DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 35     <-- 35 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI — REVIEWS
UDK 630* 903+829 (497.13) Šumarski list br. 7—8, CXIX (1995), 253—259


ŠUMARSTVO I PRERADBA DRVA - MOGUĆI SCENARIJI ODRŽIVOG RAZVOJA


FORESTRY AND WOOD PROCESSING - OPTIONS FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT


Mladen FIGURIĆ*


SAŽETAK: Ovaj rad je rasprava o globalnim strateškim mogućnostima razvoja
šumarstva i preradbe drva, te o njihovim međudjelovanjima, kao i utjecaju
biotehničkih znanosti na njihov razvoj. Spoznavajući alternativne strategije
razvoja, posebice šumarstva, a posebno preradbe drva u svijetu i u nas,
stvaraju se određene postavke koje govore o zajedništvu, ali i o suprotnostima
koje treba imati na umu i respektirati ih pri utvrđivanju strategija ovih gospodarskih
grana i njihovu međudjelovanju u budućnosti. Iz tih razloga u ovom
radu date su osnovne znanstvene postavke kao pretpostavke daljnjeg razvoja
šumarstva i preradbe drva u Republici Hrvatskoj.


Osnovne postavke iznesene u razvoju šumarstva, odnose se na redefiniranje
funkcije šuma, šume kao dobavljača resursa, šume kao asimilatora otpada
i šume kao izravnog izvora korisnosti.


Osnovne postavke iznesene u razvoju preradbe drva odnose se na promjenu
strategije, tzv. komparativnih prednosti u tz.v. strategiju konkurentskih prednosti.


Ključne riječi: šumarstvo, drvna industrija, održivi razvoj, šumski
resursi, obnovljivi prirodni resursi


1. UVOD — INTRODUCTION
Pri razmatranju problematike međudjelovanja šumarspodarskih
platformi u svijetu u dvadeset i prvom stostva
i preradbe drva postavlja se osnovno pitanje: Za ljeću koja se danas naziru. Iz tih razloga ovaj rad ima
koju koncepciju razvoja? Postavlja se i pitanje je li moosnovni
cilj dati nove dimenzije i osnovne elemente za
guće predvidjeti sve uočene i identificirane probleme definiranje potreba pri oblikovanju odgovarajuće polikoji
bitno utječu na problematiku zajedništva, kao i sutike
upravljanja i iskorištavanja obnovljivih prirodnih
protnosti u alternativnim strategijama gospodarskog raresursa,
kao osnove za razvoj šumarstva i preradbe drva
zvoja tih dviju različitih ali međusobno povezanih djete
intenzitet njihova međudjelovanja.
latnosti. Pri tome treba voditi brigu i o oblikovanju go


2. KONCEPCIJA UPRAVLJANJA ŠUMSKIM RESURSIMA — A CONCEPT OF FOREST RESOURCE
MANAGEMENT
Šume i šumsko zemljište zauzimaju 43,5% površine Od 2 457 648 ha ukupnog šumskog zemljišta 84% obraHrvatske.
Od toga "Hrvatske šume" gospodare sa 79,2. slo je drvećem. Drvna zaliha iznosi oko 300 milijuna


kubnih metara, godišnje priraste 8,8 milijuna m3, a si


ječe se oko 5,5 milijuna m3. Šume u Hrvatskoj sastoje


se od 16% četinjača i 4% mekih liščara, hrast zauzima


* Prof. dr. se. Mladen Figurić, Šumarski fakultete, Svetošimunska
25, Zagreb 27%, bukva 35% i ostale tvrde liščare 8%.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 36     <-- 36 -->        PDF

