DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 19     <-- 19 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 812 (Abies alba Mill.) Šumarski list br. 7—8, CXIX (1995), 237—244


NEKA FIZIČKA SVOJSTVA JUVENILNOG I ZRELOG DRVA JELOVINE (ABIES
ALBA MILL.) IZ ZALESINE


SOME PHYSICAL PROPERTIES OF JUVENILE AND MATURE FIR-WOOD (ABIES
ALBA MILL.) FROM ZALESINA


Tomislav SINKOVIĆ*


SAŽETAK: U ovom istraživanju obrađena su neka fizička svojstva juvenilnog
i zrelog drva jele. Materijal za istraživanje uzet je iz šestog odjela gospodarske
jedinice Belevine u kojoj se gospodari potrajnim načinom. Prijelazna
zonajuvenilnog u zrelo drvo kod jelovine nalazi se između 30-40 goda od srca.
Širina goda, nominalna gustoća i gustoća u standardno suhom stanju jevnilnog
drva signifikantno se razlikuju od istih svojstava zrelog drva jele.


Ključne riječi: jelovina (Abies alba Mill.),juvenilno drvo, širina goda,
nominalna gustoća, gustoća u standardno suhom stanju.


1. UVOD — INTRODUCTION
Svaki živi organizam (1, 4, 5) prolazi u svom životu jom elemenata više manje konstantnih dimenzija. Tim
kroz tri ontogenetske faze razvoja: mladost, zrelost i stasaznanjima
moguće je odrediti prijelaznu zonu juvenilrost.
Juvenilno (mlado) drvo (9) pojavljuje se u stablu nog u zrelo drvo na temelju promjene dimenzija gradne
samo u deblu oko srca već i u krošnji, jer se prirast benih elemenata. Juvenilno drvo jele iz Gorskog kotara
stabla u visinu ostvaruje produkcijom juvenilnog drva (7) na temelju mjerenja promjene dimenzija gradbenih
na tom mjestu. Zbog same prirode debljinskog i visinelemenata
proteže se od srca od približno 60-tog goda.
skog prirasta stabla formiranje juvenilnog i zrelog drva Anatomske karakteristike gradbenih elemenata (3) najteče
paralelno samo na različitim dijelovima stabla. Kahitniji
su čimbenik koji utječe na fizička svojstva drva.
rakteristika juvenilnog drva, gledano s anatomskog Dosadašnja istraživanja svojstava juvenilnog drva četiaspekta,
je da dimenzije gradbenih elemenata rastu sve njača pokazuju (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9) da juvenilno drvo
do dozrijevanja kambija koji tada počinje s produkci-četinjača ima šire godove, manje učešće zone kasnog
drva i manju gustoću od zrelog drva. Poznavanje fizičkih
svojstava juvenilnog drva od bitnog je značenja za
uzgajanje jelovine i određivanje najracionalnijih reži


* Mr. Tomislav Sinković, Šumarski fakultet, Svetošimunska 25,
ma prerade.


Zagreb
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 20     <-- 20 -->        PDF

T. Sinković: NEKA FIZIČKA SVOJS I VA JI VENU NOG [ ZRELOG DRVA JELOVINE . Šumarski list br. 7—8, CXIX (19951,237—244
2. CILJ ISTRAŽIVANJA — PURPOSE OF THE INVESTIGATION
Cilj ovog istraživanja je određivanje rasporeda širine
goda, učešća zone kasnog drva, gustoće u sirovom
stanju nakon rušenja, sadržaja vode nakon rušenja, nominalne
gustoće i gustoće u standardno suhom stanju u
radijalnom smjeru na prsnoj visini. Varijabilitet svoj


stava u radijalnom smjeru pokazat će prijelaznu zonu
izmedujuvenilnog i zrelog drvajele. Određivanje te prijelazne
zone omogućit će uspoređivanje svojstava juvenilnog
i zrelog drvajele.


3. OBJEKT I METODE ISTRAŽIVANJA — OBJECT AND METHODES OF INVESTIGATION
3.1 Objekt istraživanja — object of investigation
Istraživanje je obavljeno na jelovini (Abies alba Mill.)
iz Gorskog kotara. Područje Gorskog kotara odabrano
je jer je to najveći areal jele u Hrvatskoj. Modelna stabla
izabrana su u šestom odjelu gospodarske jedinice
Belevine (10) u kojoj se gospodari potrajnim načinom
gospodarenja. Modelna stabla izabrana su metodom slučajnog
uzorka, uz početne zahtjeve koji su: potrebno je
izabrati četiri stabla u debljinskom razredu 25-30 cm i


Pregled relevantnih pokazatelja modelnih stabala.


