DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 377.2 001 Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 75—90


IZNOŠENJE TRUPACA HRASTA LUŽNJAKA ŽIČAROM STEYR KSK 16


YARDING PEDUNCULATE OAK LOGS WITH THE STEYR KSK 16 CABLE CRANE


Ante P. B. KRPAN, Željka IVANOVIĆ*


SAŽETAK: Ispitana je pokretna žičara sa stupom Steyr KSK 16 pri iznošenju
trupaca hrasta lužnjaka iz dovršne sječe u nizini. Studijem rada i vremena
uz primjenu povratne metode kronometrije te mjerenjem pomoćnih podataka
omogućena je analiza efektivnog vremena i općih vremena, te sinteza dodatnog
vremena, pogonskoga vremena i vremena ciklusa. Regresijskom analizom
ispitana su varijabilna vremena iz kojih su izvedene brzine kretanja punih i
praznih kolica, kao i vremena i brzine izvlačenja užeta i privlačenja tovara do
trase žičare. Provedena je analiza norme vremena i dnevnog učinka i njihove
promjene s obzirom na udaljenost iznošenja.


Ključne riječ i: pokretna žičara, nizina, studij rada i vremena, norme
vremena, proizvodnost.


1. PROBLEM, MJESTO I TEHNIKA RADA TE METODE ISTRAŽIVANJA
Problem, object and work technique, methods of research
1.1 PROBLEM — Problem
ka u kojima je ograničavajući čimbenik nosivost tla.
Krpan (1988) navodi daje u nizinskim šumama eksploatacija
s manje šteta na tlu izvediva tek pri dubokom
Eksploatacija šuma nužno se odvija i na teškim tere


smrznutom ili suhom tlu i traži primjenu prilagođenih


nima pri čemu se postavljaju ako ne viši onda drukčiji


tehnologija. Klimatska zbivanja kasnijih godina poten


tehničko-tehnološki zahtjevi u odnosu na eksploataciju


ciraju ovaj zahtjev jer su uobičajene tehnologije u oplod


šuma na »lakšim« terenima. U pravilu ekstremni teren


nim i dovršnim sječama hrasta lužnjaka zbog blagih zi


ski uvjeti iziskuju iznošenje drva zrakom. Težinu tere


ma i visokog stupnja mokrine tla u doba sječe i privla


na zapravo određuje mogućnost kretnosti vozila i ljudi.


čenja uzrokovale nedopustive štete na tlu i pomlatku,


Najutjecajniji čimbenici na kretnost po bespuću su pov


čime je neposredno ugrožena obnova sastojina, a time


ršinske prepreke, nosivost tla i nagib terena. Stoga te


uredni slijed biološke proizvodnje.


ške terene za eksploataciju šuma nalazimo i u području
rasprostiranja nizinskih poplavnih šuma hrasta lužnja-Sučeljena s tim problemom Uprava šuma Bjelovar


krajem 1993. godine za iznošenje trupaca hrasta lužnja


ka izrađenih u dovršnoj sječi na prirodno pomlađenim
Autori: Izv. prof. dr. se. Ante P. B. Krpan površinama uvodi pokretnu žičaru s jarbolom STEYR


Željka Ivanović, dipl. inž.


KSK 16 (si. 1.). Neki tehnički podaci za žičaru prikaza


Šumarski fakultet Zagreb
Katedra za iskorišćivanje šuma ni su u prilogu 1.
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 6     <-- 6 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Z. Ivanović: IZNOŠENJE TRUPACA HRASTA LUŽNJAKA ZICAROM STEYER KSK 16 Šumarski list br. 3, CXIX (1995). 75—90
PRILOG — Supplement 1


NEKI TEHNIČKI PODACI — Some technical data
Duljina vozila sa stupom u transportnom položaju
Length of truck in travel position
Širina vozila — Width of truck
Visina vozila — Height of truck
Masa bez užadi i kabine — Mass without lines and cabin
Visina stupa — Tower height
Snaga motora — Engine power
16 400 mm
2 850 mm
3 900 mm
27 000 kg
16 m
191 -236 kW
Podaci o vitlima — Data about drums


Vitla Najveće dimenzije Najveća vučna Faktor Najveća brzina užadi
užeta snaga sigurnosti Max. lines speed
Drums Max. diameter and Max. pulling Safety 191 kW 235 kW
length of lines power factor
m/sec


0 mm m daN (Kp)


Nosivo uže -0 24 700 13 600 3,5 8,7 10,4


Skyline


Povratno uže -0 14 1 300 4 100 4 7,8 9,4


Haulbackline


Vučno uže -0 16 650 4 100 4 7,8 9,4


Mainline


Pomoćno uže -0 9 650 2 100 3 18,3 22


Strowline


Montažno uže -0 6,5 1 500 2 100 1,6 18,3 22


Mountingline


Užad za sidrenje -0 24 60 + 30 3 100/6 200 15/7,5


Anchoring lines


Užad i naprave od užadi smatraju se najstarijim tehničkim
pomagalima, pa je za vjerovati kako su korištena
od davnina pri radovima u šumi. Užad od vlakna i
drugih prirodnih materijala zamijenjena su uzetima od
brončane žice, a nakon usvajanja Bessemerovog i Thomasovog
postupka proizvodnje čelika pojavila se kvalitetna
čelična užad - B o j a n i n (1987), koja su omogućila
razvoj žicanih naprava za šumarstvo u današnjem
smislu.


Žičare u obliku točila od konopljinih užadi u službi
privlačenja drva pojavile su se 1825. godine u Sorrentu
u Njemačkoj. Istovjetno se drvo privlači na obroncima
Vezuva najprije po točilu od konopljinih užadi, a potom
od čeličnih užadi. Žičare njihalice kao i gravitacijske
kružne žičare se u Švicarskoj, Njemačkoj, Francu


SI. 1. Pokretna žičara STEYR KSK 16 skoj i Rusiji koriste već oko 1870. godine -Kosi r


Fig. 1. The STEYR KSK 16 mobile cable crane (1987).
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 7     <-- 7 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Ivanović: IZNOŠENJE TRUPACA HRASTA LUŽNJAKA ŽIČAROM STEYER KSK 16 Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 75—90
Prema S tampf eru (1994) kao i * (1981) žičare u
šumarstvu počinju se ponovno primjenivati polovicom


19. stoljeća uvođenjem žicanih točila. Imenovani autor
navodi Dietrichov u (1908) zabilješku o uporabi
žičane riže u Hohensteinu 1859. godine. Znatnija zastupljenost
žičara u šumarstvu zapravo počinje nakon
drugog svjetskog rata. H e i n i m a n n (1986) navodi
kako je u to doba u Austriji razvijen »Pohlig - Gerat«, a
u Italiji, Švicarskoj i Francuskoj »Valtellina Seilbahn«,
što ujedno potvrđuje činjenicu da su poticaji za razvoj i
primjenu žičara stizali iz alpskih zemalja.
Navedene žičare imale su utovarnu i istovarnu stanicu
te nisu mogle raditi kao žičare dizalice. Švicarac Jakob
Wyssen konstruirao je 1939. godine prvu šumarsku
žičaru dizalicu s kolicima koja su se mogla zaustaviti
po volji na bilo kojem mjestu uzduž trase.