M. Figuric: ŠUMARSTVO I PRERADBA DRVA - MOGUĆI SCENARIJI ODRŽIVOO RAZVOJA
Šume spadaju u obnovljive prirodne resurse. Glavna
značajka obnovljivih prirodnih resursa je da njihove zalihe
nisu stalne i da se mogu povećati ili smanjiti. Povećat
će se bude li im omogućeno da se obnavljaju, dok s
druge strane, postoji maksimalna zaliha, jer se niti jedan
obnovljivi resurs ne može obnavljati iznad razine
zadane kapacitetom ekosustava u kojem postoji. Može
se povećati ali ne ad infinitum. Mogućnost prirasta važna
je značajka obnovljivih prirodnih resursa, jer čovjek
može eksploatirati prirast u veličini zaliha i nakon
toga osnovna će zaliha opet rasti, biti eksploatirana, rast
itd. Iz tih razloga potrajno gospodarenje šumama je kontinuirani
proces ubiranja dijela prirasta. Međutim, opasnost
se nazire, ako stopa eksploatacije bude premašivala
stopu prirodnog prirasta, te se lako može dogoditi
da obnovljivi prirodni resurs iščezne.


U svezi s tim razvila se i koncepcija potrajnog gospodarenja
šumama, koje je definirano kao upravljanje
i iskorištavanje šuma i šumskog zemljišta na način i u
opsegu u kojemu se održava njihova biološka raznolikost,
proizvodnost, sposobnost obnavljanja te vitalnost
i potencijal, da bi se ispunile sada i u budućnosti ekološka,
gospodarska i socijalna zadaća na lokalnoj i globalnoj
razini te da se ne bi štetilo drugim ekosustavima.


lako postoje različite podjele i pristupi definiranju
funkcija šuma, ovdje se te definicije postavljaju na taj


OUTPUTI - OUTPUTS


Proizvodi Djelatnosti Finalna potražnja
Products Activities Final demand
1....n 1-m 1^9 L


i
-> Proizvodi
IN Products n


PU


1
TI Djelatnosti


B


Activities m

IN Primarni 1
PU * inputi -HPrimary P


TS


inputs


+ Z K M
Dotok


"prirodnih


proizvoda" u Q R


potrebne


ekonomije


Input of


"environmen


tal products"


into the


active and


final demand


Šumarski list br. 7—8, CXIX (1995), 253—259


način da se sve funkcije šume smatraju gospodarskim
funkcijama i da se njihova podjela po toj osnovi može
postaviti:


1. Suma je opskrbljivač (dobavljač) resursa
2. Šuma je asimilator otpada i
3. Suma je izravni izvor korisnosti (opće korisne funkcije).
Ovdje se iznosi teza da se u sva tri slučaja govori o
ekonomskim vrijednostima. Navedene tri ekonomske
funkcije mogu se smatrati sastavnicama jedne opće funkcije
prirodnog okoliša (šume) - funkcija održavanja života.
Kada bi bilo moguće izmjeriti različite odnose između
proizovda iz okoliša i gospodarstva, onda bi se dobila
i jasnija slika o tome kako gospodarstvo i okoliš međusobno
jedno na drugo djeluju. Međutim, nakana u
ovom raduje uvođenje u tradicionalnu input-output analizu
i utjecaj proizvoda na okoliš. U središtu ove rasprave
nije pitanje do koje se mjere i koliko točno dade izračunati
međusobna povezanost, nego je osnovna namjera
bila pokazati kako su gospodarstvo i okoliš povezani na
različite načine, te daje, barem u načelu, moguće stvoriti
modele tih povezanosti proširujući klasičnu gospodarsku
input-output analizu, prvotno razvijenu posve nevezano
uz okoliš, što za gospodarenje šumama ima nesagledive
posljedice. To omogućuju i razmatranje na temu
što je to što šuma čini za svekoliku ekonomiju (gospo-


N
otpad nastao u
krajnjoj potražnji
waste produced
in final demand
O otpad u svakoj
djelatnosti
waste in each
activity


ukupna količina
otpada
total quantity of


waste


Slika 1. INPUT-OUTPUT
MATRICA (klasična ekonomska
matrica proširena s okolišem)


Figure 1. INPUT-PUTPUT
MATRIX (classical economy
matrix extended by environment)
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 37     <-- 37 -->        PDF

M. Figurić: ŠUMARSTVO 1 PRERADBA DRVA - MOGUĆI SCENARIJI ODRŽIVOG RAZVOJA
darstvo). Na slici 1. prikazana je proširena klasična ekonomaks
INPUT-OUTPUT matrica s okolišem.


