DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 8     <-- 8 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Z. Ivanović: IZNOŠENJE TRUPACA HRASTA LUŽNJAKA ZICAROM STEYER KSK \t
Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 75—90
stu istovara trupci se spuštaju te odvezuju, a uže zatim
odiže iza čega sijedi novi ciklus. Iz navedenog sijedi da
se tovar pri privlačenju cijelom dužinom trase oslanjao
donjim krajem na tlo. Pri izvlačenju užeta za vezanje
opuštano je nosivo uže s kolicima, koje je zatim napinjano
u trenutku postranog privlačenja tovara. Time je
pasivna uloga nosivog užeta pri privlačenju trupaca do
trase žičare prelazila u aktivnu činidbu postranog
privlačenja. S obzirom da mjesto istovara nije moguće
mijenjati, nužno gaje oslobađati od trupaca, za što se
koristio kamion opremljen hidrauličnom dizalicom.


1.3.
METODE ISTRAŽIVANJA
Research methods
Rad žičare istražen je standardnom metodom studija
vremena. Primijenjena je povratna kronometrijska metoda
uz snimku radnoga dana. U tu svrhu rad žičare podijeljen
je na radne operacije, odnosno zahvate s unaprijed
odabranim fiksažnim točkama. Isti postupak primijenjen
je pri snimanju montiranja i demontiranja žičare,
odnosno premještanju trase žičare. Na odgovarajući
način izvršena su sva mjerenja pomoćnih podataka.


Podaci su obrađeni računalom uz primjenu matematičke
statistike.


2.
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Results of investigation
Nakon provedene obrade podataka matematičko-statističkim
metodama i analize sintetizirani su rezultati
istraživanja i prezentirani u daljnjem tekstu.


2.1 PODACI O TOVARU
Load data
U 339 snimljenih turnusa žičarom je izneseno ukupno
740 komada trupaca hrasta lužnjaka, odnosno 863,02


Podaci o tovaru — Load data


Broj turnusa — Number of cycles


Ukupni broj trupaca — Total number of logs


Komada po turnusu — Average number of logs per load


Ukupna drvna neto masa, m3 — Total wood, m3


Obujam tovara, m3 — Load volume, m3


Prosječni obujam trupaca, m3 — Average log volume, m3


Duljina trupca, m — Mean length of log, m


m3 drvne mase. Podaci su prikazani u tablici 1. Uz prosječne
prikazane su najmanje i najveće vrijednosti pojedinih
podataka.


Uz prosječnu duljinu trupca od 4,93 m i srednji promjer
bez kore od 54,9 cm, prosječni obujam trupca je
1,17 m3. Prosječni obujam tovara je 2,55 m3. Vidljivo
je kako je najveći obujam tovara (4,30 m3) gotovo 6
puta veći od najmanjega, a 1,7 puta od prosječnoga obujma
tovara. Najveća zabilježena duljina trupca bila je 9,2
m, najveći promjer u sredini 90 cm, a najveći obujam
4,20 m3. Najveći obujam tovara bio je 4,3 m3.


2.2 ANALIZA UTROŠENIH VREMENA
Total time consumption analysis
Pod ovom točkom razmotrit će se strukture utrošenih
vremena, zatim pogonsko vrijeme žičare, varijabilna
vremena i brzine kretanja kolica, vremena i brzine
izvlačenja užeta s čokerima i privlačenja tovara, utrošci
vremena za montiranje i demontiranje žičare te vremena
premještanja trasa (linija) žičare.


2.2.1 UKUPNO UTROŠENA VREMENA
Total time consumption
Rad žičare na privlačenju trupaca praćen je ukupno
6 162 minuta, odnosno 102, 7 sati. Relativni pokazatelji
strukture utrošenih vremena izraženi su prema ukupno
utošenom i efektivnom vremenu. Rezultati su prikazani
u tablici 2. U navedenoj tablici detaljno je prikazano
zapravo efektivno vrijeme dok je struktura općih vremena
prikazana zasebno u tablici 4. Udio općih vremena
gotovo je jednak utrošku efektivnog vremena.


Efektivno vrijeme čine četiri operacije: vožnja neopterećenih
kolica (prazna vožnja), vožnja opterećenih
kolica (puna vožnja), rad na sječini (utovar) i rad na pomoćnom
stovarištu (istovar). Rad na sječini podijeljen
je na šest, a rad na pomoćnom stovarištu na tri zahvata tab.
2.


Tablica — Table 1


339


740


(1)* 2,18 (4)**


863,02


(0,73)* 2,55 (4,30)**


(0,20)* 1,17(4,20)**


(2,0)* 4,93 (9,2)**


Srednji promjer trupca bez kore, cm — Log mean diameter, cm
(27)* 54,9 (90)**


* Minimum — Lat minimum
** Maksimum — Lat maximum