DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 52     <-- 52 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


PROSLAVA 100. OBLJETNICE RADA
INSTITUTA ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA


Francuska revolucija 1792. godine
zadala je odlučujuči udarac feudalnom
sustavu te javni život postupno od malog
broja feudalca prelazi na širi krug,
sve do cijeloga naroda. Tako se u Hrvatskoj
na gospodarskom području osniva
1842. godine Hrvatsko-slavonsko gospodarsko
društvo, djeluje Ilirski pokret,
osnovana je Akademija znanosti i umjetnosti
- današnja HAZU itd. Tako se u
našem stolječu nižu stogodišnjice djelovanja
raznih ustanova i društava. Jedna
sa stogodišnjim radom je i Institut za
jadranske kulture i melioraciju krša u
Splitu. Danas suvremena organizacija za
unapređenje primarne biljne i životinjske
proizvodnje koja je počela s radom
1894. godine kao C. K. KEMIČKO-GOSPODARSTVENA
POKUŠAJNA POSTAJA
U SPLITU. Proslava te stogodišnjice
proslavljena je u Splitu od 12.
do 14. listopada 1994. godine.


Proslava se sastojala od:


- Skupa znanstvenika "100. obljetnica
znanstveno-istraživačkog rada poljodjelsko-
prehrambenog sustava i šumarstva
mediterana R. HRVATSKE",
- Svečane akademije i
- izdavanjem dviju knjiga - Kronika
Instituta za jadranske kulture i melioraciju
krša te Znanstvene edicije djelatnika
Instituta posljednjih pet godina (1989
- 1993.)
SKUP ZNANSTVENIKA


Skup znanstvenika "100. obljetnica
znanstveno-istraživačkog rada poljodjelsko-
prehrambenog sustava i šumar


" O rezultatima istraživanja s tog područja
dr. Topic najavio je poseban prikaz za
Šumarski list.


stva mediterana R. Hrvatske" održanje


12. i 13. listopada 1994. godine. Izloženo
je 48 referata raspoređenih u tri skupine:
s opčom tematikom pet referata, s
područja poljodjelstva 26 te s područja
šumarstva 17. Za pojedini referat u prvoj
skupini određeno je vrijeme od 20 minuta
a za ostale dvije 10 minuta.
Teme referata prve skupine su:


- Ekološka obilježja mediteranskog
područja Republike hrvatske - Dr. se.
Vlado Topič,
- Strukturne promjene poljoprivrede
i sela dalmacije u posljednjih sto godina
- Prof. dr. se. Josip D e f i 1 i p p i s,
- Mediteranska komponenta i razvoj
strategije poljoprivrede i ribarstva hrvatske
- Prof. dr. se. Želimir Pašalić,
- Istraživanja u šumarskom sustavu
mediterana Republike Hrvatske - Prof,
dr. se. Sime Meštrovič i Prof. dr. se.
Milan Glavaš,
- Znanstveno istraživačka djelatnost,
uloga i značaj za daljnji razvoj poljodjelskog
prehrambenog sustava mediterana
Republike Hrvatske - Prof. dr.
se. Petar Maleš.
Iz druge skupine navodimo referate
Dr. se. Stipe Radinoviča Poljoprvredno
zemljište Dalmacije u posljednjih sto godina
dok je tema pretežnog dijela ostalih
referata bila s područja maslinarstva
i voćarstva.


S područja šumarstva izdvajamo referate:


- Podizanje, njega i obnova šuma kao
temeljni preduvjet ekološkog, društvenog
i gospodarskog napretka Mediterana
- Prof. dr. se. Slavko Matič sa mr.
se. Milanom Oršaničem i dipl. inž.
Igorom A n i ć e m,
- Perspektive razvoja preradbe drva
u mediteranskom području Hrvatske prof.
dr. se. Mladen Figurič,
- Utjecaj šumske vegetacije na suzbijanje
erozije u bujičnim slivovima
mediteranskog područja Hrvatske - Dr.
se. Vlado Topič"
Od 48 referata jedino su u ovoj skupini
dva koja se odnose i na stočarstvo.
To su:


- Uzgoj muflona u Mediteranu - alternativa
za stočarstvo - Prof. dr. se. Diminik
Raguž i mr. se. Marijan Grubešič
i
- Pregled biljnih zajednica mediteranskog
područja južne Hrvatske i njihova
uloga u razvoju stočarstva - Mr.
se. Drago Dumančič i Mr. se. Jozo
Rogošič.
SVEČANA AKADEMIJA


Svečana akademija s domjenkom
održana je u splitskom Hrvatskom narodnom
kazalištu.