Review of relevant indexes of test trees.


OZNAKA STABLA
TREE MARK


PRSNI PROMJER (cm)
MEAN DIAMETAR


STAROST STABLA (godova)
AGE (YEARS)


VISINA DO PRVE ŽIVE
GRANE (m)
HIGHT TO THE FIRST
BRANCH


TOTALNA VISINA STABLA (m)
TREE HIGHT


VISINA POČETKA TRUPČIĆA
OD TLA (m)
HIGHTOF THE TEST TRUNCK
FROM THE GROUND


VISINA POČETKA KOLUTA
od tla (m)
HIGHTOF THE WOOD DISC
FROM THE GROUND


EKSPOZICIJA
EXPOSITION


INKLINACIJA
INKLINATION


NADMORSKA VISINA (mnm)
HIGH OVER SEA


1.1 1.2 1.3
26 27 29
100 98 78
4.7 3.3 6.2


po dva stabla u debljinskim razredima 31-40 cm, 41-50
cm i 60 < cm. Relevantni podaci izabranih stabala prikazani
us u tablici 1. Lokacije izabranih modelnih stabala
prikazane su na slici 1. Modelna stabla srušena su


6. 11. 1990. godine. Iz modelnih stabala izrađeni trupčići
i kolutovi s prsne visine za određivanje fizičkih svojstava
jelovine. Gospodarskom jedinicom Belevine
upravlja Šumarski fakultet u Zagrebu.
Tablica — Table 1


1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2
29 36 40 48 48 62 61


108 114 120 111 117 110 130


6.1 7.5 6.1 9.1 11.9 15.5 20.4
19.2 18.9 20.9 21.4 25.6 30.7 31.2 27.0 34.6 33.0
1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30
J J-I J J-I J J J-I J J J
15 10 10 10 10 15 10 5 10 10
810 815 815 815 810 815 810 810 835 835


LEGEND: J-SOUTH


LEGENDA: J-JUG


J-I-SOUTHEAST


J-I-JUGOISTOK
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 21     <-- 21 -->        PDF

T. Sinkovič: NEKA FIZIČKA SVOJSTVA JUVENII.NOC 1 ZRELOG DRVA JELOVINE ..
Slika I. Pregled pozicija modelnih stabala u odjelu.


Figure 1. Review of positions of the lest trees in management unit.


3.2 Metode istraživanja — Methodes of investigation
Iz modelnih stabala izrađeni su trupčići i kolutovi s
prsne visine. Iz trupčića i kolutova izrađene su srednjače
u smjerovima strana svijeta. Kolutovi su u šumi uvijani
u plastičnu foliju kako bi se spriječio gubitak vlage
istih. Kolutovi su bili odmah transportirani u laboratorij
na Šumarskom fakultetu gdje se prišlo izradi uzoraka
nepravilnog oblika i određivanju fizičkih svojstava u si


Šumarski lisl br. 7—8. CXIX (1995), 237—244


rovom stanju nakon rušenja. Hitnost rada potrebna je
da bi se spriječio gubitak i izjednačavanje vlage po presjeku.
Na uzrocima nepravilnog oblika određivanja je
gustoća u sirovom stanju nakon rušenja, sadržaj vode
nakon rušenja, nominalna gustoća i gustoća u standardno
suhom stanju. Određivanje navedenih svojstava
obavljeno je prema vežećim normama. Uzorci nepravilnog
oblika izrađeni su od srca ka kori na svakih pet
godova kako bi se dobio što točniji raspored svojstava u
radijalnom smjeru. Iz trupčića su se izrađivali pravilni
oštrobridni uzorci za određivanje gustoće u standardno
suhom stanju. Izrađen je maksimalan broj oštrobridnih
uzoraka u radijalnom smjeru kako bi se dobio što točniji
raspored svojstava. Širina goda i učešća zone kasnog
drva određivani su također prema vežećim normama na
odrescima srednjača. Ovakvim načinom izrade uzoraka
bilo je moguće locirati svaki uzorak u radijalnom smjeru,
odnosno dobiti raspored svojstava po godovima. Dobivene
vrijednosti svojstava obrađivane su standardnim
statističkim metodama. Zbog velikog broja podataka
izračunavane su srednje vrijednosti po sve četiri strane
svijeta u stablu i stablima u debljinskom razredu. Tako
su dobivene srednje vrijednosti rasporeda svojstava po
debljinskim razredima. Nakon dobivanja rasporeda svojstava
u radijalnom smjeru po godovima obavljena je polinomna
regresija dobivenih vrijednosti. Uz regresijsku