- EKONOMIJA (GOSPODARSTVO) - svi ekonomski
kvadrati su izraženi u novcu
ECONOMY - all economical squares expressed in
money


- OKOLIŠ (PRIRODNI SUSTAV) - fizičke vrijednosti
(tona otpada, ...)
- teško mjerljive općekorisne funkcije
- ENVIRONMETN (NATURAL SYSTEM) - all
physical values (a ton of waste, ...)
- barely measurable useful functions
- matrica A - inputi proizvoda, poluproizvoda i materijala
u djelatnost
- matrix A - inputs of products, semi-products and
materials into the activity
- matrica B - output svakog proizvoda neke djelatnosti
- matrix B - outputs of each product of an activity
- matrica C - koliko pojedina djelatnost troši na primarne
input (rad i kapital)
- matrix C - how much an individual atctivity spends
on primary inputs (work, funds)
- matrica D - prikazuje krajnju potražnju za pojedinim
proizvodom
- matrix D - final demand for a particular product
- matrica Q - daje prikaz inputa "proizvoda prirode"
(voda, tlo, šume,...) u ekonomske proizvode
- matrix Q - presents "nature products" inputs (water,
soil, forest,...) into economical products
- matrica R - daje prikaz "proizvoda prirode" u ekonomsku
djelatnost
- matrix R - presents "nature products" inputs into
economical activities
- matrica S - totalni input "proizvoda okoliša" u
djelatnu i finalnu potražnju
Šumarski list br. 7—8, CXIX (1995), 253—259


- matrix S - total input of "environmental products"
into working and final demand.
U sklopu toga treba na taj način promatrati i međudjelovanje
šumarstva i preradbe drva.


Iz tih razloga može se očekivati da nastupa prijelazna
točka u afirmaciji svih funkcija šuma, te da se kao
vladajuća ekonomika u šumarstvu pojavljuje tzv. ekonomika
prirodnih resursa kao kombinacija proizvodne
ekonomike i ekonomike šume kao prirodnog sustava.
Za sada za općekorisne funkcije šuma ne postoji definiran
proizvod niti je moguće za njega formirati na tržištu
bilo kakvu cijenu, što bi šumarsku proizvodnju djelovanjem
tržišnih sila dovelo na to da se u proizvodnji općekorisnih
učinaka ponaša prema tržišnim zakonima. Ekonomika
obnovljivih prirodnih resursa očituje se u duhu
potrajnoga gospodarenja šumama s naglaskom na višestrukom
funkcijama obnovljivih prirodnih resursa, što
znači i raskid s tradicionalnom ekonomikom šumarstva,
orijentiranoj pretežito na gospodarskoj funkciji šuma.
To znači da treba očekivati otvaranje vrata upravljanju
i razvoju prirodnih resursa u sasvim novom duhu
i filozofiji primjerenoj potrebama čovjeka u budućnosti.
Primjena ekonomike obnovljivih prirodnih resursa
u ekonomici šumarstva sastoji se u osnovi u ideji višestrukog
(multiplog) značenja šumarstva i u ideji o jednakom
prioritetu svih funkcija šuma. Ujedno to znači da
će se načelo maksimizacije proizvodnje zamijeniti načelom
sukladnosti i koordinacije u korištenju svih funkcija
šuma.


Ekologija i revolucija u znanosti o novim materijalima
smanjit će gospodarsku važnost obnovljivih prirodnih
resursa za gospodarski razvoj, a povećat će značaj
njihovih općekorisnih funkcija.


