
međunarodnih simpozija u razdoblju
između XX. i XXI. svjetskog kongresa,
te predložiti nova rukovodstva organizacijskih
jedinica za navedeno razdoblje.


Pored pripremljenih simpozija po
pojedinim specijalnostima, plenarnih
rasprava o globalnim temema i strate-


OSTALE STRUČNE I ZNANSTVENE AKTIVNOSTI PRIGODOM XX.


Svjetski kongres IUFRO je prilika
da se organizira i održi niz drugih aktivnosti
znanstvene i stručne naravi. U
povodu predstojećeg Kongresa predviđaju
se sljedeće aktivnosti:


Međunarodni savjet IUFRO održat
će dvije sjednice tijekom kongresnog
tjedna. Na tim sjednicama raspravit će
se organizacijska struktura IUFRO i
eventualne potrebe promjena Statuta
IUFRO. Izabrat će se novi predsjednik
IUFRO, Izvršni odbor IUFRO, koordinatori
divizija, te potvrditi izbor rukovodećih
tijela svih organizacijskih jedinica
IUFRO. Raspravit će se i donijeti
odluka o načinu financiranja aktivnosti
IUFRO. Donijet će se odluke o nagradama
mladih istraživača i priznanjima
istaknutim znanstvenicima seniorima.
Donijet će se deklaracija i preporuke


XX. svjetskog kongresa IUFRO na temelju
znanstvenih referata i rasprava
održanih na Kongresu. Donijet će se
odluka gdje će se i kada održati sljedeći
svjetski kongres IUFRO.
Prije Kongresa IUFRO održat će se
dvije znanstvene radionice od 31. srpnja
do 4. kolovoza 1995. godine za
ograničeni broj sudionika. Teme rasprava
na tim skupovima bit će:


* Planiranje i organizacija znanstvenih
istraživanja
* Šumarska istraživanja u aridnim
područjima.
U tijeku kongresnog tjedna organizirat
će se poludnevna znanstvena ekskurzija
u blizini Tampere za sve sudionike
Kongresa. Ekskurzija će omogućiti
znanstvenicima i pratećim osobama
razgledanje finskog šumarstva. Prigodom
posjete finskoj farmi upoznat će se
mala šumarska farma — u svijetu jedinstven
oblik šumarstva koji je uobičajen
u Skandinaviji.Program također uključuje
tehnologiju iskorišćivanja šuma i
šumarsku industriju. Ta ekskurzija je
prilika da se vide finska tradicija, kultura
i lijepa jezera.


Tijekom kongresnog tjedna bit će
otvorena izložba znanstvenih knjiga i
publikacija, te opreme za istraživanje iz
područja šumarstva.


Domaćini su pripremili program za
18 poslijekongresnih znanstvenih ekskurzija
koje će se održati na području
Finske, Švedske, Norveške, Danske,
Rusije, Estonije, Latvije i Litvanije. Teme
pojedinih ekskurzija su sljedeće:


1. Višenamjensko šumarstvo u jugozapadnom
arhipelagu Finske
2. Šumarstvo u jezerskom području
Pirkanmaa
3. Pridobivanje drva i šumska industrija
u Finskoj
4. Mehanička prerada drva i njeni
proizvodi
5. Šumarstvo na tresetnim područjima
giji znanstvenih istraživanja u šumarstvu
- na kongresu će znanstvenici pokazati
i obrazlagati pripremljene postere.
Očekuje se da će se izložiti nekoliko
stotina postera u posebnim terminima.


Organizacijski odbor za pripreme
Kongresa u suradnji s Izvršnim odborom
IUFRO odlučio je da se ne tiskaju
zbornici cijelih referata. Pored općih informacija
o Kongresu, u zbornicima će
se objaviti sažeci naručenih referata i
postera s imenima i adresama autora. U
zbornicima će se zatim objaviti imena
i adrese autora te naslovi dragovoljnih
referata. Navedeni materijali bit će pohranjeni
u bazi podataka Stalnog tajništva
IUFRO u Beču i dostupni svim istraživačima
putem pretraživanja uz pomoć
računala.


SVJETSKOG KONGRESA IUFRO


6. Inventarizacija šuma i šumarstvo
malih farmi
7. Genetski resursi i šumski reprodukcijski
materijal
8. Šumarstvo i konzerviranje prirode
jezera Saimaa
9. Istraživanje šumskog okoliša i
šumarstvo od obalnog dizanja tla do
vododjelnica istočne regije
10. Šumarstvo i šumarska istraživanja
sjeverno od Polarnog kruga
11. Zaštita i višenamjensko korištenje
prirodnih resursa u Finskom Laplandu
12. Uređivanje šuma listača za višenamjensku
uporabu
13. Šumarstvo i razvoj sela u nordijskim
zemljama
14. Šumarstvo i biološke raznolikosti
15. Kružna ekskurzija kroz finski
Lapland i sjeveroistočnu Norvešku do
Kola Peninsula
16. Finsko-ruska suradnja u šumarstvu
i šumarskim znanostima u Kareliji
17. Šumarska ekskurzija u St. Petersburgu
18. Šumarstvo u promjenljivim socioekonomskim
uvjetima baltičkih zemalja.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 61     <-- 61 -->        PDF

SUDJELOVANJE ZNANSTVENIKA IZ HRVATSKE NA XX. SVJETSKOM KONGRESU IUFRO


Za sudjelovanje na XX. svjetskom
kongresu IUFRO u Finskoj priprema se
oko 25 znanstvenika iz područja šumarstva
i prerade drva Hrvatske. Glede dosadašnjih
doprinosa Hrvatske u međunarodnim
aktivnostima IUFRO, na
predstojećem Kongresu očekuje se značajan
doprinos znanstvenih institucija i
istraživača iz naše zemlje. Znanstvenici
koji su izabrani na različite funkcije
u organizaciji IUFRO, već aktivno rade
na pripremama predstojećeg Kongresa.
Njihove su zadaće da sudjeluju
u radu Kongresa kao moderatori sesija
pojedinih radnih tijela, rukovoditelji organizacijskih
jedinica, zastupnici Hrvatske
u radu Međunarodnog savjeta, te
kao izlagači svojih znanstvenih referata.


