DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 49     <-- 49 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


Uobičajilo se obilježavanje čak petogodišnjice
osnivanja i rada ustanova,
pa je tako i Uprava Nacionalnog parka
»Risnjak« obilježila 40-godišnjicu rada
(1953 — 1993) održavanjem znanstvenog
i stručnog savjetovanja u rujnu
1993. godine te izdavanje Zbornika radova
s tog skupa (Crni lug, 1994). Zbornik
je izdala Uprava Nacionalnog parka
uz potporu Ministarstva graditeljstva
i zaštite okoliša Republike Hrvatske —
Zavoda za zaštitu prirode (od 1995. godine
služba zaštite prirode djeluje u sklopu
Državnog zavoda za zaštitu kulturne
i prirodne baštine Republike Hrvatske).


Sadržaj zbornika:
Pozdravna riječ ministra Zlatka
Tomčića,


I. Malnar: Četrdeset godina NP »Risnjak
« (1953— 1993),
A) Vegetacijska istraživanja i kretanja
(sedam članaka i 16 autora)
B) Faunistička istraživanja (devet
članaka i 19 autora),
C) Ostala istraživanja (osam članaka
i 24 autora),
D) Zaključci savjetovanja,
E) Propaganda i popularizacija.
Karta biljnih zajednica Nacionalnog
parka Risnjak u mjerilu 1 : 25000 Prof,
dr. Ive Horvata.


Literaturu pojedinih članaka i sažetke
urednik Zbornika Alojzije Frković
odvojio je od pojedinih članaka i sakupio
na kraju knjige što je svrsishodno
posebno za ovu publikaciju.


Tekstovni dio dopunjen je sa 95 fotografija
i crteža, dijelom u boji a dijelom
u crnobijeloj tehnici, od 16 autora.
K ovom ilustrativnom materijalu urednik
je dodao i šest crteža V. Anderleta


ZBORNIK RADOVA
40 godina
Nacionalnog parka »RISNJAK«
1953 _ 1993.
Crni lug 1994.


objavljenih u knjizi D. Hirca: Gorski kotar
izdane 1898. godine, dakle prenose
nas unazad stotinjak godina.


VEGETACIJSKA ISTRAŽIVANJA
— članci:


Bertovič, S.: Vegetacijska kretanja
s osobitim obzirom na narodni park
»Risnjak» i Gorski kotar,


Kušan, V.: i sur.: Procjena oštećenosti
šuma u NP »Risnjak« fotointerpretacijom
infracrvenih kolornih aerosnimski,


P e 1 c e r, Z.: Vegetacij ska istraživanja
I. Horvata i suradnika u risnjačkosnježničkom
gorju i njihov značaj za
osnivanje NP »Risnjak«,


Poštenjak, K. i Gradečki, M.:
Stojbinske prilike šuma NP »Risnjak«,


Rauš, D. i sur.: Rezultati vegetacijskih
istraživanja na trajnim pokusnim
plohama NP »Risnjak«,


Segulja, N. i sur.: Prikaz stanja
istraženosti flore u NP »Risnjak«,
Tortič, M: Gljive u NP »Risnjak«.


FAUNISTIČKA ISTRAŽIVANJA
— članci:


Durbešić, P. i Vujčič —
Karlo, S.: Faunističko-ekološkaistraživanja
člankonožaca (Arthropoda),


Frković, A.: Dinamika brojnosti
tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus L.)
u NP »Risnjak« u razdoblju 1951 —
1993. g.,


Huber,D. iRoth, H.U.: Kretanje
smeđih medvjeda (Ursus arctos L.) u
Hrvatskoj s posebnim osvrtom na NP
»Risnjak«,


Jažić, B.: Izraženost podzemnih
kornjaša (Insecta, Coleoptera) Gorskog


kotara s posebnim osvrtom na šire područje
»NP Risnjak«,


Kučinić, M. i sur.: Izraženost faune
leptira (Insecta, Lepidoptera) Gorskog
kotara s posebnim osvrtom na šire
područje NP »Risnjak«,


Perović, F. i Kučinić, M.: Izraženost
faune Symphyta (Insecta, Hymenoptera)
Gorskog kotara s posebnim
osvrtom na šire područje NP »Risnjak«,


Raguž, D. i Malnar, [.: Jelenska
divljač u NP »Risnjak«,
Sušić, G. i surad.: Ornitofauna u
NP »Risnjak« i u užoj okolici,


Tvrtković, N.: Zoogeografske
osobitosti Gorskog kotara s obzirom na
faunu gmazova, vodozemaca i sitnih terestričkih
sisavaca.


Pod C — OSTALA ISTRAŽIVANJA
nalaze se članci:


Belušić, R. i sur.: Uspostava geografskog
i informacijskog sustava za NP
»Risnjak« kao dio programa zaštićenih
područja Hrvatske,


Bertovič, S.: Prilog ekologijskoprostornom
tumačenju i značajkama reljefa
i podneblja u Gorskom kotaru,


Božičević, S. i sur.: Hidrogeološke
karakteristike risnjačkog područja i
problematika zaštite njegovih voda,


Hrašovec, B. i sur.: Mikroklima
Viljske ponikve — kompjuterski model,
Lovrić, P. i sur.: Kartografski prikazi
područja Risnjaka,
Martinović, J. i sur.: Tla Nacionalnog
parka »Risnjak«,
Velnić , N.: Zaštita voda šireg
područja NP »Risnjak«,