jednadžbu dat je indeks korelacije i broj uzoraka. Raspored
svojstava širine goda, učešće zone kasnog drva i
gustoće u standardno suhom stanju i regresijske krivulje
omogućile su određivanje prijelazne zone između juvenilnog
i zrelog drva. Time je bilo moguće statističko
uspoređivanje svojstava juvenilnog i zrelog drva.


4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA — REASEARCH RESULTS
Veliki broj uzoraka po debljinskom razredu i slična
starost modelnih stabala omogućio je sumarno prikazivanje
rezultata istraživanja za sve debljinske razrede.
Rezultati istraživanja širine goda, učešća zone kasnog
drva, gustoće u sirovom stanju nakon rušenja, sadržaja
vode nakon rušenja, nominalne gustoće i gistoće u standardno
suhom stanju prikazani su u tablici 2.


Statistički parametri rezultata istraživanja pokazuju
veliki varijabilitet svojstava u radijalnom smjeru. Na slikama
od 2 do 7 prikazanje raspored svojstava u radijalnom
smjeru s regresijskom jednadžbom, indeksom korelacije
i brojem uzoraka.


Raspored širine goda, nominalne gustoće i gustoće u
standardno suhom stanju u radijalnom smjeru pokazuje
da se promjena trenda svojstava zbiva u zoni od 30 do
40 godova od srca. U toj zoni širina goda od naglog


pada prelazi u lagani pad dok nominalna gustoća i gustoća
u standardno suhom stanju iz naglog rasta prelazi
u fazu laganog rasta. Uočena zona uzeta je kao prijelazna
zona juvenilnog u zrelo drvo. U daljem razmatranju
uspoređivane su srednje vrijednosti prvih trideset odnosno
četrdeset godova sa sredsnom vrijednosti preostalih
godova. Uspoređivanje srednjih vrijednosti zona juvenilnog
i zrelog drva vršeno je u-testom. Rezultati usporedbe
i statistički parametri uspoređivanih zona prikazani
su u tablici 3.


Vrijednosti parametra "u" pokazuju da se sva uspoređivana
svojstva signifikantno razlikuju uspoređujući
prvih 30 odnosno 40 godova i preostale godove. Grafički
prikazi širine goda, nominalne gustoće i gustoće u
standardno suhom stanju te statistički parametri iz tablice
3. pokazuju da se juvenilno drvo kod jelovine pro
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 22     <-- 22 -->        PDF

T. Sinković: NEKA FIZIČKA SVOJSTVA JUVENILNOG I ZRELOG DRVA JELOVINE ... Šumarski list br. 7—8, CXIX (1995), 237—244
teže od 30 odnosno 40 godova od srca. Oštru granicu zbog same prirode procesa rasta i razvoja stabla koji
između juvemlnog i zrelog drva nije moguće odrediti i teče postepeno.


Pregled statističkih parametara rezultata istraživanja.


Review of statistics data of testing results. Tablica — Table 2


SVOJSTVO
PROPERTY


ŠIRINA GODA (MM)
RING WIDTH


UČEŠĆE ZONE KASNOG
DRVA(%)
LATEWOOD PERCENTAGE


GUSTOĆA U SIROVOM STANJU
NAKON RUŠENJA (g/cm1)
DENSITY AFTER FELLING


SADRŽAJ VODE NAKON
RUŠENJA (%)
MOISTURE CONTENT AFTER
FELLING


NOMINALNA GUSTOĆA (g/cm3)
BASIC DENSITY


GUSTOĆA U STANDARDNO
SUHOM STANJU (g/cm3)
DENSITY OF OVEN DRY WOOD


BROJ MINIMALNA SREDNJA MAKSIMALNA VARIJANCA KOEF.
UZORAKA
NUMBER
OF VALUE
VRIJEDNOST
MIN
VALUE
VRIJEDNOST
AVERAGE
VALUE
VRIJEDNOST
MAX
VALUE
(N-l)
VARIANCE
VARIJACIJE
(%)
COEFF. OF
VARIATION
439 0.3 1.8 5.1 1.053 58.06
439 14.79 34.68 70.18 78.877 25.61
416 0.4194 0.7176 1.0785 0.051 31.42
414 34.26 87.17 166.24 2398.93 56.19
436 0.2821 0.3768 0.4786 0.0008 7.67
436 0.3097 0.4355 0.5638 0.0017 9.47


