DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 12     <-- 12 -->        PDF

A. Tomašević: VIŠEGODIŠNJI REZULTATI ISTRAŽIVANJA USPJEHA POŠUMLJAVANJA NA KRŠU ALEPSKIM BOROM Šumarski listbr. 7—8, CXIX (1995), 227—236
Pošumljavanje sadnjom na podrivanom tlu riperom
(Afforestation by planting on soil undermined by riper),
također je obavljeno crnim i primorskim borom. Crnog
bora smo zasadili 528 sadnica, primorskog bora 527 sadnica.


U grafikonu 13. donosimo rezultate preživljavanja
za crni bor. Krivulja rasta srednje visine za crni bor data
je u grafikonu 14, a za primorski bor u grafikonu 16.


Crni bor je u sedmoj vegetaciji dosegao visinu od
2,5 m, srednju visinu od 1,30 m i najnižu visinu od 0,40


m. Primorski bor u sedmogodišnjem periodu imao je
najveću visinu od 3,60 m, srednju visinu od 1,70 m i
najnižu visinu od 0,50 m (vidi tablicu 1.).


Ovom metodom priprema tla za pošumljavanje postignuti
su podjednako dobro rezultati u preživljavanju
nakon svih sedam vegetacijskih perioda, gdje praktično
nema izumiranja sadnica nakon prve vegetacijske periode.
U odnosu na prethodne dvije metode, podrivanje
tla riperom pokazalo se najboljim. Krivulja rasta srednje
visine za crni bor data je u grafikonu 14, a za primorski
bor u grafikonu 16. Vidimo daje i krivulja rasta
srednje visine za obe istraživane vrste pokazala daleko
najbolji rezultat.


ZAKLJUČAK — CONCLUSION


1. Provedena istraživanja pokazala su daje na kraškim
površinama moguće primijeniti teške strojeve za
pripremu tla za pošumljavanje.
2. Istraživanja su pokazala daje metoda podrivanja
tla na kršu u današnjim uvjetima najoptimalnija glede
uspjeha preživljavanja zasađenih biljaka i njihovog visinskog
prirasta u prvim godinama. U našem slučaju radi
se o višegodišnjim opservacijama i mjerenjima na pokusnim
plohama. Rezultati tih istraživanja prikazani su
u grafovima od 1-16.
3. Na području Šumarija: ZADAR I ŠIBENIK vršene
su istraživanja. Desetogodišnje razdoblje opservacija
sigurno je dovoljno da se može meritorno iznjeti stav
o podrivanju tla na kršu (grafovi 1, 2, 3, 4).
4. Na području Šumarije Split za crni i primorski bor
donosimo prikaz uspjeha preživljavanja i dinamike rasta
u visini (grafovi od 5 do 16) gdje se vidi daje podrivanje
u odnosu na pošumljavanje pod kramp i u izbušene
jamice bušilicom daleko najuspješnije u sedmogodišnjem
razdoblju.
5. Na području Šumarije Zadar, na podrivanom tlu
riperom najveća visina alepskog bora u 10 godini života
iznosi 6,00 m, a najmanja 2,00 m.
6. U Šibenskom području za sedam godina alepski
bor dosegao je najveću visinu od 4,40 m, a najmanju od
0,80 m.
Slika 3. Šumarija Šibenik, šumski predjel LOZOVAC — GULINI«, Slika 4. Samonikli dalmatinski crni bor (Pinus nigra Am. var. dalosam
godina kasnije, 1993. (Slikao: A. Tomašević). matica) na otoku Braču, Nerežišće. (Snimio: A. Tomašević).


Figure 3. The Šibenik forest management, the area of »Lozovac — Figure 4. Wild grown Dalmatian black pine (Pinus nigra Arn. var.
.Gulini«, eight years later, in 1993 (photo: A. Tomašević). dalmatica) on the island of Brač, Nerežišće. (Photo: A. Tomašević).