Godine 1963. na zapadnoj obali Sj. Amerike u uporabi
je pokretna žičara sa stupom opremljena nosivim i
vučnim uzetom. Kasnije dobiva naziv »Gosser Seilkran
«. Stup i vitla nosi pokretno gusjenično vozilo. Tom
konstrukcijom otvara se era pokretnih žičara.
Heinimann (1986) je mišljenja da su nakon vjetroloma
1967. godine traktori pritisnuli žičare iz eksploatacije
šuma u Srednjoj Europi. Spoznavši razorno djelovanje
traktora (kolotragovi, zbijanje tla, štete u sastojim)
šumarski stručnjaci ponovo se okreću žičarama.


Prema austrijskim normama (ONORM 5219) pokretne
naprave od užadi za privlačenje drva dijele se na:


žičare bez integriranog stupa (Seilgerate)
žičare s ugrađenim stupom (Mastseilgerate),
žičare sa samopokretnim kolicima.
Kriteriji za podjelu žičara su različiti. Obzirom na
dužinu trase žičare mogu biti:


kratke, dužine trase do 300 m (400 m)
srednje duge, dužine trase od 300 do 800 m
duge, dužine trase od 800 do 2000 m
Prema Stampferu(l 994) u Sj. Americi i Norveškoj
najčešće su u primjeni žičare s gibajućim nosivim
uzetom (Running Skyline), a u Srednjoj Europi su u uporabi
sustavi s nepokretnim nosivim uzetom ( Standing
Skyline).
Trzesniowsk i (1993) navodi slijedeće varijante
žičara u austrijskim seljačkim šumama:


vitlo na sanjkama za gravitacijski način iznošenja
vitlo na sanjkama za sve terene
pokretne žičare s dva užeta
pokretne žičare s tri užeta
pokretne žičare s četiri užeta
žičare sa samovoznim kolicima (radio upravljanje)
Prema G r a m m e 1 u (1988) prednosti rada žičarom
su: tlo se ne gazi, pogodne su za rad na slabonosivim
tlima i strmim padinama; rad žičarom ima ekološke i
estetske prednosti; pri uporabi srednjih i drugih žičara
potrebna je manja gustoća cesta; u odnosu na traktor
smanjuje se zbijanje tla, izostaju kolotragovi s oštećenjem
korijenskog sustava kao i štete na preostalim stablima;
u usporedbi s drugim sredstvima mehaničke vuče
žičare troše manje energije.


Kao nedostatak isti autor navodi manju proizvodnost
(0,5 m3 do 1,5 m3 po ranom satu) u odnosu na
traktor (2-6 m3 po r. s.) te više troškove rada. Smatra da
će u zemljama s visokim plaćama privlačenje traktorima
biti pogodnije u troškovnom smislu, ali smanjenje
šteta i estetsko djelovanje pri radu žičarom te dvije tehnike
rada približuju jednu drugoj.


Po učinak žičare odlučni su sljedeći čimbenici: količina
izrađenoga drva po jedinici površine, obujam komada,
duljina komada (stablo, deblo, kratko drvo), vrsta
uzgojnog zahvata, pravac iznošenja (uzbrdo, nizbrdo),
srednje udaljenosti privlačenja po nosivom užetu, udaljenost
postranog privlačenja, nagib terena i oblik terena,
gustoća prepreka, padavine i temperatura, osposobljenost
i učinkovitost poslužitelja.


1.2 MJESTO I TEHNIKA RADA
Object and work technique
Odjel 25b u gospodarskoj jedinici Ilovski lug garešničke
šumarije, površine 34,48 ha, odlično je prirodno
pomlađen. Stabla hrasta lužnjaka stara 135 godina posječena
su dovršnim sijekom. Drvna zaliha prije sječe
iznosila je 350 m3/ha, srednje plošno stablo ima prsni
promjer 73 cm, a srednje kubno stablo ima obujam od
7,20 m3. Tehničko drvo odvojeno je od prostornog i izrađeno
sortimentnom metodom. Prostorno drvo predviđeno
je za prodaju okolnom pučanstvu uz samoizradu.
Tehničko drvo iznosi se žičarom. Pogonsko vozilo sa
stupom je usidreno na okretnici šumske ceste, s kojeg je
položaja lepezastim postavljanjem trasa žičare pokrivena
površina cijelog odjela. Dužina trase žičare iznosila
je najviše 630 m. Na svim duljim trasama žičare, na posebno
odabranim i za tu svrhu neposječenim stablima,
postavljane su podupore.


Žičaru su posluživala 3-5 radnika. Međusobnu suradnju
ostvarivali su radio-vezom.


Kolica žičare zaustavljaju se nad mjestom utovara,
spušta se vučno uže koje radnik prihvaća i izvlači ga do
trupca, koji zatim veže. Vezanje se izvodi čokerima. Kad
je trupac (tovar) vezan privlači se okomito ili koso prema
trasi žičare po tlu, a zatim se djelomično odiže od tla
i privlači po nosivom užetu do mjesta istovara. Na mje
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 8     <-- 8 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Z. Ivanović: IZNOŠENJE TRUPACA HRASTA LUŽNJAKA ZICAROM STEYER KSK \t
Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 75—90
stu istovara trupci se spuštaju te odvezuju, a uže zatim
odiže iza čega sijedi novi ciklus. Iz navedenog sijedi da
se tovar pri privlačenju cijelom dužinom trase oslanjao
donjim krajem na tlo. Pri izvlačenju užeta za vezanje
opuštano je nosivo uže s kolicima, koje je zatim napinjano
u trenutku postranog privlačenja tovara. Time je
pasivna uloga nosivog užeta pri privlačenju trupaca do
trase žičare prelazila u aktivnu činidbu postranog
privlačenja. S obzirom da mjesto istovara nije moguće
mijenjati, nužno gaje oslobađati od trupaca, za što se
koristio kamion opremljen hidrauličnom dizalicom.


1.3.
METODE ISTRAŽIVANJA
Research methods
Rad žičare istražen je standardnom metodom studija
vremena. Primijenjena je povratna kronometrijska metoda
uz snimku radnoga dana. U tu svrhu rad žičare podijeljen
je na radne operacije, odnosno zahvate s unaprijed
odabranim fiksažnim točkama. Isti postupak primijenjen
je pri snimanju montiranja i demontiranja žičare,
odnosno premještanju trase žičare. Na odgovarajući
način izvršena su sva mjerenja pomoćnih podataka.


Podaci su obrađeni računalom uz primjenu matematičke
statistike.


2.
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Results of investigation
Nakon provedene obrade podataka matematičko-statističkim
metodama i analize sintetizirani su rezultati
istraživanja i prezentirani u daljnjem tekstu.