Uz to očuvanje zalihe obnovljivih prirodnih resursa
je osiguranje jednake dostupnosti resursima i za buduće
generacije. Intergeneracijska jednakost odnosi se na zamisao
o poštenju i pravdi među različitim generacijama.


3. KONKURENTNE UMJESTO KOMPARATIVNE PREDNOSTI KAO OSNOVA KONCEPCIJE RAZVOJA
PRERADBE DRVA — COMPATATIVE INSTEAD OF COMPARATIVE ADVANTAGES - THE
BASE OF THE WOOD PROCESSING DEVELOPMENT CONCEPT


Preradba drva je značajan segment gospodarstva naše
zemlje. Svoj razvoj osniva na korištenju domaćih prirodnih
resursa. Tradicionalno je izvozno usmjerena s
visokim neto deviznim učinkom. U utvrđivanju strategije
i politike revitalizacije preradbe drva osobit značaj
imaju njene značajke: 1. vrlo visok udjel domaće siro


vine u proizvodima svih faza preradbe, 2. trajna izvozna
usmjerenost s visokim neto deviznim priljevom, 3.
dugoročna tendencija porasta potražnje proizvoda svih
faza preradbe u svijetu, 4. široka disperzija poduzeća i
profitnih centara u svim županijama Hrvatske, 5. mogućnost
visokog stupnja zapošljavanja u malim mjesti
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 38     <-- 38 -->        PDF

M. Figurić: ŠUMARSTVO I PRERADBA DRVA - MOGUĆI SCENARIJI ODRŽ1VOG RAZVOJA
ma gdje je to jedini izvor prihoda stanovnika i gdje nema
infrastrukture, sirovina, stručnog osoblja i si., da bi
se organizirala neka druga proizvodnja (model kombinacije
individualne poljoprivredne i preradbe drva), 6.
relativno niska vrijednost ulaganja u pojedinačne proizvodne
objekte i po zaposlenom, 7. relativno ekološki
čista djelatnost, te 8. dugoročne tendencije povećanja
potrošnje drva i proizvoda od drva u svijetu.


Nesumnjivo da su do sada ostvareni rezultati preradbe
drva dobrim dijelom posljedica njezinih komparativnih
prednosti (velik udio domaćih sirovina, relativno
niska ulaganja u pojedine objekte itd.). No te, tzv.
komparativne prednosti nisu dovoljne za daljnji opstanak
i razvoj. Otuda i potreba za analizom njezinih konkurentskih
sposobnosti u budućnosti.


Preradba drva ima instalirane kapacitete za proizvodnju
gotovo svih proizvoda od drva za primarnu, doradnu
i finalnu fazu. Drvnopreradivački kapaciteti Hrvatske
dvostruko su veći od mogućih prihvata domaćeg tržišta,
a u proizvodnji ambalažnog papira i trostruko.


U situaciji kada razvijeni svijet možda već dolazi i
do granica mogućnosti tehnološkog razvoja te produktivnost
povećava iznalaženjem novih modela, tehnika i
organizacija upravljanja, hrvatska je preradba drva suočena
s ograničenjima koja proizlaze iz zastarjelosti tehnologije,
opreme i strojeva. U ovom se trenutku slobodno
može reći daje osuvremenjivanje domaće preradbe
drva preduvjet svih preduvjeta ne samo za povećanje
konkurentnosti na svjetskom tržištu, rasta proizvodnje i
izvoza, nego i opstanka na već osvojenim tržištima.


Najgora posljedica do koje bi mogla dovesti tehnološka
zastarjelost hrvatske drvne industrije je eliminacija
hrvatskih proizvoda s već osvojenih tržišta. Na starim
strojevima produktivnost se više ne može povećavati,
kvaliteta se eventualno može poboljšati uvođenjem


Šumarski list br. 7—8, CXIX (1995), 253—259


novih sustava kontrole, a cjenovna se konkurentnost gubi
upravo na slaboj produktivnosti.