Akademiju je otvorio i pozdravio nazočne
ravnatelj Instituta za jadranske
kulture i melioraciju krša Prof. dr. Petar
Maleš, a potom su slijedili pozdravi.
Prvi je pozdravio slavljenika Prof. dr.
Branko Jeren, ministar znanosti i tehnologije
u ime pokrovitelja proslave dr.
Franje Tuđmana, predsjednika Republike
Hrvatske kao njegov osobni izaslanik
a slijedili su: AntePuljiča u ime
Ministarstva poljoprivrede i šumarstva,
Herbersta Etz-a, izaslanika Ministra
poljoprivrede Republike Austrije, LeopoldaMelichar-
a, ravnatelj a Kulturnog
instituta Republike Austrije, Krune
Peronj e, splitsko-dalmatinskog župana,
Petra Slapničara, rektora Sveučilišta
u Solitu, Prof. dr. Slavka Matica,
dekana Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu i brojnih drugih. Brojne če
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 53     <-- 53 -->        PDF

stitke upućene su i brzojavno počevši
od predsjednika Sabora dr-a Nedeljka
Mihanovića do mnogih suradnika te instituta
iz inozemstva.


Gradonačelnik Splita mr. Nikola
Grabić uz pozdrav uručio je ravnatelju
Instituta dr P. Malešu zlatnu plaketu


Grb grada Splita, koju je dodijelila Komisija
za javna priznanja grada Splita.
Zatim su slijedile podjele nagrada djelatnicima
koji su u Institutu radili neprekidno
30 i više godina. Na čelu je
nestor Ante Jelavić , a slijede Andrija
Tambača,KaticaGligo,MarijaZni


darčić, Ante Gazzari, Josip Defilippis,
Petar Maleš i Nikola
Mladar.


Akademija je završila koncertom
opernog ansambla splitske opere i domjenkom
na kojem su predstavljene navedene
knjige.


KRONIKA INSTITUTA ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA


Predgovor ovoj knjizi napisao je
Prof. dr. Branko Jeren, ministar znanosti
i tehnologije, a slijedi ga uvodni članak
pod naslovom "Uvjeti i razvoj 100
godišnjeg neprekidnog biotehnološkog
znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom
dijelu Mediterana". Oba teksta
objavljena su i na engleskom jeziku.


Slijede prikazi:


I. Kronika Instituta od osnivanja
1894. do 1994. godine
II. Rukovoditelji
III. Djelatnost Zavoda pri Institutu
IV. Popis znanstveno stručnih djelatnika
Instituta od osnivanja do 1994. godine
V. Popis radova djelatnika Instituta
od 1894. do 1993. godine.
Ad Kronika


Iz Kronike saznajemo, daje "popularizaciju
poljodjelskih znanja na podru


čju Dalmacije u drugoj polovici osamnaestog
stoljeća vršila Venecija i to preko
"akademija" za promicanje pojedinih
gospodarskih aktivnosti. Godine
1767. osniva se prva akademija u Splitu
pod imenom "Societa economica de
Spalato" koja se osim poljodjelstvom
bavila i pitanjima obrta, trgovine i ribarstva".
Dvadeset godina kasnije tj.
1787. Vencija osniva sličnu akademiju
u Zadru, a 1788. godine i u Kaštel Lukšiću,
dakle u neposrednoj blizini Splita.


