DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 42     <-- 42 -->        PDF

BUDUĆI ZNANSTVENI SKUPOVI


ORGANIZATORI


HRVATSKA PANEUROPSKA UNIJA


POKRET PRIJATELJA PRIRODE »LIJEPA NAŠA«


GOETHE INSTITUT ZAGREB


HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO


HRVATSKO EKOLOŠKO DRUŠTVO


PREDSJEDNIŠTVO M. A. B. ZA HRVATSKU — UNESCO


Međunarodna konferencija:
ŠUMSKA I VODNA BOGATSTVA I RAZNOLIKOST FLORE I
FAUNE U EUROPI I HRVATSKOJ


Svakim danom sve više se postavlja pitanje pitke vode budući da se u
brojnim zemljama smanjuje njezina kakvoća i količina.. Ta pojava je u jakoj
svezi s količinom otpada, s promjenom klime i nestankom prirodnog billjnog
pokrivača.


Na ovoj konferenciji potrebno je raspraviti hidrološke prilike povezano
s vegetacijskim sastavom i raznolikošću flore i faune u ekosustavima
europskoga prostora.


Pitanje pitke vode moguće je rješavati interdisciplinarnim pristupom uz
međusobnu suradnju hidrologa, šumara, agronoma, biologa, kemičara,
urbanista, pravnika i dr. uz korištenje ekoloških zakonitosti prilikom sinteze
parametara.


Hrvatska još uvijek raspolaže s dovoljnim količinama pitke vode pa može
poslužiti kao model za rješavanje hidroloških problema kao i pitanja pitke
vode u Europi.


Vrijeme održavanja: 11. do 13. studenoga 1995.
Mjesto održavanja: GOETHE INSTITUT, Zagreb, Ulica grada Vukovara 64
Jezik: Engleski, njemački i hrvatski uz simultano prevođenje
Program: 11. i 13. studeni 1995.


Teme i predavači


Pozdrav i uvod u problematiku - Gospođa Ursula Schleicher
dopredsjednica Europskoga parlamenta i Odbora za zaštitu okoliša, prof. dr.
Mislav Ježić, dopredsjednik Paneuropske unije. prof. dr. Branimir Prpić,
Organizacijski odbor Konferencije


Riječ ministra poljoprivrede i šumarstva, ministra znanosti, ravnatelja
Državne uprave za vodoprivredu i ravnatelja Državne uprave za zaštitu
okoliša.


ULOGA ŠUMA U HIDROLOGIJI PROSTORA


ULOGA BUKOVIH I BUKOVO-JELOVIH ŠUMA U HIDROLOGIJI
PROSTORA SREDNJE EUROPE — Korpel Š. i Bublinec E., Zvolen,
Slovačka
UZGOJNI ZAHVATI KAO MJERA POBOLJŠANJA HIDROLOŠKE
FUNKCIJE ŠUME — Matić S., Zagreb, Hrvatska
UTJECAJ »UMIRANJA ŠUMA« I ŠUMSKIH POŽARA NA
HIDROLOŠKE PRILIKE U PROSTORU — Prpić B. i Jurjević P., Zagreb,


Hrvatska
HIDROLOŠKA FUNKCIJA BUKOVO-JELOVIH ŠUMA HRVATSKIH
DINARIDA — Selctković Z. i Tikvić I., Zagreb, Hrvatska
POVRŠINSKO OTJECANJE U SMREKOVIM STANIŠTIMA
GORSKOGA PODRUČJA SLOVAČKE — Madriak R„ Zvolen, Slovačka
VODNA BILANCA JEDNE SMREKOVEI JEDNE BUKOVE SASTOJINE
U GORJU ADLER — Kantor P., Brno, Češka
AKTUALNE PROMJENE ELEMENATA VODNOG REŽIMA U
NIZINSKIM ŠUMAMA POSAVINE I PODRAVINE U HRVATSKOJ —
Mayer B., Zagreb, Hrvatska
ŠTETNE POSLJEDICE VIŠKA DUŠIČNIH SPOJEVA U ŠUMSKIM
EKOSUSTAVIMA I OPSKRBA PITKOM VODOM — Filipan T. i Prpić
B., Zagreb, Hrvatska
ODRŽIVO GOSPODARENJE TLOM - PREDUVJET ZAŠTITE VODNIH
RESURSA U HRVATSKOJ — Bašić F., Zagreb, Hrvatska


GOSPODARENJE VODAMA, NJIHOVA ZAŠTITA I KORIŠTENJE


HIDROLOSKO OBILJEŽJE I IZGRAĐENOST ZAŠTITNIH 1
ODVODNIH H1DROTEHNIČKIH OBJEKATA HRVATSKE — Mamšić
J., Zagreb, Hrvatska
GOSPODARENJE VODNIM ZALIHAMA I ZAŠTITA VODA OD
POLUCIJA — Cappon J. J., Mearlant, Nizozemska
VODNA BOGATSTA U HRVATSKOME KRŠU I MOGUĆNOST
NJIHOVA KORIŠTENJA — Bonacci O., Zagreb, Hrvatska
ODRŽAVANJE KAKVOĆE VODA U HRVATSKOME KRŠU —Tedeschi
S., Zagreb, Hrvatska


