DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 581.9 (Quercus ilex L.) (497.13) Šumarski list br. 7—8, CXIX (1995), 223—226


SINTAKSONOMSKA ISTRAŽIVANJA ŠUMA CRNIKE (Quercus ilex L.)
U ISTOČNOJ ISTRI (HRVATSKA)*


SYNTAXONOMICAL INVESTIGATIONS OF HOLM OAK (Quercus ilex L.) FORESTS
IN EAST ISTRIA (CROATIA)


Ivo TRINAJSTIĆ**


SAŽETAK: Opća rasprostranjenost crnike (Quercus ilex L.) na čitavom
području Istre dobro je proučena, ali su najnovija fitocenološka istraživanja
pokazala da šume koje izgrađuje crnika u pojedinim dijelovima Istre nisu u
sintaksonomskom smislu još u potpunosti poznate. Tako je ustanovljeno da
šumske sastojine crnike u istočnom dijelu Istre, na potezu od Brestove na jugu
do Mošćeničke Drage na sjeveru pripadaju posebnoj subasocijaciji crnikinih
šuma - Orno-Quercetum ilicis cotinetosum. Taje zajednica dosad bila
poznata jedino iz okolice Trsta u Italiji i ušća rijeke Mirne u Hrvatskoj.


Ključne riječi: Šume crnike (Quercus ilex L.), Istra (Hrvatska)


UVOD


Crnika ili česmina -Quercus ilex L. ima značajnu toplica, Buzeta, Tunela Učka i drugdje, ali se tu razviulogu
u biljnom pokrovu Istre. Na temelju sustavnih isja
jedino u pukotinama i na policama okomitih stijena
traživanja tijekom dugog razdoblja, opća rasprostrajužne
ili jugozapadne ekspozicije i izgrađuje šumske sanjenost
crnike u Istri danas nam je dobro poznata (usp. stojine.


Anić 1945, 1958, Horvati ć 1963, Šegulja 1967, 0 fitocenološkim značajkama istarskih šuma crni


1970, Trinajsti ć i Šugar 1976, Suga r 1983, ke ima znatno manje podataka. Svakako najviše poda1984).
Crnika u priobalnom dijelu Istre izgrađuje šum


taka o šumama crnike u Istri donosi Horvati ć (1963),
ske sastojine koje u dijelu od Plominskog zaljeva na


koji iz dijelova južne Istre i otoka Velikog Brijuna
istoku do Limskog kanala na zapadu tvore uži ili širi,


objavljuje 9 fitocenoloških snimaka. Navedene sastoskoro
kontinuirani pojas vazdazelene šumske vegeta


jine u sintaksonomskom smislu pripadaju asocijaciji
cije. Orno-Quercetum ilicis. Nešto kasnije Šegulja (1970)


Crnika mjestimično i sjevernije od Limskoga kanaproučava
istu zajednicu u širem području Labina (Lala
i Plominskog zaljeva izgrađuje, također, veće ili mabinštini),
ali tom prigodom ne objavljuje niti jednu finje
danas sačuvane sastojine šuma ili makije, koje su tocenološku snimku. Međutim, nešto ranije u magistaruglavnom
ograničene na zaštićene položaje strme istarskom
radu koji se nalazi u rukopisu bilježi Šegulja
ske obale, pa se tu vazdazelena vegetacija razvija eks-(1967) za područje Labinštine 13 fitocenoloških snimatrazonalno.
ka as. Orno-Quercetum ilicis.


Treba naglasiti da je crnika rasprostranjena i na Trinajstić i Šugar (1976) proučavaju šume
mnogo mjesta u unutrašnjosti Istre, npr. oko Istarskih crnike u njihovu graničnom dijelu oko Vrsara i ušća ri


jeke Mirne na zapadnoj obali Istre, gdje nalaze poseb


nu subasocijaciju Orno-Quercetum ilicis cotinetosum,


* Istraživanja su financirali JP "Hrvatske šume" i Ministarstvo
te objavljuju 10 fitocenoloških snimaka.


znanosti Republike Hrvatske
** Prof. dr. se. Ivo Trinajstić, Šumarski fakultet, HR-41000 Za1
Šugar (1983, 1984) spominje šume crnike u jugreb
žnim dijelovima Istre, ali opet bez fitocenoloških sni