Očigledno je da bez investiranja u novu tehnologiju
budućnosti hrvatskog izvoza postaje vrlo upitna, kako u
količinskom tako i u kvalitativnom smislu. Bez modernizacije
industrijske proizvodnje proizvoda od drva, naime,
jedino što će inozemnim tržištima u Hrvatskoj ubuduće
biti zanimljivo su sirovine, koje već sada čine dobar
dio našega izvoznog proizvoda. Iz tih razloga definiranje
resursne politike dobiva još više na značenju.


Struktura izvoza preradbe drva je vrlo promjenjljiva
iz godine u godinu, tako da se ne može govoriti o tendencijama,
već o stanju koje upućuje na zaključak daje
izvoz velikim dijelom nužnost, a ne orijentacija na više
obradbe. Dominira udjel grane 123 od 39%, ali je vrlo
visok udjel grane 122 od 35%, stoje vrlo nepovoljan
strukturni pokazatelj. To ujedno znači da će preradba
drva i dalje morati svoj opstanak i razvoj vezati za izvoz
proizvoda i usluga na svjetsko tržište. Pri tome treba
promijeniti i odrediti svoje ciljeve na novi način: povećanje
ukupnog izvoza i poboljšanje strukture izvoza u
korist proizvoda i usluga višeg i visokog stupnja obradbe
i višeg stupnja kvalitete proizvoda, što bi omogućilo
ulaz proizvoda u više cjenovne razrede, te omogućilo
ostvarivanje profita koji će poticati razvoj.


Dosadašnja praksa izvozne orijentacije pokazuje da
se prema izvozu najčešće odnosilo kao prema općem
cilju, datom samom po sebi. Izvoz se pretvorio u cilj
preživljavanja, a to je uvjetovalo neodgovarajuću izvoznu
strukturu.


U rastu preko izvoza dostupnost je tržišta ključna.
Poduzeća preradbe drva moraju se organizirati tako da
prihvate koncepciju "veće konkurentnosti", a ne da se
govori o komparativnim prednostima preradbe drva kao
pretpostavci razvoja.


4. DISKUSIJA - DISCUSSION
Poznato je daje u prošlosti bilo zemalja koje su se
obogatile na temelju korištenja ili preradbe prirodnih
resursa. Međutim, s obzirom na dugoročne trendove cijena
i korištenja prirodnih resursa, nije vjerojatno da će
se na popis najbogatijih zemalja ući samo zbog obilja
prirodnih resursa.


Uz to, a na osnovi prikazanih kvantitativnih pokazatelja
mogu se pretpostaviti krizna žarišta glede razvoja
preradbe drva:


1. limitiranost obnovljivih prirodnih resursa
2. loša eksploatacija obnovljivih prirodnih resursa
3. loše korištenje pri preradbi obnovljivih prirodnih
resursa
4. zastarjela instalirana tehnologija
5. neodgovarajuća struktura proizvodnih programa,
naročito u izvozu.
Iz tih razloga, upravljanje i iskorištavanje obnovljivih
prirodnih resursa postaje prvorazredan problem u
pokušaju stvaranja novog odnosa prema nacionalnoj politici
upravljanja prirodnim resursima. Zbog toga je potrebno
raskinuti sa starom logikom po kojoj će država
regulirti cijene sirovine, rokove plaćanja, odobravati ili
obustavljati uvoz ili stimulirati izvoz.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 39     <-- 39 -->        PDF

M. Figurić: ŠUMARSTVO I PRERADBA DRVA - MOGUĆI SCENARIJI ODRŽIVOG RAZVOJA
Uz to preradba drva, posebno finalna, treba ući u sofisticirane,
visokotehnološki zahtjevne procese i visokokvalitetne
i skupe proizvode i usluge.