PODZEMNE VODE HRVATSKE — Biondić B., Zagreb, Hrvatska
PUTEVI RAZVOJA VODOOPSKRBE U HRVATSKOJ — Gereš D„
Zagreb, Hrvatska
ZNAČAJ ZAŠTITE VODA U PODUNAVSKOME SLIVU — Steinbauer
M., Zagreb, Hrvatska
ONEČIŠĆENOST VODA SAVE I DRAVE - UZROCI I ZDRAVSTVENE
POSLJEDICE — Štilinović L., Zagreb, Hrvatska
STANJE IZLUČENOSTI EROZIJE TLA VODOM U HRVATSKOJ I
PROGRAMI ISTRAŽIVANJA — Petraš J., Zagreb, Hrvatska


RAZNOLIKOST FLORE I FAUNE I NJIHOVA ZAŠTITA


OBILJEŽJE BILJNOGA SVIJETA U HRVATSKOJ — Šugar I., Zagreb,
Hrvatska
BILJNI SVIJET HRVATSKIH ŠUMA — Rauš Đ. i Vukelić J., Zagreb,
Hrvatska
ISTRAŽENOST BILJNOGA SVIJETA KOPAČKOGA RITA — Topic J.,
Zagreb, Hrvatska
RAZNOLIKOST FITOPLANKTONSKIH ZAJEDNICA — Judit Padisac,
Tihany, Mađarska
ZNAČAJ NIŽIH BILJAKA U SLATKOVODNIM EKOSUSTAVIMA
HRVATSKE — Mihaljević M. i Plenković-Moraj A., Zagreb, Hrvatska
NAJBROJNIJE GLJIVE U HRVATSKOJ — Glavaš M., Zagreb, Hrvatska
BOGATSTVO RAZNOLIKOSTI FAUNE EUROPSKIH RIJEKA DRASTIČNO
SMANJENJE MOGUĆNOSTI ZAŠTITE — Wachs Bodo,
Miinchen, Njemačka
BESKRALCJEŠNJACI KOPNENIH EKOSUSTAVA U HRVATSKOJ —
Durbešić P., Zagreb, Hrvatska
KRALJEŠNJACI KOPNENIH SUSTAVA U HRVATSKOJ — Tvrtković
N., Zagreb, Hrvatska
BESKRALJEŠNJACI SLATKIH VODA I NJIHOVA RAŠIRENOST U
EKOSUSTAVIMA HRVATSKE — Habdija I. i Mišetić S., Zagreb, Hrvatska
ISTRAŽENOST ŽIVOTINJSKOGA SVIJETA KOPAČKOGA RITA —
Mikuška J., Osijek; Hrvatska
PTICE KAO INDIKATOR EKOLOŠKIH PRILIKA U RJEČNIM
NIZINAMA — Schncider-Jacoby M., Radolfzell, Njemačka
AUTOEKOLOŠKE OSNOVICE ENDEMIČNIH RIBA — Bless Riidiger.
Bonn, Njemačka
STANJE I OČUVANJE IHTIOFAUNE EUROPE — Maitland P., Engleska
ZNAČAJKE IHTIOFAUNE SLATKOVODNIH EKOSUSTAVA U
HRVATSKOJ — Mrakovčić M., Zagreb, Hrvatska


OSTALI EKOLOŠKI POGLEDI I LEGISLATIVA


KULTUROLOŠKI 1 ETIČKI VIDOVI ZAŠTITE OKOLIŠA — Ježić M.,
Zagreb, Hrvatska
PUTOVI IZMIRENJA ČOVJEKA I OKOLIŠA — Pozaić V., Zagreb,
Hrvatska
BIOLOŠKO-KULTUROLOŠKI KONCEPT OČUVANJA SVJETSKE
BAŠTINE U HRVATSKOJ — Šerman D., Zagreb, Hrvatska
REGULATIVNA EKOTOKSIKOLOGIJA U SVIJETU I U HRVATSKOJ


— Plavšić F., Zagreb, Hrvatska
PROGRAM


12. 11. 1995. nedjelja. Ekskurzija u područje Varaždinske županije. Pregled
hidrotehničkih objekata i vodozaštitnih šuma. Pregled kulturnih spomenika.
Znamenitosti Grada Zagreba.
Molimo Vas da sažetak Vašega rada pošaljete do 15. rujna 1995. i to najviše
1,5 stranicu pisanoga teksta po mogućnosti na engleskome jeziku, na adresu:
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO
za Organizacijski odbor Konferencije
Trg I. Mažuranića 11
10000 ZAGREB
Tel/Fax: (385) 1 444-206


KOTIZACUA


200 kn (uključen zbornik i sažetak radova)


TROŠKOVI EKSKURZIJE


50 kn


SMJEŠTAJ


Predlažemo Hotel »International« (udaljen od mjesta održavanja Konferencije
5 minuta hoda).


Za Organizacijski odbor Predstavništvo
Prof. dr. se. Branimir Prpić Hrvatske paneuropske unije
Prof. dr. se. Mislav Ježić