Istraživači iz Hrvatske pripremili su
slijedeće znanstvene referate za predstojeći
Kongres:


Borzan, Ž., Indžojtić, M., Guttenberger,
H.:


Istraživanje standardizacije kariotipa
gimnosperma na primjeru Picea
omorica


Borzan, Ž., Indžojtić, M., Vidaković,
M.:


Pokusne plohe nekih familija dvoigličavih
borova u Hrvatskoj


Kristinić, A., Trinajstić, I., Gračan,
J., Franjić, J., Kajba, D., Britvec, M.:


Genetska izdiferenciranost lokalnih
populacija hrasta lužnjaka (Quercus
robur L.) u Republici Hrvatskoj


Benko, M., Lukić, N., Szirovicza,
L.:


Utjecaj odnosa visina osvijetljenog
dijela krošnje stabla hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.) dobivenog
terestričkom i fotogrametrijskom izmjerom
na totalnu visinu stabla


Gradečki, M., Poštenjak, K., Topolovec,
V.:


Odnos između osutosti krošanja
jele i smreke i kvalitativnih svojstava
sjemena na području Uprave šuma
Delnice


Poštenjak, K.:


Namjensko vrednovanje šuma na
kršu Šumarije Imotski


Sever, S.:


Neka iskustva u pokušaju definiranja
strategije u eksploataciji šuma
Hrvatske, zemlje u tranziciji


Goglia, V:


Utjecajni parametri na razinu vibracija
motornih lančanih pila


Goglia, V., Beljo, R.:


Lateralno gibanje lista tračne pile
i snaga vlastitih otpora u zavisnosti
o sili zatezanja


Horvat, D.:


Određivanje sabijan ja tla — mjerenje
konusnim penetrometrom s rotacijskom
pločom


Horvat, D., Sever, S.:


Neke značajke skidera za prorede
u brdskim sastojinama


Horvat, D., Sever, S.:


Rotacijska sitnilica — stroj za
mehaniziranje radova na osnutku i
njezi sastojina


Goglia, V., Horvat, D., Risović, S.,
sever, S.:


Prošlost i sadašnjost korištenja
šumske biomase u Hrvatskoj


Lukić, N., Segotić, K.:


Mogućnost primjene matematičkog
modeliranja u višenamjenskom
gospodarenju šumama


Hitrec, V.:


Stohastika u znanstvenim istraživanjima
— poteškoće, zablude, opasnosti


Tomanić, S.:


Izbor predmeta istraživanja šumskih
radova


Glavaš, M., Diminić, D.:


Štete na mediteranskim borovima
u Hrvatskoj uzrokovane gljivom
Elytroderma torres-juanii Diamandis
et Minter


Hrašovec, B., Margaletić, J.:


Štetnici sjemena i njihov utjecaj


na probleme obnove šuma u Hrvatskoj


Komlenović, N., Rastovski, P.:


Koncentracija sumpora u iglicama
crnog bora (Pinus nigra Arn.) u
zapadnoj Hrvatskoj


Matić, S., Oršanić, M., Anić, L.:


Neka obilježja i problemi u svezi
prebornih šuma jele (Abies alba Mill.)
u Hrvatskoj


Kušan, V.:
Pristup daljinskim istraživanjima
i GIS-u u šumarstvu Hrvatske


Raguž, D., Grubešić, M.:


Mogućnosti lovnog gospodarenja
u Hrvatskoj
Krpan, A. P. B.:
Problemi privlačenja drva u nizinskim
šumama Hrvatske
Seletković, Z., Tikvić, I.:
Oštećenje različitih šumskih ekosustava
u Hrvatskoj.


Navedni popis referata vjerojatno će
se proširiti s prilozima koje su naši
znanstvenici pripremili samostalno u
inozemstvu ili u suradnji s istraživačima
iz inozemstva. O tim prilozima dobit
ćemo informacije na Kongresu ili
poslije u kongresnim zbornicima.


Svaki svjetski kongres IUFRO je
prilika za stjecanje novih prijatelja i
osvježavanje postojećih prijateljstava.
To su prilike za neposrednu razmjenu
i stjecanje novih znanja. Na tim skupovima
vrši se međunarodna valorizacija
znanstvenih dostignuća. Svjetski kongresi
IUFRO su prilike da sudjelujemo
u sagledavanju globalnih pitanja šumarstva
i određivanju strategije znanstvenih
istraživanja u šumarstvu. Sva ta saznanja
koristit će istraživačima, znanstvenim
instutucijama i investitorima
pri planiranju znanstvenih istraživanja,
utvrđivanju prioriteta u valorizaciji
predmeta istraživanja. Konačno, to su
prilike za međunarodnu afirmaciju šumarskih
znanosti svake zemlje.


Prof. dr. se. Simeun Tomanić,
Član Međunarodnog savjeta IUFRO