Jedan od osnovnih uvjeta za prijelaz s nacionalnog
tržišta na globalno jest poticanje konkurencije. Zato konkurenciju
ne treba ograničavati, već je treba poticati. To
znači da će u budućnosti biti sve manje protekcionizma
i zaštite "nacionalnih" proizvodnji. Povijest pokazuje
da se u zaštićenim granama nije realizirao razvoj. Upravo
slobodna trgovina potiče nacionalnu proizvodnju na
inoviranje i produktivnije djelovanje u sklopu globalnog
tržišta.


Supstitucija uvoza i ograničenja izvoza drvne sirovine
smatralo se do sada putem k razvoju preradbe drva
u nas. Koncepcija zaustavljanja uvoza i "pomaganje"
domaćim poduzećima da počnu proizvoditi istu robu i
tako stranu proizvodnju zamjene domaćem zastarjela je.
Supstitucija uvoza nigdje gdje je iskušana nije uspjela.
Budući da su živjeli na zaštićenim tržištima, domaći proizvođači
nikad nisu postali djelotvorni. Koreja, Tajvan
i Singapur pokazali su put k djelotvornosti - rast preko
izvoza i otvorenosti tržišta. Da bi poduzeća mogla izvoziti
na svjetsko tržište, morala su postati učinkovitija, a
kad su jednom postala učinkovita u izvozu, tu su sposobnost
mogla prenijeti i na domaće tržište.


To ujedno znači da bi se prava strategija u preradbi
drva trebala osnivati ne samo na tzv. komparativnim
prednostima, nego naprotiv, korištenje, komparativnih
prednosti trebali bi postaviti strategiju konkuretnih prednosti.
To znači da će u preradbi drva u budućnosti konkurencijske
prednosti na svjetskom tržištu sve više ovisiti
o novim proizvodima, njihovom dizajnu, višem stupnju
obradbe, novim tehnologijama te novim oblicima
distribucijskih kanala i intelekturalnoj moći zaposlenih.
Prema tome, tako stvorene konkurencijske prednosti zamijenit
će komparativne prirodne prednosti, na koje se
danas pogrešno oslanja strategija preradba drva.


Kao zaključak nameće se potreba za formuliranjem
odgovarajuće politike upravljanja obnovljivim prirodnim
resursima, u sklopu opće politike upravljanja prirodnim
resursima.


Iz tih razloga ovaj rad treba prihvatiti kao prilog
utvrđivanju strategije upravljanja prirodnim resursima
naše države, kao osnove i za razvoj šumarstva i za razvoj
preradbe drva.


Na slici br. 2 prikazana je tzv. kružna ekonomija
upravljanja prirodnim resursima iz koje je vidljivo mjesto
i značaj definiranja odgovarajuće strategije upravljanja
obnovljivim prirodnim resursima s aspekta eko


Šumarski lisl br. 7—8. CXIX (1995), 253—259


nomike sve tri njihove funkcije (kao dobavljač sirovine
preradbi drva, kao asimilatoru otpada i kao općekorisne
vrijednosti).


Očito je da ovako promatrano upravljanje i eksploatacija
prirodnih resursa u budućnosti otvara u zemlji niz
pitanja. To ujedno znači da će biti potrebno definirati
novu resursnu politiku uzimajući osobito u obzir:


1. Znači li pravo vlasništva nad obnovljivim prirodnim
resursima i pravo na ekspoloataciju (tu se posebno
ističe vlasništvo države)?
2. Dokle idu prava poduzeća koja se bave eksploatacijom
prirodnih resursa?
3. Daje li pravo vlasništva države na eksploataciju i
pravo na raspolaganje gotovim proizvodima?
4. Znači li da to pravo uključuje i pravo da se gotovi
proizvodi prodaju onome tko ponudi najpovoljniju cijenu
(pa bio to i strani partner)?
5. Uključuje li pravo na eksploataciju i pravo na preradbu
(što znači prednost nad svim ostalim prerađivačima)?
Oblikovanje nove odgovarajuće šumarske resursne
politike mora biti znanstveno osnovana računica kojom
se može izračunati vrijednost svih funkcija šuma.