Propašću Venecije 1797. godine prestaju
s radom i Akademije i do sedamdesetih
godina XIX. stoljeća prosvjećivanje
pučanstva prepušteno je "privatnoj
inicijativi i pojedinaca, koja se ogleda
u osnivanju niza "gospodarskih društava"
diljem Dalmacije. Dalmacija sve
do 1918. godine bila je pokrajina austrijske
pole dvojne, Austro-ugarske monarhije
s pokrajinskom upravom pod


nazivom C. K. carskog namjesništva.
Kada je 1868. godine u Beču osnovano
Ministarstvo poljodjelstva, u djelokrugu
kojeg bilo je i šumarstvo te služba
uređivanja bujica, pri pokrajinskim
upravama imenovani su i poljodjelski i
šumarski nadzornici. Godine 1874. za
terenski rad imenovan je i prvi poljodjelski
učitelj, a njihov se broj do 1895.
godine povisio na šest. Tih godina uviđa
se, da bi za "bavljenje znanstvenom
problematikom poljodjelstva ovog područja"
trebalo osnovati posebnu instituciju,
stoje uslijedilo 1894. godine. Te
godine dekretom od 1. srpnja Ministarstvo
poljodjelstva u Beču osniva C. K.
Kemičko-gospodarstvenu pokušajnu
postaju u Splitu21, koja 15. srpnja 1895.
godine dobiva i prvi Statut. Statutom je
određeno"unaprijediti dalmatinsko poljodjelstvo,
posebno one grane proizvodnje
koje imaju naročitu važnost, pogotovo
vinogradarstvo, maslinarstvo i
uzgoj svilene bube, putem rigorozno
sprovađanih znanstvenih ispitivanja, kemijskih
i mikroskopskih analiza ... izučavati
bolesti kulturnog bilja u Dalmaciji
i načine efikanse zaštite, analizirati
i kontrolirati krmu; popularizirati putem
predavanja i štampe rezultate istraživanja,
obučiti obrazovanije gospodare u
agrokemijske analize posebno one iz
enokemije, davati savjete i uputstva zainteresiranom
poljodjelcima, analizirati
i izdavati dokumente o sastavu i tehnološkoj
ispravnosti svih proizvoda poljodjelstva"
(str. 2).


Kako vidimo, u Statutu se ne navodi
stočarstvo, a o unapređenju stočarstva
nema podataka ni kasnije. Stoga je
pedesetih godina, tada inženjer, Defilip


21C. K. znači carski kraljevski, jer je vla


Prof. dr. Branko Jeren, ministar i izaslanik Predsjednika Republike dr. Franje Tuđmana dar bio car austrijski a kralj ugarsko-hrvatčestitka
slavljeniku ski.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 54     <-- 54 -->        PDF

pis s čuđenjem zaključio, da se stočarstvo
nalazi u programu Srednje šumarske
škole za krš u Splitu, gdje je poseban
predmet bio "Kraški pašnjaci", u kojem
je obrađivano općenito stočarstvo,
stoka kraškog područja i melioracija kraških
pašnjaka. Melioracija kraških pašnjaka
bila je i jedna od zadaća Uprave
za pošumljavanje i meioraciju krša.31


Tijekom vremena "pokušajna postaja"
mijenja nazive, a od 1964. godine
djeluje pod nazivom INSTITUT ZA JADRANSKE
KULTURE I MELIORACIJU
KRŠA, a dotadašnja djelatnost
proširena je i na problematiku erozije tla
i melioracije.


U jubilarnoj godini djelatnost Instituta
podijeljena je u devet Zavoda od kojih
je, osmi, Zavod za šumarstvo. Šumarstvo
je uključeno u djelatnost Instituta
1963. godine uključivanjem Šumsko-
pokusne postaje u Splitu, kao ostatka
nekadašnjeg Saveznog instituta za
pošumljavanje i melioraciju krša. Naime,
nakon stoje sredinom 1950. godine
ukinut Savezni institut za pošumljavanje
i melioraciju krša, njegovu je
djelatnost preuzeo novoosnovani Institut
za eksperimentalno šumarstvo u okviru
JAZU. Kada se i ovaj Institut 1957. godine
morao ukinuti stanice u Rijeci i u
Splitu preuzima Institut za šumarska i
lovna istraživanja u Zagrebu u kojem te
stanice ostaju do 1962. godine. Stoga je
netočan navod u ovoj Kronici (str. 60)
da je Institut za šumarska istraživanja
Hrvatske 1962. godine rasformiran. Institut
nije rasformiran samo je "odbačena"
njegova jedinica u Splitu kao jedinica
specijalizirana za krš.