2.1 PODACI O TOVARU
Load data
U 339 snimljenih turnusa žičarom je izneseno ukupno
740 komada trupaca hrasta lužnjaka, odnosno 863,02


Podaci o tovaru — Load data


Broj turnusa — Number of cycles


Ukupni broj trupaca — Total number of logs


Komada po turnusu — Average number of logs per load


Ukupna drvna neto masa, m3 — Total wood, m3


Obujam tovara, m3 — Load volume, m3


Prosječni obujam trupaca, m3 — Average log volume, m3


Duljina trupca, m — Mean length of log, m


m3 drvne mase. Podaci su prikazani u tablici 1. Uz prosječne
prikazane su najmanje i najveće vrijednosti pojedinih
podataka.


Uz prosječnu duljinu trupca od 4,93 m i srednji promjer
bez kore od 54,9 cm, prosječni obujam trupca je
1,17 m3. Prosječni obujam tovara je 2,55 m3. Vidljivo
je kako je najveći obujam tovara (4,30 m3) gotovo 6
puta veći od najmanjega, a 1,7 puta od prosječnoga obujma
tovara. Najveća zabilježena duljina trupca bila je 9,2
m, najveći promjer u sredini 90 cm, a najveći obujam
4,20 m3. Najveći obujam tovara bio je 4,3 m3.


2.2 ANALIZA UTROŠENIH VREMENA
Total time consumption analysis
Pod ovom točkom razmotrit će se strukture utrošenih
vremena, zatim pogonsko vrijeme žičare, varijabilna
vremena i brzine kretanja kolica, vremena i brzine
izvlačenja užeta s čokerima i privlačenja tovara, utrošci
vremena za montiranje i demontiranje žičare te vremena
premještanja trasa (linija) žičare.


2.2.1 UKUPNO UTROŠENA VREMENA
Total time consumption
Rad žičare na privlačenju trupaca praćen je ukupno
6 162 minuta, odnosno 102, 7 sati. Relativni pokazatelji
strukture utrošenih vremena izraženi su prema ukupno
utošenom i efektivnom vremenu. Rezultati su prikazani
u tablici 2. U navedenoj tablici detaljno je prikazano
zapravo efektivno vrijeme dok je struktura općih vremena
prikazana zasebno u tablici 4. Udio općih vremena
gotovo je jednak utrošku efektivnog vremena.


Efektivno vrijeme čine četiri operacije: vožnja neopterećenih
kolica (prazna vožnja), vožnja opterećenih
kolica (puna vožnja), rad na sječini (utovar) i rad na pomoćnom
stovarištu (istovar). Rad na sječini podijeljen
je na šest, a rad na pomoćnom stovarištu na tri zahvata tab.
2.


Tablica — Table 1


339


740


(1)* 2,18 (4)**


863,02


(0,73)* 2,55 (4,30)**


(0,20)* 1,17(4,20)**


(2,0)* 4,93 (9,2)**


Srednji promjer trupca bez kore, cm — Log mean diameter, cm
(27)* 54,9 (90)**


* Minimum — Lat minimum
** Maksimum — Lat maximum


ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 9     <-- 9 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Z. Ivanović: IZNOŠENJE TRUPACA HRASTA LUŽNJAKA ŽIČAROM STEYER KSK 16
Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 75—90
Unutar efektivnog vremena za punu vožnju i rad na
sječini troši se podjednako vremena. Za te operacije trošilo
se više vremena u odnosu na druge operacije privlačenja
drva žičarom. Za punu vožnju kolica troši se
svega 1,3 puta više vremena nego za praznu vožnju. Puna
i prazna vožnja odvijala se na udaljenosti do najviše
575 m.


Za istovar troši se 2,17 puta manje vremena nego za
utovar. Potpuno jednak navedenom je odnos između
utroška vremena za zahvate vezanja tovara i odvezivanja
tovara.


Polovica vremena rada na sječini otpada na vezanje
trupaca. Isti odnos zapaža se kod odvezivanja tovara, za
koji zahvat se troši polovica ukupnog vremena istovara.


Unatoč velikom udjelu općih vremena proizvodnost
žičare u navedenim uvjetima rada je znatna. Ostvareni
prosječni dnevni učinak od 67, 42 m3, odnosno 8, 42
m3 po satu rada. Prema ostvarenom učinku i ugovorenoj
cijeni rada po jedinici proizvoda od 87 kn/m3, dnevna
zarada poduzetnika iznosila je 5.873,34 kn.


2.2.2
POGONSKO VRIJEME ŽIČARE
Operating time
Pogonsko vrijeme žičare je vrijeme rada stroja u smislu
izvršenja radnog naloga, a može se definirati kao
vrijeme kada se užad svrsishodno pokreću. Iz strukture
efektivnog vremena (tablica 2) moguće je precizno
utvrditi pogonsko vrijeme.


U pogonsko vrijeme bez sumnje pripadaju varijabilna
vremena pune i prazne vožnje kolica, zatim dio vremena
utovara koji se odnosi na zahvate spuštanja užeta
sa čokerima, napinjanje vučnog užeta, postrano privlačenje
i podizanje tovara. Prilikom istovara pogonsko
vrijeme čine zahvati spuštanja tovara i podizanja užeta
sa čokerima.


Kako se može vidjeti u tablici 3 pogonsko vrijeme
žičare čini 72,3% efektivnog vremena, odnosno 35,8%
ukupnog vremena rada. U cilju boljeg iskorištenja strojeva
i sniženja troškova strojnog rada kao i pratećih troškova
teži se povećanju udjela efektivnog vremena, a
onda i pogonskog vremena u dnevnom radnom vremenu.
Kod nekih strojeva angažiranih na radovima eksploatacije
šuma pogonsko vrijeme dostiže preko 80%
dnevnog radnog vremena, ali takve vrijednosti kod traktora
pa i forvardera koji rade u našim uvjetima nisu zabilježene
prilikom snimanja.


2.2.3 OPĆA VREMENA — Delay times
Opća vremena čine prekidi nastali tijekom rada iz
najrazličitijih uzroka, povremeni radovi i pripremno —
završno vrijeme. Prekidi su podijeljeni na tehničke,
opravdane, neopravdane i prekide za jelo.


Tehnički prekidi pomno su proučavani, jer su po učestalosti
i trajanju najzastupljeniji čineći 62,9% općih vremena.
Zabilježeno je osam izvora tehničkih prekida. Prekidi
najduljeg trajanja vezani su za sustav užadi i čine
55,7% svih općih vremena, odnosno 88,6% svih tehničkih
prekida. Svi ostali tehnički prekidi čine 7,2% općih
vremena.


Prekid za jelo je drugi po trajanju čineći 26,6% općih
vremena, povremeni radovi 7,5%, a opravdani i neopravdani
prekidi prisutni su sa zanemarivo malim udjelom.


Pripremno-završno vrijeme čini 2,1% općih vremena.