Na osnovi navedenih megatrednova razvoja u šumarstvu
i preradbi drva sigurno je da država mora oblikovati
resursnu politiku, čiji su osnovni elementi izneseni
u ovoj raspravi. To će možda inicirati i nove infrastrukturne
promjene u gospodarstvu naše zemlje, ali će sigurno
zahtijevati i nove globalne koncepcije razvoja i
šumarstva i preradbe drva.


Pritom valja imati na umu da u industriji, trgovini i
si. redovito je moguće u relativno kratkom razdoblju
promijeniti strukturu (tehnologiju, proizvodni program,
organizaciju,...), te ju svesti približno na prosjek tih djelatnosti
(ili više) u zemlji i svijetu. Ako zbog bilo kojeg
razloga se to ne uspije, u tim gospodarskim djelatnostima
može i mora se pristupiti likvidaciji djelatnosti (alt.
poduzeća). Ta se opet zbog potreba tržišta mogu opetovano
uspostaviti u drugo vrijeme, na drugom mjestu, u
drugim uvjetima, u nadi postizanja normalne (očekivane)
relativne uspješnosti, za šumarstvo to ne vrijedi. U
šumarsko gospodarskoj djelatnosti zemljište (stanište) i
klima su dati i gotovo nepromijenjivi. Prema tome šumarstvu
stoji na raspolaganju samo određeno šumsko
zemljište na određenom staništu. I na kraju, zbog općekorisnih
funkcija šuma nikako nije oportuno likvidirati
tu djelatnost.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 40     <-- 40 -->        PDF

M. Figurić: ŠUMARSTVO [ PRRRADBA DRVA - MOGUĆI SCENARIJI ODRZIVOG RAZVOJA Šumarski list br. 7—8, CX1X (1995), 253—259
Slika 2.


Figure 2.
Nasi
R
P
C
U
NR
OR
e


P


1
1
R
-
(-)
NR
(P=0, p>l
e>p
r*
e:
OR(p<0)
!R
(-) (+)
r
(+)


Cm 0>A negative significance


\j^-A

ici su upotrijebljene sljedeće oznake:


- prirodni resursi - natural resources
- proizvodnja - production
- potrošnja (potrošačka dobra) - consumption (consumer goods)
- stvarne "vrijednosti" ili blagostanje (opće koristi) - real "values" or benefits
- neobnovljivi prirodni resursi - irreparable natural resources
- obnovljivi prirodni resursi - reparable natural resources
- korištenje resursa - resource use
- prirast resursa - resource increment
pozitivni značaj (+) positive significance


t


P » c ...(+!„ u


´t


(+)
e< P


´ ´


"


i


0


(-)


okoliš (šuma)


kao baza otpada


environment


(forest) as the


waste base


A


y\


/ \


negativni značaj


O - otpad - waste


- recikliranje otpada - waste recycling
r


- asimilirajuća sposobnost okoliša - assimilating property of the environment
A


- ukoliko je e

(+)


- ukoliko je e>p zaliha resursa pada - with e>p the resource stock falls
(-)


5. ZAKLJUČAK - CONCLUSION
Tek sazrijevaju svijesti o konačnosti obnovljivih pričenju.
Kao rezultat toga prelazi se sa jednosektorskog
rodnih resursa, njihovoj cijeni i važnosti kontrole, ekona
pohsektorsko promatranje utjecaja obnovljivih prinomika
obnovljivih prirodnih resursa dobila je na znarodnih
resursa.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 41     <-- 41 -->        PDF

M. Figurić: ŠUMARSTVO I PRERADBA DRVA - MOGUĆI SCENARIJI ODRŽ1VOG RAZVOJA
Iz tig razloga sintagma "održivi razvoj" nije svjetski
mega-hit, niti pokušaj da se poznati sadržaj odjene u
novo ruho, već uvjerenje da ekonomičnost šumskih resursa
nije moguće ostvariti ukoliko nije utemeljeno na
načelima održivog razvoja.