Ad Popis znanstvenih stručnih
djelatnika


Popis sadrži 124 djelatnika navedenih
kronološkim redom tj. po godinama
nastupa rada u Institutu. Kako su u popis
unijeti i oni koji nisu bili neposredno
zaposleni u Instututu ali su bili u ustanovama
od kojih je djelatnost ili dio preuzeo
Institut nalazi se i 14 šumara. To
su:


Cvek, Stanko 1948 - 1950.


11 O tim ustanovama kao i o Institutu za
pošumljavanje i melioraciju krša vidi Šum.
Iistl979.br. 1-3.


Sudionici svečane akademije u Hrvatskom narodnom kazalištu za vrijeme sviranja hrvatske


himne.


Horvat, August 1948 -1957.
Premužić, Ante 1948-1950.
Gračanin, Zlatko 1949-1957.
Jedlowski, Dušan 1949-1977.


Klunić, Mirko 1949-1950.
Pavelić, Jure 1949-1951.
Regent, Boris 1949-1957.
Tregubov, Vlado 1949-1950.
Jovančević,


Milorad 1950-1957.
Plesa, Vinko 1950-1955.
Vrdoljak, Žarko 1950-1961.
Topić, Vladimir 1971 Rogošić,
Jozo 1990


Šumarsku naobrazbu imaju i Petar
Maleš, upravitelj Instituta i Nikola Mladar.
Oni su završili Srednju šumarsku
školu za krš u Splitu a potom, kao stipendisti,
završili Poljoprivredni fakultet.


U Popisu obranjenih doktorskih disertacija
od 1965. do 1990. od ukupno
11 dvije su šumarske: D.Jedlovvskog
Venecija i šumarstvo Dalmacije 1975.
godine i V. Topić a Upotrebljivost nekih
autohtonih i alohtonih šumskih vrsta
kod pošumljavanja submediteranskog
krškog područja Dalmacije 1989. godine.


Ad Popis radova


Popis radova, znanstvenih i stručnih,
sadrži i djelatnike Saveznog instituta za
pošumljavanje i melioraciju krša, jer se
Institut za jadranske kulture i meliora


ciju krša smatra za šumarstvo nasljednikom
navedenog Saveznog instituta.
Korisna je zamisao da se taj popis podijeli
u više razdoblja, jer je time olakšano
uočavanje načina rada Instituta kroz
određeno vrijeme, tj. koliko je bio zauzet
radom kao kontrolna institucija, a koliko
je bio usmjeren na istraživački rad
i otvoren prema javnosti. Popis radova
podijeljen je na tri razdoblja: od osnivanja
do 1925. godine tj. do godine u
kojoj rješenjem Ministarstva poljoprivrede
u Beogradu od 7. svibnja dobiva
naziv POLJOPRIVREDNA OGLEDNA
I KONTROLNA STANICA s proširenim
djelovanjem;4´ drugo razdoblje
traje od 1925. do 1945. a treće od 1948.
do 1993. godine. Između 1945. i 1948.
godine nije bilo ni jednog objavljenog
rada.


Popis sadrži 772 naslova; u razdoblju
1894 - 1925. 25 od četiri autora, a u
razdoblju od 1925. do 1945. godine 60
radova od 12 autora time da su 22 rada
autora A. Gazzarija, kemičara, a 23 rada
P. Novaka, entomologa. U broju radova
od 1948. g. sadržani su i značajniji
elaborati kao npr. prilozi urbanističkim
planovima, perspektivnim i dr. Radovi
šumara nalaze se u zadnjem razdoblju
tj. od 1948. godine. K popisu ra


4) U srpskoj terminologiji za riječ "pokusni"
uptrebljava se "ogledni, (v. Drobnjak:
Razlikovni rječnik)
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 55     <-- 55 -->        PDF

dova šumara treba dodatiiVrdoljak,
Ž.: Prilog poznavanju šumske vegetacije
Biokova. Acta Biocovica, Makarska
1983. Vol. II. str. 247 - 282.


U tom radu objavljeni su rezultati istraživanja
vegetacije Biokova Saveznog
instituta za pošumljavanje i melioraciju
krša u okviru teme "regresija i progresija
šumske vegetacije i tala na kršu."