Pregled statističkih parametara juvenilnog i zrelog drva.


Review of statistics data of juvenile and mature wood. Tablica — Table 3


SVOJSTVO
PROPERTY


ŠIRINA
GODA (mm)
RING WIDTH


NOMINALNA
GUSTOĆA (g/cm3)
BASIC DENSITY


GUSTOĆA U STANDARDNO
SUHOM STANJU (g/cm3)
DENSITY OF OVEN
DRY WOOD


ZONA
(god)
ZONE
BROJ
UZORAKA
NUMBER OF
VALUES
SREDNJA
VRIJEDNOST
AVERAGE
VALUES
VARIJANCA
(N-l)
VARIANCE
"u"
0-30
31-125
0-40
41-125
115
324
159
280
2.9
1.4
2.7
1.3
0.896
0.473
0.991
0.373
23.45
21.25
0-30
31-125
0-40
41-125
116
320
156
280
0.3465
0.3878
0.3523
0.3904
0.0005
0.0005
0.0006
0.0005
757.2
753.3
0-30
31-125
0-40
41-125
116
320
156
280
0.3891
0.4523
0.3986
0.4560
0.0008
0.0010
0.0010
0.0009
630.8
608
608


5. ZAKLJUČCI — CONCLUSIONES
1. U zoni od 30. odnosno 40. godova osd srca dolazi đu 30 i 40 goda dolazi do prelaza juvenilnog u zrelo
do promjene trenda svojstava širine goda, nominalne gu- drvo jelovine,
stoće i gustoće u standardno suhom stanju. U zoni izme


ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 23     <-- 23 -->        PDF

T. Sinković: NFiKA FIZIČKA SVOJSTVA JUVENILNOG I ZRELOG DRVA JELOVINE -Šumarski liši br. 7—8, CXIX (1995), 237—244
6.00


y=3.975-0.079x+0.000?3x2-2.355 I0~6x3


R2=64%
n=439


!** . ,1 **.*** *, * %


^-*** Y ** j, ***** * * *


******* ** ^^~~^L< ***** * *! ** * **


****** .* ^__ * .*****


* Ji*** **t*
**** ** t " i.**** ´
****** ,.***%**«********* c.,***


**. *** *** *+


******_***


*. *. *


0.00 i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i l
60.00 80.00 100.00 120.00 140.00
0.00 20.00 40.00
STAROST (godovi)
NUMBER OF RINGS FROM PITH


Slika 2. Grafički prikaz izjednačenja podataka rasporeda srednjih vrijednosti širine goda za sve debljinske razrede.


Figure 2. Arrangement equalize data of ring with average values for all diameter classes.


80.00
y=25.9+0.i448x-4-.996 10~5x2+2.389 10~6x5
R2=38%
n=439


C? 60.00


Q B * * **
o * * ** * *** *%^-?r * * *
g S^ 2
-o ^
40.00 **:*
*: */ *v,* * *
** ^4-v-^>>* , :.v.* ******* **v;** ^j^iv^T 1 ^ * * v ***** *
** *
>o < -**r— ***T *
? ****** **
******* **«*
***** * *
**
*
r**;
* * * * * *
J 20.00 **
** * ***** * * „ ** * „


0.00 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 11 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00
STAROST (godovi)
NUMBER OF RINGS FROM PITH


Slika 3. Grafički prikaz izjednačenja podataka rasporeda srednjih vrijednosti učešča zone kasnog drva za sve debljinske razrede.


Figure 3. Arrangement equalize data of latewood percentage average values for all diamete classes.