Na osnovi navedenog sigurno je da je osnova za
utvrđivanje stupnja međudjelovanja između šumarstva
i preradbe drva uspostava nove politike upravljanja obnovljivim
prirodnim resursima (šumskim) te se ovdje
iznose osnovne smjernice za izradu projekta njihovog
rješavanja.


Osnovni pristup projekta mora biti u spoznaji da pojedini
resursi se ne ponašaju neovisno o ostalim. Znači
da treba gladati ukupnu funkciju prirodnih resursa, nasuprot
parcijalnog. To bi trebala biti kvaliteta projekta,
za razliku od dosadašnjih projekata.


Problematika istraživanja u tako zacrtanoj politici
upravljanja šumskim resusrima, treba sadržavati:
- optimalni sustavi korištenja prirodnih resursa


- višefunkcijsko značenje prirodnih resursa
- vlasništvo nad prirodnim resursima
- pravo korištenja, procesi korištenja
- optimizacija zaliha prirodnih resursa
- iscrpljivanje prirodnih resursa i surogati (supstituti)
Šumarski lisc br. 7—8, CXIX (1995), 253—259


- mjerenje i ublažavanje nedostataka prirodnih resursa
- proširenje baze prirodnih resursa
- recikliranje i supstitucija
- oštećenje (zagađenje) okoliša
- asimilatorska sposobnost okoliša
- ograničenja u korištenju prirodnih resursa
- cijene i dostupnost prirodnim resursima
- posebne mjere zaštite prirodnih resursa
- optimalna opsrba resursima
- utjecaj svjetskih trendova i cijena u upravljanju prirodnim
resursima.
Na temelju toga očekivani rezultati bili bi:


- inventarizacija prirodnih resursa Republike Hrvatske
- kategorizacija strateških resursa i materijala
- modeli upravljanja prirodnim resursima
- podloge za odluke o potrebama prirodnih resursa
(alt. strateških materijala), odnosno politike izvoza i korištenja
prirodnih resursa
- strategija ovisnosti o materijalima i resursima
Time bi se postavili dugoročni temelji međudjelovanja
šumarstva i preradbe drva na novim postavkama,
što je bila i osnovna želja ovog rada.


LITERATURA — LITERATURE


Bowles, S., Edwards, R., (1991), Razumijevanje kapitalizma,
Školska knjiga, Zagreb


Duerr, W. A., (1993), Introduction to forest resource economics,
McGraw-Hill Inc., New York


Figurić, M., (1994), Osnove ekonomike proizvodnje u šumarstvu
i preradi drva -1 dio, Šumarski fakultet, Zagreb


Figurić, M., (1995), Osnove gospodarenja - II dio, Šumarski fakultet,
Zagreb


Harapin, M., i drugi, (1993), Zaštita i očuvanje europskih šuma,
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb
Kraljić, B., (1991), Računanje vrijednosti šuma i šumska statika,
vlastita naklada, Zagreb
Naisbitt, J., (1990), Megatrends 2000, Morrow, New York
Pearce, W. D., Turner, K. R., (1990), Economics of natural resources
and the environment, Havester Wheatsheaf, New york
Thurow, L., (1993), Glavom o glavu, Mladost, Zagreb


SUMMARY: The paper is a discussion on global strategic options for forestry
and wood processing development, their interactions and the impact of
biotechnical sciences upon their development. With the alternative development
strategies, forestry and wood processing both worldwide and at home
dealt with separately, there are certain guidelines concerning unanimuty and
also oppositions for these branches of economy. For these reasons, this paper
presents the basic scientific principles and predictions for further prospoects
of forestry and wood processing in the Republic of Croatia.


The forestry principles refer to redefinitions of for est functions as resource
supplier, waste assimilator and direct source of usefulness.


The ones of wood processing are associated with the strategies changing
from the so-called comparative advantages into the so-called strategies of competitive
advantages.


Key words: forestry, woodprocesing, sustainable development, forest
resource, reparable natural resource.