Znatan udio tehničkih prekida, posebice tehničkih
prekida zbog užadi, može se pripisati velikoj obujmenoj,
odnosno ukupnoj masi tovara (preko 5,5 t), nenaviknutosti
operatera na takva opterećenja te dotrajalosti
užadi.


Odmori i osobni prekidi, s obzirom na broj radnika,
nisu utjecali na rad žičare. Stoga ih ne nalazimo zabilježene
u snimačkim listovima.


Opća vremena, kako je poznato, izvorišta su dodatnog
vremena.


2.2.4 DODATNO VRIJEME — Allowance
Iz općih vremena izlučeno je dodatno vrijeme na način
kako je to prikazano u tablici 5. Dodatno vrijeme za
radove u eksploataciji šuma moguće je realno utvrditi
tek dugotrajnim snimanjem jednom od priznatih metoda
snimanja ali isključivo uz snimku radnog dana. Dodatno
vrijeme čine prekidi nastali tijekom rada bez krivnje
radnika, pa se stoga istima moraju priznati, zatim
povremeni radovi, odmori te pripremno-završno vrijeme.
U ovom slučaju iz općih vremena isključeni su tehnički
prekidi pojedinačnog trajanja preko deset minuta,
neopravdani prekidi i vrijeme za jelo. Vrijeme za jelo
(objed) prekid je rada za vrijeme kojeg se unosi energija
potrebna za održavanje radne sposobnosti radnika. U
studiju rada i vremena pristupa mu se dvojako - ili se
uključuje u dnevno radno vrijeme koje tada iznosi 480
min/dan, ili se isključuje iz dnevnog radnog vremena
koje tada iznosi 450 min/dan. Zavisno o navedenom,
prekid za jelo jest sastavni dio dodatnog vremena ili nije.
Postupivši na opisani način prihvaćeno je dodatno
vrijeme od 23,9%. Takva vrijednost dodatnog vremena
odgovara, prema dosadašnjim čvrstim spoznajama iz dugogodišnjih
istraživanja, za rad traktora na privlačenju
drva. Kako je ovo prvo praćenje rada žičare u našim
nizinskim, a što se tiče dodatnog vremena i u drugim
uvjetima, dobiveno dodatno vrijeme mora se potvrditi
ili korigirati daljnjim ozbiljnjim istraživanjima.
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 10     <-- 10 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Ivanović: IZNOŠENJE TRUPACA HRASTA LUŽNJAKA ŽIČAROM STEYER KSK 16
Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 75—90
Struktura ukupno utrošenog vremena i prosječni dnevni učinak Tablica — Table 2
Structure of total time consumption and mean daily output


OPERACIJA — OPERATION


1.
Prazna vožnja — Travel empty
2.
Puna vožnja — Travel loaded
3.
Rad na sječini — Felling site work
3.1.
Spuštanje vučnog užeta
Skidding line lowering
3.2.
Izvlačenje vučnog užeta od trupaca
Skidding line pulling to the logs
3.3.
Vezanje tovara — Load hooking
3.4.
Napinjanje vučnog užeta
Stretching of mainline
3.5.
Privlačenje tovara — Load skidding
3.6.
Podizanje tovara — Pick up load
4.
Rad na pomoćnom stovarištu
Auxiliary timber yard work
4.1.
Spuštanje tovara — Lowering of load
4.2.
Odvezivanje tovara — Load unhooking
4.3.
Podizanje vučnog užeta
Skiding line lifting
5.
Efektivno vrijeme (1.+2.+3.+4.)
Effective time (1.+2.+3.+4.)
6.
Opća vremena — Delay times
7.
Ukupno vrijeme — Total time
8.
Ukupno privučena d. masa, m3 — Total wood, m3
9.
Utrošak efektivnog vremena po jedinici, min/m3
Effective time consumption per unit, min/m3
10.
Utrošak ukupnog vremena po jedinici, min/m3
Total time consumption per unit, min/m3
11.
Prosječni ostvareni dnevni učinak, m3/dan
Average daily output, m3/day
Utrošak
vremena
Time
consumption


min.
747,63
963,90
923,63


74,29


162,89


468,21


103,79


80,40
34,05
425,16


81,88
216,87
126,41


3 060,32


3 102,35
6 162,67
836,02
3,55


7,14


67,42


Postotni udio - Percentage of
prema ukupnom prema efektiv,
vremenu vremenu


total time effective time


12,1
15,7
15,0
1,2


2,6


7,6
1,7


1,3
0,6
6,9


1,3
3,5
2,1


49,7


50,3
100,0


%
24,5
31,5
30,2
2,4


5,3


15,3
3,4


2,7
1,1
13,8


2,6
7,1
4,1


100,0


Dodatno vrijeme uobičajeno se iskazuje postotkom u apsolutnom iznosu (tab. 6) ili se efektivno vrijeme
prema efektivnom vremenu. U određenim kalkulacija- povećava množidbom efektivnog vremena koeficijenma
studija vremena nadjeljuje se efektivnom vremenu tom dodatnog vremena (Kd = 1,0 p).
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 11     <-- 11 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Z. Ivanović: IZNOŠENJE TRUPACA HRASTA LUŽNJAKA ŽIČAROM STEYER KSK 16
Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 75—90
2.2.5 VRIJEME TURNUSA — Cycle time
Efektivno vrijeme turnusa analizirano je prema operacijama
i zahvatima u odnosu na ukupno i efektivno
vrijeme turnusa, tab. 6. Ukupno vrijeme turnusa sastavljeno
je od efektivnog vremena i dijela općih vremena
sažetih u dodatno vrijeme.


Postotni udio dijelova efektivnog vremena prema
efektivnom vremenu jednak je onom u strukturi ukupnih
vremena (tab. 2). U odnosu na ukupno vrijeme došlo
je do promjena uzrokovanih smanjenjem općih vremena
prilikom kreiranja dodatnog vremena.


Prema podacima, efektivno vrijeme čini 80,7% ukupnog
vremena turnusa, a očekivano pogonsko vrijeme turnusa
činilo bi u ovom slučaju 72,3% efektivnog, odnosno
58,3% ukupnog vremena turnusa.


Pogonsko vrijeme iičare


Operating time of the cable crane


OPERACIJA — OPERATION


Prazna vožnja


Travel empty


Puna vožnja


Travel loaded


Rad na sječini


Felling site work


Rad na pomoćnom stovarištu


Auxiliary timber yard work


Pogonsko vrijeme


Operating time


Efektivno vrijeme


Effective time


Ukupno vrijeme


Ciklus traje ukupno 11,19 min, od kojih na efektivno
vrijeme otpada 9,03 min. Uz obujam tovara od 2,55
m3 norma vremana iznosi 4,39 min/m3, a mogući prosječni
učinak za udaljenost vožnje punih i praznih kolica
od 352 m je 102,50 m3/dan. Prosječna udaljenost postranog
privlačenja iznosila je 17,5 m.


