DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 13     <-- 13 -->        PDF

A. Tomašević: VIŠEGODIŠNJI REZULTATI ISTRAŽIVANJA USPJEHA POSUMLJAVANJA NA KRŠU AI.EPSKIM BOROM . Šumarski list br. 7—8, CXIX (1995), 227—236
7. Uspjeh preživljavanja u desetoj godini za alepski Najveća visina crnog bora iznosi 1,60 m, a primorskog
bor u zadarskom području iznosi 80%, a u šibenskom bora 2,60 m.
području 63,97%, na podrivanom tlu riperom.
10. Pošumljavanje na podrivanom tlu riperom dalo
8. U submediteranskom dijelu Šumarije Split crni i
je ove rezultate: crni borje preživio sa 86,17%, apri


primorski bor pokazali su ovaj uspjeh u sedmoj godini


morski s 81,97%. Najveća visina kod crnog bora iznosi


starosti kulture:


2,55 m, a kod primorskog bora 3,60 m.


Pošumljavanje pod kramp, crni bor preživio je


11. Komparativna istraživanja tri metoda pripreme
57,50%, ima najveću visinu od 2,70 m, dok je primorski
bor preživio sa 65,97% i ima najveću visinu od 2,6 tla za pošumljavanje nedvojeno govore u prilog podrivanja,
kao za sada, najbolje metode u pripremi tla za


m.
pošumljavanje na kršu.
9. Pošumljavanje u izbušene jamice bušilicom STIHL
08, crni borje preživio 33,20%, a primorski 42,50%.
LITERATURA


Dere ta, B., 1968: Primjena mehanizacije na kršu upošumljavanju. u SR Hrvatskoj. Glasnik za šumske pokuse, posebno izdaInstitut
za šumarska istraživanja u Zagrebu, Radovi 11: str. nje 2, str. 147-159, Zagreb.
1-17, Zagreb 1953.


Tomašević, A., 1990: Podrivanje kao prva faza pripreme tla za
pošumljavanje. Glasnik za šumske pokuse 26, str. 393-404,


Meštrović, Š., 1964: Primjena mehaničke obrade tla pri podizaZagreb.


nju šuma u području Mediterana, Šumarski list (3-4): str.
124-133, Zagreb. Tomašević, A., 1993: Uspijevanje kultura austrijskog crnog bora
(Pinus nigra Arn. ssp. austrica) i zelene američke duglazije


Piškorič, O., 1960: Duglazija kao vrsta ekonomskih sastojina na


(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) na području Šuma


degradiranom dijelu krša. Šumarski list (11-12) str. 383-392,


rije Poreč. Šumarski list 3-6, str. 93-106, Zagreb.


Zagreb.
Tomašević, A., 1993: Pinija (Pinus pinea L.) kao vrsta za poTomaševič,
A., 1986: Rekultivacija kršnih goleti pošumljavanjem šumljavanje krasa. Šumarski list 6-8, str. 225.


Tabelarni prikaz o preživljenju i visinskom rastu biljaka u pokusima


Surival and hight grouth og plants in experiments
Tabela — Table 1


Visina, m — Hight m
Metoda pripreme Vrsta


Preživljavanje (%)


tla


Srednja Minimalna Maksimalna


The mrthod of soil Species


Survival (1%)


prepared


Mean Min. Max


1. Pokus »VOLOVSKI GAJ — KOZINO«, Šum. Z idar
Podrivanje
Alepski bor 80,00 (10. g.) 4,00 2,00 6,00
Pinus halepensis Mili. (10 years)


2. Pokus »LOZOVAC — GULINI«, Šum. Šibeni k
Podrivanje
Alepski bor 63,97(10. g.) 2,26 0,80 4,40
Pinus halepensis Mili. (10 years)


´


3. Pokus »VRBA«, Šum. Split
Podrivanje
Crni bor 86,17(7. g.) 1,30 0,40 2,50
Pinus nigra Arn. (7 years)


Primorski bor 81,97 (7 g.) , 1,70 0,50 3,60
Pinus pinaster Ait. (7 years)


Bušilica STIHL 08
Crni bor 33,20 (7 g.) 0,90 0,30 1,60
Pinus nigra Arn. (7 years)


Primorski bor 42,50 (7. g.) 0,90 0,30 2,60
Pinus pinaster Ait. (7 years)


Zasjek krampom
Crni bor 57,50(7. g.) 1,00 0,30 2,70
Pinus nigra Arn. (7 years)


Primorski bor 65,97(7. g.) 1,10 0,30 2,70
Pinus pinaster Ait. (7 years)