DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 19     <-- 19 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 812 (Abies alba Mill.) Šumarski list br. 7—8, CXIX (1995), 237—244


NEKA FIZIČKA SVOJSTVA JUVENILNOG I ZRELOG DRVA JELOVINE (ABIES
ALBA MILL.) IZ ZALESINE


SOME PHYSICAL PROPERTIES OF JUVENILE AND MATURE FIR-WOOD (ABIES
ALBA MILL.) FROM ZALESINA


Tomislav SINKOVIĆ*


SAŽETAK: U ovom istraživanju obrađena su neka fizička svojstva juvenilnog
i zrelog drva jele. Materijal za istraživanje uzet je iz šestog odjela gospodarske
jedinice Belevine u kojoj se gospodari potrajnim načinom. Prijelazna
zonajuvenilnog u zrelo drvo kod jelovine nalazi se između 30-40 goda od srca.
Širina goda, nominalna gustoća i gustoća u standardno suhom stanju jevnilnog
drva signifikantno se razlikuju od istih svojstava zrelog drva jele.


Ključne riječi: jelovina (Abies alba Mill.),juvenilno drvo, širina goda,
nominalna gustoća, gustoća u standardno suhom stanju.


1. UVOD — INTRODUCTION
Svaki živi organizam (1, 4, 5) prolazi u svom životu jom elemenata više manje konstantnih dimenzija. Tim
kroz tri ontogenetske faze razvoja: mladost, zrelost i stasaznanjima
moguće je odrediti prijelaznu zonu juvenilrost.
Juvenilno (mlado) drvo (9) pojavljuje se u stablu nog u zrelo drvo na temelju promjene dimenzija gradne
samo u deblu oko srca već i u krošnji, jer se prirast benih elemenata. Juvenilno drvo jele iz Gorskog kotara
stabla u visinu ostvaruje produkcijom juvenilnog drva (7) na temelju mjerenja promjene dimenzija gradbenih
na tom mjestu. Zbog same prirode debljinskog i visinelemenata
proteže se od srca od približno 60-tog goda.
skog prirasta stabla formiranje juvenilnog i zrelog drva Anatomske karakteristike gradbenih elemenata (3) najteče
paralelno samo na različitim dijelovima stabla. Kahitniji
su čimbenik koji utječe na fizička svojstva drva.
rakteristika juvenilnog drva, gledano s anatomskog Dosadašnja istraživanja svojstava juvenilnog drva četiaspekta,
je da dimenzije gradbenih elemenata rastu sve njača pokazuju (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9) da juvenilno drvo
do dozrijevanja kambija koji tada počinje s produkci-četinjača ima šire godove, manje učešće zone kasnog
drva i manju gustoću od zrelog drva. Poznavanje fizičkih
svojstava juvenilnog drva od bitnog je značenja za
uzgajanje jelovine i određivanje najracionalnijih reži


* Mr. Tomislav Sinković, Šumarski fakultet, Svetošimunska 25,
ma prerade.


Zagreb