2.2.6
VARIJABILNA VREMENA I BRZINE
KRETANJA KOLICA
Variable times and carriage speed
U varijabilna vremena spadaju vremena pune i prazne
vožnje te druga vremena čija veličina je zavisna o
udaljenosti. Pri obradi podvrgavaju se regresijskim analizama
pri čemu se izabire linija izjednačenja koja najbolje
izjednačuje mjerene podatke.


Izjednačena vremena vožnje praznih i punih kolica
prikazana su u tablici 7, a njihov grafički prikaz na si. 2.
Odgovarajuće brzine izvedene iz izjednačenih vremena
i udaljenosti vožnje prikazane su numerički i grafički u
istoj tablici i slici.


Snimljena vremena prazne vožnje kolica izjednačena
su jednadžbom pravca:
y = 61,25476 + 0,44968x


Tablica — Table 3
Postotni udio - Percentage of


Vrijeme


Time na ukupno na efektivno
vrijeme vrijeme
total time effective time
min . %


747,63 12,1 24,4


963,90 15,6 "31,5


292,53 4,7 9,6
208,29 3,4 6,8


2 212,35 35,8 72,3


3 060,32
100,0


6 162,67 100,0


Pri tome je utvrđena korelacija između mjerenih i
izjednačenih podataka jer je koeficijent korelacije r =
0,86428, a pogreška koeficijenta korelacije fr = 0,01374.


Snimljena vremena pune vožnje također su izjednačena
jednadžbom pravca:
y = 69,10938 + 0,61144x
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 12     <-- 12 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Ivanovic: IZNOŠENJE TRUPACA HRASTA LUŽNJAKA ŽIČAROM STEYER KSK 16
Suinarski list br. 3, CXIX (1995), 75—90
Čvrstoća veze određena je koeficijentom korelacije
r = 0,81871 uz pogrešku koeficijenta korelacije fr =
0,01791.


Vremena i brzine istraživane su za udaljenosti od 75
m do 575 m. Utrošak vremena za kretanje praznih kolica
žičare logično raste s povećanjem udaljenosti vožnje
i to od 0,95 min za 75 m do 3,20 min za 575 m. Opterećena
kolica kreću se sporije od praznih, trošeći za 75 m
udaljenosti 1,15 min, a za 575 m4,21 min. U odnosu na
prazna kolica povećanje utroška vremena punih kolica
iznosi za 75 m 21%, a za 575 m 31,5%. Takav odnos


Struktura općih vremena


Structure of delay times


VRSTA OPĆIH VREMENA
TYPE OF DELAY TIMES


1.
Prekidi - Delays
1.1. Tehnički prekidi - Tehnical delays
1.1.1.
Pogonski stroj i vitla
Engine and winches
1.1.2.
Užad - Lines
do 10 min - up to 10 minutes
iznad 10 min - over 10 minutes
1.1.3.
Kolica - Carriage
1.1.4.
Radio veza - Radio tir
1.1.5.
Podupora - Support
1.1.6. Gorivo - Fuel
1.1.7.
Sidrena uža - Guylines
1.1.8.
Koloture- Blochs
1.2.
Opravdani prekidi
Organizational delay times
1.3.
Neopravdani prekidi
Unnecessary delay times
1.4.
Prekid za jelo - Meal time
2.
Povremeni radovi - Productive delays
2.1.
Pri utovaru - at loading
2.2. Pri istovaru - at unloading
3.
Pripremno-završno vrijeme - Preparation time
Ukupno opća vremena - Total delay times
indicira veći kut nagiba pravca 3 u odnosu na pravac 1 slika
2.


Brzine kretanja praznih kolica su od 1,31 m/s za 75
m udaljenosti i 2,99 m/s za 575 m. Manja je brzina kretanja
punih kolica. Na 75 m brzina je 1,09 m/s, a na 575
m 2,28 m/s. Brzine praznih i punih kolica nešto brže
rastu do udaljenosti od 300 m, iza koje udaljenosti rastu
neznatno.


Prosječne brzine vožnje praznih i punih kolica stoje
u odnosu 1 : 1,3, tab. 7.


Tablica — Table 4
Utrošak vremena Postotni udio
Time consumption Percentage
min %


1 951,00 62,9
11,89 0,4


209,41 6,7
1 518,61 49,0
2,37 0,1
55,81 1,8
97,34 3,1
39,42 1,3


5,70 0,2
10,45 0,3
1,08


26,22
0,9


826,09 26,6
233,18 7,5
154,84 5,0
78,34 2,5
64,78 2,1
3 102,35 100,0
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 13     <-- 13 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Ivanovic: IZNOŠENJE TRUPACA HRASTA LUŽNJAKA ŽIČAROM STEYER KSK 16 Šumarski list br. 3. CXIX (1995), 75—90
2.2.7
VREMENA I BRZINE IZVLAČENJA UŽETA
I PRIVLAČENJA TOVARA
Times and speeds of skidding line pulling and
load lateral skidding
Vremena izvlačenja užeta od trase žičare do trupaca
na sjećini izjednačena su jednadžbom parabole:


y = 8,54708 + 2,04769x + 0,01647x2


uz indeks korelacije R = 0,80580 i pogrešku indeksa
korelacije fR = 0,01936.


Vremena postranog privlačenja tovara izjednačena
su jednadžbom pravca:


y = 8,58805+ 0,95814x


uz koeficijent korelacije r = 0,59816 i pogrešku koeficijenta
korelacije fr = 0,03590.


Utrošak vremena istraživanje za udaljenosti od 5 do
45 m, a rezultati su prikazani u tablici 8 i slici 3. S povećanjem
udaljenosti povećava se i vrijeme izvlačenja užeta
i to 0,19 min za 5 m udaljenosti na 1,34 min za 45 m.
Brzina izvlačenja blago raste do 25 m udaljenosti iza
kojih blago opada.


SI. 2. Vezanje trupaca u sječini


Fig. 2. Hooking of logs at the felling site


Utrošak vremena za privlačenje tovara također raste
s povećanjem udaljenosti. Za 5 m udaljenosti troši se
0,13 min, a za 45 m 0,52 min. U odnosu na vremena za
izvlačenje užeta znatno su manja. Tako je na 20 m udaljenosti
taj odnos 1 : 2, a na 45 m iznosi 1 : 2,6. Slijed
takvih odnosa vidljiv je na si. 3. - linije 1 i 3. Za izvlačenje
užeta na 45 m troši se 7 puta više vremena nego za
istu aktivnost na udaljenosti od 5 m. Kod povlačenja
tovara taj je odnos manji i iznosi 1 : 4.


Brzina privlačenja tovara također raste s povećanjem
udaljenosti i to od 0,64 m/s za 5 m do 1,44 m/s za 45 m.
Pri tome brži rast bilježi se do udaljenosti od 25 m - si.


3. Prosječne brzine izvlačenja užeta s čokerima i privlačenja
tovara stoje u odnosu 1 : 2.
5/. 3. Vožnja punih kolica
Fig. 3. Travel loaded


2.2.8 VRIJEME MONTIRANJA I DEMONTIRANJA
ŽIČARE TE PREMJEŠTANJE LINIJA
Moving, rigging up and yarding strip
replacement
Kako je već spomenuto povratnom metodom kronometrije
snimani su radovi na montiranju i demontiranju
žičare te premještanju trase žičare.