Ad Znanstvene edicije


Publikacija Znanstvene edicije djelatnika
Instituta posljednjih pet godina
rada (1989- 1993) sadrži:


I. Tri izvorna rada devet autora o rezultatima
višegodišnjeg praćenja leta
maslinine muhe, djelotvornost botricida
na sivu plijesan vinove loze i njihovi
ostaci u moštu te Numerička klasifikacija
tala: eksperiment s podacima o
terra rossi Dalmacije.
II. Izvodi iz objavljenih znanstvenih
radova u časopisima donosi 16 radova
(27 autora). Šumarstvo je zastupano s
radom V. Topića : Gospodarenje
krškim šumama namijenjenim stočarstvu,
objavljenom 1993. godine u Glasniku
za šumske pokuse, Posebna izdanja
4.
III. Radovi izneseni na znanstvenim
skupovima i objavljeni u zbornicima. Na
popisuje 14 radova 19 autora. Šumarstvo
je zastupano s tri rada:
V. Topic: Otjecanje i erozioni gubici
u slivu Suvaje u zavisnosti od načina
korištenja zemljišta, referat održan na


X. Svjetskom šumarskom kongresu u
Parizu 1991.
J. Rogošič: i M. Kneževič:
Utvrđivanje gospodarske vrijednosti
najvažnijih vrsta "makije" (mediteransko
područje Hrvatske) sa skupa FAO,
Europske podsekcije za pašnjake i krmiva,
Chania 1993.
J. Rogošič: Popis i procjena gospodarske
vrijednosti zajednica gariga
na otoku Visu, južna Hrvatska. Referat
izložen na III. sjeveroameričkoj agrošumarskoj
konferenciji, Iowa, državno
sveučilište Ames, 1993.
Jedno pitanje. Zar autori tih tema ne
misle da rezultati njihovih istraživanja
ne zanimaju i šire šumarske krugove, što
če im biti omogučeno ako se objave i u
Šumarskom listu!


IV. Izvodi iz magistarskih radova,
njih sedam od kojih je jedan i J. Rogošič
a: Utvrđivanje gospodarske vrijednosti
najvažnijih biljnih vrsta gariga i
makije eumediteranskog područja Srednje
Dalmacije.
V. Izvodi iz doktorskih disertacija,
njih dvije od kojih jei V.Topiča: Upotrebljivost
nekih autoktonih i aloktonih
šumarskih vrsta kod pošumljavanja submediteranskog
krškog područja Dalmacije.
O toj temi objavio je Topič u Šumarskom
listu 1990. godine u člancima
Prirast nekih vrsta četinjača na submediteranskom
krškom području Dalmacije
(str. 441) i, u zajednici s B. Milo-
šem, Sušenje pinija (Pinus pinea L.) u
drvoredima na području Splita (str. 273).


VI. Izvodi iz tiskanih knjiga, dvije:
J. Defilippis: Obitelj ska gospodarska
Hrvatska i P. Maleš: istraživanja populacije
sorte plavac mali u cilju utvrđivanja
porijekla i zemljopisne rasprostranjenosti,
koju su dalmatinci - iseljenici
prenijeli u Kaliforniju gdje vrlo dobro
uspijeva i rodi kvalitetnim grožđem.
Završavajući ovaj prikaz o znalačkoj
organiziranoj proslavi stotinu godina
rada današnjeg Instituta za jadranske
kulture i melioraciju krša ne smije se mimoići
činjenica da je Institutu omogućio
nastavak rada na problematici šumarstva
i melioraciji krša započet još za
vrijeme rada Saveznog instituta za pošumljavanje
i melioraciju krša u Splitu.
Omogućio, jer je, 1962. godine, u svoj
sastav uključio i Šumsko-pokusnu postaju
u Splitu bez osiguranih materijalnih
sredstava za njezin rad. Potsjetimo
se, daje tada direktor Instituta bio inž.
Andrija Tambača, a u Šumsko-pokusnoj
postaji dva šumara - inž. Duško J e dlowski
i inž. Žarko Vrdoljak.


Kronici je dodana "zahvala institucijama
i organizacijama koje su novčano
potpomogli obilježavanje 100. godišnjice
Instituta za jadranske kulture i melioraciju
krša, Split". Među 30 organizacija
su i J. P. Hrvatske šume d.o. Zagreb
te Šumarski institut Jastrebarsko.


Oskar Piškorić