241
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 24     <-- 24 -->        PDF

T. Sinković: NEKA FIZIČKA SVOJSTVA JUVENILNOG I ZRELOC DRVA JELOVINE ...
Šumarski list br. 7—8, CX1X (1995), 237—244
0.50
y=0.5747-0.01144x+0.000335x2-l.748 10~6x5
R2=86%
n=416
a 0.45


******************************^


< 0.40
H a


vi ž
********** * ***** .*** ** * ^**-rc^Ei+*^Z^T^**l**´** * *


s 5
s 5
*** ***;*,,} ****i*X>i^_^^JTj^*w**J),´´ ****************
_-— **L* ************


* * T***
** *JM*W*»„.*** ******


****** ******


O -i
*****


> w
*?**,-„„» * ****** **


O ^ 0.35 ^-***** ** * ti *


„ ***** ** *****


B UJ


*,***,*


D


*****


<
-u fc 0.30


O Q


0.25


0.20 i i i i i m ] i i i r I I | I M I I I I I I | I I I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | i i i i i i i i i |
0.00 20.00 40.00 60.00 80.0 0 100.0 0 120.00 140.0 0
STAROST (godovi)
NUMBER OF RINGS FROM PITFI


Slika 4. Grafički prikaz izjednačenja podataka rasporeda srednjih vrijednosti gustoće u sirovom stanju nakon rušenja z.a sve dehljinske
razrede.


Figure 4. Arrangement equalize data of density after felling average values for all diameter classes.


200.00


y=0.322+0.00195x-2.275 10"5x2+1..137 10 7x5
R2= 62%
n = 414


„***,******


160.00 ****************


********, *


g w 120.00


9 °


O U


> LLl


80.00


si
40.00


0.00 I i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i u i i M i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00
STAROST (godovi)
NUMBER OF RINGS FROM PITH


Slika 5. Grafički prikaz izjednačenja podataka rasporeda srednjih vrijednosti sadržaja vode nakon rušenja za svedebljinske razrede.


Figure 5. Arrangement equalize data of moisture content after felling average values for all diameter classes.


242
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 25     <-- 25 -->        PDF

T. Sinkovic: NEKA FIZIČKA SVOJSTVA JUVF.NILNOG I ZRELOG DRVA JELOVINE ...
Šumarski list br. 7—8, CXIX (1995), 237—244
0.50


y=0.322+0.00195x-2.275 10~5x2+l.137 10~7x5


R2=62%


0.45 n=436
********


s
******* **********


o 0.40 -_
"5č


* t* * _—— "I******* ******** *
********* g. ***** ..* * ^* * ^^^^CI******^ ****** * ***


<
* * »** ******* »*** ***^_^~-\ST^™***** **t*************


-u
o


**^Ucr^SJ**************** ******


,*"* tirf^r ****** ,*******
ti
ti
g 0.35 —.**»*! ***** * ***
. ********** *** ********


*******


-*,*** ** *****


< Q 0.30


O <


z ca


0.25


0.20 I I I I I I I I I | I I ! I I I I M | I i I I I I I I I | (I i I i i i i i i i i i I i i i i i i i i i | i i i i i i i i i ]
0.00
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00
STAROST (godovi)
NUMBER OF RINGS FROM PITH
Slika 6. Grafički prikaz izjednačenja podataka
rasporeda srednjih vrijednosti nominalne gustoče za sve dehljinske razrede.


Figure 6. Arrangement equalize data ofbasic density average values for all diameter classes.


<3 0.60
U.O J
Z
<


H


OO


0.50


o


n Q
00 u


O u


0.45


z


>


<


p g


0.40


Z Z


<


h->


oo
~i o


El,
U


**L****
< ) >


***** *


O H


OO


´


oo 7


P W


0.50


O Q


y=0.347+0.0035x-4.596 10-5x2+2.385 10_7x5


E2=72%


n=436


******


******* * ^**


************ **** **


****************


——^****** ********4i *


* ** * **********
**


*+** * ** **


********** ***V**j**2j;—733?**^ ************* *******


*****
*****


*J

**** * ** >i***** . * J
** ******** ***** ***************


* * t^* * *


^L * ** ^^**


*** ^f» * ** ****


*/**** **


*,*»*******


****** .--´


* ^**
****.*****
****


0.25 | i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140´.00
STAROST (godovi)
NUMBER OF RINGS FROM PITH