Prilikom montiranja pojavile su se 24 različite radne
operacije u trajanju od 610,3 min. Opravdani prekidi
iznosili su 108,22 min, odmori 40,25 min, a pripremno
završno vrijeme 14,70 min. Neopravdani prekidi trajali
su 70,56 min, pa je montiranje žičare ukupno trajalo
844,03 min.


Demontiranje žičare traje znatno kraće od montiranja,
pa u ovom slučaju traje 173,71 min. Pri demontiranju
žičare pojavilo se 15 radnih operacija.


Utrošak vremena za premještanje linije žičare zavisan
je o duljini trase. Duljina trase od 630 m zahtijevala
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 14     <-- 14 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Ivanović: IZNOŠENJE TRUPACA HRASTA LUŽNJAKA ŽIČAROM STEYER KSK 16
Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 75—90
je 608 min, za duljinu od 340 m utrošilo se 300 min, a
za duljinu trase od 200 m trebalo je 181 min. Pri premještanju
trasa žičare pojavilo se 12 radnih operacija, s
tim da je na kraćim trasama izostala operacija postavljanja
poprečne podupore.


2.3
ANALIZA NORME VREMENA I DNEVNOG
UČINKA
Standard time and daily output analysis
Prosječni dnevni učinak koji je žičarom ostvaren tijekom
snimanja iznosi 67,42 m3. Takav učinak postignut
je uz udio efektivnog vremena u ukupno snimljenom
vremenu od svega 49,7%, od kojega na pogonsko
vrijeme otpada 72,3%. Uzimajući u obzir ukupno vrijeme,
za privlačenje m3 drvne mase žičarom trošilo se
7,14 min-tab. 2.


Prosječna norma vremena uz dodatno vrijeme od
23,9% je 4,39 min/m3, a mogući prosječni dnevni uči


Struktura dodatnog vremena


Structure of allowance


OPĆA VREMENA - DELAY TIMES


1.
Prekidi - Delays
1.1. Tehnički prekidi - Tehnical delays
1.1.1. Pogonski stroj i vitla - Engine and winches
1.1.2. Užad - Lines
1.1.3. Kolica - Carriage
1.1.4. Radio veza - Radio tir
1.1.5. Podupora - Support
1.1.6. Gorivo - Fuel
1.1.7. Sidrena uža - Guylines
1.1.8. Koloture - Blochs
1.2. Opravdani prekidi - Organizational delay times
2. Povremeni radovi - Productive delays
2.1. Pri utovaru - at loading
2.2. Pri istovaru - at unloading
3.
Pripremno-završno vrijeme - Preparation time
Dodatno vrijeme Ukupno - Total
nak 102,50 m3/dan (tab. 6).
Norma vremena i dnevni učinak mijenjaju se promjenom
udaljenosti privlačenja, obzirom na uticaj varijabilnih
vremena, različito. Norma vremena upravo je
proporcionalna veličina u odnosu spram udaljenosti privlačenja,
a dnevni učinak obrnuto proporcionalan. Norma
vremena za udaljenost iznošenja 75 m iznosi 2,95
min/m3, a na udaljenosti iznošenja od 575 m norma vremena
je 5,53 min/m3 ili 1,9 puta veća u odnosu na normu
vremena za 75 m. Povećanju udaljenosti iznošenja
od 7,7 puta odgovara povećanje norme vremena za 1,9
puta. Odnos dnevnog učinka na 75 m i 575 m je
kao 1,9: 1.


Osnova za obračun faktora opadanja učinka je učinak
žičare na 100 m udaljenosti. Vidljivo je da se na
250 m udaljenosti može očekivati 20%, na 350 m 30%,
a na 500 m 40% manji učinak u odnosu na onaj na 100
m udaljenosti iznošenja.


Tablica — Table 5


min


433,47
432,39
11,89
209,41


2,37
55,81
97,34
39,42
5,70
10,45


1,08
233,18
154,84


78,34
64,78
731,43


Allowance Postotak prema efektivnom vremenu, % 23,90
Percentage of effective time, %
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 15     <-- 15 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Ivanovic: IZNOŠENJE TRUPACA HRASTA LUŽNJAKA ŽIČAROM STEYER KSK 16 Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 75—90
Struktura vremena turnusa


Structure of cycle time


OPERACIJA — OPERATION


1.
Prazna vožnja — Travel empty
2.
Puna vožnja — Travel loaded
3.
Rad na sječini — Felling site work
3.1.
Spuštanje vučnog užeta
Skidding line lowering
3.2.
Izvlačenje vučnog užeta do trupaca
Skidding line pulling to the logs
3.3.
Vezanje tovara — Load hooking
3.4.
Napinjanje vučnog užeta
Stretching of mainline
3.5.
Privlačenje tovara — Load skidding
3.6.
Podizanje tovara — Pick up load
4.
Rad na pomočnom stovarištu
Auxiliary timber yard work
4.1.
Spuštanje tovara — Lowering of load
4.2.
Odvezivanje tovara
Load unhooking
4.3.
Podizanje vučnog užeta
Skidding line lifting
5.
Efektivno vrijeme turnusa
Effective time per cycle
6.
Dodatne vrijeme — Alowance
7.
Ukupno vrijeme turnusa
Total time per cycle
8.
Prosječni obujam tovara, mVturi
Mean load per cycle, m3
9.
Norma vremena, min/m3
Standard time, min/m3
10.
Dnevni učinak, m3/dan
Daily output, mVday
Utrošak
vremena turnusa
Cycle time
consumption


2,21
2,84
2,73
0,22


0,48


1,38
0,31


0,24
0,10
1,25


0,24
0,64


0,37


9,03


2,16


11,19


2,55


4,39


102,50


Tablica — Table 6


Postotni udio - Percentage of
prema ukupnom prema efektiv,


vremenu
total time


19,7
25,4
24,4
2,0


4,3


12,3
2,8


2,1
0,9
11,2


2,2
5,7


3,3


80,7


100,0


vremenu
effective time


%
24,5
31,5
30,2


2,4


5,3


15,3
3,4


2,7
1,1
13,8


2,6


7,i´


4,1


100,0


23,9
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 16     <-- 16 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Ivanović: IZNOŠENJE TRUPACA HRASTA LUŽNJAKA ŽIČAROM STEYER KSK 16
Utrošak efektivnog vremena i brzine kretanja kolica žičare


Consumption of effective time and carriage speed


Udaljenost Prazna vožnja — Travel empty


iznošenja Utrošak vremena Brzina kretanja
Yarding distance Time consumption Travel speed


1 2


m


min m/s


75 0,95 1,31
100 1,06 1,57
125 1,17 1,78
150 1,29 1,94
175 1,40 2,08
200 1,51 2,21
225 1,62 2,31
250 1,74 2,39
275 1,85 2,48
300 1,96 2,55
325 2,07 2,62
350 2,19 2,66
375 2,30 2,72
400 2,41 2,77
425 2,52 2,81
450 2,64 2,84
475 2,75 2,88
500 2,86 2,91
525 2,97 2,95
550 3,08 2,98
575 3,20 2,99


Prosječna brzina 2,68
Average speed


Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 75—90


Tablica — Table 7


Puna vožnja — Travel loaded
Utrošak vremena Brzina kretanja
Time consumption Travel speed
3 4
min m/s


1,15 1,09
1,30 1,28
1,45 1,44
1,61 1,55
1,76 1,66
1,91 1,74
2,07 1,81
2,22 1,88
2,37 1,93
2,52 1,98
2,68 2,02
2,83 2,06
2,98 2,10
3,14 2,12
3,29 2,15
3,44 2,18
3,59 2,20
3,75 2,22
3,90 2,24
4,05 2,26
4,21 2,28


2,06


O
©
ts
O
t—
©
o
Udaljenost iznošenja Yarding
distance, m
86
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 17     <-- 17 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Ivanovic: IZNOŠENJE TRUPACA HRASTA LUŽNJAKA ŽIČAROM STEYER KSK 16 Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 75—90
3. ZAKLJUČCI — Conclusions
U ovom radu ispitana je mogućnost primjene pokretduljina
4,9 m, a promjer bez kore 55 cm. Najveći prone
žičare sa stupom KSK 16 na privlačenju trupaca hramjer
trupca bio je 90 cm, a najveća duljina 9,2 m, a
sta lužnjaka u uvjetima nizinskih šuma s povećanom mo-najveći obujam 4,2 m3.
krinom tla. U okviru terenskih istraživanja proveden je


Efektivno vrijeme čini 49,7% ukupno snimljenog


opsežan studij rada i vremena. Snimljeno je 339 turnu


vremena, od kojeg se za punu vožnju kolica utrošilo


sa povratnom metodom.


15,7%, za utovar 15,0%, za praznu vožnju 12,1% a za
Prosječni tovar iznosio je 2,55 m3 uz 2,18 komada istovar 6,9%. Na opća vremena utošilo se 50,3% ukuptrupaca
u tovaru. Obujam srednjeg trupca je 1,17 m3, no snimljenog vremena. Pretežiti dio općih vremena od-


Utrošak efektivnog vremena i brzine izvlačenja vučnog užeta i privlačenja tovara


Effective time consumption and speed of skidding line pulling and load lateral skidding


Tablica — Table 8


Udaljenost
Distance
m
Izvlačenje vučnog užeta
Skidding line pulling
Utrošak vremena
Time consumption
1
min
Brzina kretanja
Travel speed
2
m/s
Privlačenje tovara
Load skidding
Utrošak vremena
Time consumption
3
min
Brzina kretanja
Travel speed
4
m/s
5 0,19 0,44 0,13 0,64
10
15
20
25
30
35
40
45
Prosječna brzina
Average speed
0,31
0,43
0,56
0,70
0,85
1,00
1,17
1,34
0,54
0,58
0,59
0,60
0,59
0,58
0,57
0,56
0,57
0,18
0,23
0,28
0,32
0,37
0,42
0,47
0,52
0,92
1,09
1,19
1,30
1,35
1,39. .
1,42
1,44
1,14
1,6 T


45


10 15 20 25 30 35 40


Udaljenost - Distance, m
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 18     <-- 18 -->        PDF

efektivnih vremena, norme vremena i dnevnog učinka o udaljenosti privlačenja iičarom
standard time and daily output depending on the cable crane yarding distance Tablic
Vrijeme vožnje
Time travel
Prazna
kolica
Carriage
empty
Puna
kolica
Carriage
loaded
Suma
varijabilnih
vremena
Sum of
variable
times
Rad
u
sastojini
Felling
site
work
Radna
pomoćnom
stovarištu
Auxiliary
timber
yard work
min
Suma
fiksnih
vremena
Sum of
fixed
time
Efektivno
vrijeme
Effective
time
Dodatno
vrijeme
Allowance
(23,9%)
Ukupno
vrijeme
Total
time
Norma
vremena
Standard
time
min/m3
Broj
vožnji
Cycles
per day
-
Dnevn
učinak
Daily
output
mVdan
mVday
5 1,15 2,10 2,73 1,25 3,98 6,08 1,45 7,53 2,95 63,74 152,54
6 1,30 2,36 2,73 1,25 3,98 6,34 1,51 7,85 3,08 61,15 146,10
7 1,45 2,62 2,73 1,25 3,98 6,60 1,58 8,18 3,21 58,68 140,18
9 1,61 2,90 2,73 1,25 3,98 6,88 1,64 8,52 3,34 56,34 134,73
0 1,76 3,16 2,73 1,25 3,98 7,14 1,71 8,85 3,47 54,24 129,68
1 1,91 3,42 2.73 1,25 3,98 7,40 1.77 9,17 3,60 52,34 125,00
2 2,07 3,69 2,73 1,25 3,98 7,67 1,83 9,50 3,72 50,53 120,96
4 2,22 3,96 2,73 1,25 3,98 7,94 1,90 9,84 3,86 48,78 116,58
5 2,37 4,22 2,73 1,25 3,98 8,20 1,96 10,16 3,98 47,24 113,06
6 2,52 4,48 2,73 1,25 3,98 8,46 2,02 10,48 4,11 45,80 109,49
7 2,68 4,75 2,73 1,25 3,98 8,73 2,09 10,82 4,24 44,36 106,13
9 2,83 5,02 2,73 1,25 3,98 9,00 2,15 11,15 4,37 43,05 102,97
0 2,98 5,28 2,73 1,25 3,98 9,26 2,21 11,47 4,50 41,85 100,00
1 3,14 5,55 2,73 1,25 3,98 9,53 2,28 11,81 4,63 40,64 97,19
2 3,29 5,81 2,73 1,25 3,98 9,79 2,34 12,13 4,76 39,57 94,53
4 3,44 6,08 2,73 1,25 3,98 10,06 2,40 12,46 4,89 38,52 92,02
5 3,59 6,34 2,73 1,25 3,98 10,32 2,47 12,79 5,01 37,53 89,82
6 3,75 6,61 2,73 1,25 3,98 10,59 2,53 13,12 5,14 36,58 87,55
7 3,90 6,87 2,73 1,25 3,98 10,85 2,59 13,44 5,27 35,71 85,39
8 4,05 7,13 2,73 1,25 3,98 11,11 2,65 13,76 5,40 34,88 83,33
0 4,21 7,41 2,73 1,25 3,98 11,39 2,72 14,11 5,53 34,02 81,37
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 19     <-- 19 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Z. Ivanovic: IZNOŠENJU TRUPACA HRASTA LUŽNJAKA ŽIČAROM STEYER KSK 16 Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 75—90
nosi se na tehničke prekide koji čine 62,9% općih vremena.
Na prekid za jelo otpada 26,6% općih vremena,
na povremene radove 7,5%, a na pripremno završno vrijeme
2,1%. Dodatno vrijeme iznosi 23,9% efektivnog
vremena.