Slika 7. Grafički prikaz izjednačenja podataka rasporeda srednjih vrijednosti gustoće u standardno suhom stanju za se dehljinske razrede.
Figure 7. Arrangement equalize data ofdensity ofoven dry wood average values for all diameter classes.
243
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 26     <-- 26 -->        PDF

T. Sinković: NEKA FIZIČKA SVOJSTVA JUVENILNOG I ZRELOG DRVA JELOVINE . Šumarski lisl br. 7—8. CXIX (1995), 237—244
2. Srednja vrijednost širine godova juvenilnog drva će zrelog drva jele koja iznosi 0.3878 odnosno 0.3904
jele je 2.8 odnosno 2.9 mm i signifikantno se razlikuje g/cm3.
od srednje vrijednosti širine godova zrelog drva jele ko4.
Srednja vrijednost gustoće u standardno suhom
ja iznosi 1.3 odnosno 1.4 mm.


stanju juvenilnog drva jele je 0.3891 odnosno 0.3986 g/


3. Srednja vrijednost nominalne gustoće juvenilnog cm3 i signifikantno se razlikuje od srednje vrijednosti
drva jele je 0.3465 odnosno 0.3523 g/cm3 i signifikangustoće
u standardno suhom stanju zrelog drva jele kotno
se razlikuje od srednje vrijednosti nominalne gustoja
iznosi 0.4523 odnosno 0.4560 g/cm3.
LITERATURA — LITERATURE


Kučera , B,, (1994): A hypothesisi relating current annual height P e t r i ć, B., 1983: Tanka oblovina i juvenilno drvo. Bilten ZIDI
increment to juvenile wood formation in Norway spruce. Šumarski fakultet Zagreb 11 (4):96-104.
Wood and Fiber Science, 26 (1): 152-167.


P e tr i ć, B.; Badun, S., 1985: strukturne karakteristike i svojstva


L e w a r k, S., 1986: Anatomical and physical differences between juvenilnog drva. Bilten ZIDI, Šumarski fakultet Zagreb 13


juvenile and adulat wood. In proceedings, 18th IUFRO World (6):91-112.


Congres, Ljubljana. Division 5, Forest Products Vol. 7:272


P e t r i ć, B., 1990: Varijacije strukture jelovine iz gorskog Kotara.


281.
Drvna industrija 41 (3-4)43-49.


M ea g 1 i n, R. R., 1987: Juvenile wood, tension wood, and growth


S i n k o v i c, T., 1991: Neka fizička svojstva jelovine iz gorskog


stress affects on processing hardwood. Proceedings of the


Kotara. Drvna industrija 42 (1-2) 17-21.


15th anual hardwood Symposium of the hardwood Resear


Zobel, B. J.; B uij tenen, J. P., 1989: Wood varijation, 1989.


ch Councils May 1987.


*** Osnove gospodarednja NPSO "Belevine" 1990-1999, Šumar


M e y 1 a n, B. A., 1968: Cause of high lčongitudinal Shrinkage in


ski fakultet u Zagrebu, 1990.


Wood. Forest Products Journal 18 (4):75:78.


SUMMARY: Research into the distribution of properties in the radial direction
with wood makes it possible to acquire knowledge of their variability,
and to determine the characteristic zones within the trunk. As any other living
organism a tree undergoes three developmental phases: juvenile, ripeness and
old age. The determination of these three phases is possible on the basis of the
recorded changes in properties. This research is limited to the study of the
differences in the properties of the two phases; the juvenile and ripe phases of
the Fir. Some physical properties of the juvenile and ripe wood of a Fir are
determined: width of an annual ring, share of the late wood zone, density in
raw condition after felling, water content after felling, nominal density and
density in the stadnard dry condition. The materijal for research was taken


from the Compartment VI of the Belevine management unit, NPSO Zalesina,
managed by the sustainable method. On the basis of the change of the distribution
trend in the width of the annual ring, the nominal density and the density
in the standard dry condition in the radial direction, the zone ranging from
30th to 40th annual ring was observed, in which juvenile wood transgresses
into ripe wood. The juvenile zone infirwood spans over the first 30-40 annual
rings from the heart. The annual-ring width, nominal density and density in a
standard dry condition of the juvenile wood significantly differ from the same
properties of the ripe wood. The width of an annual ring in the juvenile wood is
bigger than the width of annual ring in the ripe wood. The nominal density and
density in a standard dry condition of the juvenile wood is smaller than the
same properties in the zone of the ripe wood.