Tijekom snimanja žičarom je ostvaren prosječni učinak
od 67,42 m3/dan.


Efektivno vrijeme turnusa iznosi 9,03 min, a ukupno
vrijeme turnusa, uz odabrano dodatno vrijeme, 11,19
min. Prosječna norma vremena je 4,39 min/m3, a prosječni
očekivani dnevni učinak 102,5 m3.


SI. 4. Detalj sidrenja stupa


Fig. 4. The sequence of tower anchoring


Prosječna brzina prazne vožnje kolica je 2,68 m/s, a
punih kolica 2,06 m/s.


Snimljena vremena pune i prazne vožnje kolica izjednačena
su jednadžbom pravca. Vremena rastu s povećanjem
udaljenosti iznošenja, a strmiji porast zapaža se
do 300 m udaljenosti.


Prosječna brzina izvlačenja užeta s čokerima je 0,57
m/s, a postranog privlačenja tovara 1,14 m/s stojeći u
omjeru 1 : 2. Prosječna udaljenost izvlačenja užeta i privlačenje
tovara je 17,5 m. Utrošak vremena za ove dvije
operacije raste s povećanjem udaljenosti, a slično se ponaša
brzina privlačenja tovara. Brzina izvlačenja užeta
raste do 25 m, iza koje udaljenosti opada.


Norma vremena je uravo proporcionalna, a dnevni
učinak obrnuto proporcionalna veličina u odnosu na udaljenost
iznošenja. Za 75 m norma vremena je 2,95 min/
m3, za 575 m 5,53 min/m3. Dnevni učinak na 75 m je
152,54 m3, a na 575 m 81,37 m3. Faktor opadanja učinka
pokazuje da je učinak na 350 m 30%, a na 500 m
40% manji u odnosu na učinak na 100 m.


Pogonsko vrijeme žičare čini 72,3% efektivnog vremena
ili 35,8% ukupno snimljenog vremena. Smanjenjem
općih vremena na razinu dodatnog vremena pogonsko
vrijeme u odnosu na ukupno vrijeme iznosilo bi
58,3%.


5/. 5. Detalj montiranja nosivog užeta
Fig. 5. The sequence of skyline mounting


LITERATURA — References


1. B o j a n i n, S. (1987): Žičare. Šumarska enciklopedija, 3, 3. G r a m m e 1, R. (1988): Holzernte und Holztransport. Verlag
Paul Parey - Hamburg und Berlin, 242 S.
JLZ, »Miroslav Krleža«, str. 651-656.


4. H e i n i m a n n, H. R. (1986): Seilkraneinzatz in der Schwe2.
C o n w a y, S. (1976): Logging practices. Miller Freeman izer Alpen - Eine untersuchung iiber Gelandererhaltnisse, die Er-
publications, Inc. USA, p. 186-268. schliessung und den Einsatz verschiedener Seilanlagen. Dissertati


ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 20     <-- 20 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Ivanović: IZNOŠENJE TRUPACA HRASTA LUŽNJAKA ŽIČAROM STEYER KSK 16 Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 75—90
on Eidgenossiche technische Hochschule Nr 7929. Zurich: AD AG Co. 511 S.
Administration & Druck AG. 169 S. 8. T i z e s n i o w s k i, A. (1993): Holzernte im Bauernwald des


5. K o š i r, B. (1987): Povijesni razvoj žičara u Sloveniji: Meha- Gebirges. Beitrage zur forstlichen Verfahrenstechnik, Hochschulnizacija
šumarstva XII, 3-4, str. 40-42. verlag AG an der ETH Ziirich, 33-45 S.
6. K r p a n, A. P. B. (1988): Neke značajke sušenja hrasta lu- 9. S t a m p f e r, K. (1994): Seilbringung in Osterreich. Internažnjaka
(Quercus robur L.) sa stanovišta eksploatacije šuma. Glasnik tionaler Sommerhochschulkurs "Umveltvertragagliche Forstwirtza
šumske pokuse 25, str. 111-121. schaft" BOKU, Wien, 1-13 S.
10 * FAO


7. P e s t a 1, E. (1961): Seilbahnen und Seilkrane fur den Holz- Forestry paper 24, (1981): Cable logging systems.
und Materialtransport. Wien/Miinchen; Verlag Georg Fromme & FAO, Rome, p. 105.
CONCLUSIONS: This paper is a study on the possibilities of using the KSK
16 cable crane in hauling the pedunculate oak logs under the conditions of
highly moist lowland forest soils. Broad studies of work and time were done
within the field research, resulting in the survey of 339 circles by the stopwatch
study, according to the previously detailed time classification and whole-
day work surveys.


The average load was 2,55 m3 counting 2,18 pes of logs. The volume of the
mean log is 1,17 m3 length 4,9 m, peeled-log-diameter 55 cm. The biggest log
diameter was 90 cm, length 9,2 m, the biggest volume 4,2 m3.


Out of the 49,7% of the whole surveyed time, 15,7% was spent on full wagon
drive, 15,0% on loading, 12,1% on empty drive and6,9% on unloading. Of the
total surveyed time, 50,3% was spent on the general times. The major part of
the general time, 62,9% refers to technical breaks. Mealbreaks took 26,6%
from the general times, 7,5% from occasional jobs and 2,1 %from preparatory
finishing time. Additional time was 23,9% of the effective time.


During cable crane survey the average output was 67,42 m3/day. Effective
circle time is 9,03 minutes; total circle time together with the chosen additional
time: 11,19 min. Average time standard is 4,39 min/m3, and the average
expected daily output 102,5 m3.


The average speed of empty wagon drive is 2,68 m/s, full wagon 2,06 m/s.
The surveyed times of full and empty wagon drive were equalized with the
straight-line equation. They grow with the increase of the haul distance, the
more inclined growth being up to 300 m distance.
The average line pull speed with chokers is 0,57m/s, side haul 1,14 m/s, the
ratio being 1:2. The average line pull and haul distance is 17,5 m. Time input
for the two operations proportionally increases with the increased distance,
the haul speed behaving similarly. The line pull speed grows up to 25 m and
drops afterwards.
Time standard is equally proportional, and the daily output is a conversely
proportional value, to haul distance. Time standard for 75 m is 2,95 min/m3,
and 5,53 min/m3 for 575 m. The daily output for 75 m is 152,54 m3, 81,37 m3
for 575m. The output decrease factor shows that the 350 m-output is by 30%,
the one of 500 m by 40% lower when compared to the 100 m-output.
The working time of the cable crane takes 72,3% of the efficient time or
35,8% of the total surveyed time. By reducing the general times down to the
level of the additional times, the working time would amount to 58,3% in re-
alation to the total time.
Key words: cable crane, lowland, work and time study, time standard,
producibility.